Κυριακή, 26 Ιουνίου 2022

www.totsisgroup.gr Est.1954                                          Totsis Group 67 Χρόνια

ΤΕΥΧΟΣ logistis
Εισάγετε το email σας
και μείνετε ενημερωμένοι
Λεπτομέρειες Άρθρου
Πέμπτη 18 Ιουλίου 2013
Υπ. Οικ. Δ14Β 1106601/03.07.2013

Εφαρμογή διατάξεων ΦΠΑ στην χρηματοδότηση αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρίας από το Επιμελητήριο......................

Υπ. Οικ. Δ14Β 1106601/03.07.2013

Σχετ. : Το αριθ. 1049973/21.3.2013 έγγραφο σας.

1. Όπως προκύπτει από το ανωτέρω σχετικό έγγραφό σας το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο ....................... έχει συστήσει την αστική εταιρεία μη κερδοσκοπικού σκοπού «......................................................» με ποσοστό συμμετοχής στο κεφάλαιο της εταιρείας 100%. Οι πόροι της εταιρείας, όπως προβλέπονται στο καταστατικό της, είναι οι εισφορές των εταίρων (επιμελητήριο), τα έσοδα από κάθε είδους χρηματικές παροχές - επιχορηγήσεις τρίτων και οι πληρωμές (έσοδα) από τους αποδέκτες των υπηρεσιών της εταιρείας. Σύμφωνα με το έγγραφό σας, από την σύσταση της μέχρι σήμερα η Εταιρεία χρηματοδοτείται κυρίως από τον μοναδικό μέτοχο, α) με αύξηση του κεφαλαίου της εταιρείας, β) με παροχή αμοιβής για συγκεκριμένη εργασία και γ) με τη μορφή επιχορήγησης για κάλυψη λειτουργικών εξόδων όπως π.χ. μισθοδοσία προσωπικού. Τέλος, όπως αναφέρετε, η ...................................................... πρόκειται να χρηματοδοτηθεί από ......................................................, για την αγορά χώρου και χρόνου σε διαδικτυακό τόπο με στόχο την τουριστική προβολή των νησιών της ...................................................... κατόπιν σύμβασής της με ιρλανδική εταιρεία marketing.

Το ερώτημα που τίθεται είναι εάν οι χρηματοδοτήσεις που λαμβάνει από το Επιμελητήριο ως παροχή αμοιβής για συγκεκριμένη εργασία και ως επιχορήγηση για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών, καθώς και η αμοιβή που θα λάβει από τους τρεις φορείς της ...................................................... για την τουριστική προβολή των νησιών υπάγονται ή όχι σε ΦΠΑ.

2. Σύμφωνα με τις συνδυασμένες διατάξεις των άρθρων 2, 3 και 4 του Κώδικα ΦΠΑ (ν.2859/2000), στον φόρο υπόκειται κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο εφόσον ασκεί κατά τρόπο ανεξάρτητο την οικονομική δραστηριότητα του παραγωγού, του εμπόρου ή αυτού που παρέχει υπηρεσίες, έναντι αμοιβής, ανεξάρτητα από τον τόπο εγκατάστασης, τον επιδιωκόμενο σκοπό ή το αποτέλεσμα της δραστηριότητας αυτής (κέρδος ή ζημία).

3. Η ...................................................... συνεστήθη σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 παράγραφος 2 περίπτωση ε΄ του ν. 2081/1992 που παρέχει στα επιμελητήρια την δυνατότητα να συνιστούν εταιρείες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και το άρθρο 784 του Α.Κ. που ορίζει τους όρους με τους οποίους αποκτά νομική προσωπικότητα η αστική εταιρεία στην περίπτωση που αποκτά οικονομικό σκοπό.

Περαιτέρω, σύμφωνα με το καταστατικό ίδρυσης της, η ...................................................... επιδιώκει οικονομικό σκοπό ο οποίος εξειδικεύεται σε ευρύ φάσμα οικονομικών δραστηριοτήτων (όπως, επενδυτικές πρωτοβουλίες για την αξιοποίηση των πλουτοπαραγωγικών πόρων ......................................................, σύνταξη και εκτέλεση μελετών και επιχειρηματικών σχεδίων, ανάπτυξη συστημάτων πληροφορικής και δημιουργία δικτύου μετάδοσης δεδομένων προς τον εμπορικό και βιομηχανικό κόσμο, εκπαίδευση και επιμόρφωση του επιχειρηματικού κόσμου, έκδοση εφημερίδων, βιβλίων κλπ σε θέματα ενδιαφέροντος των μελών του επιμελητηρίου, παροχή φοροτεχνικών, νομικών κλπ συμβουλών προς επιχειρήσεις κλπ). Συνεπώς, η ...................................................... ασκεί δραστηριότητες που διέπονται από τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας, υπαγόμενες στο φόρο.

4. Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι, για τα έσοδα της ......................................................που προκύπτουν ως αμοιβή, είτε από το Επιμελητήριο για συγκεκριμένη εργασία, είτε από φορείς της ...................................................... για την τουριστική προβολή των νησιών, αποτελούν την αντιπαροχή για παρεχόμενη υπηρεσία και υπάγονται στον ΦΠΑ.

Αναφορικά με τις χρηματοδοτήσεις που λαμβάνει η ...................................................... από το Επιμελητήριο ...................................................... για την κάλυψη λειτουργικών της δαπανών, στην περίπτωση που καταβάλλονται χωρίς την ανάληψη από μέρους της κάποιας υποχρέωσης αλλά δίδονται με σκοπό την οικονομική ενίσχυση της επιχείρησης εξαιρούνται του ΦΠΑ. Αντιθέτως εάν η χρηματοδότηση αποτελεί την αντιπαροχή σε παροχή υπηρεσιών ή παράδοση αγαθών, τότε υπάγεται στον ΦΠΑ και εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις του Κώδικα ΦΠΑ. Ωστόσο, επειδή το θέμα κρίνεται επί πραγματικών δεδομένων, το παρόν κοινοποιείται στη Δ.Ο.Υ. ...................................................... ως αρμόδια να ελέγξει τα πραγματικά περιστατικά, προκειμένου να αποφανθεί σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων ΦΠΑ, κατά τα ανωτέρω


Κ.Υ.Α. Α 1080/15.06.2022
Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία ηλεκτρονικής απογραφής των δεξαμενών ενεργειακών προϊόντων και λοιπών στοιχείων των φορολογικών αποθηκών και των αποθηκών τελωνειακής αποταμίευσης στην εφαρμογή του Μητρώου Δεξαμενών Ενεργειακών Προϊόντων Φορολογικών Αποθηκών και Αποθηκών Τελωνειακής Αποταμίευσης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2049/14.06.2022
Οδηγίες για την ορθή εφαρμογή διαδικασιών στη βάση των ευρημάτων έρευνας που διεξήχθη μέσω ερωτηματολογίου με σκοπό τον έλεγχο της ορθής και ομοιόμορφης εφαρμογής των διαδικασιών διαμετακόμισης και τελωνειακού χαρακτήρα εμπορευμάτων.
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1079/15.06.2022
Καθορισμός της διαδικασίας, των οργάνων και του τρόπου επιβολής σφράγισης και αποσφράγισης των εγκαταστάσεων κατόχων άδειας εμπορίας ή άδειας λιανικής εμπορίας πετρελαιοειδών προϊόντων, σε περίπτωση που διαπιστώνεται κατοχή, διακίνηση και εμπορία νοθευμένων καυσίμων, καθώς και καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων για τη δημοσιοποίηση των στοιχείων των παραβατών, των παραβάσεων, των κυρώσεων, του τρόπου, του χρόνου και του μέσου δημοσιοποίησης, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 119 Α του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001, Α 265).
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1074/09.06.2022
Ορισμός του τύπου και περιεχομένου του εντύπου Δ212 «Δήλωση ενδοκοινοτικών εξ αποστάσεως πωλήσεων αγαθών και παροχών τηλεπικοινωνιακών, ραδιοτηλεοπτικών και ηλεκτρονικά παρεχόμενων υπηρεσιών προς άλλα κράτη μέλη» και της διαδικασίας υποβολής αυτού.
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1073/07.06.2022
Τύπος και περιεχόμενο της πράξης διοικητικού προσδιορισμού του ελλείμματος της Νέας Οικειοθελούς Παροχής κατά το ΑΡΘΡΟ 7ο του Νέου Συνυποσχετικού, το οποίο κυρώθηκε με το άρθρο 56 του ν. 4607/2019(Α 65), με βάση τις διατάξεις του άρθρου 56Α του ίδιου νόμου.
Περισσότερα »

Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 17/05.05.2022
Εξέταση αιτήσεων συνταξιοδότησης με διαδικασίες ταχείας απονομής σύνταξης. Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 48-54 του Ν. 4921/2022
Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 13/05.04.2022
Δυνατότητα επιλογής του φορέα στις περιπτώσεις διαδοχικής και της παράλληλης ασφάλισης. - Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 23 του Ν. 4892/2022 περί δυνατότητας επιλογής του φορέα στον οποίο θα αξιοποιηθεί ο χρόνος ασφάλισης από 1.1.2017 στον e-ΕΦΚΑ των υπαγόμενων μέχρι 31.12.2016 με την αυτή ιδιότητα σε δύο φορείς
Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 14/06.04.2022
Ασφάλιση e-ΕΦΚΑ Διαδικασία εγγραφής και υπαγωγής μη μισθωτών στην ασφάλιση του e-ΕΦΚΑ
Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 5/2022
Απεικόνιση της υποχρεωτικής ασφάλισης επικουρικού κλάδου των νεοεισερχόμενων στην αγορά εργασίας, από 01.01.2022, υπαγόμενων στο Ταμείο Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης (Τ.Ε.Κ.Α.) μισθωτών ιδιωτικού τομέα και απασχολούμενων στο Δημόσιο τομέα με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου (Ι.Δ.Α.Χ. - Ι.Δ.Ο.Χ.) -- Υποβολή : Α.Π.Δ. - Τ.Ε.Κ.Α. Κοινών Επιχειρήσεων & Οικοδομοτεχνικών Έργων
Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 65/13.12.2021
Οδηγίες για την απεικόνιση στην Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (Α.Π.Δ.) της ασφάλισης δικηγόρων με έμμισθη εντολή απασχολούμενων στον ιδιωτικό τομέα και τα Ν.Π.Ι.Δ., μισθωτών μηχανικών και υγειονομικών απασχολούμενων στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα με σχέση ιδιωτικού δικαίου (Ι.Δ.Α.Χ., Ι.Δ.Ο.Χ. με υποχρέωση υποβολής Α.Π.Δ. Κοινών Επιχειρήσεων) και προσώπων
Περισσότερα »
Επιμέλεια:
Χρήστος Ν. Τότσης
Νικόλαος Χρ. Τότσης
Ειδήσεις - Κρίσεις Σχόλια:
Αρθρο του Χρυσόστομου Γκίκα
Επισημάνσεις εκ των άρθρων 37 και 50 παρ. 7 του Κ.Φ.Δ. (ν. 4174/2013) για τα δικαιώματα των αλληλεγγύως ευθυνομένων
Αρθρο του Γιώργου Δαλιάνη
Η μεταβίβαση ατομικής επιχείρησης
Αρθρο του Γεώργιου Παλαιτσάκη
Οι εννέα τρόποι για την «αποφυγή» των τεκμηρίων
Αρθρο του Γεώργιου Κόντου
Έσοδα και διαδικασία αναγνώρισής τους
Επιμέλεια:
Χρήστος Ν. Τότσης
Νικόλαος Χρ. Τότσης
Ειδήσεις - Κρίσεις Σχόλια:
Αρθρο του Γιώργου Δαλιάνη
Ο εξωλογιστικός προσδιορισμός στον φορολογικό έλεγχο
Αρθρο της Τζένης Πάνου
Νέα πρόταση Οδηγίας για την αντιμετώπιση των Εικονικών Εταιρειών
Αρθρο του Γιάννη Καράφα
Νέα τροποποίηση-παράταση επιστροφής ποσών των επιστρεπτέων προκαταβολών
Αρθρο του Γεώργιου Κόντου
Εσοδα και διαδικασία αναγνώρισής τους
Περισσότερα »
ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΑΣ
Το καλάθι είναι άδειο