Τρίτη, 23 Ιουλίου 2024

www.totsisgroup.gr Est.1954                                          Totsis Group 70 Χρόνια

Λεπτομέρειες ¶ρθρου
Δευτέρα 10 Ιουνίου 2013
Α.Υ.Ο. Πολ. 1127/31.05.2013
Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης απόδοσης φόρου μερισμάτων με βάση τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 45 του Ν. 4141/2013 (ΦΕΚ Α' 81) συνυποβαλλόμενα με αυτή δικαιολογητικά έγγραφα και διευκρινίσεις για κάθε άλλο αναγκαίο θέμα με σκοπό την ορθή εφαρμογή των διατάξεων αυτών

Α.Υ.Ο. Πολ. 1127/31.05.2013

(ΦΕΚ Β' 1394/06-06-2013)

Έχοντας υπόψη:
α) Τις διατάξεις του άρθρου 25 του Ν. 27/1975 (ΦΕΚ Α' 77) όπως ισχύουν.

β) Τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 45 του Ν. 4141/2013 (ΦΕΚ Α' 81).

γ) Την υπ' αριθμ. 07927/19.9.2012 (ΦΕΚ Β' 2574) απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Οικονομικών περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Γεώργιο Μαυραγάνη.

δ) Ότι από τις διατάξεις της, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζει:

1. Τύπος και περιεχόμενο δήλωσης φόρου μερισμάτων
Ορίζουμε ότι, η υπό της παραγράφου 5 του άρθρου 45 του Ν. 4141/2013 (ΦΕΚ Α' 81) δήλωση απόδοσης του φόρου των μερισμάτων που προβλέπεται από τις διατάξεις αυτές, θα έχει τον τύπο και το περιεχόμενο όπως στο συνημμένο υπόδειγμα 1 «δήλωσης φόρου μερισμάτων» μιας (1) σελίδας.

2. Γενικά - Υπόχρεοι προς καταβολή φόρου επί των μερισμάτων - Βάση επιβολής του φόρου αυτού
Με τις παραπάνω διατάξεις ορίζεται ότι, στα μερίσματα που εισπράττει φυσικό πρόσωπο φορολογικός κάτοικος Ελλάδας από αλλοδαπή επιχείρηση οποιουδήποτε τύπου ή μορφής, που έχει νομίμως εγκαταστήσει γραφείο ή υποκατάστημα στην Ελλάδα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 του Ν. 27/1975 (ΦΕΚ Α' 77) και το αντικείμενο εργασιών του είναι εκείνο που προβλέπεται από την άδεια εγκατάστασής του στην Ελλάδα, επιβάλλεται φόρος με συντελεστή δέκα τοις εκατό (10%) ο οποίος καταβάλλεται από τον δικαιούχο των μερισμάτων. Στη διάταξη αυτή δεν υπάγονται τα μερίσματα που εισπράττει φυσικό πρόσωπο, φορολογικός κάτοικος Ελλάδος, από τις επιχειρήσεις που σύμφωνα με την εγκριτική πράξη εγκατάστασής τους στην Ελλάδα, σαν υποκαταστήματα αλλοδαπών εταιρειών του άρθρου 25 του Ν. 27/1975), ασχολούνται και με την διαχείριση ή εκμετάλλευση πλοίων με ελληνική ή ξένη σημαία. Μετά την καταβολή του φόρου για τα μερίσματα αυτά, εξαντλείται κάθε φορολογική υποχρέωση του δικαιούχου, μετόχου ή εταίρου εξαιρουμένου από οποιονδήποτε άλλο φόρο, τέλος, εισφορά ή κράτηση. Τα μερίσματα διανέμονται είτε απευθείας από την αλλοδαπή εταιρία, είτε μέσω του εγκατεστημένου γραφείου στην Ελλάδα σύμφωνα με τα παραπάνω, είτε μέσω εταιρείας ή εταιρειών χαρτοφυλακίου και ανεξαρτήτως του αριθμού των εταιρειών χαρτοφυλακίου που παρεμβάλλονται μεταξύ της αλλοδαπής εταιρείας και του τελικού δικαιούχου. Στην περίπτωση που η καταβολή των μερισμάτων γίνει μέσω του εγκατεστημένου υποκαταστήματος της αλλοδαπής εταιρείας στην Ελλάδα, το υποκατάστημα δεν υποχρεούται σε εγγραφή του ποσού του μερίσματος στα βιβλία του, αφού αυτό δεν αποτελεί έσοδό του. Τα μερίσματα με τη μορφή της εισαγωγής συναλλάγματος ή αυτά που καταβάλλονται σε συνάλλαγμα στην αλλοδαπή, μπορεί να καταβάλλονται απευθείας και σε νομικά πρόσωπα συμφερόντων του δικαιούχου, αρκεί όμως να αποδίδεται ο φόρος της παρούσης εμπρόθεσμα με ευθύνη αυτού.

Δεδομένου ότι οι αλλοδαπές εταιρείες εκτός από τα μερίσματα έχουν τη δυνατότητα να διανέμουν κέρδη με τη μορφή εκτάκτων αμοιβών και ποσοστών πέραν των μισθών, σε μέλη του Δ.Σ., σε Διευθυντές και σε στελέχη αυτών και των εγκατεστημένων υποκαταστημάτων τους στην Ελλάδα, όπως ορίζεται από τις νέες διατάξεις επιβάλλεται και στα εισοδήματα αυτά φόρος δέκα τοις εκατό (10%) και με την καταβολή του φόρου αυτού από τους δικαιούχους, απαλλάσονται από οποιονδήποτε άλλο φόρο, τέλος, εισφορά ή κράτηση, και εξαντλείται η όποια φορολογική υποχρέωση των δικαιούχων αυτών των αμοιβών. Ο φόρος αυτός επί των μερισμάτων και επί των κερδών με τη μορφή εκτάκτων αμοιβών και ποσοστών πέραν των μισθών, επιβάλλεται στα ποσά εκείνα που καταβάλλονται ή πιστώνονται στους δικαιούχους από την διαχειριστική χρήση 2012 και μετά. Ο παραπάνω φόρος 10% επιβάλλεται και για τα προμερίσματα αλλά και για τα κέρδη παρελθουσών χρήσεων που τυχόν διανέμονται από την ίδια χρονική περίοδο και μετά.

Διευκρινίζεται ότι επειδή ενδέχεται μέσα στο 2012 και μέσα στο 2013 για το χρονικό διάστημα από 1.1.2013 έως τη δημοσίευση του Ν. 4141/2013 (5.4.2013), στο διάστημα πριν την ψήφιση των νέων διατάξεων, φυσικά πρόσωπα φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας να έχουν εισπράξει μερίσματα από την αλλοδαπή ή έκτακτες αμοιβές και ποσοστά όπως προαναφέρθηκε, είτε απευθείας από την αλλοδαπή εταιρία, είτε μέσω του υποκαταστήματός της του άρθρου 25 του Ν. 27/1975 (ΦΕΚ Α' 77) στην Ελλάδα, στα οποία όμως δεν καταβλήθηκε ο φόρος δέκα τοις εκατό (10%) ελλείψει σχετικής διάταξης νόμου, με την παρούσα γίνεται δεκτό ότι τα πρόσωπα αυτά θα πρέπει να καταβάλλουν, τον οφειλόμενο φόρο δέκα τοις εκατό (10%) μέχρι και τις 14.8.2013, χωρίς προσαυξήσεις, και ότι με την καταβολή αυτού του φόρου εξαντλείται κάθε φορολογική υποχρέωση των δικαιούχων για τα εισοδήματα αυτά. Σε περίπτωση που η καταβολή του οφειλόμενου φόρου γίνει μετά τις 14.8.2013 θα υπολογίζονται προσαυξήσεις από τον επόμενο μήνα από αυτόν εντός του οποίου έγινε η καταβολή ή η πίστωση των εισοδημάτων αυτών στους δικαιούχους μέχρι τον μήνα που θα καταβληθούν οι φόροι αυτοί. Τα παραπάνω θα έχουν εφαρμογή και για τα προμερίσματα αλλά και για τα κέρδη παρελθουσών χρήσεων που κατεβλήθηκαν ή πιστώθηκαν στους δικαιούχους στο χρονικό διάστημα που αναφέρεται στα αμέσως δύο προηγούμενα εδάφια.

3. Προθεσμία υποβολής της δήλωσης - Τρόπος καταβολής του φόρου μερισμάτων
Οι δικαιούχοι των μερισμάτων, έκτακτων αμοιβών από διανομή κερδών πλέον των μισθών, προμερισμάτων και διανεμομένων κερδών παρελθουσών χρήσεων σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, πρέπει να καταβάλλουν τον οφειλόμενο φόρο δέκα τοις εκατό (10%), εφ’ άπαξ με την υποβολή δήλωσης (ως υπόδειγμα 1) στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. όπου υποβάλλουν και την ετήσια φορολογική τους δήλωση, εντός του επόμενου μήνα από αυτόν εντός του οποίου έγινε στην αλλοδαπή ή ημεδαπή, η καταβολή ή η πίστωση αυτών, μαζί με τα συνυποβαλλόμενα δικαιολογητικά όπως περιγράφονται στην επόμενη παράγραφο. Τέλος, με τον όρο «πίστωση μερίσματος», δεν νοείται η πίστωση στα βιβλία της αλλοδαπής εταιρείας (η λογιστική εγγραφή), αλλά η πίστωση τυχόν τραπεζικού καταθετικού λογαριασμού ή η καταβολή του ποσού του μερίσματος με άλλον παρόμοιο τρόπο.

4. Συνυποβαλλόμενα δικαιολογητικά με τη δήλωση φόρου μερισμάτων
Τα παραπάνω φυσικά πρόσωπα του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 2 της παρούσης, με την δήλωση απόδοσης του φόρου αυτού υποβάλλουν και τα εξής δικαιολογητικά:

α) Βεβαίωση της αλλοδαπής εταιρείας ή της εταιρείας χαρτοφυλακίου (holding Company) που κατέχει άμεσα ή έμμεσα τις μετοχές ή μερίδια των αλλοδαπών εταιρειών που έχουν εγκαταστήσει γραφεία ή υποκατάστημα στην Ελλάδα με βάση τις παραπάνω διατάξεις και διανέμει το μέρισμα ή τις αμοιβές και ποσοστά πέραν των μισθών, από την οποία θα προκύπτουν τα στοιχεία του φορολογούμενου φυσικού προσώπου ως μετόχου ή εταίρου της αλλοδαπής εταιρείας, η ημερομηνία καταβολής ή πίστωσης και το ποσό του μερίσματος που καταβλήθηκε ή πιστώθηκε σε αυτόν (ως υποδείγματα 2 ή 2Α).

β) Αντίγραφο της σχετικής άδειας εγκατάστασης στην Ελλάδα του γραφείου ή υποκαταστήματος της αλλοδαπής εταιρίας με τις διατάξεις του άρθρου 25 του Ν. 27/1975 (ΦΕΚ Α' 77) (ΦΕΚ δημοσίευσης της άδειας εγκατάστασης).

γ) Βεβαίωση της Δ.Ο.Υ. στην οποία ανήκει το εγκατεστημένο υποκατάστημα της αλλοδαπής εταιρίας στην Ελλάδα, ότι το υποκατάστημα της εταιρίας έχει υποβάλλει δήλωση εισφοράς που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 43 του Ν. 4111/2013 (ΦΕΚ Α' 18) όπως ισχύουν μετά την τροποποίηση τους με το άρθρο 45 του Ν. 4141/2013 (ΦΕΚ Α' 81) και ότι έχουν εμπρόθεσμα καταβληθεί οι ληξιπρόθεσμες δόσεις της εισφοράς αυτής. Η βεβαίωση αυτή θα υποβάλλεται μέχρι λήξεως ισχύος των διατάξεων επιβολής της εισφοράς σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις, δηλαδή και για το οικονομικό έτος 2016 (χρήση 2015).

δ) Τέλος, βεβαίωση της τράπεζας του δικαιούχου για την αναγγελία πίστωσης του μερίσματος με τα αντίστοιχα ποσά αυτού, στην περίπτωση που το μέρισμα της αλλοδαπής εισάγεται στην Ελλάδα. Εάν το μέρισμα αυτό καταβληθεί και παραμείνει στην αλλοδαπή, δεν απαιτείται η βεβαίωση αυτή. Εάν το μέρισμα που θα εισαχθεί μετατραπεί σε ευρώ, τότε η ισοτιμία δολλαρίου προς ευρώ θα αναγράφεται στην εν λόγω βεβαίωση (ως υπόδειγμα 3). Εάν το μέρισμα καταβληθεί ή πιστωθεί στην αλλοδαπή ή σε λογαριασμό συναλλάγματος του δικαιούχου στην Ελλάδα, τότε η ισοτιμία που θα ισχύει για τον υπολογισμό του αντίστοιχου ποσού σε ευρώ για τον υπολογισμό του φόρου, θα είναι η τιμή κλεισίματος του νομίσματος αυτού όπως αυτή προκύπτει από το «Δελτίο Τιμών» της ημερομηνίας πίστωσης ή καταβολής του μερίσματος στην αλλοδαπή ή ημεδαπή, της επίσημης ιστοσελίδας της Τράπεζας της Ελλάδας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


Υποδείγματα

Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1116/22.07.2024
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α 1157/12.10.2023 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) «Καθορισμός του χρόνου και της διαδικασίας αναβάθμισης των Μέσων Πληρωμών, που χρησιμοποιούν οι οντότητες του άρθρου 1 του ν. 4308/2014 (Α 251), από τους Παρόχους Μέσων Πληρωμών (NSPs), για την ολοκλήρωση της διαδικασίας διασύνδεσης αυτών με τα Ταμειακά Συστήματα, καθώς και κάθε άλλου ειδικότερου θέματος για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 15Β του ν. 4987/2022 (ΚΦΔ). Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1021/2023 (Β 1826) απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ.» (Β 5994).
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1114/17.07.2024
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1085/2023 απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ με θέμα «Πιστοποιητικό του άρθρου 54Α του ν. 4987/2022 (πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ)» (Β 3617).
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2052/15.07.2024
Απαγορεύσεις και Περιορισμοί - Κοινοποίηση διατάξεων Καν. (ΕΕ) 2024/1745 του Συμβουλίου της 24ης Ιουνίου 2024 για την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 833/2014 του Συμβουλίου σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω ενεργειών της Ρωσίας που αποσταθεροποιούν την κατάσταση στην Ουκρανία και παροχή οδηγιών.
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2051/16.07.2024
Διευκρινίσεις για την εφαρμογή των διατάξεων της παρ.7 του άρθρου 28Α του ν.4172/2013 (Α'167) στους επαγγελματίες πωλητές λαϊκών αγορών.
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1112/15.07.2024
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1061/22.4.2024 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) «Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων φορολογικού έτους 2023, των λοιπών εντύπων και των δικαιολογητικών εγγράφων που συνυποβάλλονται με αυτή. Τύπος και περιεχόμενο της πράξης διοικητικού/διορθωτικού προσδιορισμού φόρου φορολογικών ετών 2023 και εφεξής» (Β 2436).
Περισσότερα »

Γιώργου Δαλιάνη - Μαρίας Πουρνιά - Νίκης Χατζοπούλου:
Ανέγερση και πώληση οικοδομής από συνιδιοκτήτες οικοπέδου
Αθανασίου Λ. Βουθούνη:
Φορολογική και λογιστική μεταχείριση της ανέγερσης κτίσματος με δαπάνες του μισθωτή σε ακίνητο κυριότητας του εκμισθωτή (τρίτου)
Βασιλικής Ηλιοπούλου:
Υποχρεωτική χρήση τραπεζικού μέσου για συναλλαγές πάνω από 500 ευρώ
Γεωργίου Παλαιτσάκη:
Οι 20 σημαντικές αλλαγές σε φορολογία και οι συναλλαγές του νέου φορολογικού νόμου που εφαρμόζονται από 1.1.2024
Γεωργίου Ι. Δουκίδη:
Τεχνητή Νοημοσύνη και οι Προκλήσεις για το Χρηματοοικονομικό Κλάδο.
Γιώργου Δαλιάνη - Νάνσυ Καλλιανιώτη - Νίκης Χατζοπούλου:
Τραπεζικοί λογαριασμοί στο εξωτερικό παρατείνουν την παραγραφή
Αργύρη Καβουρίνου:
Απασχόληση - εργασία ανηλίκου
Γιώργου Δαλιάνη - Παναγιώτη Παπασταύρου - Νίκης Χατζοπούλου:
Θεώρηση συμφωνητικού από Εφορία και έννομες συνέπειες ως προς το κύρος της συναλλαγής
Επιμέλεια:
ΧΡΗΣΤΟΣ Ν. ΤΟΤΣΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡ. ΤΟΤΣΗΣ
Ειδήσεις - Κρίσεις Σχόλια
Aρθρο του Γιώργου Δαλιάνη
του Διονύση Σαμόλη
και της Νίκης Χατζοπούλου
Συμπληρωματικά στοιχεία του ΣΔΟΕ και της Οικονομικής Αστυνομίας παρατείνουν την παραγραφή;
Περισσότερα »
ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΑΣ
Το καλάθι είναι άδειο