Σάββατο, 25 Ιουνίου 2022

www.totsisgroup.gr Est.1954                                          Totsis Group 67 Χρόνια

ΤΕΥΧΟΣ logistis
Εισάγετε το email σας
και μείνετε ενημερωμένοι
Λεπτομέρειες ¶ρθρου
Παρασκευή 21 Ιουνίου 2013
Υπ. Οικ. Δ14Α 1099578/18.06.2013

Φορολογική αντιμετώπιση υπηρεσιών επισκευής οργάνων υψηλής τεχνολογίας σε πλοίο

Υπ. Οικ. Δ14Α 1099578/18.06.2013

Σχετ.: Το από 04.10.2012 έγγραφό σας

Όπως προκύπτει από το έγγραφό σας, ελληνική εταιρία με αντικείμενο εργασίας την πώληση και επισκευή οργάνων υψηλής τεχνολογίας αποστέλλει τεχνικό της για να προβεί σε υπηρεσίες επισκευής μηχανημάτων με τη χρησιμοποίηση ανταλλακτικών σε πλοία ιδιοκτησίας πλοιοκτήτριας εταιρίας με έδρα τη Λετονία, τα οποία είναι ελλιμενισμένα εκτός Ελλάδας. Η ελληνική εταιρία για την παροχή υπηρεσίας επισκευής εκδίδει τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών χωρίς ΦΠΑ (βάσει ΑΥΟ Πολ. 366/1987) και στο αρχείο που τηρεί φυλάσσει την έκθεση επισκευής του τεχνικού μαζί με επικυρωμένο αντίγραφο εθνικότητας του πλοίου. Για τα ανταλλακτικά όμως που τοποθετεί στα πλοία της πλοιοκτήτριας εταιρίας, τα οποία είναι υψηλής αξίας, εκδίδει ξεχωριστό τιμολόγιο πώλησης το οποίο επιβαρύνεται με ελληνικό ΦΠΑ, καθόσον δεν υπάρχει σχετικό τελωνειακό έγγραφο εξαγωγής. Τη χρέωση αυτή δεν την αποδέχεται η πλοιοκτήτρια εταιρία ισχυριζόμενη ότι στην παράδοση υλικών εμπορευμάτων και ανταλλακτικών σε πλοία διεθνών πλόων έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 27 του Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/2000). Συνεπώς τίθεται ερώτημα για την ορθή φορολογική αντιμετώπιση από πλευράς ΦΠΑ της παράδοσης των ανταλλακτικών.

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14, παράγραφος 2, περίπτωση α' του Κώδικα ΦΠΑ, όπως διευκρινίστηκαν με την με αριθ. πρωτ. 1101096/21.10.2009/Πολ. 1136 εγκύκλιο, η παροχή υπηρεσιών με αντικείμενο πραγματογνωμοσύνες ή εργασίες που αφορούν κινητά ενσώματα αγαθά σε υποκείμενο στο φόρο πρόσωπο εγκατεστημένο σε άλλο κράτος μέλος φορολογείται στον τόπο του λήπτη, ανεξαρτήτως του τόπου της υλικής εκτέλεσης των υπηρεσιών αυτών.

Συνεπώς, για τις εν λόγω υπηρεσίες δεν οφείλεται ΦΠΑ στην Ελλάδα με την προϋπόθεση ότι η αντισυμβαλλόμενη ναυτιλιακή εταιρία είναι υποκείμενο στο φόρο πρόσωπο εγκατεστημένο εκτός Ελλάδας. Στο φορολογικό στοιχείο που εκδίδεται για το σκοπό αυτό θα πρέπει να αναγράφεται η ένδειξη «Τόπος φορολογίας εκτός Ελλάδας (άρθρο 14 παρ. 2 περ. α' Κώδικα ΦΠΑ)».

2. Η παράδοση κοινοτικών εμπορευμάτων ως εφοδίων πλοίων, εφόσον παρέχεται απαλλαγή με τις διατάξεις του άρθρου 148 της Οδηγίας ΦΠΑ (αντίστοιχο άρθρο 27 του Κώδικα ΦΠΑ), πραγματοποιείται με διατυπώσεις εξαγωγής, σύμφωνα με την Δ19Α 5012006/12.03.2012.

3. Σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 7 του Κώδικα ΦΠΑ, θεωρείται ως παράδοση αγαθών η μεταφορά από έναν υποκείμενο στο φόρο αγαθών της επιχείρησής του προς ένα άλλο κράτος - μέλος. Ως μεταφερόμενο προς ένα άλλο κράτος μέλος θεωρείται κάθε ενσώματο αγαθό που αποστέλλεται ή μεταφέρεται εκτός του εσωτερικού της χώρας, αλλά εντός της Κοινότητας, από τον υποκείμενο στο φόρο στο εσωτερικό της χώρας ή από άλλον που ενεργεί για λογαριασμό του, για τις ανάγκες της επιχείρησής του, εκτός αν τα αγαθά αυτά προορίζονται, μεταξύ άλλων, για την προσωρινή χρησιμοποίησή τους, για περίοδο μέχρι 24 μήνες στο έδαφος άλλου κράτους - μέλους, εντός του οποίου η εισαγωγή των ίδιων αυτών αγαθών από τρίτη χώρα, με σκοπό την προσωρινή χρησιμοποίησή τους, θα υπάγονταν στο καθεστώς προσωρινής εισαγωγής με πλήρη απαλλαγή από εισαγωγικούς δασμούς. Εάν όμως παύσει να ισχύει η προϋπόθεση της προσωρινής χρησιμοποίησής τους και τα αγαθά τα οποία μεταφέρθηκαν στο άλλο κράτος μέλος πουληθούν στη συνέχεια, τότε η επιχείρηση θα πραγματοποιήσει ενδοκοινοτική παράδοση από την Ελλάδα σε ΑΦΜ που θα λάβει στο άλλο κράτος καθώς και ενδοκοινοτική απόκτηση από το ΑΦΜ αυτό για τα εν λόγω αγαθά. Η πώληση στο εσωτερικό του άλλου κράτους μέλους απαλλάσσεται από ΦΠΑ ως πώληση αγαθών σε πλοίο, σύμφωνα με τις διαδικασίες που ορίζονται στο κράτος πώλησης.

4. Για την παροχή υπηρεσιών θα υποβληθεί ανακεφαλαιωτικός πίνακας ενδοκοινοτικών παραδόσεων αγαθών – παρεχόμενων υπηρεσιών, μόνο εφόσον οι παρεχόμενες υπηρεσίες δεν απαλλάσσονται από το φόρο στο κράτος ? μέλος του λήπτη των υπηρεσιών αυτών (άρθρο 36, παρ. 5.α του Κώδικα ΦΠΑ). Για τις ενδοκοινοτικές παραδόσεις αγαθών θα πρέπει να υποβληθεί ανακεφαλαιωτικός πίνακας και εφόσον απαιτείται INTRASTAT και οι αντίστοιχες αποκτήσεις θα πρέπει να δηλωθούν από το ΑΦΜ που λήφθηκε στο άλλο κράτος μέλος. Οι πωλήσεις στο εσωτερικό του άλλου κράτους μέλους επισύρουν την υποβολή περιοδικών δηλώσεων, σύμφωνα με τις εκεί ισχύουσες διαδικασίες.

5. Όσον αφορά στη δυνατότητα διακίνησης και πώλησης των αγαθών σε τρίτη μη κοινοτική χώρα, την προσωρινή εξαγωγή και επανεισαγωγή τους ή την οριστική εξαγωγή τους, αρμόδιες είναι η 18η Διεύθυνση Τελωνειακών Οικονομικών Συστημάτων και η 19η Διεύθυνση Τελωνειακών Διαδικασιών, στις οποίες κοινοποιείται το παρόν με συνημμένο το ερώτημά σας.

Κ.Υ.Α. Α 1080/15.06.2022
Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία ηλεκτρονικής απογραφής των δεξαμενών ενεργειακών προϊόντων και λοιπών στοιχείων των φορολογικών αποθηκών και των αποθηκών τελωνειακής αποταμίευσης στην εφαρμογή του Μητρώου Δεξαμενών Ενεργειακών Προϊόντων Φορολογικών Αποθηκών και Αποθηκών Τελωνειακής Αποταμίευσης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2049/14.06.2022
Οδηγίες για την ορθή εφαρμογή διαδικασιών στη βάση των ευρημάτων έρευνας που διεξήχθη μέσω ερωτηματολογίου με σκοπό τον έλεγχο της ορθής και ομοιόμορφης εφαρμογής των διαδικασιών διαμετακόμισης και τελωνειακού χαρακτήρα εμπορευμάτων.
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1079/15.06.2022
Καθορισμός της διαδικασίας, των οργάνων και του τρόπου επιβολής σφράγισης και αποσφράγισης των εγκαταστάσεων κατόχων άδειας εμπορίας ή άδειας λιανικής εμπορίας πετρελαιοειδών προϊόντων, σε περίπτωση που διαπιστώνεται κατοχή, διακίνηση και εμπορία νοθευμένων καυσίμων, καθώς και καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων για τη δημοσιοποίηση των στοιχείων των παραβατών, των παραβάσεων, των κυρώσεων, του τρόπου, του χρόνου και του μέσου δημοσιοποίησης, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 119 Α του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001, Α 265).
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1074/09.06.2022
Ορισμός του τύπου και περιεχομένου του εντύπου Δ212 «Δήλωση ενδοκοινοτικών εξ αποστάσεως πωλήσεων αγαθών και παροχών τηλεπικοινωνιακών, ραδιοτηλεοπτικών και ηλεκτρονικά παρεχόμενων υπηρεσιών προς άλλα κράτη μέλη» και της διαδικασίας υποβολής αυτού.
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1073/07.06.2022
Τύπος και περιεχόμενο της πράξης διοικητικού προσδιορισμού του ελλείμματος της Νέας Οικειοθελούς Παροχής κατά το ΑΡΘΡΟ 7ο του Νέου Συνυποσχετικού, το οποίο κυρώθηκε με το άρθρο 56 του ν. 4607/2019(Α 65), με βάση τις διατάξεις του άρθρου 56Α του ίδιου νόμου.
Περισσότερα »

Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 17/05.05.2022
Εξέταση αιτήσεων συνταξιοδότησης με διαδικασίες ταχείας απονομής σύνταξης. Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 48-54 του Ν. 4921/2022
Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 13/05.04.2022
Δυνατότητα επιλογής του φορέα στις περιπτώσεις διαδοχικής και της παράλληλης ασφάλισης. - Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 23 του Ν. 4892/2022 περί δυνατότητας επιλογής του φορέα στον οποίο θα αξιοποιηθεί ο χρόνος ασφάλισης από 1.1.2017 στον e-ΕΦΚΑ των υπαγόμενων μέχρι 31.12.2016 με την αυτή ιδιότητα σε δύο φορείς
Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 14/06.04.2022
Ασφάλιση e-ΕΦΚΑ Διαδικασία εγγραφής και υπαγωγής μη μισθωτών στην ασφάλιση του e-ΕΦΚΑ
Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 5/2022
Απεικόνιση της υποχρεωτικής ασφάλισης επικουρικού κλάδου των νεοεισερχόμενων στην αγορά εργασίας, από 01.01.2022, υπαγόμενων στο Ταμείο Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης (Τ.Ε.Κ.Α.) μισθωτών ιδιωτικού τομέα και απασχολούμενων στο Δημόσιο τομέα με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου (Ι.Δ.Α.Χ. - Ι.Δ.Ο.Χ.) -- Υποβολή : Α.Π.Δ. - Τ.Ε.Κ.Α. Κοινών Επιχειρήσεων & Οικοδομοτεχνικών Έργων
Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 65/13.12.2021
Οδηγίες για την απεικόνιση στην Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (Α.Π.Δ.) της ασφάλισης δικηγόρων με έμμισθη εντολή απασχολούμενων στον ιδιωτικό τομέα και τα Ν.Π.Ι.Δ., μισθωτών μηχανικών και υγειονομικών απασχολούμενων στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα με σχέση ιδιωτικού δικαίου (Ι.Δ.Α.Χ., Ι.Δ.Ο.Χ. με υποχρέωση υποβολής Α.Π.Δ. Κοινών Επιχειρήσεων) και προσώπων
Περισσότερα »
Επιμέλεια:
Χρήστος Ν. Τότσης
Νικόλαος Χρ. Τότσης
Ειδήσεις - Κρίσεις Σχόλια:
Αρθρο του Χρυσόστομου Γκίκα
Επισημάνσεις εκ των άρθρων 37 και 50 παρ. 7 του Κ.Φ.Δ. (ν. 4174/2013) για τα δικαιώματα των αλληλεγγύως ευθυνομένων
Αρθρο του Γιώργου Δαλιάνη
Η μεταβίβαση ατομικής επιχείρησης
Αρθρο του Γεώργιου Παλαιτσάκη
Οι εννέα τρόποι για την «αποφυγή» των τεκμηρίων
Αρθρο του Γεώργιου Κόντου
Έσοδα και διαδικασία αναγνώρισής τους
Επιμέλεια:
Χρήστος Ν. Τότσης
Νικόλαος Χρ. Τότσης
Ειδήσεις - Κρίσεις Σχόλια:
Αρθρο του Γιώργου Δαλιάνη
Ο εξωλογιστικός προσδιορισμός στον φορολογικό έλεγχο
Αρθρο της Τζένης Πάνου
Νέα πρόταση Οδηγίας για την αντιμετώπιση των Εικονικών Εταιρειών
Αρθρο του Γιάννη Καράφα
Νέα τροποποίηση-παράταση επιστροφής ποσών των επιστρεπτέων προκαταβολών
Αρθρο του Γεώργιου Κόντου
Εσοδα και διαδικασία αναγνώρισής τους
Περισσότερα »
ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΑΣ
Το καλάθι είναι άδειο