Σάββατο, 22 Ιουνίου 2024

www.totsisgroup.gr Est.1954                                          Totsis Group 70 Χρόνια

Λεπτομέρειες ¶ρθρου
Τετάρτη 15 Μαϊου 2013
Υπ. Οικ. Πολ. 1104/13.05.2013
Εφάπαξ εισφορά υπέρ του Δημοσίου για τη χορήγηση και ανανέωση των Αδειών Οδικών Μεταφορών κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των παρ. 4 & 5 του άρθρου 5 του ν. 3887/2010 (174 Α') και της παρ. 6 του άρθρου 5 του ν. 4038/2012 (14 Α')

Υπ. Οικ. Πολ. 1104/13.05.2013

Με αφορμή γραπτά και προφορικά ερωτήματα που απευθύνονται στην Υπηρεσία μας αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος και ειδικότερα για τις διαδικασίες και τον τρόπο καταβολής της αναφερόμενης στο θέμα εισφοράς, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:
1. Σύμφωνα με τις συνδυασμένες διατάξεις των παρ. 4 & 5 του άρθρου 5 του ν. 3887/2010 (174 Α') και της παρ.6 του άρθρου 5 του ν. 4038/2012 (14 Α'), χορηγούνται Άδειες Οδικών Μεταφορών (Α.Ο.Μ.) στις νέες επιχειρήσεις (φυσικά πρόσωπα και εταιρείες) που εισέρχονται στο επάγγελμα από 27-1-2012 και μετά και θέτουν σε κυκλοφορία ΦΔΧ, καθώς και στις ήδη λειτουργούσες μεταφορικές επιχειρήσεις οι οποίες θέτουν σε κυκλοφορία νέο ΦΔΧ αυτοκίνητο. Η εν λόγω Α.Ο.Μ. χορηγείται στις επιχειρήσεις προκειμένου να εκτελούν δημόσιες οδικές εμπορευματικές μεταφορές.

2. Περαιτέρω με την αριθ. Β1/οικ.7397/786/13.2.2012 (249 Β') Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, με τίτλο «Καθορισμός του ύψους της εισφοράς υπέρ του Δημοσίου για την χορήγηση και την ανανέωση των Αδειών Οδικών Μεταφορών του νόμου 3887/2010» καθορίστηκε το ύψος της εν λόγω εισφοράς για τη χορήγηση της ΑΟΜ στο ποσό των 1000 (χιλίων) ευρώ (άρθρο 1) και με την ίδια Κοινή Υπουργική Απόφαση καθορίστηκε το ύψος της εισφοράς, που καταβάλλεται υπέρ του Δημοσίου για κάθε όχημα (Φ.Δ.Χ.) ιδιόκτητο ή μισθωμένο που χρησιμοποιείται για την πραγματοποίηση οδικών εμπορευματικών μεταφορών, από τις εμπορευματικές επιχειρήσεις, στο ποσό των 500 (πεντακοσίων) ευρώ (άρθρο 2). Τα ανωτέρω ποσά επιβάλλονται σε αντικατάσταση των προβλεπομένων με τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 14 του ν. 3887/2010 (174 Α'), όπως συμπληρώθηκαν με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 116 του ν. 4070/2012 (82 Α'), οι οποίες δεν έχουν πλέον πεδίο εφαρμογής μετά τη λήξη της μεταβατικής περιόδου, στις 27-1-2012.

3. Η προαναφερόμενη Α.Ο.Μ. εκδίδεται από τη Διεύθυνση Εμπορευματικών Μεταφορών του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων με την υποβολή αίτησης και των απαιτούμενων δικαιολογητικών, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται βεβαιωτικό στοιχείο της Δ.Ο.Υ. για την καταβολή της εισφοράς των 1000 ευρώ του άρθρου 1 της προαναφερθείσας Κ.Υ.Α.. Εξάλλου, για την έκδοση άδειας κυκλοφορίας Φ.Δ.Χ. στο όνομα μεταφορικών επιχειρήσεων (στις οποίες έχει χορηγηθεί Α.Ο.Μ.) που θέτουν σε κυκλοφορία Φ.Δ.Χ., ιδιόκτητο ή μισθωμένο, για την άσκηση της επιχείρησης τους, μεταξύ των άλλων δικαιολογητικών που πρέπει να υποβάλλονται στη Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών των Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας, απαιτείται και βεβαιωτικό στοιχείο της Δ.Ο.Υ. για την καταβολή της προβλεπόμενης υπέρ του Δημοσίου εισφοράς των 500 (πεντακοσίων) ευρώ ανά Φ.Δ.Χ., εφόσον, με την έκδοση της νέας άδειας κυκλοφορίας, αυξάνεται ο συνολικός αριθμός των οχημάτων που χρησιμοποιεί η αιτούσα τη χορήγηση της άδειας μεταφορική επιχείρηση.
Υπόχρεοι για την καταβολή των προαναφερομένων εισφορών, για την χορήγηση Άδειας Οδικών Μεταφορών (Α.Ο.Μ.) και για τη θέση σε κυκλοφορία Φ.Δ.Χ., αντίστοιχα 1000 ευρώ (για Α.Ο.Μ.) και 500 ευρώ (ανά Φ.Δ.Χ.) είναι οι νέες επιχειρήσεις (φυσικά πρόσωπα και εταιρείες), καθώς και οι ήδη λειτουργούσες του ν. 3887/2010.

Τα κατά τα ανωτέρω ποσά των εισφορών καταβάλλονται από τους υπόχρεους στην αρμόδια για την φορολογία τους Δ.Ο.Υ. και καταχωρίζονται στον Κ.Α.Ε. 1372, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 12 του ν. 3887/2010 (174 Α').

Για τα ως άνω καταβαλλόμενα ποσά εκδίδεται «Διπλότυπο Είσπραξης Τύπου Α» στο Α.Φ.Μ. του υπόχρεου, στο οποίο αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία του (επωνυμία της μεταφορικής επιχείρησης και έδρα). Επίσης στη θέση παρατηρήσεις, του διπλοτύπου αναγράφεται η πλήρης αιτιολογία για την οποία καταβλήθηκε η εισφορά, όπως «Εισφορά Α.Ο.Μ.» ή « Εισφορά για …… (πλήθος) Φ.Δ.Χ. ».

Το ανωτέρω «Διπλότυπο Είσπραξης Τύπου Α» αποτελεί βεβαιωτικό στοιχείο της καταβολής των σχετικών εισφορών και όπως προαναφέρθηκε είναι ένα από τα δικαιολογητικά που κατατίθενται στο Υπουργείο Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων για τη χορήγηση της Άδειας Οδικού Μεταφορέα (Α.Ο.Μ.) ή στη Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας για τη χορήγηση της άδειας κυκλοφορίας Φ.Δ.Χ..

4. Περαιτέρω σημειώνεται ότι:
- Βάσει των συνδυασμένων διατάξεων των παρ. 4,5 και 6 του άρθρου 14 καθώς και της παρ. 6 του άρθρου 2 του ν. 3887/2010 (174 Α'), από την 27η Ιανουαρίου 2012 και εφεξής οι μεταφορές με ΦΔΧ διακρίνονται σε Εθνικές και Διεθνείς, ενώ οι Νομαρχιακές και ειδικές μεταφορές καυσίμων που προβλέπονταν για την μεταβατική περίοδο παύουν να υφίστανται ως ξεχωριστή κατηγορία μεταφορών και ότι, τα Φ.Δ.Χ. των οποίων οι άδειες κυκλοφορίας χορηγούνται σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 4 του προαναφερομένου νόμου, όπως αυτή αντικαταστάθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 5 του ν. 4038/2012, δεν επιτρέπεται να αντικατασταθούν από άλλα φορτηγά αυτοκίνητα μεγαλύτερου ή μικρότερου μικτού βάρους.

Σχετικά με την καταβολή ή μη διαφοράς εισφοράς κατά την αντικατάσταση φορτηγών δημοσίας χρήσεως με άλλα μεγαλύτερου μικτού βάρους, επισημαίνονται επίσης τα ακόλουθα:

Με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 14 του ν. 3887/2010 (174 Α΄) ορίζεται μεταξύ άλλων ότι «…οι άδειες Φ.Δ.Χ. που έχουν εκδοθεί μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, συνεχίζουν να ισχύουν με τους όρους έκδοσής τους.». Επιπλέον, σύμφωνα με την αριθ. Β1/53534/5213/19-11-2010 εγκύκλιο οδηγία του Υπουργείου Υποδομών - Μεταφορών και Δικτύων τα ΦΔΧ αυτοκίνητα που κυκλοφορούν κατά την έναρξη ισχύος του ν. 3887/2010 (174 Α') μπορούν να αντικαθίστανται με άλλα μικρότερου ή μεγαλύτερου μικτού βάρους σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις που ίσχυαν κατά το χρόνο έκδοσης της άδειας κυκλοφορίας τους.

Στις ως άνω περιπτώσεις όπου δίνεται το δικαίωμα της αντικατάστασης φορτηγών δημοσίας χρήσεως με άλλα μεγαλύτερου μικτού βάρους θα ακολουθείται ως ίσχυε προ του ν. 3887/2010 (174 Α') η διαδικασία καταβολής της εισφοράς για το επιπλέον μικτό βάρος (Μ.Β.).


Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1097/14.06.2024
Παράταση της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φόρου πλοίων δεύτερης κατηγορίας του ν. 27/1975 (Α 77).
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1096/14.06.2024
Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φόρου ρυμουλκών ή ναυαγοσωστικών πλοίων δεύτερης κατηγορίας του ν. 27/1975 (Α 77) με ξένη σημαία, η διαχείριση των οποίων γίνεται από εταιρείες του άρθρου 25 του ίδιου νόμου, φορολογικού έτους 2023 και επόμενων, καθώς και καθορισμός δικαιολογητικών εγγράφων που συνυποβάλλονται με αυτή
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1095/14.06.2024
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α. 1122/2023 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Τύπος και περιεχόμενο των δηλώσεων φόρου πλοίων πρώτης και δεύτερης κατηγορίας που υποβάλλονται από φορείς εμπορικής εκμετάλλευσης πλοίων ναυλωμένων βάσει χρόνου/ταξιδίου, κατ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 26δ του ν. 27/1975 (Α 77) από το φορολογικό έτος 2023 και μετά, καθώς και καθορισμός των δικαιολογητικών εγγράφων που συνυποβάλλονται» (Β 4976).
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1094/14.06.2024
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α. 1102/13.7.2023 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) «Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φόρου πλοίων δεύτερης κατηγορίας του ν. 27/1975 (Α 77) φορολογικού έτους 2023 και επόμενων, καθώς και καθορισμός των δικαιολογητικών εγγράφων που συνυποβάλλονται με αυτή» (Β 4650)
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1093/13.06.2024
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1169/21.7.2021 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) «Καθορισμός του τρόπου, των διαδικασιών και των οργάνων για την εφαρμογή του άρθρου 13A του ν. 2523/1997, για την αναστολή λειτουργίας επαγγελματικής εγκατάστασης, την επιβολή της ειδικής χρηματικής κύρωσης και του ειδικού προστίμου από τα όργανα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Β 3294).
Περισσότερα »

Γιώργου Δαλιάνη - Μαρίας Πουρνιά - Νίκης Χατζοπούλου:
Ανέγερση και πώληση οικοδομής από συνιδιοκτήτες οικοπέδου
Αθανασίου Λ. Βουθούνη:
Φορολογική και λογιστική μεταχείριση της ανέγερσης κτίσματος με δαπάνες του μισθωτή σε ακίνητο κυριότητας του εκμισθωτή (τρίτου)
Βασιλικής Ηλιοπούλου:
Υποχρεωτική χρήση τραπεζικού μέσου για συναλλαγές πάνω από 500 ευρώ
Γεωργίου Παλαιτσάκη:
Οι 20 σημαντικές αλλαγές σε φορολογία και οι συναλλαγές του νέου φορολογικού νόμου που εφαρμόζονται από 1.1.2024
Γεωργίου Ι. Δουκίδη:
Τεχνητή Νοημοσύνη και οι Προκλήσεις για το Χρηματοοικονομικό Κλάδο.
Γιώργου Δαλιάνη - Νάνσυ Καλλιανιώτη - Νίκης Χατζοπούλου:
Τραπεζικοί λογαριασμοί στο εξωτερικό παρατείνουν την παραγραφή
Αργύρη Καβουρίνου:
Απασχόληση - εργασία ανηλίκου
Γιώργου Δαλιάνη - Παναγιώτη Παπασταύρου - Νίκης Χατζοπούλου:
Θεώρηση συμφωνητικού από Εφορία και έννομες συνέπειες ως προς το κύρος της συναλλαγής
Επιμέλεια:
ΧΡΗΣΤΟΣ Ν. ΤΟΤΣΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡ. ΤΟΤΣΗΣ
Ειδήσεις - Κρίσεις Σχόλια
Aρθρο του Γιώργου Δαλιάνη
του Διονύση Σαμόλη
και της Νίκης Χατζοπούλου
Συμπληρωματικά στοιχεία του ΣΔΟΕ και της Οικονομικής Αστυνομίας παρατείνουν την παραγραφή;
Περισσότερα »
ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΑΣ
Το καλάθι είναι άδειο