Σάββατο, 25 Ιουνίου 2022

www.totsisgroup.gr Est.1954                                          Totsis Group 67 Χρόνια

ΤΕΥΧΟΣ logistis
Εισάγετε το email σας
και μείνετε ενημερωμένοι
Λεπτομέρειες Άρθρου
Πέμπτη 11 Ιουλίου 2013
Υπ. Οικ. Δ12Β 1105666/01.07.2013

Έκπτωση δαπανών μισθοδοσίας με βάση τις διατάξεις του άρθρου 31 του ν. 2238/1994

Υπ. Οικ. Δ12Β 1105666/01.07.2013

ΣΧΕΤ: Η από 3/6/2013 αίτησή σας.

Απαντώντας στη σχετική αίτησή σας, αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της υποπερ. αα' της περ. α' της παρ. 1 του άρθρου 31 του ν. 2238/1994, όπως ισχύουν μετά την τροποποίηση τους με την παρ. 13 του άρθρου 3 του ν. 4110/2013, το καθαρό εισόδημα των επιχειρήσεων που τηρούν βιβλία με την απλογραφική ή διπλογραφική μέθοδο, εξευρίσκεται λογιστικώς με έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδά τους, μεταξύ άλλων δαπανών, των εξόδων μισθοδοσίας και αμοιβής του προσωπικού, εφόσον έχουν καταβληθεί ή βεβαιωθεί οι ασφαλιστικές εισφορές υπέρ του Ι.Κ.Α. ή άλλου ασφαλιστικού οργανισμού, μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της κατάστασης φορολογικής αναμόρφωσης που προβλέπεται από την παρ. 3 του άρθρου 38 του ν. 2873/2000, εκτός αν από την κείμενη νομοθεσία προβλέπεται μερική ή ολική απαλλαγή από την υποχρέωση για την καταβολή εισφορών.

2. Με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν.2972/2001 ορίζεται, ότι κάθε εργοδότης, που απασχολεί πρόσωπα που υπάγονται στην ασφάλιση του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α.) ή στην ασφάλιση των φορέων ή των κλάδων και λογαριασμών των οργανισμών κοινωνικής πολιτικής τις εισφορές των οποίων εισπράττει ή συνεισπράττει το Ι.Κ.Α., υποχρεούται να υποβάλλει και να διαφυλάσσει Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (Α.Π.Δ.). Επίσης, με τις διατάξεις του άρθρου 14 και 20 του ν.4075/2012 ορίζεται, ότι οι Α.Π.Δ. υποβάλλονται μέσω διαδικτύου από την 1η έως την τελευταία ημέρα του μήνα που έπεται του ημερολογιακού μήνα απασχόλησης, ανεξαρτήτως του αριθμού μητρώου.

3. Επίσης, με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 7 του ν.2972/2001, οι Α.Π.Δ., οι οποίες υποβάλλονται νια διαστήματα μισθολογικών περιόδων, για τα οποία δεν έχουν καταβληθεί οι οφειλόμενες ασφαλιστικές εισφορές, θεωρούνται ως μη υποβληθείσες και επιβάλλεται η πρόσθετη επιβάρυνση που προβλέπεται από τη διάταξη της περ. α' της παρ. 1 του άρθρου 7 του ν.2972/2001.

4. Περαιτέρω, με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 16 του ν.4075/2012 και της παρ. 3 του άρθρου 26 του α.ν. 1846/1951, όπως ισχύουν μετά την αντικατάσταση της τελευταίας με το άρθρο 20 του ν.4075/2012 ορίζεται, ότι οι εισφορές καταβάλλονται σε πιστωτικά ιδρύματα και στα ΕΛΤΑ μέχρι την πέμπτη για τις δημόσιες υπηρεσίες εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα από αυτόν εντός του οποίου παρασχέθηκε η εργασία ή υπηρεσία.

5. Εξάλλου, με το άρθρο 17 του ν.4075/2012 ορίζεται, ότι εντός του επομένου του μήνα υποβολής των Α.Π.Δ. διενεργείται μηχανογραφικός έλεγχος σύγκρισης δηλωθεισών και καταβληθεισών εισφορών για κάθε προηγούμενη μισθολογική περίοδο. Ο έλεγχος δηλωθέντων - καταβληθέντων καθιερώνεται υποχρεωτικά ως τυπική ελεγκτική διαδικασία και ολοκληρώνεται εντός του μεθεπόμενου αυτού της απασχόλησης μήνα. Εάν από τη διενέργεια του ελέγχου αυτού, προκύψει ότι δεν έχουν καταβληθεί στο σύνολο τους οι εισφορές που δηλώθηκαν στην Α.Π.Δ. τότε εκδίδεται Πράξη Επιβολής Εισφορών (Π.Ε.Ε.) σε βάρος του υπόχρεου εργοδότη, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 11 του άρθρου 26 του α.ν. 1846/1951, όπως ισχύουν μετά την αντικατάσταση τους με την παρ. 2 του άρθρου 60 του ν. 2676/1999.

6. Περαιτέρω, όπως έχει γίνει δεκτό από τη Διοίκηση, με δεδομένο ότι, η μοναδική διαδικασία μέσω της οποίας βεβαιώνονται ή καταλογίζονται από το Ι.Κ.Α. οι μη καταβληθείσες ασφαλιστικές εισφορές από εργοδότες αποτελεί η σύνταξη Πράξεων Επιβολής Εισφορών (Π.Ε.Ε.), σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 11 του άρθρου 26 του α.ν. 1846/1951, κατόπιν διενέργειας ελέγχου από τους εντεταλμένους υπαλλήλους του Ι.Κ.Α., προκύπτει, ότι για τις επιχειρήσεις (εργοδότες) που έχουν υποβάλλει τις Α.Π.Δ. αλλά δεν έχουν καταβάλλει τις αναλογούσες ασφαλιστικές εισφορές και δεν έχουν συνταχθεί σχετικές Π.Ε.Ε., δεν υπάρχει βεβαίωση και επομένως, δεν μπορούν να εκπέσουν τη δαπάνη μισθοδοσίας από τα ακαθάριστα έσοδά τους, κατ' εφαρμογή των διατάξεων της υποπερ. αα' της περ. α' της παρ. 1 του άρθρου 31 του Κ.Φ.Ε. (σχετ. τα αριθμ. 1024099/10325/Β0012/9.7.2007 και 1076031/10854/Β0012/13.9.2007 έγγραφά μας, καθώς και το Ε40/48/27.2.2007 έγγραφο της Δ/νσης Ασφάλισης - Εσόδων του ΙΚΑ).

7. Από τα ανωτέρω προκύπτει, ότι προκειμένου για την έκπτωση των δαπανών μισθοδοσίας από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων με βάση τις διατάξεις της υποπερ. αα' της περ. α' της παρ. 1 του άρθρου 31 του ν.2238/1994, η βεβαίωση ή καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών ειδικά προς το Ι.Κ.Α., διαπιστώνεται είτε με το αποδεικτικό κατάθεσης στο οικείο πιστωτικό ίδρυμα ή στα ΕΛΤΑ είτε με την εκδοθείσα Π.Ε.Ε. του άρθρου 17 του ν.4075/2012, εφόσον συντρέχει περίπτωση μη καταβολής στο σύνολο τους των εισφορών που δηλώθηκαν στις Α.Π.Δ.

Επομένως, οι Α.Π.Δ για τις οποίες δεν υπάρχει αντίστοιχη βεβαίωση ή καταβολή με βάση τα ανωτέρω, οι οποίες εξάλλου δεν θεωρούνται υποβληθείσες εάν δεν έχουν καταβληθεί οι οφειλόμενες ασφαλιστικές εισφορές (παρ. 3 του παρόντος), δεν αποτελεί αποδεικτικό στοιχείο για την εκπλήρωση των προϋποθέσεων της υποπερ. αα' της περ. α' της παρ. 1 του άρθρου 31 του ν.2238/1994 για την αναγνώριση των δαπανών μισθοδοσίας.

Κ.Υ.Α. Α 1080/15.06.2022
Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία ηλεκτρονικής απογραφής των δεξαμενών ενεργειακών προϊόντων και λοιπών στοιχείων των φορολογικών αποθηκών και των αποθηκών τελωνειακής αποταμίευσης στην εφαρμογή του Μητρώου Δεξαμενών Ενεργειακών Προϊόντων Φορολογικών Αποθηκών και Αποθηκών Τελωνειακής Αποταμίευσης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2049/14.06.2022
Οδηγίες για την ορθή εφαρμογή διαδικασιών στη βάση των ευρημάτων έρευνας που διεξήχθη μέσω ερωτηματολογίου με σκοπό τον έλεγχο της ορθής και ομοιόμορφης εφαρμογής των διαδικασιών διαμετακόμισης και τελωνειακού χαρακτήρα εμπορευμάτων.
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1079/15.06.2022
Καθορισμός της διαδικασίας, των οργάνων και του τρόπου επιβολής σφράγισης και αποσφράγισης των εγκαταστάσεων κατόχων άδειας εμπορίας ή άδειας λιανικής εμπορίας πετρελαιοειδών προϊόντων, σε περίπτωση που διαπιστώνεται κατοχή, διακίνηση και εμπορία νοθευμένων καυσίμων, καθώς και καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων για τη δημοσιοποίηση των στοιχείων των παραβατών, των παραβάσεων, των κυρώσεων, του τρόπου, του χρόνου και του μέσου δημοσιοποίησης, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 119 Α του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001, Α 265).
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1074/09.06.2022
Ορισμός του τύπου και περιεχομένου του εντύπου Δ212 «Δήλωση ενδοκοινοτικών εξ αποστάσεως πωλήσεων αγαθών και παροχών τηλεπικοινωνιακών, ραδιοτηλεοπτικών και ηλεκτρονικά παρεχόμενων υπηρεσιών προς άλλα κράτη μέλη» και της διαδικασίας υποβολής αυτού.
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1073/07.06.2022
Τύπος και περιεχόμενο της πράξης διοικητικού προσδιορισμού του ελλείμματος της Νέας Οικειοθελούς Παροχής κατά το ΑΡΘΡΟ 7ο του Νέου Συνυποσχετικού, το οποίο κυρώθηκε με το άρθρο 56 του ν. 4607/2019(Α 65), με βάση τις διατάξεις του άρθρου 56Α του ίδιου νόμου.
Περισσότερα »

Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 17/05.05.2022
Εξέταση αιτήσεων συνταξιοδότησης με διαδικασίες ταχείας απονομής σύνταξης. Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 48-54 του Ν. 4921/2022
Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 13/05.04.2022
Δυνατότητα επιλογής του φορέα στις περιπτώσεις διαδοχικής και της παράλληλης ασφάλισης. - Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 23 του Ν. 4892/2022 περί δυνατότητας επιλογής του φορέα στον οποίο θα αξιοποιηθεί ο χρόνος ασφάλισης από 1.1.2017 στον e-ΕΦΚΑ των υπαγόμενων μέχρι 31.12.2016 με την αυτή ιδιότητα σε δύο φορείς
Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 14/06.04.2022
Ασφάλιση e-ΕΦΚΑ Διαδικασία εγγραφής και υπαγωγής μη μισθωτών στην ασφάλιση του e-ΕΦΚΑ
Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 5/2022
Απεικόνιση της υποχρεωτικής ασφάλισης επικουρικού κλάδου των νεοεισερχόμενων στην αγορά εργασίας, από 01.01.2022, υπαγόμενων στο Ταμείο Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης (Τ.Ε.Κ.Α.) μισθωτών ιδιωτικού τομέα και απασχολούμενων στο Δημόσιο τομέα με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου (Ι.Δ.Α.Χ. - Ι.Δ.Ο.Χ.) -- Υποβολή : Α.Π.Δ. - Τ.Ε.Κ.Α. Κοινών Επιχειρήσεων & Οικοδομοτεχνικών Έργων
Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 65/13.12.2021
Οδηγίες για την απεικόνιση στην Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (Α.Π.Δ.) της ασφάλισης δικηγόρων με έμμισθη εντολή απασχολούμενων στον ιδιωτικό τομέα και τα Ν.Π.Ι.Δ., μισθωτών μηχανικών και υγειονομικών απασχολούμενων στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα με σχέση ιδιωτικού δικαίου (Ι.Δ.Α.Χ., Ι.Δ.Ο.Χ. με υποχρέωση υποβολής Α.Π.Δ. Κοινών Επιχειρήσεων) και προσώπων
Περισσότερα »
Επιμέλεια:
Χρήστος Ν. Τότσης
Νικόλαος Χρ. Τότσης
Ειδήσεις - Κρίσεις Σχόλια:
Αρθρο του Χρυσόστομου Γκίκα
Επισημάνσεις εκ των άρθρων 37 και 50 παρ. 7 του Κ.Φ.Δ. (ν. 4174/2013) για τα δικαιώματα των αλληλεγγύως ευθυνομένων
Αρθρο του Γιώργου Δαλιάνη
Η μεταβίβαση ατομικής επιχείρησης
Αρθρο του Γεώργιου Παλαιτσάκη
Οι εννέα τρόποι για την «αποφυγή» των τεκμηρίων
Αρθρο του Γεώργιου Κόντου
Έσοδα και διαδικασία αναγνώρισής τους
Επιμέλεια:
Χρήστος Ν. Τότσης
Νικόλαος Χρ. Τότσης
Ειδήσεις - Κρίσεις Σχόλια:
Αρθρο του Γιώργου Δαλιάνη
Ο εξωλογιστικός προσδιορισμός στον φορολογικό έλεγχο
Αρθρο της Τζένης Πάνου
Νέα πρόταση Οδηγίας για την αντιμετώπιση των Εικονικών Εταιρειών
Αρθρο του Γιάννη Καράφα
Νέα τροποποίηση-παράταση επιστροφής ποσών των επιστρεπτέων προκαταβολών
Αρθρο του Γεώργιου Κόντου
Εσοδα και διαδικασία αναγνώρισής τους
Περισσότερα »
ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΑΣ
Το καλάθι είναι άδειο