Τρίτη, 23 Ιουλίου 2024

www.totsisgroup.gr Est.1954                                          Totsis Group 70 Χρόνια

Λεπτομέρειες Άρθρου
Τρίτη 25 Ιουνίου 2013
Α.Υ.Ο. Πολ. 1132/05.06.2013

Καθορισμός Συντελεστή Αξιοποίησης Οικοπέδου για τον προσδιορισμό αξίας ακινήτων κατά τον υπολογισμό του Φόρου Ακίνητης Περιουσίας φυσικών προσώπων ετών 2011, 2012 και 2013

Α.Υ.Ο. Πολ. 1132/05.06.2013

(ΦΕΚ Β' 1500/20-06-2013)

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 27 έως και 50 του ν. 3842/2010 (Φ.Ε.Κ. 58 Α') και ειδικότερα τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 32, με τις οποίες εξουσιοδοτείται ο Υπουργός Οικονομικών να καθορίζει στις περιοχές που εντάσσονται στο σύστημα αντικειμενικού προσδιορισμού αξίας ακινήτων για πρώτη φορά, τους συντελεστές αξιοποίησης οικοπέδου καθώς και κάθε άλλο ειδικό θέμα για τον προσδιορισμό της αξίας των ακινήτων για τη φορολογία ακίνητης περιουσίας φυσικών προσώπων.
2. Την απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών ΥΠΟΙΚ 07927/2012 ΕΞ (ΦΕΚ 2574 Β') «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Γεώργιο Μαυραγάνη».
3. Το γεγονός ότι με την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού,

Αποφασίζουμε:

Για τα έτη 2011, 2012 και 2013, αποκλειστικά και μόνο για τις ανάγκες επιβολής του Φόρου Ακίνητης Περιουσίας (Φ.Α.Π.) φυσικών προσώπων η τιμή Συντελεστή Αξιοποίησης Οικοπέδου (ΣΑΟ) στις περιοχές που καθορίζονται με την Α.Υ.Ο. 1175023/28.12.2010/Πολ. 1200 (ΦΕΚ Β' 2038):

α) εφόσον απαιτείται βεβαίωση της πολεοδομίας, είναι οι εξής:

Δήμος - Δημοτικό Διαμέρισμα

Σ.Α.Ο.

ΒΥΤΙΝΑΣ - ΚΑΜΕΝΙΤΣΗΣ - ΚΑΜΕΝΙΤΣΑ

0,6

ΒΥΤΙΝΑΣ - ΚΑΜΕΝΙΤΣΗΣ - ΚΑΡΒΟΥΝΙ

0,6

ΒΥΤΙΝΑΣ - ΛΑΣΤΗΣ - ΑΓΡΙΔΑΚΙ

0,6

ΒΥΤΙΝΑΣ - ΜΑΓΟΥΛΙΑΝΩΝ - ΠΑΝ

0,6

ΒΥΤΙΝΑΣ - ΝΥΜΦΑΣΙΑΣ - ΝΥΜΦΑΣΙΑ

0,6

ΒΥΤΙΝΑΣ - ΠΥΡΓΑΚΙΟΥ - ΜΕΘΥΔΡΙΟ

0,6

ΔΗΜΗΤΣΑΝΗΣ - ΔΗΜΗΤΣΑΝΗΣ - ΚΑΡΚΑΛΟΥ

0,6

ΔΗΜΗΤΣΑΝΗΣ - ΔΗΜΗΤΣΑΝΗΣ - ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙ

0,6

ΔΗΜΗΤΣΑΝΗΣ - ΖΑΤΟΥΝΗΣ - ΜΑΡΚΟΣ

0,6

ΔΗΜΗΤΣΑΝΗΣ - ΠΑΝΑΓΙΑΣ - ΠΑΝΑΓΙΑ

0,6

ΔΗΜΗΤΣΑΝΗΣ - ΡΙΖΟΣΠΗΛΙΑΣ - ΡΙΖΟΣΠΗΛΙΑ

0,6

ΗΡΑΙΑΣ - ΑΡΑΧΟΒΗΣ - ΑΡΑΧΟΒΑ

0,6

ΗΡΑΙΑΣ - ΚΑΚΟΥΡΑΙΙΚΩΝ - ΚΑΚΟΥΡΑΙΙΚΑ

0,6

ΗΡΑΙΑΣ - ΚΟΚΚΟΡΑ - ΚΟΚΚΟΡΑΣ

0,6

ΗΡΑΙΑΣ - ΚΟΚΚΟΡΑ - ΜΠΑΡΔΑΚΙ

0,6

ΗΡΑΙΑΣ - ΛΟΥΤΡΩΝ ΗΡΑΙΑΣ - ΑΓΙΟΝΕΡΙ

0,6

ΗΡΑΙΑΣ - ΛΟΥΤΡΩΝ ΗΡΑΙΑΣ - ΚΑΛΥΒΙΑ

0,6

ΗΡΑΙΑΣ - ΛΟΥΤΡΩΝ ΗΡΑΙΑΣ - ΛΙΘΑΡΟΣ

0,6

ΗΡΑΙΑΣ - ΛΟΥΤΡΩΝ ΗΡΑΙΑΣ - ΛΟΥΤΡΑ

0,6

ΗΡΑΙΑΣ - ΛΟΥΤΡΩΝ ΗΡΑΙΑΣ - ΛΩΤΗΣ

0,6

ΗΡΑΙΑΣ - ΛΟΥΤΡΩΝ ΗΡΑΙΑΣ - ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ

0,6

ΗΡΑΙΑΣ - ΛΥΚΟΥΡΕΣΗ - ΛΥΚΟΥΡΕΣΗΣ

0,6

ΗΡΑΙΑΣ - ΛΥΣΣΑΡΕΑΣ - ΛΥΣΣΑΡΕΑ

0,6

ΗΡΑΙΑΣ - ΠΑΛΟΥΜΠΑΣ - ΠΑΛΟΥΜΠΑ

0,6

ΗΡΑΙΑΣ - ΠΑΛΟΥΜΠΑΣ - ΠΑΠΠΑΔΑΣ

0,6

ΗΡΑΙΑΣ - ΠΑΛΟΥΜΠΑΣ - ΣΑΡΛΑΙΙΚΑ

0,6

ΗΡΑΙΑΣ - ΡΑΦΤΗ (ΡΑΠΤΗ) - ΑΓΑΛΩ

0,6

ΗΡΑΙΑΣ - ΡΑΦΤΗ (ΡΑΠΤΗ) - ΡΑΦΤΗΣ (ΡΑΠΤΗΣ)

0,6

ΗΡΑΙΑΣ - ΣΑΡΑΚΙΝΙΟΥ ΗΡΑΙΑΣ - ΣΑΡΑΚΙΝΙ

0,6

ΗΡΑΙΑΣ - ΣΕΡΒΟΥ - ΑΡΑΠΗΔΕΣ

0,6

ΗΡΑΙΑΣ - ΣΕΡΒΟΥ - ΣΕΡΒΟΣ

0,6

ΗΡΑΙΑΣ - ΨΑΡΙΟΥ - ΨΑΡΙ

0,6

ΚΛΕΙΤΟΡΟΣ - ΒΑΛΤΕΣΙΝΙΚΟΥ - ΚΟΥΡΟΥΒΕΛΙ

0,6

ΚΛΕΙΤΟΡΟΣ - ΒΑΛΤΕΣΙΝΙΚΟΥ - ΟΛΟΜΑΔΕΣ

0,6

ΚΛΕΙΤΟΡΟΣ - ΔΡΑΚΟΒΟΥΝΙΟΥ - ΔΡΑΚΟΒΟΥΝΙ

0,6

ΚΛΕΙΤΟΡΟΣ - ΚΕΡΠΙΝΗΣ - ΑΝΩ ΚΑΛΥΒΙΑ

0,6

ΚΛΕΙΤΟΡΟΣ - ΚΕΡΠΙΝΗΣ - ΚΑΤΩ ΚΑΛΥΒΙΑ

0,6

ΚΛΕΙΤΟΡΟΣ - ΚΕΡΠΙΝΗΣ - ΚΕΡΠΙΝΗ

0,6

ΚΛΕΙΤΟΡΟΣ - ΜΥΓΔΑΛΙΑΣ - ΜΥΓΔΑΛΙΑ

0,6

ΚΛΕΙΤΟΡΟΣ - ΠΟΥΡΝΑΡΙΑΣ - ΜΟΥΡΙΑ

0,6

ΚΛΕΙΤΟΡΟΣ - ΠΟΥΡΝΑΡΙΑΣ - ΠΟΥΡΝΑΡΙΑ

0,6

ΚΛΕΙΤΟΡΟΣ - ΠΡΑΣΙΝΟΥ - ΚΑΛΥΒΙΑ ΚΑΡΝΕΣΗ

0,6

ΚΛΕΙΤΟΡΟΣ - ΠΡΑΣΙΝΟΥ - ΠΡΑΣΙΝΟ

0,6

ΛΑΓΚΑΔΙΩΝ - ΛΑΓΚΑΔΙΩΝ - ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙ­ΟΣ (ΜΑΛΑΣΩΒΑ)

0,6

ΛΑΓΚΑΔΙΩΝ - ΛΑΓΚΑΔΙΩΝ - ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

0,6

ΛΑΓΚΑΔΙΩΝ - ΛΑΓΚΑΔΙΩΝ - ΚΑΛΟΝΕΡΙ

0,6

ΛΑΓΚΑΔΙΩΝ - ΛΑΓΚΑΔΙΩΝ - ΞΕΡΟΒΟΥΝΙ

0,6

ΛΑΓΚΑΔΙΩΝ - ΛΑΓΚΑΔΙΩΝ - ΠΤΕΡΙΑ

0,6

ΤΡΙΚΟΛΩΝΩΝ - ΣΤΕΜΝΙΤΣΗΣ - ΚΑΛΥΒΑΚΙΑ

0,6

β) εφόσον το οικόπεδο βρίσκεται σε οικοδομικό τετράγωνο επί του οποίου δεν έχει καθοριστεί τιμή Σ.Α.Ο., ως τιμή Σ.Α.Ο. λαμβάνεται η κατώτερη τιμή Σ.Α.Ο. του καποδιστριακού δήμου και σε περίπτωση που δεν έχει καθοριστεί τιμή Σ.Α.Ο για το δήμο αυτό, η κατώτερη τιμή Σ.Α.Ο. του νομού.

γ) εφόσον το ακίνητο εντοπίζεται σε περισσότερα του ενός οικοδομικά τετράγωνα του ιδίου δημοτικού διαμερίσματος, για το οποίο υπάρχουν περισσότερες της μιας τιμής Σ.Α.Ο., λαμβάνεται υπόψη εκείνος ο συνδυασμός συντελεστών που προσδιορίζει την ευνοϊκότερη για τον φορολογούμενο αξία ακινήτου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1116/22.07.2024
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α 1157/12.10.2023 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) «Καθορισμός του χρόνου και της διαδικασίας αναβάθμισης των Μέσων Πληρωμών, που χρησιμοποιούν οι οντότητες του άρθρου 1 του ν. 4308/2014 (Α 251), από τους Παρόχους Μέσων Πληρωμών (NSPs), για την ολοκλήρωση της διαδικασίας διασύνδεσης αυτών με τα Ταμειακά Συστήματα, καθώς και κάθε άλλου ειδικότερου θέματος για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 15Β του ν. 4987/2022 (ΚΦΔ). Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1021/2023 (Β 1826) απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ.» (Β 5994).
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1114/17.07.2024
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1085/2023 απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ με θέμα «Πιστοποιητικό του άρθρου 54Α του ν. 4987/2022 (πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ)» (Β 3617).
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2052/15.07.2024
Απαγορεύσεις και Περιορισμοί - Κοινοποίηση διατάξεων Καν. (ΕΕ) 2024/1745 του Συμβουλίου της 24ης Ιουνίου 2024 για την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 833/2014 του Συμβουλίου σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω ενεργειών της Ρωσίας που αποσταθεροποιούν την κατάσταση στην Ουκρανία και παροχή οδηγιών.
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2051/16.07.2024
Διευκρινίσεις για την εφαρμογή των διατάξεων της παρ.7 του άρθρου 28Α του ν.4172/2013 (Α'167) στους επαγγελματίες πωλητές λαϊκών αγορών.
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1112/15.07.2024
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1061/22.4.2024 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) «Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων φορολογικού έτους 2023, των λοιπών εντύπων και των δικαιολογητικών εγγράφων που συνυποβάλλονται με αυτή. Τύπος και περιεχόμενο της πράξης διοικητικού/διορθωτικού προσδιορισμού φόρου φορολογικών ετών 2023 και εφεξής» (Β 2436).
Περισσότερα »

Γιώργου Δαλιάνη - Μαρίας Πουρνιά - Νίκης Χατζοπούλου:
Ανέγερση και πώληση οικοδομής από συνιδιοκτήτες οικοπέδου
Αθανασίου Λ. Βουθούνη:
Φορολογική και λογιστική μεταχείριση της ανέγερσης κτίσματος με δαπάνες του μισθωτή σε ακίνητο κυριότητας του εκμισθωτή (τρίτου)
Βασιλικής Ηλιοπούλου:
Υποχρεωτική χρήση τραπεζικού μέσου για συναλλαγές πάνω από 500 ευρώ
Γεωργίου Παλαιτσάκη:
Οι 20 σημαντικές αλλαγές σε φορολογία και οι συναλλαγές του νέου φορολογικού νόμου που εφαρμόζονται από 1.1.2024
Γεωργίου Ι. Δουκίδη:
Τεχνητή Νοημοσύνη και οι Προκλήσεις για το Χρηματοοικονομικό Κλάδο.
Γιώργου Δαλιάνη - Νάνσυ Καλλιανιώτη - Νίκης Χατζοπούλου:
Τραπεζικοί λογαριασμοί στο εξωτερικό παρατείνουν την παραγραφή
Αργύρη Καβουρίνου:
Απασχόληση - εργασία ανηλίκου
Γιώργου Δαλιάνη - Παναγιώτη Παπασταύρου - Νίκης Χατζοπούλου:
Θεώρηση συμφωνητικού από Εφορία και έννομες συνέπειες ως προς το κύρος της συναλλαγής
Επιμέλεια:
ΧΡΗΣΤΟΣ Ν. ΤΟΤΣΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡ. ΤΟΤΣΗΣ
Ειδήσεις - Κρίσεις Σχόλια
Aρθρο του Γιώργου Δαλιάνη
του Διονύση Σαμόλη
και της Νίκης Χατζοπούλου
Συμπληρωματικά στοιχεία του ΣΔΟΕ και της Οικονομικής Αστυνομίας παρατείνουν την παραγραφή;
Περισσότερα »
ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΑΣ
Το καλάθι είναι άδειο