Σάββατο, 25 Ιουνίου 2022

www.totsisgroup.gr Est.1954                                          Totsis Group 67 Χρόνια

ΤΕΥΧΟΣ logistis
Εισάγετε το email σας
και μείνετε ενημερωμένοι
Λεπτομέρειες Άρθρου
Τετάρτη 24 Απριλίου 2013
Υπ. οικ. Δ6Δ 1047318/15.03.2013

Περί του τρόπου προσκόμισης των δικαιολογητικών που απαιτούνται για την πληρωμή του στεγαστικού επιδόματος φοιτητών.

Υπ. οικ. Δ6Δ 1047318/15.03.2013

1.- Με αφορμή ερωτήματα υπαλλήλων των ΔΟΥ, που προέκυψαν μετά από την έκδοση της αριθ. 2/19525/0026/21.2.2013 (Β' 393) Κοινής Απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και του Υπουργού Παιδείας & Θρησκευμάτων, Πολιτισμού & Αθλητισμού και αφορούν στο παραπάνω θέμα, θέτουμε υπόψη σας τα εξής:

α) Με το αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ22/15583/22.3.2005 έγγραφο της Διεύθυνσης Σχέσεων Κράτους- Πολίτη της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικής Οργάνωσης και Διαδικασιών της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Εσωτερικών, το οποίο κοινοποιήθηκε σε όλες τις υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών με το αριθ. 1083343/1076/0006Δ/2.9.2005 έγγραφό μας «......Δεν μπορούν να επικυρωθούν από Διοικητική Αρχή αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων (....ιδιωτικά συμφωνητικά.....), ανεξάρτητα αν τα ιδιωτικά αυτά έγγραφα έχουν, μεταγενέστερα της έκδοσής τους, σφραγιστεί, θεωρηθεί ή υποστεί οποιαδήποτε άλλη επεξεργασία από τη Διοίκηση».

β) Με το αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.15/22532/5.9.2008 έγγραφο της ίδιας ως άνω Διεύθυνσης Σχέσεων Κράτους-Πολίτη, που εκδόθηκε ύστερα από σχετικό ερώτημα της Υπηρεσίας μας, «...τα μισθωτήρια συμβόλαια είναι ιδιωτικά έγγραφα».

γ) Με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 11 Ν. 2690/1999 (Α' 45), όπως αντικαταστάθηκαν με την παρ.5 του άρθρου 16 του Ν. 3345/2005 (Α' 138) «Ακριβή αντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων......τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο............ επικυρώνονται από όλες τις διοικητικές αρχές και τα Κ.Ε.Π.»

2.- Σύμφωνα με τα προαναφερθέντα έγγραφα και τις μνημονευθείσες διατάξεις η επικύρωση αντιγράφου του θεωρημένου από τη ΔΟΥ μισθωτηρίου συμβολαίου από το πρωτότυπο που τηρείται στο αρχείο της γίνεται μόνο από δικηγόρο. Αντίγραφο του ήδη επικυρωμένου, από δικηγόρο ακριβούς αντιγράφου, επικυρώνει οποιαδήποτε Διοικητική Αρχή ή Κ.Ε.Π. όσες φορές απαιτείται.
Συνεπώς, εφόσον οι Υπηρεσίες σας απαιτούν να υποβληθεί το εν λόγω δικαιολογητικό, νομίμως επικυρωμένο, κατά τα ανωτέρω, πρέπει ένα αντίγραφό του να έχει επικυρωθεί πρώτα από δικηγόρο.

3.- Επειδή κατά την άποψή μας, το γεγονός αυτό θα επιφέρει κόστος και ταλαιπωρία στους ενδιαφερομένους, οι οποίοι έχουν ήδη λάβει γνώση της παραπάνω Κοινής Υπουργικής Απόφασης και προσέρχονται στις ΔΟΥ για να ζητήσουν, εν αγνοία τους, παράτυπα, επικυρωμένο αντίγραφο του μισθωτηρίου συμβολαίου, που τους αφορά και επιπλέον θα προκαλέσει πρόσθετο φόρτο εργασίας στους υπαλλήλους των ΔΟΥ και θα τους αποσπάσει από τα κύρια καθήκοντά τους που είναι η εκτέλεση του προϋπολογισμού, μπορείτε να κάνετε χρήση της διακριτικής ευχέρειας που σας παρέχουν οι διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 11 του Ν.2690/1999, όπως αντικαταστάθηκαν από την παρ. 6 του άρθρου 16 του Ν.3345/2005 και να δεχθείτε απλές φωτοτυπίες των μισθωτηρίων συμβολαίων, συνοδευόμενα από την κατά την παρ. 5 του άρθρου 3 του Ν.2690/1999, όπως ισχύει, υπεύθυνη δήλωση, στην οποία ο ενδιαφερόμενος βεβαιώνει την ακρίβεια των στοιχείων.

Οι Υπηρεσίες σας, που είναι επιφορτισμένες με την διεκπεραίωση της σχετικής διαδικασίας, μπορούν να προβούν σε δειγματοληπτικό έλεγχο των προαναφερθέντων υπεύθυνων δηλώσεων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις των παρ.4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 (Α' 75) και παρ. 3 του άρθρου 10 του Ν.3230/2004 (Α' 44). Σχετικό για το θέμα αυτό είναι το αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.15/5916,5911/31.3.2011 έγγραφο της προαναφερθείσας Διεύθυνσης Σχέσεων Κράτους- Πολίτη προς τον Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας (Ο.Ε.Κ.), που εκδόθηκε ύστερα από ερώτημά μας, για την αντιμετώπιση ανάλογης περίπτωσης, το οποίο επισυνάπτουμε.

4.- Το εκκαθαριστικό σημείωμα φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων είναι διοικητικό έγγραφο, κατά τα οριζόμενα στο αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ15_20261/19.9.2006 έγγραφο της Διεύθυνσης Σχέσεων Κράτους-Πολίτη του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, που εκδόθηκε ύστερα από σχετικό ερώτημά μας και κοινοποιήθηκε σε όλες τις υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών, καθώς στις λοιπές δημόσιες Υπηρεσίες με το αριθ. 1084053/1012/0006Δ/9.10.2006 έγγραφό μας. Επομένως, στην περίπτωση υποβολής του δικαιολογητικού αυτού, πρέπει να κάνετε δεκτό και αντίγραφό του, που έχει επικυρωθεί από οποιαδήποτε διοικητική αργή ή τα Κ.Ε.Π., σύμφωνα με τις διατάξεις της πρώτης παραγράφου του άρθρου 11 του Ν. 2690/1999, όπως συμπληρώθηκαν με την παρ. 3 του άρθρου 16 του Ν.3345/2005, καθώς και απλή Φωτοτυπία αυτού συνοδευόμενη από την κατά την παρ. 5 του άρθρου 3 του Ν.2690/1999, όπως ισχύει, υπεύθυνη δήλωση, στην οποία ο ενδιαφερόμενος βεβαιώνει την ακρίβεια των στοιχείων, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 11 του Ν.2690/1999, όπως αντικαταστάθηκαν με την παρ. 6 του άρθρου 16 του Ν.3345/2005.

Επίσης, το ηλεκτρονικά χορηγούμενο εκκαθαριστικό σημείωμα. μέσω του συστήματος TAXISNET, έχει ισχύ ακριβούς αντιγράφου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 της αριθ. 2837/0030/11.11.2003 (Β' 1685) απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και συνεπώς πρέπει να το κάνετε αποδεκτό, χωρίς να απαιτείτε περαιτέρω διατυπώσεις ή διαδικασία επικύρωσής του.

5.- Για τον τρόπο προσκόμισης αντιγράφων των εντύπων Ε9 στις δημόσιες Υπηρεσίες εφαρμόζεται η αριθ. 1008564/110/0006Δ/13.2.2006 (Β' 163) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομίας και Οικονομικών. Επισημαίνουμε ότι και στην περίπτωση του εντύπου Ε9 μπορείτε να κάνετε χρήση της δυνατότητας που σας παρέχει η ως άνω Κ.Υ.Α. και να δεχθείτε απλές φωτοτυπίες αυτών συνοδευόμενες από υπεύθυνη δήλωση, σύμφωνα με τα προαναφερθέντα στην παράγραφο 3 του παρόντος.

6.- Ενόψει των ανωτέρω, για την ορθή εφαρμογή των σχετικών διατάξεων του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (Ν.2690/1999-ΦΕΚ 45/Α', όπως ισχύει) και για την αποφυγή φαινομένων που δημιουργούν προβλήματα στις σχέσεις Κράτους- Πολίτη, θέτουμε υπόψη σας τα παραπάνω και παρακαλούμε για την παροχή των απαραίτητων οδηγιών στις Υπηρεσίες σας, που θα παραλαμβάνουν τα δικαιολογητικά και θα διεκπεραιώνουν την σχετική διαδικασία.

7.- Η Δ/νση Συντονισμού & Ελέγχου Εφαρμογής Δημοσιολογιστικών Διατάξεων (Δ26) του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (Γ.Λ.Κ.), στην οποία αποστέλλεται το παρόν, παρακαλείται να ενημερώνει την Υπηρεσία σας ή τις καθ' ύλην αρμόδιες Διευθύνσεις του Υπουργείου Οικονομικών. πριν συνυπογραφούν Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις, με τις οποίες ζητούνται δικαιολογητικά από Υπηρεσίες του Υπουργείου, ώστε να υιοθετείται η καλύτερη διαδικασία για την διασφάλιση των συμφερόντων του Δημοσίου και για την εξυπηρέτηση των ενδιαφερομένων και να αποφεύγονται φαινόμενα απασχόλησης των υπαλλήλων με ξένες προς τα κύρια καθήκοντά τους εργασίες, καθώς και άσκοπης προσέλευσης των πολιτών σε αυτές.

Κ.Υ.Α. Α 1080/15.06.2022
Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία ηλεκτρονικής απογραφής των δεξαμενών ενεργειακών προϊόντων και λοιπών στοιχείων των φορολογικών αποθηκών και των αποθηκών τελωνειακής αποταμίευσης στην εφαρμογή του Μητρώου Δεξαμενών Ενεργειακών Προϊόντων Φορολογικών Αποθηκών και Αποθηκών Τελωνειακής Αποταμίευσης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2049/14.06.2022
Οδηγίες για την ορθή εφαρμογή διαδικασιών στη βάση των ευρημάτων έρευνας που διεξήχθη μέσω ερωτηματολογίου με σκοπό τον έλεγχο της ορθής και ομοιόμορφης εφαρμογής των διαδικασιών διαμετακόμισης και τελωνειακού χαρακτήρα εμπορευμάτων.
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1079/15.06.2022
Καθορισμός της διαδικασίας, των οργάνων και του τρόπου επιβολής σφράγισης και αποσφράγισης των εγκαταστάσεων κατόχων άδειας εμπορίας ή άδειας λιανικής εμπορίας πετρελαιοειδών προϊόντων, σε περίπτωση που διαπιστώνεται κατοχή, διακίνηση και εμπορία νοθευμένων καυσίμων, καθώς και καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων για τη δημοσιοποίηση των στοιχείων των παραβατών, των παραβάσεων, των κυρώσεων, του τρόπου, του χρόνου και του μέσου δημοσιοποίησης, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 119 Α του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001, Α 265).
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1074/09.06.2022
Ορισμός του τύπου και περιεχομένου του εντύπου Δ212 «Δήλωση ενδοκοινοτικών εξ αποστάσεως πωλήσεων αγαθών και παροχών τηλεπικοινωνιακών, ραδιοτηλεοπτικών και ηλεκτρονικά παρεχόμενων υπηρεσιών προς άλλα κράτη μέλη» και της διαδικασίας υποβολής αυτού.
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1073/07.06.2022
Τύπος και περιεχόμενο της πράξης διοικητικού προσδιορισμού του ελλείμματος της Νέας Οικειοθελούς Παροχής κατά το ΑΡΘΡΟ 7ο του Νέου Συνυποσχετικού, το οποίο κυρώθηκε με το άρθρο 56 του ν. 4607/2019(Α 65), με βάση τις διατάξεις του άρθρου 56Α του ίδιου νόμου.
Περισσότερα »

Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 17/05.05.2022
Εξέταση αιτήσεων συνταξιοδότησης με διαδικασίες ταχείας απονομής σύνταξης. Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 48-54 του Ν. 4921/2022
Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 13/05.04.2022
Δυνατότητα επιλογής του φορέα στις περιπτώσεις διαδοχικής και της παράλληλης ασφάλισης. - Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 23 του Ν. 4892/2022 περί δυνατότητας επιλογής του φορέα στον οποίο θα αξιοποιηθεί ο χρόνος ασφάλισης από 1.1.2017 στον e-ΕΦΚΑ των υπαγόμενων μέχρι 31.12.2016 με την αυτή ιδιότητα σε δύο φορείς
Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 14/06.04.2022
Ασφάλιση e-ΕΦΚΑ Διαδικασία εγγραφής και υπαγωγής μη μισθωτών στην ασφάλιση του e-ΕΦΚΑ
Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 5/2022
Απεικόνιση της υποχρεωτικής ασφάλισης επικουρικού κλάδου των νεοεισερχόμενων στην αγορά εργασίας, από 01.01.2022, υπαγόμενων στο Ταμείο Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης (Τ.Ε.Κ.Α.) μισθωτών ιδιωτικού τομέα και απασχολούμενων στο Δημόσιο τομέα με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου (Ι.Δ.Α.Χ. - Ι.Δ.Ο.Χ.) -- Υποβολή : Α.Π.Δ. - Τ.Ε.Κ.Α. Κοινών Επιχειρήσεων & Οικοδομοτεχνικών Έργων
Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 65/13.12.2021
Οδηγίες για την απεικόνιση στην Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (Α.Π.Δ.) της ασφάλισης δικηγόρων με έμμισθη εντολή απασχολούμενων στον ιδιωτικό τομέα και τα Ν.Π.Ι.Δ., μισθωτών μηχανικών και υγειονομικών απασχολούμενων στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα με σχέση ιδιωτικού δικαίου (Ι.Δ.Α.Χ., Ι.Δ.Ο.Χ. με υποχρέωση υποβολής Α.Π.Δ. Κοινών Επιχειρήσεων) και προσώπων
Περισσότερα »
Επιμέλεια:
Χρήστος Ν. Τότσης
Νικόλαος Χρ. Τότσης
Ειδήσεις - Κρίσεις Σχόλια:
Αρθρο του Χρυσόστομου Γκίκα
Επισημάνσεις εκ των άρθρων 37 και 50 παρ. 7 του Κ.Φ.Δ. (ν. 4174/2013) για τα δικαιώματα των αλληλεγγύως ευθυνομένων
Αρθρο του Γιώργου Δαλιάνη
Η μεταβίβαση ατομικής επιχείρησης
Αρθρο του Γεώργιου Παλαιτσάκη
Οι εννέα τρόποι για την «αποφυγή» των τεκμηρίων
Αρθρο του Γεώργιου Κόντου
Έσοδα και διαδικασία αναγνώρισής τους
Επιμέλεια:
Χρήστος Ν. Τότσης
Νικόλαος Χρ. Τότσης
Ειδήσεις - Κρίσεις Σχόλια:
Αρθρο του Γιώργου Δαλιάνη
Ο εξωλογιστικός προσδιορισμός στον φορολογικό έλεγχο
Αρθρο της Τζένης Πάνου
Νέα πρόταση Οδηγίας για την αντιμετώπιση των Εικονικών Εταιρειών
Αρθρο του Γιάννη Καράφα
Νέα τροποποίηση-παράταση επιστροφής ποσών των επιστρεπτέων προκαταβολών
Αρθρο του Γεώργιου Κόντου
Εσοδα και διαδικασία αναγνώρισής τους
Περισσότερα »
ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΑΣ
Το καλάθι είναι άδειο