Κυριακή, 26 Ιουνίου 2022

www.totsisgroup.gr Est.1954                                          Totsis Group 67 Χρόνια

ΤΕΥΧΟΣ logistis
Εισάγετε το email σας
και μείνετε ενημερωμένοι
Λεπτομέρειες Άρθρου
Πέμπτη 16 Μαϊου 2013
Υπ. Οικ. ΔΕΦΚ Δ 5000243/03.01.2013

Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (ΦΕΚ 222/Α) Τέλη κυκλοφορίας αυτοκινήτων οχημάτων έτους 2013

Υπ. Οικ. ΔΕΦΚ Δ 5000243/03.01.2013

ΣΧΕΤ : α. Το αρ.πρωτ. Δ.ΤΕΦ Β' 1167402 ΕΞ2012/5.12.2012 έγγραφο της Δ/νσης Τελών & Ειδικών Φορολογιών
β. Η αρ.πρωτ.ΔΕΦΚΔ 5043236 ΕΞ 13.10.2011 Ε.Δ.Υ.Ο.

Κοινοποιούμε για ενημέρωση και εφαρμογή τις διατάξεις της υποπαραγράφου Ε7 του άρθρου πρώτου του ν.4093/2012 (ΦΕΚ 222/Α) οι οποίες διαβιβάστηκαν στην υπηρεσία μας με το ανωτέρω α 'σχετικό έγγραφο της Δ/νσης Τελών & Ειδικών Φορολογιών και σας γνωρίζουμε ότι, στα τέλη κυκλοφορίας του έτους 2012 τα οποία σας κοινοποιήθηκαν με τη β' σχετική (ΑΔΑ:4574Η -9ΛΚ) δεν υπήρξε αναπροσαρμογή και ως εκ τούτου θα ισχύουν ομοίως και για το έτος 2013, παρά μόνο στα ασθενοφόρα και στις νεκρoφόpες στα οποία επιβάλλεται το πάγιο ποσό των τριακοσίων (300) ευρώ. Κατ' επέκταση το ποσό αυτό θα εισπράττεται στις περιπτώσεις τελωνισμού ασθενοφόρου και νεκροφόρας που εκποιείται από το Δημόσιο, κατ' εφαρμογή της παραγράφου 2 του άρθρου 125 του ν.2960/2001 (ΦΕΚ 265/Α) «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας».

Για την ορθή επιβολή του αναλογούντος τέλους ταξινόμησης των υπό κρίση ανωτέρω οχημάτων από τις αρμόδιες τελωνειακές αρχές, οι υπηρεσίες της Διεύθυνσης Διαχείρισης Δημοσίου Υλικού και των Τμημάτων Διαχείρισης Δημοσίου Υλικού των Τελωνείων Πατρών, Α' Εισαγωγών-Εξαγωγών Θεσσαλονίκης και Λάρισας στις οποίες κοινοποιείται η παρούσα, παρακαλούνται για τις ενέργειες αρμοδιότητάς τους ώστε στις περιπτώσεις εκποίησης των εν λόγω οχημάτων να αναγράφεται στο εκδιδόμενο Πιστοποιητικό Μεταβιβαστικό Κυριότητας Αυτοκινήτου Οχήματος εάν πρόκειται για ασθενοφόρο ή νεκροφόρα.?

Τέλος, προκειμένου να διασφαλιστούν τα συμφέροντα του Δημοσίου παρακαλούνται οι αρμόδιες Διευθύνσεις του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων να ενημερώσουν τις Περιφερειακές Ενότητες του Κράτους (Δ/νσεις, Τμήματα & Γραφεία Μεταφορών) ώστε στις περιπτώσεις που διαπιστώνεται ότι τα ως άνω οχήματα δεν ταξινομούνται ως ασθενοφόρα ή νεκροφόρες όπως αναγράφεται στη σχετική Βεβαίωση του αρμόδιου τελωνείου, να μην προβαίνουν στην ταξινόμηση αυτών ενημερώνοντας τους ενδιαφερόμενους για την υποχρέωσή τους να επανέλθουν στην τελωνειακή αρχή η οποία θα προβαίνει στην έκδοση βεβαίωσης για την καταβολή ή τη μη οφειλή της διαφοράς των φορολογικών επιβαρύνσεων. Στη συνέχεια η βεβαίωση αυτή θα προσκομίζεται από τους ενδιαφερόμενους στην αρμόδια υπηρεσία για την ολοκλήρωση ταξινόμησης του οχήματος.

Κ.Υ.Α. Α 1080/15.06.2022
Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία ηλεκτρονικής απογραφής των δεξαμενών ενεργειακών προϊόντων και λοιπών στοιχείων των φορολογικών αποθηκών και των αποθηκών τελωνειακής αποταμίευσης στην εφαρμογή του Μητρώου Δεξαμενών Ενεργειακών Προϊόντων Φορολογικών Αποθηκών και Αποθηκών Τελωνειακής Αποταμίευσης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2049/14.06.2022
Οδηγίες για την ορθή εφαρμογή διαδικασιών στη βάση των ευρημάτων έρευνας που διεξήχθη μέσω ερωτηματολογίου με σκοπό τον έλεγχο της ορθής και ομοιόμορφης εφαρμογής των διαδικασιών διαμετακόμισης και τελωνειακού χαρακτήρα εμπορευμάτων.
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1079/15.06.2022
Καθορισμός της διαδικασίας, των οργάνων και του τρόπου επιβολής σφράγισης και αποσφράγισης των εγκαταστάσεων κατόχων άδειας εμπορίας ή άδειας λιανικής εμπορίας πετρελαιοειδών προϊόντων, σε περίπτωση που διαπιστώνεται κατοχή, διακίνηση και εμπορία νοθευμένων καυσίμων, καθώς και καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων για τη δημοσιοποίηση των στοιχείων των παραβατών, των παραβάσεων, των κυρώσεων, του τρόπου, του χρόνου και του μέσου δημοσιοποίησης, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 119 Α του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001, Α 265).
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1074/09.06.2022
Ορισμός του τύπου και περιεχομένου του εντύπου Δ212 «Δήλωση ενδοκοινοτικών εξ αποστάσεως πωλήσεων αγαθών και παροχών τηλεπικοινωνιακών, ραδιοτηλεοπτικών και ηλεκτρονικά παρεχόμενων υπηρεσιών προς άλλα κράτη μέλη» και της διαδικασίας υποβολής αυτού.
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1073/07.06.2022
Τύπος και περιεχόμενο της πράξης διοικητικού προσδιορισμού του ελλείμματος της Νέας Οικειοθελούς Παροχής κατά το ΑΡΘΡΟ 7ο του Νέου Συνυποσχετικού, το οποίο κυρώθηκε με το άρθρο 56 του ν. 4607/2019(Α 65), με βάση τις διατάξεις του άρθρου 56Α του ίδιου νόμου.
Περισσότερα »

Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 17/05.05.2022
Εξέταση αιτήσεων συνταξιοδότησης με διαδικασίες ταχείας απονομής σύνταξης. Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 48-54 του Ν. 4921/2022
Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 13/05.04.2022
Δυνατότητα επιλογής του φορέα στις περιπτώσεις διαδοχικής και της παράλληλης ασφάλισης. - Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 23 του Ν. 4892/2022 περί δυνατότητας επιλογής του φορέα στον οποίο θα αξιοποιηθεί ο χρόνος ασφάλισης από 1.1.2017 στον e-ΕΦΚΑ των υπαγόμενων μέχρι 31.12.2016 με την αυτή ιδιότητα σε δύο φορείς
Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 14/06.04.2022
Ασφάλιση e-ΕΦΚΑ Διαδικασία εγγραφής και υπαγωγής μη μισθωτών στην ασφάλιση του e-ΕΦΚΑ
Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 5/2022
Απεικόνιση της υποχρεωτικής ασφάλισης επικουρικού κλάδου των νεοεισερχόμενων στην αγορά εργασίας, από 01.01.2022, υπαγόμενων στο Ταμείο Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης (Τ.Ε.Κ.Α.) μισθωτών ιδιωτικού τομέα και απασχολούμενων στο Δημόσιο τομέα με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου (Ι.Δ.Α.Χ. - Ι.Δ.Ο.Χ.) -- Υποβολή : Α.Π.Δ. - Τ.Ε.Κ.Α. Κοινών Επιχειρήσεων & Οικοδομοτεχνικών Έργων
Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 65/13.12.2021
Οδηγίες για την απεικόνιση στην Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (Α.Π.Δ.) της ασφάλισης δικηγόρων με έμμισθη εντολή απασχολούμενων στον ιδιωτικό τομέα και τα Ν.Π.Ι.Δ., μισθωτών μηχανικών και υγειονομικών απασχολούμενων στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα με σχέση ιδιωτικού δικαίου (Ι.Δ.Α.Χ., Ι.Δ.Ο.Χ. με υποχρέωση υποβολής Α.Π.Δ. Κοινών Επιχειρήσεων) και προσώπων
Περισσότερα »
Επιμέλεια:
Χρήστος Ν. Τότσης
Νικόλαος Χρ. Τότσης
Ειδήσεις - Κρίσεις Σχόλια:
Αρθρο του Χρυσόστομου Γκίκα
Επισημάνσεις εκ των άρθρων 37 και 50 παρ. 7 του Κ.Φ.Δ. (ν. 4174/2013) για τα δικαιώματα των αλληλεγγύως ευθυνομένων
Αρθρο του Γιώργου Δαλιάνη
Η μεταβίβαση ατομικής επιχείρησης
Αρθρο του Γεώργιου Παλαιτσάκη
Οι εννέα τρόποι για την «αποφυγή» των τεκμηρίων
Αρθρο του Γεώργιου Κόντου
Έσοδα και διαδικασία αναγνώρισής τους
Επιμέλεια:
Χρήστος Ν. Τότσης
Νικόλαος Χρ. Τότσης
Ειδήσεις - Κρίσεις Σχόλια:
Αρθρο του Γιώργου Δαλιάνη
Ο εξωλογιστικός προσδιορισμός στον φορολογικό έλεγχο
Αρθρο της Τζένης Πάνου
Νέα πρόταση Οδηγίας για την αντιμετώπιση των Εικονικών Εταιρειών
Αρθρο του Γιάννη Καράφα
Νέα τροποποίηση-παράταση επιστροφής ποσών των επιστρεπτέων προκαταβολών
Αρθρο του Γεώργιου Κόντου
Εσοδα και διαδικασία αναγνώρισής τους
Περισσότερα »
ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΑΣ
Το καλάθι είναι άδειο