Κυριακή, 26 Ιουνίου 2022

www.totsisgroup.gr Est.1954                                          Totsis Group 67 Χρόνια

ΤΕΥΧΟΣ logistis
Εισάγετε το email σας
και μείνετε ενημερωμένοι
Λεπτομέρειες ¶ρθρου
Πέμπτη 16 Μαϊου 2013
Υπ. Οικ. Δ15Α 1066189/16.04.2013

Υποχρεώσεις Κ.Φ.Α.Σ. πρακτόρων κρατικών λαχείων.

Υπ. Οικ. Δ15Α 1066189/16.04.2013

Σε απάντηση του από 11/3/2013 υπομνήματός σας, στο οποίο αναφέρετε ότι οι επίσημοι πράκτορες των κρατικών λαχείων ασκούν ένα πολύ δύσκολο και πτωχικό σε κέρδος επάγγελμα, αφού πωλούν το 95% των αγοραζόμενων από τη Διεύθυνση Κρατικών Λαχείων χονδρικώς προς τους πλανόδιους κυρίως λαχειοπώλες και με μεικτό κέρδος μόνον 1%, ενώ τα λιανικώς πωλούμενα λαχεία είναι ελάχιστα και το κύριο έσοδο λιανικώς είναι από τα παιχνίδια του ΟΠΑΠ, των οποίων η προμήθεια εκάστου προκύπτει από τη βεβαίωση της Α.Ε. ΟΠΑΠ. Στη συνέχεια του υπομνήματός σας αναφέρετε ότι τόσο τα καθαρά κέρδη των πλανόδιων λαχειοπωλών όσο και των λοιπών επιτηδευματιών λιανικής πώλησης λαχείων βαίνει συνεχώς μειούμενος, ενώ το μέσο καθαρό κέρδος των λιανοπωλητών υπολογίζεται σε 1.219€ ετησίως. Δεδομένου δε ότι οι πλανόδιοι πωλούν το 80% -95% των κρατικών λαχείων που πωλούνται συνολικά και δεδομένου ότι δεν επιστρέφονται τα εναπομείναντα απούλητα λαχεία στο πρακτορείο το κέρδος από την λιανική πώληση είναι ελάχιστο, και προκύπτει αναμφισβήτητα από την βεβαίωση του ΟΠΑΠ. Επιπλέον αναφέρετε ότι ο υπολογισμός των ακαθαρίστων εσόδων σας από την πώληση λαχείων γίνεται με σωστό και αδιαμφισβήτητο τρόπο. Για τους λόγους αυτούς και για τους υπόλοιπους που αναφέρετε στο υπόμνημά σας ζητάτε να συνεχίσετε να τηρείτε το βιβλίο διάθεσης λαχείων το οποίο θα θεωρείτε οικειοθελώς στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. ή στην Υπηρεσία Κρατικών Λαχείων ή στα ΚΕΠ ή να το τηρείται αθεώρητο όταν εξαντληθεί το θεωρημένο βιβλίο που ήδη έχετε. Επί του θέματος αυτού, σας ενημερώνουμε τα εξής:

1. Σύμφωνα με τις προϊσχύουσες διατάξεις της περ. ιβ΄ της παρ. 5 του άρθρου 10 του Κ.Β.Σ. ο πράκτορας κρατικών λαχείων είχε υποχρέωση να τηρεί βιβλίο διάθεσης λαχείων στο οποίο καταχωρούσε με την παραλαβή των λαχείων κάθε κλήρωσης τους αριθμούς των λαχείων που προορίζονταν να πωληθούν λιανικώς.

Επιπλέον με την παράγραφο 10.5.12 της εγκύκλιου ΠΟΛ.3/24.11.1992 είχε διευκρινιστεί ότι ως πράκτορας κρατικών λαχείων, για την εφαρμογή της παραπάνω υποχρέωσης, θεωρούνται εκείνοι οι οποίοι προμηθεύονται τα λαχεία απευθείας από την Διεύθυνση Κρατικών Λαχείων του Υπουργείου Οικονομικών και είναι εφοδιασμένοι με ειδική άδεια από την Διεύθυνση αυτή.

2. Με τις διατάξεις του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (Κ.Φ.Α.Σ.), καταργήθηκαν οι προαναφερόμενες διατάξεις του Κ.Β.Σ. και έτσι από 1.1.2013 τα προαναφερόμενα πρόσωπα παύουν να τηρούν το βιβλίο διάθεσης λαχείων.

3. Με την εγκύκλιο ΠΟΛ.261/1977 έχει διευκρινιστεί ότι νομικώς το λαχείο αποτελεί ανώνυμο χρεόγραφο με το οποίο ο εκδότης του υπόσχεται στον κομιστή του την καταβολή ορισμένου ποσού, εφόσον κληρώσει ο αριθμός αυτού. Οι διατάξεις του προϊσχύοντος Κ.Β.Σ. καθώς επίσης και του Κ.Φ.Α.Σ. δεν εφαρμόζονται επί πώλησης χρεογράφων άρα και επί πωλήσεως λαχείων και επομένως κατά την αγορά και πώλησή τους δεν εκδίδονται στοιχεία αγοράς και πώλησης.

4. Με την περίπτωση α’ της παραγράφου 2 του άρθρου 30 του ν.2238/1994 ορίζεται ότι εξαιρετικά για επιχειρήσεις πρακτόρων κρατικών λαχείων ως ακαθάριστα έσοδα λαμβάνονται για μεν τις λιανικές πωλήσεις λαχείων που διενεργούνται μέσω των καταστημάτων τους, η προμήθεια που δικαιούνται, για δε τις χονδρικές πωλήσεις ποσοστό ένα τις εκατό (1%) επί της ονομαστικής αξίας των λαχείων για τη μεσολάβηση πώλησης αυτών.

5. Επιπλέον στο βιβλίο εσόδων -εξόδων που τηρείται από τους πράκτορες κρατικών λαχείων καταχωρείται ως έσοδο από την πώληση λαχείων η λαμβανόμενη προμήθεια με βάση την εκκαθάριση που λαμβάνουν από την αρμόδια Υπηρεσία Κρατικών Λαχείων.

6. Περαιτέρω, από 1/1/2013 ο πλανόδιος λαχειοπώλης είναι υπόχρεος εφαρμογής των διατάξεων του Κ.Φ.Α.Σ., με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 3, δηλαδή είναι υπόχρεος σε τήρηση βιβλίων και έκδοση στοιχείων. Λόγω όμως του ότι το λαχείο θεωρείται ανώνυμο χρεόγραφο και δεν υπάρχει υποχρέωση έκδοσης στοιχείων για την πώληση αυτού, το κέρδος που αποκτάται από τον πλανόδιο λιανοπωλητή λαχείων (διαφορά μεταξύ τιμής αγοράς και ονομαστικής αξίας των λαχείων) κρίνεται σκόπιμο να αποδεικνύεται με οποιοδήποτε πρόσφορο αποδεικτικό μέσο, όπως με τη σύνταξη βεβαίωσης ή πρωτοκόλλου παράδοσης παραλαβής των ανωνύμων χρεογράφων (λαχείων), από οποιαδήποτε από τα συμβαλλόμενα πρόσωπα, όπου θα αναγράφεται εκτός των άλλων η συνολική αξία αγοράς τους και η συνολική ονομαστική τους αξία (εγγ. 1001837/6/9.2.2005). Ανεξάρτητα όμως από τα παραπάνω ο πλανόδιος λαχειοπώλης απαλλάσσεται από την τήρηση βιβλίων εφόσον τα ακαθάριστα έσοδα της προηγούμενης διαχειριστικής περιόδου, όπως αυτά προσδιορίζονται στη Φορολογία Εισοδήματος ήταν μέχρι 5.000 ευρώ.

7. Τέλος, για τη διευκόλυνση του τρόπου λειτουργίας των εν λόγω επιχειρήσεων και την εκπλήρωση των φορολογικών τους υποχρεώσεων, οι πράκτορες κρατικών λαχείων δύνανται να διαχωρίζουν τις πωλήσεις των λαχείων σε λιανικές και χονδρικές, με οποιοδήποτε πρόσφορο τρόπο.

Κ.Υ.Α. Α 1080/15.06.2022
Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία ηλεκτρονικής απογραφής των δεξαμενών ενεργειακών προϊόντων και λοιπών στοιχείων των φορολογικών αποθηκών και των αποθηκών τελωνειακής αποταμίευσης στην εφαρμογή του Μητρώου Δεξαμενών Ενεργειακών Προϊόντων Φορολογικών Αποθηκών και Αποθηκών Τελωνειακής Αποταμίευσης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2049/14.06.2022
Οδηγίες για την ορθή εφαρμογή διαδικασιών στη βάση των ευρημάτων έρευνας που διεξήχθη μέσω ερωτηματολογίου με σκοπό τον έλεγχο της ορθής και ομοιόμορφης εφαρμογής των διαδικασιών διαμετακόμισης και τελωνειακού χαρακτήρα εμπορευμάτων.
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1079/15.06.2022
Καθορισμός της διαδικασίας, των οργάνων και του τρόπου επιβολής σφράγισης και αποσφράγισης των εγκαταστάσεων κατόχων άδειας εμπορίας ή άδειας λιανικής εμπορίας πετρελαιοειδών προϊόντων, σε περίπτωση που διαπιστώνεται κατοχή, διακίνηση και εμπορία νοθευμένων καυσίμων, καθώς και καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων για τη δημοσιοποίηση των στοιχείων των παραβατών, των παραβάσεων, των κυρώσεων, του τρόπου, του χρόνου και του μέσου δημοσιοποίησης, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 119 Α του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001, Α 265).
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1074/09.06.2022
Ορισμός του τύπου και περιεχομένου του εντύπου Δ212 «Δήλωση ενδοκοινοτικών εξ αποστάσεως πωλήσεων αγαθών και παροχών τηλεπικοινωνιακών, ραδιοτηλεοπτικών και ηλεκτρονικά παρεχόμενων υπηρεσιών προς άλλα κράτη μέλη» και της διαδικασίας υποβολής αυτού.
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1073/07.06.2022
Τύπος και περιεχόμενο της πράξης διοικητικού προσδιορισμού του ελλείμματος της Νέας Οικειοθελούς Παροχής κατά το ΑΡΘΡΟ 7ο του Νέου Συνυποσχετικού, το οποίο κυρώθηκε με το άρθρο 56 του ν. 4607/2019(Α 65), με βάση τις διατάξεις του άρθρου 56Α του ίδιου νόμου.
Περισσότερα »

Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 17/05.05.2022
Εξέταση αιτήσεων συνταξιοδότησης με διαδικασίες ταχείας απονομής σύνταξης. Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 48-54 του Ν. 4921/2022
Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 13/05.04.2022
Δυνατότητα επιλογής του φορέα στις περιπτώσεις διαδοχικής και της παράλληλης ασφάλισης. - Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 23 του Ν. 4892/2022 περί δυνατότητας επιλογής του φορέα στον οποίο θα αξιοποιηθεί ο χρόνος ασφάλισης από 1.1.2017 στον e-ΕΦΚΑ των υπαγόμενων μέχρι 31.12.2016 με την αυτή ιδιότητα σε δύο φορείς
Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 14/06.04.2022
Ασφάλιση e-ΕΦΚΑ Διαδικασία εγγραφής και υπαγωγής μη μισθωτών στην ασφάλιση του e-ΕΦΚΑ
Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 5/2022
Απεικόνιση της υποχρεωτικής ασφάλισης επικουρικού κλάδου των νεοεισερχόμενων στην αγορά εργασίας, από 01.01.2022, υπαγόμενων στο Ταμείο Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης (Τ.Ε.Κ.Α.) μισθωτών ιδιωτικού τομέα και απασχολούμενων στο Δημόσιο τομέα με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου (Ι.Δ.Α.Χ. - Ι.Δ.Ο.Χ.) -- Υποβολή : Α.Π.Δ. - Τ.Ε.Κ.Α. Κοινών Επιχειρήσεων & Οικοδομοτεχνικών Έργων
Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 65/13.12.2021
Οδηγίες για την απεικόνιση στην Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (Α.Π.Δ.) της ασφάλισης δικηγόρων με έμμισθη εντολή απασχολούμενων στον ιδιωτικό τομέα και τα Ν.Π.Ι.Δ., μισθωτών μηχανικών και υγειονομικών απασχολούμενων στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα με σχέση ιδιωτικού δικαίου (Ι.Δ.Α.Χ., Ι.Δ.Ο.Χ. με υποχρέωση υποβολής Α.Π.Δ. Κοινών Επιχειρήσεων) και προσώπων
Περισσότερα »
Επιμέλεια:
Χρήστος Ν. Τότσης
Νικόλαος Χρ. Τότσης
Ειδήσεις - Κρίσεις Σχόλια:
Αρθρο του Χρυσόστομου Γκίκα
Επισημάνσεις εκ των άρθρων 37 και 50 παρ. 7 του Κ.Φ.Δ. (ν. 4174/2013) για τα δικαιώματα των αλληλεγγύως ευθυνομένων
Αρθρο του Γιώργου Δαλιάνη
Η μεταβίβαση ατομικής επιχείρησης
Αρθρο του Γεώργιου Παλαιτσάκη
Οι εννέα τρόποι για την «αποφυγή» των τεκμηρίων
Αρθρο του Γεώργιου Κόντου
Έσοδα και διαδικασία αναγνώρισής τους
Επιμέλεια:
Χρήστος Ν. Τότσης
Νικόλαος Χρ. Τότσης
Ειδήσεις - Κρίσεις Σχόλια:
Αρθρο του Γιώργου Δαλιάνη
Ο εξωλογιστικός προσδιορισμός στον φορολογικό έλεγχο
Αρθρο της Τζένης Πάνου
Νέα πρόταση Οδηγίας για την αντιμετώπιση των Εικονικών Εταιρειών
Αρθρο του Γιάννη Καράφα
Νέα τροποποίηση-παράταση επιστροφής ποσών των επιστρεπτέων προκαταβολών
Αρθρο του Γεώργιου Κόντου
Εσοδα και διαδικασία αναγνώρισής τους
Περισσότερα »
ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΑΣ
Το καλάθι είναι άδειο