Παρασκευή, 21 Ιουνίου 2024

www.totsisgroup.gr Est.1954                                          Totsis Group 70 Χρόνια

Λεπτομέρειες Άρθρου
Τετάρτη 15 Μαϊου 2013
Α.Υ.Ο. Πολ. 1100/10.05.2013

Θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία με ταυτόχρονη θέση σε καθεστώς τελωνειακής αποθήκευσης εμπορευμάτων που προορίζονται να παραδοθούν ως εφόδια πλοίων και αεροσκαφών με απαλλαγή από το φόρο προστιθεμένης αξίας.

Α.Υ.Ο. Πολ. 1100/10.05.2013

(ΦΕΚ Β' 1136/10-05-2013)

Έχοντας υπόψη:
1. τις διατάξεις του Ν. 2859/2000 "Κύρωση Κώδικα ΦΠΑ" (ΦΕΚ Α' 248/07.11.2000), όπως ισχύει και ιδιαίτερα του άρθρου 25 παράγραφος 1α και παράγραφος 2 και του άρθρου 27,
2. τις διατάξεις του Ν. 2960/2001 "Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας" (ΦΕΚ Α'265/22.11.2001), όπως ισχύει,
3. τις διατάξεις της οδηγίας αριθ. 2006/112/ΕΚ του Συμβουλίου σχετικά με το κοινό σύστημα του φόρου προστιθεμένης αξίας (L 347/11.12.2006), όπως ισχύει και ιδιαίτερα των άρθρων 154-163,
4. τις διατάξεις του καν. (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 του Συμβουλίου περί θεσπίσεως Κοινοτικού Τελωνειακού Κώδικα (L 302/19.10.1992), όπως ισχύει,
5. τις διατάξεις του καν. (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93 της Επιτροπής περί θεσπίσεως ορισμένων διατάξεων εφαρμογής του Κοινοτικού Τελωνειακού Κώδικα (L 253/11.10.1993), όπως ισχύει,
6. τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 2690/1999 "Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας" (ΦΕΚ Α'45/09.03.1999), όπως ισχύει,
7. τις διατάξεις του Π.Δ 63/2005 "Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα" (ΦΕΚ Α'98/22.04.2005),
8. την απόφαση αριθ. 07927 ΕΞ/24.09.2012 (ΦΕΚ 2574/Β/19.09.2012) περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Γ. Μαυραγάνη,
9. την ανάγκη θέσπισης καθεστώτος τελωνειακής αποθήκευσης, εκτός του καθεστώτος της τελωνειακής αποταμίευσης και της φορολογικής αποθήκευσης του Ν. 2960/2001, για εμπορεύματα που τίθενται σε ελεύθερη κυκλοφορία με την τήρηση των όρων, προϋποθέσεων και διατυπώσεων που προβλέπονται από τις διατάξεις του Κοινοτικού Τελωνειακού Κώδικα, την επιβολή ή νόμιμη απαλλαγή των δασμολογικών επιβαρύνσεων και την εφαρμογή τυχόν μέτρων εμπορικής πολιτικής εφόσον προορίζονται να παραδοθούν ως εφόδια πλοίων και αεροσκαφών με απαλλαγή από το φόρο προστιθεμένης αξίας,
9. το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη στον Κρατικό Προϋπολογισμό,

Αποφασίζουμε:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

'Αρθρο 1
Πεδίο εφαρμογής

Με την παρούσα απόφαση καθορίζεται διαδικασία θέσης εμπορευμάτων σε ελεύθερη κυκλοφορία με την τήρηση των όρων, προϋποθέσεων και διατυπώσεων που προβλέπονται από τις διατάξεις του Κοινοτικού Τελωνειακού Κώδικα, την επιβολή ή νόμιμη απαλλαγή των δασμολογικών επιβαρύνσεων και την εφαρμογή τυχόν μέτρων εμπορικής πολιτικής με ταυτόχρονη θέση αυτών σε καθεστώς τελωνειακής αποθήκευσης και απαλλαγή του ΦΠΑ για το χρονικό διάστημα που παραμένουν στο καθεστώς αυτό, εφόσον προορίζονται να παραδοθούν ως εφόδια πλοίων και αεροσκαφών με απαλλαγή από το φόρο προστιθεμένης αξίας.

'Αρθρο 2
Ορισμοί

Για την εφαρμογή της παρούσας απόφασης νοούνται:

1. "Καθεστώς τελωνειακής αποθήκευσης": καθεστώς αποθήκευσης, εκτός του καθεστώτος της τελωνειακής αποταμίευσης και της φορολογικής αποθήκευσης του Ν. 2960/2001, στο οποίο υπάγονται με απαλλαγή από ΦΠΑ εμπορεύματα που τίθενται σε ελεύθερη κυκλοφορία με την τήρηση των όρων, προϋποθέσεων και διατυπώσεων που προβλέπονται από τις διατάξεις του Κοινοτικού Τελωνειακού Κώδικα, την επιβολή ή νόμιμη απαλλαγή των δασμολογικών επιβαρύνσεων και την εφαρμογή τυχόν μέτρων εμπορικής πολιτικής εφόσον προορίζονται να παραδοθούν σε πλοία και αεροσκάφη με απαλλαγή από το φόρο προστιθεμένης αξίας εντός ορισμένου χρονικού διαστήματος.

2. "Τελωνειακή αποθήκη": κάθε χώρος που υπόκειται σε έγκριση από την αρμόδια τελωνειακή αρχή με την έκδοση σχετικής άδειας, ανήκει με οποιοδήποτε εμπράγματο ή ενοχικό δικαίωμα σε πρόσωπα που δραστηριοποιούνται στον τομέα του εφοδιασμού πλοίων και αεροσκαφών και στον οποίο αποθηκεύονται αγαθά δικής τους κυριότητας.

3. "Αποθηκευτής": κάθε πρόσωπο που δραστηριοποιείται επαγγελματικά στον τομέα του εφοδιασμού πλοίων και αεροσκαφών και έχει λάβει από την αρμόδια τελωνειακή αρχή άδεια να αποθηκεύει σε τελωνειακή αποθήκη της παρούσας αγαθά δικής του κυριότητας.

4. "Υπαγωγή εμπορευμάτων σε καθεστώς τελωνειακής αποθήκευσης": η είσοδος σε τελωνειακές αποθήκες της παρούσας εμπορευμάτων που τίθενται σε ελεύθερη κυκλοφορία με την τήρηση των όρων, προϋποθέσεων και διατυπώσεων που προβλέπονται από τις διατάξεις του Κοινοτικού Τελωνειακού Κώδικα, την επιβολή ή νόμιμη απαλλαγή των δασμολογικών επιβαρύνσεων, την εφαρμογή τυχόν μέτρων εμπορικής πολιτικής και με απαλλαγή του αναλογούντος ΦΠΑ για το χρονικό διάστημα παραμονής τους εντός του καθεστώτος εφόσον προορίζονται να παραδοθούν ως εφόδια πλοίων και αεροσκαφών.

5. "’δεια λειτουργίας αποθήκης τελωνειακής αποθήκευσης": η άδεια που χορηγείται από την αρμόδια τελωνειακή αρχή σε κάθε πρόσωπο που πληροί τους όρους και τις προϋποθέσεις για την υπαγωγή εμπορευμάτων στο καθεστώς τελωνειακής αποθήκευσης της παρούσας.

6. "Τελωνειακή Περιφέρεια": η Τελωνειακή Περιφέρεια στη χωρική αρμοδιότητα της οποίας ανήκει η λειτουργία της τελωνειακής αποθήκευσης της παρούσας και η οποία είναι αρμόδια για την παραλαβή της αίτησης και τον έλεγχο των δικαιολογητικών αυτής, την έκδοση ή απόρριψη της άδειας, τον έλεγχο της ορθής λειτουργίας του καθεστώτος τελωνειακής αποθήκευσης της παρούσας καθώς και την ανάκληση της άδειας λειτουργίας τελωνειακής αποθήκευσης της παρούσας.

7. "Τελωνείο Ελέγχου": το Τελωνείο στη χωρική αρμοδιότητα του οποίου ανήκει η λειτουργία της τελωνειακής αποθήκευσης της παρούσας και το οποίο πραγματοποιεί έλεγχο του προς έγκριση αποθηκευτικού χώρου καθώς και τους ελέγχους του άρθρου 11.

8. "Διατυπώσεις εξαγωγής": οι διατυπώσεις με τις οποίες πραγματοποιούνται οι εφοδιασμοί πλοίων και αεροσκαφών βάσει του άρθρου 786 του καν. αριθ. 2454/93 της Επιτροπής Διατάξεις Εφαρμογής του Κοινοτικού Τελωνειακού Κώδικα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'
ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ

'Αρθρο 3
Γενικές διατάξεις

1. Για την υπαγωγή στο καθεστώς τελωνειακής αποθήκευσης της παρούσας απαιτείται η έκδοση άδειας λειτουργίας τελωνειακής αποθήκευσης εγκεκριμένης από την αρμόδια Τελωνειακή Περιφέρεια στην κατά τόπο αρμοδιότητα της οποίας ανήκουν οι αποθηκευτικές εγκαταστάσεις του ενδιαφερομένου αιτούντος προσώπου.

2. Οι αποθηκευτικές εγκαταστάσεις του αιτούντος πρέπει να προσδιορίζονται με ακρίβεια, να ανήκουν στον αιτούντα με οποιοδήποτε εμπράγματο ή ενοχικό δικαίωμα και να λειτουργούν σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις που ρυθμίζουν θέματα ασφάλειας, υγιεινής, προστασίας του περιβάλλοντος και κάθε άλλο θέμα νόμιμης λειτουργίας αποθηκευτικών εγκαταστάσεων.

3. Ως αποθήκες τελωνειακής αποθήκευσης μπορούν να εγκριθούν και αποθήκες τελωνειακής αποταμίευσης των τύπων Γ και Δ υπό την προϋπόθεση ότι είναι δυνατή η διάκριση των εμπορευμάτων που έχουν τεθεί σε καθεστώς τελωνειακής αποθήκευσης από τα εμπορεύματα που έχουν υπαχθεί στο καθεστώς τελωνειακής αποταμίευσης και είναι αποθηκευμένα στον ίδιο χώρο και τηρείται διακριτή, ανά εμπόρευμα, λογιστική αποθήκης που περιλαμβάνει τουλάχιστον τα στοιχεία του Παραρτήματος III.

4. Οι δαπάνες λειτουργίας της τελωνειακής αποθήκευσης της παρούσας που αντιπροσωπεύουν το διοικητικό κόστος της τελωνειακής επιτήρησης καθορίζονται σε πεντακόσια (500) ευρώ ετησίως και καταβάλλονται αρχικά με την έκδοση της άδειας και στη συνέχεια κατά
το πρώτο δεκαήμερο κάθε ημερολογιακού έτους στο αρμόδιο Τελωνείο Ελέγχου.

'Αρθρο 4
Υποβολή αίτησης

1. Η άδεια λειτουργίας τελωνειακής αποθήκευσης χορηγείται σε πρόσωπα τα οποία δραστηριοποιούνται στον τομέα του εφοδιασμού πλοίων και αεροσκαφών και τα οποία δεν υπόκεινται σε ποινική δίωξη που συνδέεται με παραβάσεις της τελωνειακής και φορολογικής νομοθεσίας.

2. Για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας τελωνειακής αποθήκευσης της παρούσας υποβάλλεται αίτηση στην αρμόδια κατά τα ανωτέρω Τελωνειακή Αρχή σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος I.

3. Στην αίτηση επισυνάπτονται τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

α. αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας του αιτούντος ή του νόμιμου εκπροσώπου του με σκοπό την αυτεπάγγελτη αναζήτηση του ποινικού του μητρώου από την αρμόδια αρχή καθώς και ο αριθμός φορολογικού μητρώου του αιτούντος και του νόμιμου εκπροσώπου του,

β. καταστατικό της εταιρείας με όλες τις τροποποιήσεις αυτού,

γ. βεβαίωση έναρξης εργασιών του αιτούντος και των τυχόν μεταβολών του,

δ. πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας του αιτούντος,

ε. πιστοποιητικό από αρμόδια αρχή περί μη πτωχεύσεως και περί μη κατάθεσης αίτησης πτωχεύσεως του αιτούντος,

στ. τοπογραφικό διάγραμμα του προς έγκριση χώρου στο οποίο σημειώνονται οι είσοδοι και οι έξοδοι αυτού,

ζ. κάτοψη του χώρου εάν πρόκειται για στεγασμένο αποθηκευτικό χώρο καθώς και αντίγραφο της σχετικής άδειας ανέγερσης του χώρου,

η. τίτλοι κυριότητας ή συμβόλαιο μίσθωσης των αποθηκευτικών εγκαταστάσεων.

4. Σε περίπτωση που ο αιτών διαθέτει άδεια λειτουργίας αποθήκης τελωνειακής αποταμίευσης των τύπων Γ και Δ και αιτείται τη λειτουργία τελωνειακής αποθήκευσης στον ίδιο χώρο, δεν υποχρεούται, κατά την υποβολή της αίτησης, να προσκομίζει τα δικαιολογητικά της παραγράφου 3, υπό τον όρο ότι τα δικαιολογητικά αυτά απαιτούνται κατά την έκδοση άδειας λειτουργίας αποθήκης τελωνειακής αποταμίευσης.

'Αρθρο 5
Έλεγχος δικαιολογητικών - αποθηκευτικών εγκαταστάσεων

1. Η αρμόδια Τελωνειακή Περιφέρεια, κατόπιν παραλαβής της αίτησης και ελέγχου των δικαιολογητικών αυτής, ορίζει Τελωνείο Ελέγχου, στη χωρική αρμοδιότητα του οποίου βρίσκεται ο χώρος των αποθηκευτικών εγκαταστάσεων του αιτούντος, ώστε να προβεί σε έλεγχο αυτών.

2. Κατόπιν ελέγχου των αποθηκευτικών εγκαταστάσεων, το αρμόδιο Τελωνείο Ελέγχου συντάσσει σχετική έκθεση η οποία γνωστοποιείται άμεσα στην αρμόδια Τελωνειακή Περιφέρεια.

'Αρθρο 6
Απόρριψη αίτησης

1. Σε περίπτωση που δεν πληρούνται οι όροι και προϋποθέσεις χορήγησης της άδειας λειτουργίας της τελωνειακής αποθήκευσης της παρούσας, η αίτηση απορρίπτεται.

2. Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης, η αρμόδια Τελωνειακή Περιφέρεια προβαίνει στις κατωτέρω ενέργειες:

α. κοινοποιεί εγγράφως στον αιτούντα τους λόγους επί των οποίων προτίθεται να βασίσει την απόρριψη αυτή και του παρέχει τη δυνατότητα να ασκήσει το Δικαίωμα Προηγούμενης Ακρόασης, προκειμένου να εκθέσει τις απόψεις του, εντός προθεσμίας δέκα πέντε (15) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία κατά την οποία πραγματοποιήθηκε η παραλαβή της έγγραφης κοινοποίησης.

β. σε περίπτωση που και μετά την έκθεση των απόψεων του αιτούντα κατά τα ανωτέρω, εξακολουθούν να υφίστανται οι λόγοι απόρριψης, η αρμόδια αρχή έκδοσης κοινοποιεί στον αιτούντα, με αιτιολογημένη απόφασή της, τους λόγους απόρριψης της άδειας.

'Αρθρο 7
Έκδοση άδειας

1. Η άδεια λειτουργίας τελωνειακής αποθήκευσης της παρούσας χορηγείται από την αρμόδια Τελωνειακή Περιφέρεια εντός χρονικής προθεσμίας δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών από την παραλαβή της και κοινοποιείται στον αιτούντα, στο αρμόδιο Τελωνείο Ελέγχου καθώς και στα αναγραφόμενα στην άδεια Τελωνεία εισαγωγής. Σε περίπτωση άσκησης του Δικαιώματος Προηγούμενης Ακρόασης, η ως άνω προθεσμία παρατείνεται κατά δέκα (10) εργάσιμες ημέρες.

2. Εφόσον πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις χορήγησης της άδειας λειτουργίας της τελωνειακής αποθήκευσης της παρούσας, η άδεια εκδίδεται σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος II.

'Αρθρο 8
Ανάκληση άδειας

1. Η άδεια λειτουργίας τελωνειακής αποθήκευσης της παρούσας ανακαλείται:
-κατόπιν αίτησης του ενδιαφερομένου αποθηκευτή,
-όταν διαπιστώνεται ότι ο κάτοχος της άδειας δεν πληροί πλέον τους όρους και τις προϋποθέσεις χορήγησης της άδειας λειτουργίας τελωνειακής αποθήκευσης της παρούσας,
-σε περίπτωση ανάκλησης της άδειας λειτουργίας αποθήκης τελωνειακής αποταμίευσης
-σε περιπτώσεις σοβαρών και επανειλημμένων, εκ μέρους του κατόχου της άδειας, παραβάσεων της παρούσας απόφασης και των διατάξεων της τελωνειακής ή περί ΦΠΑ νομοθεσίας.

2. Η ανάκληση της άδειας λειτουργίας της τελωνειακής αποθήκευσης κοινοποιείται από την Τελωνειακή Περιφέρεια στο Τελωνείο Ελέγχου, στα αναγραφόμενα στην άδεια Τελωνεία εισαγωγής, την αρμόδια Οικονομική Επιθεώρηση και στην 17η Διεύθυνση  Τμήμα Ε' ΦΠΑ Εισαγωγών Εξαγωγών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'
ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΗΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΦΟΡΟ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ

'Αρθρο 9
Προϋποθέσεις υπαγωγής - παραμονής εμπορευμάτων στο καθεστώς της τελωνειακής αποθήκευσης

1. Τα εμπορεύματα που τίθενται σε καθεστώς τελωνειακής αποθήκευσης της παρούσας προορίζονται αποκλειστικά να αποτελέσουν αντικείμενο παράδοσης σε πλοία και αεροσκάφη με απαλλαγή από το φόρο προστιθεμένης αξίας.

2. Σε καθεστώς τελωνειακής αποθήκευσης της παρούσας δεν υπάγονται υποκείμενα σε ειδικό φόρο κατανάλωσης εμπορεύματα.

3. Για τα εμπορεύματα που τίθενται σε καθεστώς τελωνειακής αποθήκευσης της παρούσας τηρείται λογιστική αποθήκης, είτε χειρόγραφα σε βιβλίο θεωρημένο από την αρμόδια Τελωνειακή Περιφέρεια, είτε μηχανογραφικά σε θεωρημένα φύλλα από την ως άνω Περιφέρεια και σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος III.

Το θεωρημένο βιβλίο ενημερώνεται με τα τελωνειακά παραστατικά το αργότερο μέχρι την 5η ημέρα από την ημερομηνία έκδοσης αυτών και εκτυπώνεται στα μηχανογραφικά θεωρημένα φύλλα το αργότερο μέχρι την 10η ημέρα του επόμενου μήνα από το μήνα που εκδόθηκαν τα τελωνειακά παραστατικά.

Από την ενημέρωση του βιβλίου πρέπει να προκύπτει για κάθε χρονική περίοδο (ημερήσια, εβδομαδιαία, μηνιαία), συγκεντρωτικά και αναλυτικά, ανά εμπόρευμα, η κίνηση των ποσοτήτων (χρέωση  πίστωση) και το εναπομένον υπόλοιπο.

4. Ο χρόνος παραμονής των εμπορευμάτων σε χώρους τελωνειακής αποθήκευσης της παρούσας ορίζεται σε σαράντα πέντε (45) ημέρες.

Η αρμόδια Τελωνειακή Περιφέρεια, κατόπιν αίτησης του ενδιαφερομένου αποθηκευτή και για δεόντως αιτιολογημένους λόγους, δύναται να χορηγεί παράταση της ανωτέρω προθεσμίας κατά τριάντα (30) ημέρες, η οποία κοινοποιείται άμεσα στο αρμόδιο Τελωνείο Ελέγχου.

5. Κατά την παραμονή των εμπορευμάτων σε καθεστώς τελωνειακής αποθήκευσης της παρούσας δεν επιτρέπεται:
-οποιαδήποτε παράδοση (πώληση) των εμπορευμάτων, πλην αυτής που πραγματοποιεί ο αποθηκευτής προς το δικαιούχο απαλλαγής πρόσωπο, με την τήρηση από τον ίδιο των προβλεπόμενων τελωνειακών διατυπώσεων για τον εφοδιασμό πλοίων και αεροσκαφών,
-οποιαδήποτε εργασία μεταποίησης των εμπορευμάτων,
-οποιαδήποτε εκτέλεση συνήθων εργασιών, με εξαίρεση εκείνες που θεωρούνται απαραίτητες για τη διατήρηση της κατάστασης των εμπορευμάτων.

'Αρθρο 10
Διαδικασία υπαγωγής στο καθεστώς της τελωνειακής αποθήκευσης και απαλλαγής από το φόρο προστιθεμένης αξίας

1. Μη κοινοτικά εμπορεύματα τίθενται σε ελεύθερη κυκλοφορία με την τήρηση των όρων, προϋποθέσεων και διατυπώσεων που προβλέπονται από τις διατάξεις του Κοινοτικού Τελωνειακού Κώδικα, την επιβολή ή νόμιμη απαλλαγή των δασμολογικών επιβαρύνσεων και την εφαρμογή τυχόν μέτρων εμπορικής πολιτικής με ταυτόχρονη υπαγωγή σε καθεστώς τελωνειακής αποθήκευσης και απαλλαγή του αναλογούντος φόρου προστιθεμένης αξίας κατά το χρονικό διάστημα παραμονής τους στο καθεστώς.

Η υπαγωγή στο καθεστώς της τελωνειακής αποθήκευσης πραγματοποιείται με την κατάθεση από τον αποθηκευτή του προβλεπόμενου τελωνειακού παραστατικού θέσης σε ελεύθερη κυκλοφορία με την επιβολή ή νόμιμη απαλλαγή των δασμολογικών επιβαρύνσεων και την εφαρμογή τυχόν μέτρων εμπορικής πολιτικής. Επί του τελωνειακού παραστατικού, ο αναλογών ΦΠΑ βεβαιώνεται αλλά δεν εισπράττεται και τίθεται η ένδειξη "ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΦΠΑ Α.Υ.Ο...".

Τα παραστατικά θέσης σε ελεύθερη κυκλοφορία παραμένουν σε εκκρεμότητα στην αρμόδια Τελωνειακή αρχή εισαγωγής και αντίγραφα αυτών αποστέλλονται στο αρμόδιο Τελωνείο Ελέγχου της τελωνειακής αποθήκευσης εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών.

2. Κατά την έξοδο των εμπορευμάτων από το καθεστώς της τελωνειακής αποθήκευσης τηρούνται από τον αποθηκευτή οι διατυπώσεις εξαγωγής με τις οποίες πραγματοποιούνται οι εφοδιασμοί πλοίων και αεροσκαφών με την υποβολή του προβλεπόμενου τελωνειακού παραστατικού εξαγωγής στο οποίο δηλώνεται το σχετικό φορολογικό στοιχείο παράδοσης (πώλησης) των εμπορευμάτων προς το δικαιούχο απαλλαγής πρόσωπο.

3. Στις περιπτώσεις όπου:
¦ έχει παρέλθει η προθεσμία της παραγράφου 4 του άρθρου 9 χωρίς να έχουν πραγματοποιηθεί οι διατυπώσεις εξαγωγής της ανωτέρω παραγράφου 2, ή
¦ τα εμπορεύματα δεν διατεθούν σε δικαιούχο απαλλαγής πρόσωπο,
ο αποθηκευτής υποχρεούται να καταβάλει τον ΦΠΑ που αναλογεί στα εισαγόμενα εμπορεύματα και έχει τύχει απαλλαγής κατά τη θέση τους στο καθεστώς τελωνειακής αποθήκευσης της παρούσας μαζί με τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής κατά τα προβλεπόμενα στις διατάξεις της τελωνειακής νομοθεσίας.

Για την καταβολή του οφειλόμενου ΦΠΑ, ο αρμόδιος αποθηκευτής, με τη λήξη της προθεσμίας της παραγράφου 4 του άρθρου 9 της παρούσας, απευθύνεται στο αρμόδιο Τελωνείο εισαγωγής στο οποίο παραμένει σε εκκρεμότητα το σχετικό παραστατικό εισαγωγής. Το Τελωνείο εισαγωγής ενημερώνει σχετικά με την καταβολή του ΦΠΑ το Τελωνείο Ελέγχου προκειμένου αυτό να ληφθεί υπόψη κατά τη σύνταξη της έκθεσης ελέγχου.

4. Η αρμόδια Τελωνειακή αρχή εισαγωγής προβαίνει σε εκκαθάριση του καθεστώτος της τελωνειακής αποθήκευσης της παρούσας με την εξόφληση των σχετικών παραστατικών, όσον αφορά τον ΦΠΑ, με την οριστική απαλλαγή ή την καταβολή του φόρου, βάσει των αποτελεσμάτων της έκθεσης ελέγχου που αποστέλλεται από το αρμόδιο Τελωνείο Ελέγχου.

5. Η υποχρέωση καταβολής του οφειλόμενου κατά την εισαγωγή ΦΠΑ γεννάται και σε περιπτώσεις μη ορθής ολοκλήρωσης των προβλεπόμενων από τον Κοινοτικό Τελωνειακό Κώδικα διατυπώσεων εξαγωγής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΑΡΧΩΝ

'Αρθρο 11
Έλεγχοι τελωνειακής αποθήκευσης - Εκθέσεις ελέγχου

1. Το αρμόδιο Τελωνείο Ελέγχου της τελωνειακής αποθήκευσης:
¦ τηρεί τα αντίγραφα των παραστατικών εισαγωγής σε ξεχωριστό αρχείο ανά Τελωνειακή αποθήκη,
¦ πραγματοποιεί τακτικό έλεγχο, ανά εξάμηνο, για την εξακρίβωση της ορθής τήρησης της λογιστικής αποθήκης και τη διαπίστωση συμφωνίας των λογιστικών καταχωρήσεων και των φυσικών αποθεμάτων,
¦ με το πέρας του ελέγχου συντάσσει σχετική έκθεση ελέγχου.

2. Το αρμόδιο Τελωνείο Ελέγχου αποστέλλει, στο κατά περίπτωση αρμόδιο τελωνείο εισαγωγής, την έκθεση ελέγχου. Στην έκθεση αυτή αναφέρονται, αναλυτικά, τα παραστατικά εισαγωγής για τα οποία έχουν τηρηθεί ορθά οι διατυπώσεις λήξης του καθεστώτος Τελωνειακής αποθήκευσης καθώς και αυτά για τα οποία απαιτείται η καταβολή του ΦΠΑ που έχει βεβαιωθεί επί των οικείων παραστατικών εισαγωγής.

Το αρμόδιο Τελωνείο Ελέγχου της τελωνειακής αποθήκευσης της παρούσας δύναται να πραγματοποιεί, εφόσον κρίνει σκόπιμο, και μη τακτικούς ελέγχους.

3. Οι εκθέσεις των τακτικών και μη τακτικών ελέγχων κοινοποιούνται στην αρμόδια Τελωνειακή Περιφέρεια, στην αρμόδια Οικονομική Επιθεώρηση και στη 17η Διεύθυνση Τμήμα Ε' ΦΠΑ Εισαγωγών Εξαγωγών.

'Αρθρο 12
Ειδικό Βιβλίο Αδειών

Οι άδειες καταχωρούνται από την αρμόδια Τελωνειακή Περιφέρεια, μηχανογραφικά ή χειρόγραφα, σε Ειδικό Βιβλίο Αδειών, το οποίο περιλαμβάνει την ημερομηνία έκδοσης της άδειας, τον αύξοντα αριθμό αυτής, τον κάτοχο της άδειας λειτουργίας τελωνειακής αποθήκευσης, τη διεύθυνση της αποθήκης, την επωνυμία και την έδρα της εταιρείας καθώς και την ημερομηνία της τυχόν ανάκλησης της άδειας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

'Αρθρο 13
Παραβάσεις - Κυρώσεις

Κάθε παράβαση των όρων και προϋποθέσεων της παρούσας απόφασης θεωρείται, υπό την επιφύλαξη των διατάξεων περί λαθρεμπορίας, τελωνειακή παράβαση και διώκεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα.

'Αρθρο 14
Ισχύς

Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 10 Μαΐου 2013


Συνημμένα - YPODEIGMATA

 

Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1097/14.06.2024
Παράταση της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φόρου πλοίων δεύτερης κατηγορίας του ν. 27/1975 (Α 77).
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1096/14.06.2024
Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φόρου ρυμουλκών ή ναυαγοσωστικών πλοίων δεύτερης κατηγορίας του ν. 27/1975 (Α 77) με ξένη σημαία, η διαχείριση των οποίων γίνεται από εταιρείες του άρθρου 25 του ίδιου νόμου, φορολογικού έτους 2023 και επόμενων, καθώς και καθορισμός δικαιολογητικών εγγράφων που συνυποβάλλονται με αυτή
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1095/14.06.2024
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α. 1122/2023 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Τύπος και περιεχόμενο των δηλώσεων φόρου πλοίων πρώτης και δεύτερης κατηγορίας που υποβάλλονται από φορείς εμπορικής εκμετάλλευσης πλοίων ναυλωμένων βάσει χρόνου/ταξιδίου, κατ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 26δ του ν. 27/1975 (Α 77) από το φορολογικό έτος 2023 και μετά, καθώς και καθορισμός των δικαιολογητικών εγγράφων που συνυποβάλλονται» (Β 4976).
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1094/14.06.2024
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α. 1102/13.7.2023 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) «Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φόρου πλοίων δεύτερης κατηγορίας του ν. 27/1975 (Α 77) φορολογικού έτους 2023 και επόμενων, καθώς και καθορισμός των δικαιολογητικών εγγράφων που συνυποβάλλονται με αυτή» (Β 4650)
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1093/13.06.2024
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1169/21.7.2021 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) «Καθορισμός του τρόπου, των διαδικασιών και των οργάνων για την εφαρμογή του άρθρου 13A του ν. 2523/1997, για την αναστολή λειτουργίας επαγγελματικής εγκατάστασης, την επιβολή της ειδικής χρηματικής κύρωσης και του ειδικού προστίμου από τα όργανα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Β 3294).
Περισσότερα »

Γιώργου Δαλιάνη - Μαρίας Πουρνιά - Νίκης Χατζοπούλου:
Ανέγερση και πώληση οικοδομής από συνιδιοκτήτες οικοπέδου
Αθανασίου Λ. Βουθούνη:
Φορολογική και λογιστική μεταχείριση της ανέγερσης κτίσματος με δαπάνες του μισθωτή σε ακίνητο κυριότητας του εκμισθωτή (τρίτου)
Βασιλικής Ηλιοπούλου:
Υποχρεωτική χρήση τραπεζικού μέσου για συναλλαγές πάνω από 500 ευρώ
Γεωργίου Παλαιτσάκη:
Οι 20 σημαντικές αλλαγές σε φορολογία και οι συναλλαγές του νέου φορολογικού νόμου που εφαρμόζονται από 1.1.2024
Γεωργίου Ι. Δουκίδη:
Τεχνητή Νοημοσύνη και οι Προκλήσεις για το Χρηματοοικονομικό Κλάδο.
Γιώργου Δαλιάνη - Νάνσυ Καλλιανιώτη - Νίκης Χατζοπούλου:
Τραπεζικοί λογαριασμοί στο εξωτερικό παρατείνουν την παραγραφή
Αργύρη Καβουρίνου:
Απασχόληση - εργασία ανηλίκου
Γιώργου Δαλιάνη - Παναγιώτη Παπασταύρου - Νίκης Χατζοπούλου:
Θεώρηση συμφωνητικού από Εφορία και έννομες συνέπειες ως προς το κύρος της συναλλαγής
Επιμέλεια:
ΧΡΗΣΤΟΣ Ν. ΤΟΤΣΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡ. ΤΟΤΣΗΣ
Ειδήσεις - Κρίσεις Σχόλια
Aρθρο του Γιώργου Δαλιάνη
του Διονύση Σαμόλη
και της Νίκης Χατζοπούλου
Συμπληρωματικά στοιχεία του ΣΔΟΕ και της Οικονομικής Αστυνομίας παρατείνουν την παραγραφή;
Περισσότερα »
ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΑΣ
Το καλάθι είναι άδειο