Κυριακή, 26 Ιουνίου 2022

www.totsisgroup.gr Est.1954                                          Totsis Group 67 Χρόνια

ΤΕΥΧΟΣ logistis
Εισάγετε το email σας
και μείνετε ενημερωμένοι
Λεπτομέρειες ¶ρθρου
Πέμπτη 18 Ιουλίου 2013
Υπ. Οικ. Δ14Α 1049953/20.03.2013

Διεκπεραίωση εκκρεμών αιτήσεων επιστροφής Φ.Π.Α.

Υπ. Οικ. Δ14Α 1049953/20.03.2013

1. Σε εφαρμογή της Α.Υ.Ο. Πολ. 1090/02.04.2012 (ΦΕΚ 1146Β'/10.4.2012), σας γνωρίζουμε ότι η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.) έχει επεξεργαστεί ηλεκτρονικά τις εκκρεμείς αιτήσεις επιστροφής που έχουν υποβληθεί σύμφωνα με την Α.Υ.Ο. Πολ. 1073/21.07.2004 (ΦΕΚ 1164Β'/30.7.2004).

2
. Κατόπιν της επεξεργασίας αυτής, αποστέλλονται, από τη Γ.Γ.Π.Σ., ηλεκτρονικά αρχεία σε κάθε Δ.Ο.Υ., με βάση αιτήσεις που έχουν καταχωρηθεί στο σύστημα ΤΑΧΙΣ έως τις 15.3.2013  και εμφανίζονται ως εκκρεμείς,  ήτοι:

α) Πρώτο αρχείο

Περιλαμβάνει τις εκκρεμείς αιτήσεις για τις οποίες η επιστροφή Φ.Π.Α. πρέπει να πραγματοποιηθεί άμεσα, χωρίς έλεγχο. Στην περίπτωση που ο Προϊστάμενος Δ.Ο.Υ. διαθέτει στοιχεία από τα οποία προκύπτει σοβαρή παραβατική ή άλλη συμπεριφορά, η οποία θέτει σε κίνδυνο τα συμφέροντα του δημοσίου (π.χ. δελτία πληροφοριών, εκθέσεις ελέγχου που δεν έχουν καταχωρηθεί στο σύστημα TAXIS, στοιχεία ή ενδείξεις από εξωτερική πληροφόρηση, πτώχευση κλπ), καθώς και στην περίπτωση που έχει εκδοθεί εντολή τακτικού ελέγχου για το εν λόγω διάστημα ή έχει αρχίσει προσωρινός έλεγχος, δεν πραγματοποιείται άμεσα η επιστροφή. Για τις υποθέσεις αυτές ο Προϊστάμενος Δ.Ο.Υ. εκδίδει άμεσα εντολή προσωρινού ελέγχου και εντός δέκα (10) ημερών από την παραλαβή του αρχείου, αποστέλλει στη Δ/νση Επιχειρησιακού Σχεδιασμού, στην ηλεκτρονική διεύθυνση des.a1@mofadm.gr, το συγκεκριμένο αρχείο συμπληρωμένο για κάθε αίτηση με τις ενδείξεις «παραβατική συμπεριφορά», «εντολή τακτικού ελέγχου», «διενέργεια προσωρινού ελέγχου». Ενδεχόμενες εντολές προσωρινού ελέγχου που έχουν εκδοθεί για αιτήσεις που συμπεριλαμβάνονται σε αυτό το αρχείο ακυρώνονται, εκτός και αν έχει ήδη αρχίσει ο έλεγχος.

β) Δεύτερο Αρχείο

Περιλαμβάνει εκκρεμείς αιτήσεις επιστροφής Φ.Π.Α. που ενδεχόμενα έχουν παραγραφεί. Για τις εν λόγω αιτήσεις η Δ.Ο.Υ. θα πρέπει κατ’ αρχήν, με έλεγχο από το γραφείο και χωρίς την έκδοση εντολής προσωρινού ελέγχου, να διαπιστώσει εάν πράγματι το αίτημα επιστροφής έχει παραγραφεί, οπότε εκδίδει απορριπτική απόφαση, η οποία καταχωρείται στο σύστημα ΤΑΧΙS. Στην περίπτωση που αιτήσεις έχουν ήδη διεκπεραιωθεί και δεν έχει ενημερωθεί το σύστημα TAXIS, θα πρέπει για τις αιτήσεις αυτές να γίνουν οι απαραίτητες καταχωρήσεις  στο σύστημα TAXIS, ώστε να μην εμφανίζονται ως εκκρεμείς. Μετά τις ανωτέρω ενέργειες το αρχείο επιστρέφεται στη 14η Δ/νση ΦΠΑ – Τμήμα Α΄, στην ηλεκτρονική διεύθυνση dfpa.a1@1992.syzefxis.gov.gr, εντός μηνός  από την παραλαβή του με ανάλογη ένδειξη για κάθε αίτηση «έχει παραγραφεί», «έχει διεκπεραιωθεί», «διενεργείται έλεγχος», «παραμένει εκκρεμής».  Τυχόν περιπτώσεις που δεν έχουν παραγραφεί (διενεργείται έλεγχος, υφίσταται δικαστική διένεξη κλπ.), θα προωθούνται προς έλεγχο προκειμένου να διενεργηθεί η επιστροφή.

γ) Τρίτο αρχείο

Περιλαμβάνει τις εκκρεμείς αιτήσεις επιστροφής για τις οποίες η επιστροφή διενεργείται μετά την πραγματοποίηση σχετικού ελέγχου. Για τις αιτήσεις αυτές εκδίδεται άμεσα εντολή προσωρινού ελέγχου, εκτός εάν έχει ήδη εκδοθεί, με προτεραιότητα στις εξαγωγικές επιχειρήσεις (εξαγωγές σε τρίτες χώρες ή ενδοκοινοτικές παραδόσεις) και για τις υπόλοιπες ανάλογα την ημερομηνία υποβολής τους.

Με την παραλαβή των ανωτέρω αρχείων οι αρμόδιες Δ.Ο.Υ. προβαίνουν άμεσα στην έκδοση ΑΦΕΚ για τις αιτήσεις του πρώτου αρχείου, για τις οποίες δεν κρίνεται απαραίτητος ο έλεγχος. Η εργασία αυτή θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί, εντός είκοσι (20) ημερών από την παραλαβή του.

Στη συνέχεια εκκαθαρίζεται το δεύτερο αρχείο (έκδοση απορριπτικών αποφάσεων, ενημέρωση του συστήματος TAXIS με διεκπεραιωθείσες αιτήσεις) και επιστρέφεται ενημερωμένο στη 14η Δ/νση ΦΠΑ, εντός μηνός από την παραλαβή του.

Σε κάθε περίπτωση έκδοσης εντολής ελέγχου θα πρέπει να ακολουθούνται οι υφιστάμενες διαδικασίες για τη δημιουργία των υποθέσεων στο ΟΠΣ ELENXIS με την αιτιολογία «ΑΙΤΗΜΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΦΠΑ» και στο εσωτερικό δίκτυο του Υπουργείου. Οι Δ.Ο.Υ που δεν έχουν ενταχθεί ακόμη στο ΟΠΣ ELENXIS, καταχωρούν τις εντολές μόνο στο εσωτερικό δίκτυο «http://10.16.5.22».

Ο προσωρινός έλεγχος, για όσες περιπτώσεις απαιτείται, θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός δύο (2) μηνών από την παραλαβή των αρχείων και το σχετικό ΑΦΕΚ πρέπει να εκδοθεί εντός μηνός από την ολοκλήρωση του ελέγχου. Ειδικά για τις Δ.Ο.Υ. εκείνες για τις οποίες οι προς έλεγχο υποθέσεις υπερβαίνουν τις πενήντα (50), ο προσωρινός έλεγχος μπορεί να ολοκληρωθεί εντός τεσσάρων (4) μηνών από την παραλαβή των αρχείων.

Σε κάθε περίπτωση, μετά την έκδοση ΑΦΕΚ, ακολουθούνται οι υφιστάμενες διαδικασίες για την εκταμίευση των επιστρεφόμενων ποσών.

Κ.Υ.Α. Α 1080/15.06.2022
Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία ηλεκτρονικής απογραφής των δεξαμενών ενεργειακών προϊόντων και λοιπών στοιχείων των φορολογικών αποθηκών και των αποθηκών τελωνειακής αποταμίευσης στην εφαρμογή του Μητρώου Δεξαμενών Ενεργειακών Προϊόντων Φορολογικών Αποθηκών και Αποθηκών Τελωνειακής Αποταμίευσης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2049/14.06.2022
Οδηγίες για την ορθή εφαρμογή διαδικασιών στη βάση των ευρημάτων έρευνας που διεξήχθη μέσω ερωτηματολογίου με σκοπό τον έλεγχο της ορθής και ομοιόμορφης εφαρμογής των διαδικασιών διαμετακόμισης και τελωνειακού χαρακτήρα εμπορευμάτων.
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1079/15.06.2022
Καθορισμός της διαδικασίας, των οργάνων και του τρόπου επιβολής σφράγισης και αποσφράγισης των εγκαταστάσεων κατόχων άδειας εμπορίας ή άδειας λιανικής εμπορίας πετρελαιοειδών προϊόντων, σε περίπτωση που διαπιστώνεται κατοχή, διακίνηση και εμπορία νοθευμένων καυσίμων, καθώς και καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων για τη δημοσιοποίηση των στοιχείων των παραβατών, των παραβάσεων, των κυρώσεων, του τρόπου, του χρόνου και του μέσου δημοσιοποίησης, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 119 Α του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001, Α 265).
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1074/09.06.2022
Ορισμός του τύπου και περιεχομένου του εντύπου Δ212 «Δήλωση ενδοκοινοτικών εξ αποστάσεως πωλήσεων αγαθών και παροχών τηλεπικοινωνιακών, ραδιοτηλεοπτικών και ηλεκτρονικά παρεχόμενων υπηρεσιών προς άλλα κράτη μέλη» και της διαδικασίας υποβολής αυτού.
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1073/07.06.2022
Τύπος και περιεχόμενο της πράξης διοικητικού προσδιορισμού του ελλείμματος της Νέας Οικειοθελούς Παροχής κατά το ΑΡΘΡΟ 7ο του Νέου Συνυποσχετικού, το οποίο κυρώθηκε με το άρθρο 56 του ν. 4607/2019(Α 65), με βάση τις διατάξεις του άρθρου 56Α του ίδιου νόμου.
Περισσότερα »

Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 17/05.05.2022
Εξέταση αιτήσεων συνταξιοδότησης με διαδικασίες ταχείας απονομής σύνταξης. Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 48-54 του Ν. 4921/2022
Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 13/05.04.2022
Δυνατότητα επιλογής του φορέα στις περιπτώσεις διαδοχικής και της παράλληλης ασφάλισης. - Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 23 του Ν. 4892/2022 περί δυνατότητας επιλογής του φορέα στον οποίο θα αξιοποιηθεί ο χρόνος ασφάλισης από 1.1.2017 στον e-ΕΦΚΑ των υπαγόμενων μέχρι 31.12.2016 με την αυτή ιδιότητα σε δύο φορείς
Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 14/06.04.2022
Ασφάλιση e-ΕΦΚΑ Διαδικασία εγγραφής και υπαγωγής μη μισθωτών στην ασφάλιση του e-ΕΦΚΑ
Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 5/2022
Απεικόνιση της υποχρεωτικής ασφάλισης επικουρικού κλάδου των νεοεισερχόμενων στην αγορά εργασίας, από 01.01.2022, υπαγόμενων στο Ταμείο Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης (Τ.Ε.Κ.Α.) μισθωτών ιδιωτικού τομέα και απασχολούμενων στο Δημόσιο τομέα με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου (Ι.Δ.Α.Χ. - Ι.Δ.Ο.Χ.) -- Υποβολή : Α.Π.Δ. - Τ.Ε.Κ.Α. Κοινών Επιχειρήσεων & Οικοδομοτεχνικών Έργων
Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 65/13.12.2021
Οδηγίες για την απεικόνιση στην Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (Α.Π.Δ.) της ασφάλισης δικηγόρων με έμμισθη εντολή απασχολούμενων στον ιδιωτικό τομέα και τα Ν.Π.Ι.Δ., μισθωτών μηχανικών και υγειονομικών απασχολούμενων στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα με σχέση ιδιωτικού δικαίου (Ι.Δ.Α.Χ., Ι.Δ.Ο.Χ. με υποχρέωση υποβολής Α.Π.Δ. Κοινών Επιχειρήσεων) και προσώπων
Περισσότερα »
Επιμέλεια:
Χρήστος Ν. Τότσης
Νικόλαος Χρ. Τότσης
Ειδήσεις - Κρίσεις Σχόλια:
Αρθρο του Χρυσόστομου Γκίκα
Επισημάνσεις εκ των άρθρων 37 και 50 παρ. 7 του Κ.Φ.Δ. (ν. 4174/2013) για τα δικαιώματα των αλληλεγγύως ευθυνομένων
Αρθρο του Γιώργου Δαλιάνη
Η μεταβίβαση ατομικής επιχείρησης
Αρθρο του Γεώργιου Παλαιτσάκη
Οι εννέα τρόποι για την «αποφυγή» των τεκμηρίων
Αρθρο του Γεώργιου Κόντου
Έσοδα και διαδικασία αναγνώρισής τους
Επιμέλεια:
Χρήστος Ν. Τότσης
Νικόλαος Χρ. Τότσης
Ειδήσεις - Κρίσεις Σχόλια:
Αρθρο του Γιώργου Δαλιάνη
Ο εξωλογιστικός προσδιορισμός στον φορολογικό έλεγχο
Αρθρο της Τζένης Πάνου
Νέα πρόταση Οδηγίας για την αντιμετώπιση των Εικονικών Εταιρειών
Αρθρο του Γιάννη Καράφα
Νέα τροποποίηση-παράταση επιστροφής ποσών των επιστρεπτέων προκαταβολών
Αρθρο του Γεώργιου Κόντου
Εσοδα και διαδικασία αναγνώρισής τους
Περισσότερα »
ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΑΣ
Το καλάθι είναι άδειο