Σάββατο, 25 Ιουνίου 2022

www.totsisgroup.gr Est.1954                                          Totsis Group 67 Χρόνια

ΤΕΥΧΟΣ logistis
Εισάγετε το email σας
και μείνετε ενημερωμένοι
Λεπτομέρειες ¶ρθρου
Τετάρτη 5 Ιουνίου 2013
Υπ. Οικ. Δ14Β 1079732/16.05.2013

Συντελεστές του φόρου
Συντελεστής Φ.Π.Α. στη συλλογή, μεταφορά και επεξεργασία επικίνδυνων ιατρικών αποβλήτων

Υπ. Οικ. Δ14Β 1079732/16.05.2013


Σχετ.: Το με αριθμό πρωτ. ………………………….. έγγραφό σας

Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Όπως προκύπτει από το έγγραφό σας, και κατόπιν προφορικών διευκρινήσεων η εταιρεία ……………………………….. (Α.Φ.Μ. …………………), η οποία βρίσκεται εγκατεστημένη στη Ρόδο, αναλαμβάνει, την συλλογή επικίνδυνων ιατρικών αποβλήτων από Υγειονομικές Μονάδες σε ολόκληρη την Ελλάδα, την μεταφορά τους με ειδικά διαμορφωμένα οχήματα στις αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις της εταιρείας, την επεξεργασία των ιατρικών αποβλήτων δηλαδή το τεμαχισμό και την αποστείρωσή τους και την μετέπειτα μεταφορά τους στο ΧΥΤΑ Ρόδου. Ζητάτε να σας πληροφορήσουμε σχετικά με την εφαρμογή του συντελεστή Φ.Π.Α. στις ανωτέρω δραστηριότητες.

2. Σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 21 του Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/2000), ο συντελεστής του φόρου προστιθέμενης αξίας ορίζεται σε 23% στη φορολογητέα αξία, εκτός από τα αγαθά και τις υπηρεσίες που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα ΙΙΙ του ιδίου Κώδικα, για τα οποία ο συντελεστής του φόρου ορίζεται σε 13%.

3. Στο Κεφάλαιο Β' Υπηρεσίες του εν λόγω Παραρτήματος περιλαμβάνονται οι υπηρεσίες οδοκαθαρισμού, αποκομιδής, ταφής και ανακύκλωσης απορριμμάτων, καθώς και επεξεργασίας αποβλήτων, εκτός από αυτές που παρέχονται από τα πρόσωπα που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 3 (περίπτωση 11).

4. Η εταιρεία, σύμφωνα με το έγγραφό σας, έχει λάβει άδεια α) για την συλλογή και μεταφορά επικίνδυνων ιατρικών αποβλήτων και β) για την Διαχείριση Επικίνδυνων Ιατρικών Αποβλήτων (επεξεργασία αποστείρωσης).

5. Λαμβανομένων υπόψη των ανωτέρω οι υπηρεσίες συλλογής, μεταφοράς και διαχείρισης- επεξεργασίας των επικίνδυνων ιατρικών αποβλήτων που παρέχει η εταιρεία σας υπάγονται στο μειωμένο συντελεστή 13% σύμφωνα με την περ. 11, του κεφ. Β' Υπηρεσίες, του Παραρτήματος ΙΙΙ του Κώδικα ΦΠΑ.

6. Περαιτέρω, σύμφωνα με τις διατάξεις 4 και 5 του ίδιου ως άνω άρθρου, η μείωση κατά 30% των συντελεστών Φ.Π.Α. για ορισμένα νησιά του Αιγαίου μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται και η Ρόδος, ισχύει και για τις υπηρεσίες που εκτελούνται στις περιοχές των εν λόγω νησιών από υποκείμενο στο φόρο, ο οποίος κατά το χρόνο που ο φόρος γίνεται απαιτητός είναι εγκατεστημένος στις περιοχές αυτές.

Με την Πολ. 1254/10.12.1990 διευκρινίστηκε ότι στην περίπτωση της παροχής υπηρεσιών, οι κατά τα ανωτέρω μειωμένοι συντελεστές Φ.Π.Α. ισχύουν εφόσον πληρούνται σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις:

Α) οι υπηρεσίες παρέχονται από υποκείμενους στο φόρο που έχουν την εγκατάστασή τους στις εν λόγω νησιωτικές περιοχές. Στην έννοια της εγκατάστασης περιλαμβάνεται η ύπαρξη της έδρας ή του κεντρικού ή του υποκαταστήματος, από το οποίο πραγματοποιείται η παροχή των υπηρεσιών.

Β) ολοκληρώνεται υλικά η εκτέλεση τους εντός των περιοχών αυτών.

Κατόπιν των ανωτέρω, οι υπηρεσίες συλλογής, μεταφοράς και διαχείρισης-επεξεργασίας των επικίνδυνων ιατρικών αποβλήτων που παρέχει η εταιρεία σας υπάγονται στους μειωμένους κατά 30% συντελεστές Φ.Π.Α., στην περίπτωση που οι υπηρεσίες εκτελούνται εξ’ ολοκλήρου στα νησιά που ορίζει η διάταξη και η εταιρεία σας διαθέτει οποιουδήποτε είδους εγκατάσταση στα εν λόγω νησιά.

6. Το παρόν κοινοποιείται στη Δ.Ο.Υ. ……….. για τον έλεγχο των πραγματικών περιστατικών και την ορθή εφαρμογή των διατάξεων.

Κ.Υ.Α. Α 1080/15.06.2022
Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία ηλεκτρονικής απογραφής των δεξαμενών ενεργειακών προϊόντων και λοιπών στοιχείων των φορολογικών αποθηκών και των αποθηκών τελωνειακής αποταμίευσης στην εφαρμογή του Μητρώου Δεξαμενών Ενεργειακών Προϊόντων Φορολογικών Αποθηκών και Αποθηκών Τελωνειακής Αποταμίευσης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2049/14.06.2022
Οδηγίες για την ορθή εφαρμογή διαδικασιών στη βάση των ευρημάτων έρευνας που διεξήχθη μέσω ερωτηματολογίου με σκοπό τον έλεγχο της ορθής και ομοιόμορφης εφαρμογής των διαδικασιών διαμετακόμισης και τελωνειακού χαρακτήρα εμπορευμάτων.
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1079/15.06.2022
Καθορισμός της διαδικασίας, των οργάνων και του τρόπου επιβολής σφράγισης και αποσφράγισης των εγκαταστάσεων κατόχων άδειας εμπορίας ή άδειας λιανικής εμπορίας πετρελαιοειδών προϊόντων, σε περίπτωση που διαπιστώνεται κατοχή, διακίνηση και εμπορία νοθευμένων καυσίμων, καθώς και καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων για τη δημοσιοποίηση των στοιχείων των παραβατών, των παραβάσεων, των κυρώσεων, του τρόπου, του χρόνου και του μέσου δημοσιοποίησης, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 119 Α του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001, Α 265).
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1074/09.06.2022
Ορισμός του τύπου και περιεχομένου του εντύπου Δ212 «Δήλωση ενδοκοινοτικών εξ αποστάσεως πωλήσεων αγαθών και παροχών τηλεπικοινωνιακών, ραδιοτηλεοπτικών και ηλεκτρονικά παρεχόμενων υπηρεσιών προς άλλα κράτη μέλη» και της διαδικασίας υποβολής αυτού.
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1073/07.06.2022
Τύπος και περιεχόμενο της πράξης διοικητικού προσδιορισμού του ελλείμματος της Νέας Οικειοθελούς Παροχής κατά το ΑΡΘΡΟ 7ο του Νέου Συνυποσχετικού, το οποίο κυρώθηκε με το άρθρο 56 του ν. 4607/2019(Α 65), με βάση τις διατάξεις του άρθρου 56Α του ίδιου νόμου.
Περισσότερα »

Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 17/05.05.2022
Εξέταση αιτήσεων συνταξιοδότησης με διαδικασίες ταχείας απονομής σύνταξης. Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 48-54 του Ν. 4921/2022
Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 13/05.04.2022
Δυνατότητα επιλογής του φορέα στις περιπτώσεις διαδοχικής και της παράλληλης ασφάλισης. - Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 23 του Ν. 4892/2022 περί δυνατότητας επιλογής του φορέα στον οποίο θα αξιοποιηθεί ο χρόνος ασφάλισης από 1.1.2017 στον e-ΕΦΚΑ των υπαγόμενων μέχρι 31.12.2016 με την αυτή ιδιότητα σε δύο φορείς
Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 14/06.04.2022
Ασφάλιση e-ΕΦΚΑ Διαδικασία εγγραφής και υπαγωγής μη μισθωτών στην ασφάλιση του e-ΕΦΚΑ
Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 5/2022
Απεικόνιση της υποχρεωτικής ασφάλισης επικουρικού κλάδου των νεοεισερχόμενων στην αγορά εργασίας, από 01.01.2022, υπαγόμενων στο Ταμείο Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης (Τ.Ε.Κ.Α.) μισθωτών ιδιωτικού τομέα και απασχολούμενων στο Δημόσιο τομέα με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου (Ι.Δ.Α.Χ. - Ι.Δ.Ο.Χ.) -- Υποβολή : Α.Π.Δ. - Τ.Ε.Κ.Α. Κοινών Επιχειρήσεων & Οικοδομοτεχνικών Έργων
Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 65/13.12.2021
Οδηγίες για την απεικόνιση στην Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (Α.Π.Δ.) της ασφάλισης δικηγόρων με έμμισθη εντολή απασχολούμενων στον ιδιωτικό τομέα και τα Ν.Π.Ι.Δ., μισθωτών μηχανικών και υγειονομικών απασχολούμενων στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα με σχέση ιδιωτικού δικαίου (Ι.Δ.Α.Χ., Ι.Δ.Ο.Χ. με υποχρέωση υποβολής Α.Π.Δ. Κοινών Επιχειρήσεων) και προσώπων
Περισσότερα »
Επιμέλεια:
Χρήστος Ν. Τότσης
Νικόλαος Χρ. Τότσης
Ειδήσεις - Κρίσεις Σχόλια:
Αρθρο του Χρυσόστομου Γκίκα
Επισημάνσεις εκ των άρθρων 37 και 50 παρ. 7 του Κ.Φ.Δ. (ν. 4174/2013) για τα δικαιώματα των αλληλεγγύως ευθυνομένων
Αρθρο του Γιώργου Δαλιάνη
Η μεταβίβαση ατομικής επιχείρησης
Αρθρο του Γεώργιου Παλαιτσάκη
Οι εννέα τρόποι για την «αποφυγή» των τεκμηρίων
Αρθρο του Γεώργιου Κόντου
Έσοδα και διαδικασία αναγνώρισής τους
Επιμέλεια:
Χρήστος Ν. Τότσης
Νικόλαος Χρ. Τότσης
Ειδήσεις - Κρίσεις Σχόλια:
Αρθρο του Γιώργου Δαλιάνη
Ο εξωλογιστικός προσδιορισμός στον φορολογικό έλεγχο
Αρθρο της Τζένης Πάνου
Νέα πρόταση Οδηγίας για την αντιμετώπιση των Εικονικών Εταιρειών
Αρθρο του Γιάννη Καράφα
Νέα τροποποίηση-παράταση επιστροφής ποσών των επιστρεπτέων προκαταβολών
Αρθρο του Γεώργιου Κόντου
Εσοδα και διαδικασία αναγνώρισής τους
Περισσότερα »
ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΑΣ
Το καλάθι είναι άδειο