Σάββατο, 25 Ιουνίου 2022

www.totsisgroup.gr Est.1954                                          Totsis Group 67 Χρόνια

ΤΕΥΧΟΣ logistis
Εισάγετε το email σας
και μείνετε ενημερωμένοι
Λεπτομέρειες Άρθρου
Τετάρτη 26 Ιουνίου 2013
Υπ. Οικ. ΔΠΕΙΣ Α 1101261/21.06.2013

Εφαρμογή διατάξεων διευκολύνσεων (άρ.13-21 N .2648/1998, όπως ισχύουν) και ρυθμίσεων άρ. 14 N . 3888/2010 τμηματικής καταβολής ληξιπροθέσμων οφειλών, μέχρι την έναρξη ισχύος των διατάξεων της πάγιας ρύθμισης ληξιπρόθεσμων χρεών του N . 4152/2013.

Υπ. Οικ. ΔΠΕΙΣ Α 1101261/21.06.2013

Σχετ.: 1) Απόφαση ΓΓΔΕ ΠΟΛ.1111/21.5.2013 (ΦΕΚ 1237 Β'),
2) Εγκύκλιος ΠΟΛ.1140/14.6.2013,
3) Απόφαση ΓΓΔΕ ΠΟΛ.1112/21.5.2013 (ΦΕΚ 1237 Β')

Μετά από ερωτήματα υπηρεσιών σχετικά με την ισχύ διατάξεων διευκολύνσεων (άρ.13-21 ν.2648/1998, όπως ισχύουν) και ρυθμίσεων άρθρου 14  ν.3888/2010 τμηματικής καταβολής ληξιπροθέσμων οφειλών μετά την έναρξη ισχύος (14/06/2013 για την εφάπαξ καταβολή και 20/06/2013 για τις λοιπές περιπτώσεις) των διατάξεων της υποπαραγράφου Α1 της παραγράφου Α του πρώτου άρθρου του ν.4152/2013 (ΦΕΚ 107 A), σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Ι. Καταληκτική ημερομηνία χορήγησης νέων ρυθμίσεων/διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής ληξιπρόθεσμων οφειλών.

- Σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της περίπτωσης 16 της υποπαραγράφου Α2 της παραγράφου Α του πρώτου άρθρου του N.4152/2013 (ΦΕΚ 107 A) και την παρ. 11 της κατ' εξουσιοδότηση εκδοθείσας Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων Πολ. 1112/21.5.2013 (ΦΕΚ 1237 Β), από 01.07.2013 δεν επιτρέπεται η χορήγηση νέων διευκολύνσεων και ρυθμίσεων τμηματικής καταβολής ληξιπροθέσμων οφειλών, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 13 έως και 21 του ν. 2648/1998 και του άρθρου 14 του ν. 3888/2010 , όπως ισχύουν, αντιστοίχως.

- Συνεπώς, η καταληκτική ημερομηνία χορήγησης των ανωτέρω διευκολύνσεων/ρυθμίσεων είναι η 28η Ιουνίου 2013.

- Σημειώνεται ότι από 14.06.2013 για την εφάπαξ (με έκπτωση 50%) εξόφληση και από 20.06.2013 για τη χορήγηση δόσεων, έως και την 28.06.2013 ισχύουν παράλληλα οι διατάξεις της ρύθμισης «τελευταίας ευκαιρίας της υποπαραγράφου Α1 της παραγράφου Α του πρώτου άρθρου του ν. 4152/2013 με τις διατάξεις περί διευκόλυνσης τμηματικής καταβολής ληξιπροθέσμων οφειλών (άρθ. 13 έως και 21 του ν. 2648/1998) και περί ρύθμισης τμηματικής καταβολής ληξιπροθέσμων οφειλών του άρθρου 14 του ν. 3888/2010, όπως ισχύουν αντιστοίχως.

ΙΙ. Εφάπαξ εξόφληση

- Από 14.06.2013 έως και 28.06.2013 ο οφειλέτης μπορεί να επιλέξει είτε την εφάπαξ εξόφληση σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4152/2013 (με απαλλαγή ποσοστού 50% των έως και την 31.12.2012 προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής) είτε την εφάπαξ εξόφληση του συνόλου των ληξιπροθέσμων οφειλών σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2648/1998 (με κατάθεση παραβόλου και απαλλαγή ποσοστού 40% των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής, όπως αυτές έχουν διαμορφωθεί την ημέρα υποβολής της αίτησης και της εφάπαξ εξόφλησης του συνόλου των ληξιπροθέσμων οφειλών- εγκύκλιος Πολ. 1055/12.5.2010 ).

ΙΙΙ. Ισχύς λοιπών όρων

Κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν και μετά την ως άνω καταληκτική προθεσμία (28.06.2013) οι λοιποί όροι τήρησης και απώλειας των χορηγηθέντων ρυθμίσεων και διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής, τα ευεργετήματα της συμμόρφωσης και τα δικαιώματα του Δημοσίου, που προβλέπονται στις αντίστοιχες διατάξεις των άρθρων 13 έως και 21 του N. 2648/1998 και του άρθρου 14 του N. 3888/2010, όπως ισχύουν,.

ΙV. Παράρτημα:

Α. Περίπτωση 16 της υποπαραγράφου Α2 της παραγράφου Α του πρώτου άρθρου του N.4152/2013 (ΦΕΚ 107 A):

«16. Από την ημερομηνία που καθορίζεται κατά την προηγούμενη περίπτωση της παρούσας υποπαραγράφου, δεν επιτρέπεται η χορήγηση διευκολύνσεων - ρυθμίσεων τμηματικής καταβολής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 13 έως και 21 του N . 2648/1998 (Α' 238) και του  άρθρου 14 του N . 3888/2010  (Α' 175).»

Β. Παράγραφος 11 της κατ' εξουσιοδότηση εκδοθείσας Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων Πολ. 1112/21.5.2013 (Πάγια ρύθμιση - ΦΕΚ 1237 Β):

«11. Η παρούσα απόφαση ισχύει από 01.07.2013. Έως την 25.07.2013 η αίτηση υποβάλλεται και οι καταβολές διενεργούνται στην αρμόδια υπηρεσία.»

Γ. Παράγραφος 12 της κατ΄ εξουσιοδότηση εκδοθείσας Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων Πολ. 1111/21.5.2013 (Ρύθμιση τελευταίας ευκαιρίας - ΦΕΚ 1237 Β):

«12. Η παρούσα απόφαση ισχύει για την περίπτωση της εφάπαξ εξόφλησης από 14.06.2013 και για τις λοιπές περιπτώσεις από 20.06.2013. Έως την 18.07.2013 η αίτηση υποβάλλεται και οι καταβολές διενεργούνται στην αρμόδια υπηρεσία.»

Κ.Υ.Α. Α 1080/15.06.2022
Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία ηλεκτρονικής απογραφής των δεξαμενών ενεργειακών προϊόντων και λοιπών στοιχείων των φορολογικών αποθηκών και των αποθηκών τελωνειακής αποταμίευσης στην εφαρμογή του Μητρώου Δεξαμενών Ενεργειακών Προϊόντων Φορολογικών Αποθηκών και Αποθηκών Τελωνειακής Αποταμίευσης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2049/14.06.2022
Οδηγίες για την ορθή εφαρμογή διαδικασιών στη βάση των ευρημάτων έρευνας που διεξήχθη μέσω ερωτηματολογίου με σκοπό τον έλεγχο της ορθής και ομοιόμορφης εφαρμογής των διαδικασιών διαμετακόμισης και τελωνειακού χαρακτήρα εμπορευμάτων.
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1079/15.06.2022
Καθορισμός της διαδικασίας, των οργάνων και του τρόπου επιβολής σφράγισης και αποσφράγισης των εγκαταστάσεων κατόχων άδειας εμπορίας ή άδειας λιανικής εμπορίας πετρελαιοειδών προϊόντων, σε περίπτωση που διαπιστώνεται κατοχή, διακίνηση και εμπορία νοθευμένων καυσίμων, καθώς και καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων για τη δημοσιοποίηση των στοιχείων των παραβατών, των παραβάσεων, των κυρώσεων, του τρόπου, του χρόνου και του μέσου δημοσιοποίησης, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 119 Α του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001, Α 265).
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1074/09.06.2022
Ορισμός του τύπου και περιεχομένου του εντύπου Δ212 «Δήλωση ενδοκοινοτικών εξ αποστάσεως πωλήσεων αγαθών και παροχών τηλεπικοινωνιακών, ραδιοτηλεοπτικών και ηλεκτρονικά παρεχόμενων υπηρεσιών προς άλλα κράτη μέλη» και της διαδικασίας υποβολής αυτού.
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1073/07.06.2022
Τύπος και περιεχόμενο της πράξης διοικητικού προσδιορισμού του ελλείμματος της Νέας Οικειοθελούς Παροχής κατά το ΑΡΘΡΟ 7ο του Νέου Συνυποσχετικού, το οποίο κυρώθηκε με το άρθρο 56 του ν. 4607/2019(Α 65), με βάση τις διατάξεις του άρθρου 56Α του ίδιου νόμου.
Περισσότερα »

Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 17/05.05.2022
Εξέταση αιτήσεων συνταξιοδότησης με διαδικασίες ταχείας απονομής σύνταξης. Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 48-54 του Ν. 4921/2022
Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 13/05.04.2022
Δυνατότητα επιλογής του φορέα στις περιπτώσεις διαδοχικής και της παράλληλης ασφάλισης. - Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 23 του Ν. 4892/2022 περί δυνατότητας επιλογής του φορέα στον οποίο θα αξιοποιηθεί ο χρόνος ασφάλισης από 1.1.2017 στον e-ΕΦΚΑ των υπαγόμενων μέχρι 31.12.2016 με την αυτή ιδιότητα σε δύο φορείς
Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 14/06.04.2022
Ασφάλιση e-ΕΦΚΑ Διαδικασία εγγραφής και υπαγωγής μη μισθωτών στην ασφάλιση του e-ΕΦΚΑ
Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 5/2022
Απεικόνιση της υποχρεωτικής ασφάλισης επικουρικού κλάδου των νεοεισερχόμενων στην αγορά εργασίας, από 01.01.2022, υπαγόμενων στο Ταμείο Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης (Τ.Ε.Κ.Α.) μισθωτών ιδιωτικού τομέα και απασχολούμενων στο Δημόσιο τομέα με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου (Ι.Δ.Α.Χ. - Ι.Δ.Ο.Χ.) -- Υποβολή : Α.Π.Δ. - Τ.Ε.Κ.Α. Κοινών Επιχειρήσεων & Οικοδομοτεχνικών Έργων
Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 65/13.12.2021
Οδηγίες για την απεικόνιση στην Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (Α.Π.Δ.) της ασφάλισης δικηγόρων με έμμισθη εντολή απασχολούμενων στον ιδιωτικό τομέα και τα Ν.Π.Ι.Δ., μισθωτών μηχανικών και υγειονομικών απασχολούμενων στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα με σχέση ιδιωτικού δικαίου (Ι.Δ.Α.Χ., Ι.Δ.Ο.Χ. με υποχρέωση υποβολής Α.Π.Δ. Κοινών Επιχειρήσεων) και προσώπων
Περισσότερα »
Επιμέλεια:
Χρήστος Ν. Τότσης
Νικόλαος Χρ. Τότσης
Ειδήσεις - Κρίσεις Σχόλια:
Αρθρο του Χρυσόστομου Γκίκα
Επισημάνσεις εκ των άρθρων 37 και 50 παρ. 7 του Κ.Φ.Δ. (ν. 4174/2013) για τα δικαιώματα των αλληλεγγύως ευθυνομένων
Αρθρο του Γιώργου Δαλιάνη
Η μεταβίβαση ατομικής επιχείρησης
Αρθρο του Γεώργιου Παλαιτσάκη
Οι εννέα τρόποι για την «αποφυγή» των τεκμηρίων
Αρθρο του Γεώργιου Κόντου
Έσοδα και διαδικασία αναγνώρισής τους
Επιμέλεια:
Χρήστος Ν. Τότσης
Νικόλαος Χρ. Τότσης
Ειδήσεις - Κρίσεις Σχόλια:
Αρθρο του Γιώργου Δαλιάνη
Ο εξωλογιστικός προσδιορισμός στον φορολογικό έλεγχο
Αρθρο της Τζένης Πάνου
Νέα πρόταση Οδηγίας για την αντιμετώπιση των Εικονικών Εταιρειών
Αρθρο του Γιάννη Καράφα
Νέα τροποποίηση-παράταση επιστροφής ποσών των επιστρεπτέων προκαταβολών
Αρθρο του Γεώργιου Κόντου
Εσοδα και διαδικασία αναγνώρισής τους
Περισσότερα »
ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΑΣ
Το καλάθι είναι άδειο