Κυριακή, 26 Ιουνίου 2022

www.totsisgroup.gr Est.1954                                          Totsis Group 67 Χρόνια

ΤΕΥΧΟΣ logistis
Εισάγετε το email σας
και μείνετε ενημερωμένοι
Λεπτομέρειες ¶ρθρου
Πέμπτη 30 Μαϊου 2013
Υπ. Οικ. Δ13Β 1069865/23.04.2013

Διόρθωση συμβολαίου - απαλλαγή α' κατοικίας

Υπ. Οικ. Δ13Β 1069865/23.04.2013

Σε απάντηση της από 05/03/2013 αίτησής σας, σχετικά με το ανωτέρω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθ. 1 και της παρ. 1 του άρθ.5 του α.ν. 1521/1950, σε κάθε με επαχθή αιτία μεταβίβαση ακινήτου ή εμπραγμάτου δικαιώματος επί ακινήτου, επιβάλλεται φόρος επί της αξίας, υπόχρεος για την καταβολή του οποίου είναι ο αγοραστής.

Επίσης με τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 1 του α.ν. 1521/1950, η διόρθωση συμβολαίου μεταξύ των αυτών προσώπων ή των ειδικών ή καθολικών διαδόχων τους για το ίδιο ακίνητο, εφόσον δεν αναφέρεται στο όνομα του αγοραστή και πωλητή, στο τίμημα, στην έκταση, στη θέση ή στην περιγραφή του ακινήτου, δε δημιουργεί υποχρέωση καταβολής φόρου. Αντίθετα, εάν η διόρθωση αφορά σε ένα από τα στοιχεία που αναφέρονται πιο πάνω, δημιουργεί υποχρέωση καταβολής φόρου, εκτός εάν, με τη διόρθωση διευκρινίζεται ότι το τίμημα ή η έκταση του ακινήτου που αγοράστηκε είναι μεγαλύτερα από αυτά που περιγράφονται στο αρχικό συμβόλαιο, οπότε οφείλεται φόρος μόνο για το επιπλέον τίμημα ή για την αξία της επιπλέον έκτασης του ακινήτου αυτού.(εγκ. Υπ.Οικονομικών Πολ. 1007/18.1.1989).

Ακόμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 1078/1980, οι συμβάσεις αγοράς εξ ολοκλήρου και κατά πλήρη κυριότητα κατοικίας ή οικοπέδου απαλλάσσονται από το φόρο μεταβίβασης, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του νόμου.

Περαιτέρω, με τις διατάξεις του άρθρου 1 της παρ. 5 του ανωτέρω νόμου, όπως ισχύει, ορίζεται ότι η απαλλαγή από το φόρο μεταβίβασης για την αγορά κατοικίας ή οικοπέδου παρέχεται μόνο μία φορά. Απαλλαγή παρέχεται και για κάθε νέα αγορά ακινήτου εφόσον:

α) τα ακίνητα που έχει στην κυριότητά του κατά το χρόνο της νέας αγοράς ο αγοραστής, ο σύζυγος ή τα ανήλικα τέκνα τους, δεν πληρούν τις στεγαστικές ανάγκες της οικογένειάς τους και

β) ο αγοραστής υποβάλει την οικεία δήλωση και καταβάλει εφάπαξ το φόρο που αναλογεί στην αξία του ακινήτου που έτυχε της απαλλαγής.

Για την εφαρμογή της διάταξης αυτής, ως αξία ακινήτου λαμβάνεται η αξία που έχει αυτό κατά το χρόνο της νέας απαλλαγής. Ο φόρος που αναλογεί εξευρίσκεται με τη χρήση των συντελεστών που ίσχυαν κατά το χρόνο χορήγησης της πρώτης απαλλαγής και καταβάλλεται εφάπαξ, εκτός αν ο φόρος που αναλογεί στην αξία του ακινήτου ή στο καταβληθέν τίμημα κατά το χρόνο χορήγησης της πρώτης απαλλαγής είναι μεγαλύτερος, οπότε καταβάλλεται ο μεγαλύτερος αυτός φόρος.

2. Όπως προκύπτει από την αίτησή σας, με το υπ΄ αρ. ……/2003 συμβόλαιο, η Ο.Τ. (πωλήτρια) μεταβίβασε στους Λ.Κ. & Ο.Κ (αγοραστές) κατά ½ εξ αδιαιρέτου σε κάθε έναν, το με αρ. 5 διαμέρισμα του β΄ορόφου επιφανείας 74 τ.μ. με ποσοστό συνιδιοκτησίας 40ο/οο εξ αδιαιρέτου επί του οικοπέδου, ευρισκόμενο στο ……. ... Για τη μεταβίβαση αυτή υπεβλήθη στην πρώην Δ.Ο.Υ…….. η με αρ. …./2003 δήλωση Φ.Μ.Α., για την οποία (μεταβίβαση) χορηγήθηκε απαλλαγή α΄ κατοικίας. Στη συνέχεια διαπιστώθηκε ότι στο ανωτέρω συμβόλαιο εκ παραδρομής αναφέρθηκε ότι μεταβιβάστηκε το με αρ. 5 διαμέρισμα αντί του ορθού με αρ. 4 διαμερίσματος του β΄ ορόφου επιφανείας 73 τ.μ. με ποσοστό συνιδιοκτησίας επί του οικοπέδου 39 ο/οο εξ αδιαιρέτου. Στο διαμέρισμα αυτό οι αγοραστές εγκαταστάθηκαν μετά την υπογραφή του συμβολαίου και, όπως στην αίτησή σας αναφέρετε, το έχουν πλήρως ανακαινίσει.

Σήμερα οι άνω συμβαλλόμενοι προτίθενται να προβούν σε διόρθωση του αρχικού συμβολαίου και ρωτάτε α) πως θα αντιμετωπισθεί φορολογικά η πράξη αυτή και β) εάν οι συμβαλλόμενοι μπορούν να τύχουν απαλλαγής α΄ κατοικίας.

3. Σύμφωνα με τα ανωτέρω η διόρθωση συμβολαίου, η οποία αντιμετωπίζεται πλέον ως ένα νέο συμβόλαιο, έχει ως αποτέλεσμα:

α) την επαναμεταβίβαση του εκ παραδρομής πωληθέντος διαμερίσματος με αρ. 5, με πωλητές του πρώην αγοραστές δηλαδή τους Λ.Κ. & Ο.Κ. και αγοράστρια την πρώην πωλήτρια δηλ. την Ο.Τ., με υποχρέωση καταβολής φόρου απ’ αυτήν.

Ωστόσο, εάν η αγοράστρια Ο.Τ. πληροί τις προϋποθέσεις του ν. 1078/1980 γίνεται δεκτό ότι δύναται να τύχει απαλλαγής α΄ κατοικίας, αφού η επαναμεταβίβαση του ακινήτου, λόγω διόρθωσης του αρχικού συμβολαίου, αντιμετωπίζεται ως ένα νέο μεταβιβαστικό συμβόλαιο με εφαρμογή συντελεστών φόρου και χρόνο φορολογίας το χρόνο κατάρτισης του διορθωτικού συμβολαίου.

β) τη μεταβίβαση του με αρ. 4 διαμερίσματος με πωλήτρια την Ο.Τ. και αγοραστές τους Λ.Κ. & Ο.Κ., με υποχρέωση καταβολής φόρου από αυτούς.

Σε περίπτωση όμως που οι αγοραστές συγκεντρώνουν στο πρόσωπό τους τις προϋποθέσεις του ν. 1078/1980, έχει γίνει δεκτό ότι δύναται να τύχουν απαλλαγής α΄ κατοικίας, εφόσον μέσω της διόρθωσης του αρχικού συμβολαίου, συντελείται μία νέα μεταβίβαση. (Σχετ. Δ13Β 1119702/30.08.2012).

Ωστόσο, υπενθυμίζουμε ότι, προκειμένου οι αγοραστές Λ.Κ. & Ο.Κ. να τύχουν απαλλαγής α΄ κατοικίας, θα πρέπει να προηγηθεί η καταβολή του φόρου της απαλλαγής που έτυχαν κατά την αγορά του εκ παραδρομής, με αρ. 5, πωληθέντος διαμερίσματος, όπως προβλέπεται από τις ανωτέρω αναφερόμενες διατάξεις, επισημαίνοντας ότι, σε κάθε περίπτωση, αρμόδια για τη διερεύνηση των πραγματικών περιστατικών, όπως ο έλεγχος των προϋποθέσεων χορήγησης απαλλαγής α΄ κατοικίας, είναι ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. στη χωρική αρμοδιότητα της οποίας υπάγεται το μεταβιβαζόμενο ακίνητο. (Σχετ. Υπ.Οικ. 1017736/970/ΔΕΥ-Α΄783/ΦΓ.01/25-02-2003).

Κ.Υ.Α. Α 1080/15.06.2022
Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία ηλεκτρονικής απογραφής των δεξαμενών ενεργειακών προϊόντων και λοιπών στοιχείων των φορολογικών αποθηκών και των αποθηκών τελωνειακής αποταμίευσης στην εφαρμογή του Μητρώου Δεξαμενών Ενεργειακών Προϊόντων Φορολογικών Αποθηκών και Αποθηκών Τελωνειακής Αποταμίευσης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2049/14.06.2022
Οδηγίες για την ορθή εφαρμογή διαδικασιών στη βάση των ευρημάτων έρευνας που διεξήχθη μέσω ερωτηματολογίου με σκοπό τον έλεγχο της ορθής και ομοιόμορφης εφαρμογής των διαδικασιών διαμετακόμισης και τελωνειακού χαρακτήρα εμπορευμάτων.
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1079/15.06.2022
Καθορισμός της διαδικασίας, των οργάνων και του τρόπου επιβολής σφράγισης και αποσφράγισης των εγκαταστάσεων κατόχων άδειας εμπορίας ή άδειας λιανικής εμπορίας πετρελαιοειδών προϊόντων, σε περίπτωση που διαπιστώνεται κατοχή, διακίνηση και εμπορία νοθευμένων καυσίμων, καθώς και καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων για τη δημοσιοποίηση των στοιχείων των παραβατών, των παραβάσεων, των κυρώσεων, του τρόπου, του χρόνου και του μέσου δημοσιοποίησης, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 119 Α του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001, Α 265).
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1074/09.06.2022
Ορισμός του τύπου και περιεχομένου του εντύπου Δ212 «Δήλωση ενδοκοινοτικών εξ αποστάσεως πωλήσεων αγαθών και παροχών τηλεπικοινωνιακών, ραδιοτηλεοπτικών και ηλεκτρονικά παρεχόμενων υπηρεσιών προς άλλα κράτη μέλη» και της διαδικασίας υποβολής αυτού.
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1073/07.06.2022
Τύπος και περιεχόμενο της πράξης διοικητικού προσδιορισμού του ελλείμματος της Νέας Οικειοθελούς Παροχής κατά το ΑΡΘΡΟ 7ο του Νέου Συνυποσχετικού, το οποίο κυρώθηκε με το άρθρο 56 του ν. 4607/2019(Α 65), με βάση τις διατάξεις του άρθρου 56Α του ίδιου νόμου.
Περισσότερα »

Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 17/05.05.2022
Εξέταση αιτήσεων συνταξιοδότησης με διαδικασίες ταχείας απονομής σύνταξης. Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 48-54 του Ν. 4921/2022
Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 13/05.04.2022
Δυνατότητα επιλογής του φορέα στις περιπτώσεις διαδοχικής και της παράλληλης ασφάλισης. - Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 23 του Ν. 4892/2022 περί δυνατότητας επιλογής του φορέα στον οποίο θα αξιοποιηθεί ο χρόνος ασφάλισης από 1.1.2017 στον e-ΕΦΚΑ των υπαγόμενων μέχρι 31.12.2016 με την αυτή ιδιότητα σε δύο φορείς
Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 14/06.04.2022
Ασφάλιση e-ΕΦΚΑ Διαδικασία εγγραφής και υπαγωγής μη μισθωτών στην ασφάλιση του e-ΕΦΚΑ
Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 5/2022
Απεικόνιση της υποχρεωτικής ασφάλισης επικουρικού κλάδου των νεοεισερχόμενων στην αγορά εργασίας, από 01.01.2022, υπαγόμενων στο Ταμείο Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης (Τ.Ε.Κ.Α.) μισθωτών ιδιωτικού τομέα και απασχολούμενων στο Δημόσιο τομέα με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου (Ι.Δ.Α.Χ. - Ι.Δ.Ο.Χ.) -- Υποβολή : Α.Π.Δ. - Τ.Ε.Κ.Α. Κοινών Επιχειρήσεων & Οικοδομοτεχνικών Έργων
Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 65/13.12.2021
Οδηγίες για την απεικόνιση στην Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (Α.Π.Δ.) της ασφάλισης δικηγόρων με έμμισθη εντολή απασχολούμενων στον ιδιωτικό τομέα και τα Ν.Π.Ι.Δ., μισθωτών μηχανικών και υγειονομικών απασχολούμενων στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα με σχέση ιδιωτικού δικαίου (Ι.Δ.Α.Χ., Ι.Δ.Ο.Χ. με υποχρέωση υποβολής Α.Π.Δ. Κοινών Επιχειρήσεων) και προσώπων
Περισσότερα »
Επιμέλεια:
Χρήστος Ν. Τότσης
Νικόλαος Χρ. Τότσης
Ειδήσεις - Κρίσεις Σχόλια:
Αρθρο του Χρυσόστομου Γκίκα
Επισημάνσεις εκ των άρθρων 37 και 50 παρ. 7 του Κ.Φ.Δ. (ν. 4174/2013) για τα δικαιώματα των αλληλεγγύως ευθυνομένων
Αρθρο του Γιώργου Δαλιάνη
Η μεταβίβαση ατομικής επιχείρησης
Αρθρο του Γεώργιου Παλαιτσάκη
Οι εννέα τρόποι για την «αποφυγή» των τεκμηρίων
Αρθρο του Γεώργιου Κόντου
Έσοδα και διαδικασία αναγνώρισής τους
Επιμέλεια:
Χρήστος Ν. Τότσης
Νικόλαος Χρ. Τότσης
Ειδήσεις - Κρίσεις Σχόλια:
Αρθρο του Γιώργου Δαλιάνη
Ο εξωλογιστικός προσδιορισμός στον φορολογικό έλεγχο
Αρθρο της Τζένης Πάνου
Νέα πρόταση Οδηγίας για την αντιμετώπιση των Εικονικών Εταιρειών
Αρθρο του Γιάννη Καράφα
Νέα τροποποίηση-παράταση επιστροφής ποσών των επιστρεπτέων προκαταβολών
Αρθρο του Γεώργιου Κόντου
Εσοδα και διαδικασία αναγνώρισής τους
Περισσότερα »
ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΑΣ
Το καλάθι είναι άδειο