Σάββατο, 25 Ιουνίου 2022

www.totsisgroup.gr Est.1954                                          Totsis Group 67 Χρόνια

ΤΕΥΧΟΣ logistis
Εισάγετε το email σας
και μείνετε ενημερωμένοι
Λεπτομέρειες Άρθρου
Δευτέρα 22 Απριλίου 2013
Υπ. Οικ. Δ33Α 5013530/08.04.2013

Αναθεώρηση διατάξεων του άρθρου 147 παράγραφος 9 Ν.2960/01 και του άρθρου 320 παράγραφος 8 Ν.4072/2012.

Υπ. Οικ. Δ33Α 5013530/08.04.2013

Συνημμένα σας διαβιβάζουμε το άρθρο 39 του νόμου 4141/2013 (ΦΕΚ Α΄ 81/5-4-2013) «Επενδυτικά εργαλεία ανάπτυξης, παροχή πιστώσεων και άλλες διατάξεις», με το οποίο τροποποιείται η παράγραφος 9 του άρθρου 147 Ν. 2960/2001 και η παράγραφος 8 του άρθρου 320 Ν.4072/2012, και σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Σύμφωνα με την νέα διάταξη της παραγράφου 9 του άρθρου 147 Ν.2960/2001 το πρόστιμο που επιβάλλεται για την παράλειψη καταχώρησης και για την εκπρόθεσμη ή ανακριβή καταχώρηση των συναλλαγών πετρελαίου θέρμανσης στο Πληροφοριακό Σύστημα Παρακολούθησης Πετρελαίου Θέρμανσης, παραμένει εκατό (100) ευρώ ανά φορολογικό στοιχείο. Παράλληλα, θεσπίζεται ανώτατο όριο του προς επιβολή προστίμου ως ακολούθως:

0-50 φορολογικά στοιχεία: πρόστιμο έως 1.500 ευρώ,
51-100 φορολογικά στοιχεία: πρόστιμο 3.000 ευρώ,
101-150 φορολογικά στοιχεία: πρόστιμο 6.000 ευρώ

Για τις εκπρόθεσμες ή ανακριβείς καταχωρήσεις άνω των 150 φορολογικών στοιχείων το ανώτατο όριο των 6.000 ευρώ επαυξάνεται κατά 50 ευρώ για κάθε 50 φορολογικά στοιχεία. Η επιβολή ανώτατου ορίου προστίμου ισχύει μόνο για περιπτώσεις εκπρόθεσμης ή ανακριβούς δήλωσης συναλλαγών στο Πληροφοριακό Σύστημα Παρακολούθησης Πετρελαίου Θέρμανσης και δεν έχει εφαρμογή στις περιπτώσεις παράλειψης καταχώρησης συναλλαγών. Το ανώτατο όριο του προστίμου επιβάλλεται με βάση τον συνολικό αριθμό των εκπρόθεσμα ή ανακριβώς καταχωρημένων φορολογικών στοιχείων ανά μέλος ΔΙ.ΠΕ.ΘΕ., ανά ημερολογιακό έτος και έναντι όλων των Τελωνειακών αρχών.

Η νέα διάταξη θέτει ως απαραίτητη προϋπόθεση για την επιβολή του ανώτατου ορίου προστίμου, την υποβολή αίτησης εκ μέρους του μέλους ΔΙ.ΠΕ.ΘΕ. εντός δύο μηνών από την έκδοση της καταλογιστικής πράξης, την άμεση καταβολή του καταλογιζομένου προστίμου και την ταυτόχρονη παραίτηση από τα κατά το άρθρο 152 Ν.2960/01 καθοριζόμενα ένδικα μέσα. Κατά την εφαρμογή της ευνοϊκής ρύθμισης επιβολής ανώτατου ορίου προστίμου, τα Τελωνεία δύνανται να ακολουθούν διαδικασία ανάλογη της εφαρμογής του άρθρου 158 Ν.2960/2001.

Περαιτέρω, με την αναθεώρηση της παραγράφου 9 του άρθρου 147 Ν.2960/2001,θεσπίζεται εκ νέου η ποινή της διαγραφής μέλους από το μητρώο ΔΙ.ΠΕ.ΘΕ. για τις περιπτώσεις μη καταχώρησης συναλλαγών ανεξαρτήτως του πλήθους των μη καταχωρημένων φορολογικών στοιχείων, εκπρόθεσμης ή ανακριβούς καταχώρησης συναλλαγών άνω των 150 φορολογικών στοιχείων και  εκπρόθεσμης ή ανακριβούς καταχώρησης συναλλαγών ανεξαρτήτως του πλήθους των φορολογικών στοιχείων όταν διαπιστώνεται λαθρεμπορία. Η ποινή της διαγραφής θα επιβάλλεται από το αρμόδιο Τελωνείο και θα κοινοποιείται στην Γ.Γ.Π.Σ. για ενέργειες αρμοδιότητάς της στο Πληροφοριακό Σύστημα Διακίνησης Πετρελαίου Θέρμανσης.

Σύμφωνα με την νέα διάταξη της παραγράφου 8 του άρθρου 320 του Ν.4072/2012, ορίζεται ότι η νέα διάταξη του άρθρου 147 παράγραφος 9 Ν.2960/01 ισχύει αναδρομικά για παραβάσεις εκπρόθεσμης ή ανακριβούς καταχώρησης συναλλαγών πετρελαίου θέρμανσης που τελέστηκαν από 01/01/2011 μέχρι την δημοσίευση του νόμου 4141/2013. Η ποινή της διαγραφής μέλους από το μητρώο ΔΙ.ΠΕ.ΘΕ. όμως δεν έχει αναδρομική ισχύ, δεδομένου ότι αποτελεί διάταξη δυσμενέστερη της προϊσχύουσας, και εφαρμόζεται μόνο για παραβάσεις που τελούνται μετά την δημοσίευση του νόμου 4141/2013.

Για τις περιπτώσεις όπου τα Τελωνεία έχουν ήδη εκδώσει και επιδώσει καταλογιστικές πράξεις, με τις οποίες επιβάλλεται πρόστιμο ανώτερο των ορίων που θεσπίζονται με την αναθεώρηση του άρθρου 147 παρ. 9 Ν.2960/01, δύναται να υποβληθεί αίτηση του καταλογιζομένου για υπαγωγή του στη νέα ρύθμιση εντός δύο μηνών από την δημοσίευση του νόμου 4141/2013, υπό την προϋπόθεση πάντα της καταβολής του ανώτατου ορίου του προστίμου και της παραίτησης από τα ένδικα μέσα. Σε αυτή την περίπτωση το αρμόδιο Τελωνείο θα προβαίνει σε πράξη αναμόρφωσης της αρχικής καταλογιστικής πράξης.

Για τις περιπτώσεις όπου έχει εισπραχθεί ήδη από τα Τελωνεία ποσό που επιβάλλεται από καταλογιστική πράξη και υπερβαίνει τα ανώτατα όρια της νέας διάταξης της παραγράφου 9 του άρθρου 147 Ν.2960/2001, ο καταλογιζόμενος δύναται να υποβάλλει σχετική αίτηση επιστροφής της διαφοράς μεταξύ του καταβληθέντος ποσού και του ποσού του ανώτατου ορίου προστίμου.

Επισημαίνεται τέλος, ότι η νέα διάταξη θέτει συγκεκριμένα χρονικά όρια για την έκδοση των καταλογιστικών πράξεων που αφορούν σε παραβάσεις του άρθρου 147 παράγραφος 9 Ν.2960/2001. Ειδικότερα, ορίζει την υποχρέωση των αρμόδιων Τελωνείων να εκδόσουν εντός τριών μηνών τις καταλογιστικές πράξεις που αφορούν σε παραβάσεις που τελέστηκαν το έτος 2011 και εντός έξι μηνών τις καταλογιστικές πράξεις που αφορούν σε παραβάσεις που τελέστηκαν το έτος 2012. Η εφαρμογή της εν λόγω διάταξης δεν θίγει τι προθεσμίες παραγραφής του άρθρου 152 Ν.2960/2001, αλλά οι Τελωνειακές αρχές της χώρας οφείλουν να προβούν στην άμεση έκδοση των καταλογιστικών πράξεων έτους 2011 και 2012 προκειμένου να εισπραχθούν τα οφειλόμενα πρόστιμα για την επίτευξη των δημοσιονομικών στόχων και την διασφάλιση των συμφερόντων του Δημοσίου.

Η Γ.Γ.Π.Σ. και οι Περιφερειακές Διευθύνσεις του Σ.Δ.Ο.Ε., στους οποίους κοινοποιείται το παρόν, παρακαλούνται για την άμεση αποστολή στα κατά τόπους αρμόδια Τελωνεία των καταστάσεων με τις εκπρόθεσμες και ανακριβείς καταχωρήσεις συναλλαγών των μελών ΔΙ.ΠΕ.ΘΕ. προκειμένου να τηρηθούν τα ανωτέρω χρονικά όρια έκδοσης των καταλογιστικών πράξεων.

Παρακαλούμε για άμεση ενημέρωση των Τελωνειακών αρχών αρμοδιότητάς σας προς εφαρμογή των νέων διατάξεων για τον καταλογισμό των παραβάσεων και την επιβολή των προβλεπόμενων προστίμων.

Κ.Υ.Α. Α 1080/15.06.2022
Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία ηλεκτρονικής απογραφής των δεξαμενών ενεργειακών προϊόντων και λοιπών στοιχείων των φορολογικών αποθηκών και των αποθηκών τελωνειακής αποταμίευσης στην εφαρμογή του Μητρώου Δεξαμενών Ενεργειακών Προϊόντων Φορολογικών Αποθηκών και Αποθηκών Τελωνειακής Αποταμίευσης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2049/14.06.2022
Οδηγίες για την ορθή εφαρμογή διαδικασιών στη βάση των ευρημάτων έρευνας που διεξήχθη μέσω ερωτηματολογίου με σκοπό τον έλεγχο της ορθής και ομοιόμορφης εφαρμογής των διαδικασιών διαμετακόμισης και τελωνειακού χαρακτήρα εμπορευμάτων.
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1079/15.06.2022
Καθορισμός της διαδικασίας, των οργάνων και του τρόπου επιβολής σφράγισης και αποσφράγισης των εγκαταστάσεων κατόχων άδειας εμπορίας ή άδειας λιανικής εμπορίας πετρελαιοειδών προϊόντων, σε περίπτωση που διαπιστώνεται κατοχή, διακίνηση και εμπορία νοθευμένων καυσίμων, καθώς και καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων για τη δημοσιοποίηση των στοιχείων των παραβατών, των παραβάσεων, των κυρώσεων, του τρόπου, του χρόνου και του μέσου δημοσιοποίησης, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 119 Α του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001, Α 265).
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1074/09.06.2022
Ορισμός του τύπου και περιεχομένου του εντύπου Δ212 «Δήλωση ενδοκοινοτικών εξ αποστάσεως πωλήσεων αγαθών και παροχών τηλεπικοινωνιακών, ραδιοτηλεοπτικών και ηλεκτρονικά παρεχόμενων υπηρεσιών προς άλλα κράτη μέλη» και της διαδικασίας υποβολής αυτού.
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1073/07.06.2022
Τύπος και περιεχόμενο της πράξης διοικητικού προσδιορισμού του ελλείμματος της Νέας Οικειοθελούς Παροχής κατά το ΑΡΘΡΟ 7ο του Νέου Συνυποσχετικού, το οποίο κυρώθηκε με το άρθρο 56 του ν. 4607/2019(Α 65), με βάση τις διατάξεις του άρθρου 56Α του ίδιου νόμου.
Περισσότερα »

Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 17/05.05.2022
Εξέταση αιτήσεων συνταξιοδότησης με διαδικασίες ταχείας απονομής σύνταξης. Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 48-54 του Ν. 4921/2022
Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 13/05.04.2022
Δυνατότητα επιλογής του φορέα στις περιπτώσεις διαδοχικής και της παράλληλης ασφάλισης. - Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 23 του Ν. 4892/2022 περί δυνατότητας επιλογής του φορέα στον οποίο θα αξιοποιηθεί ο χρόνος ασφάλισης από 1.1.2017 στον e-ΕΦΚΑ των υπαγόμενων μέχρι 31.12.2016 με την αυτή ιδιότητα σε δύο φορείς
Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 14/06.04.2022
Ασφάλιση e-ΕΦΚΑ Διαδικασία εγγραφής και υπαγωγής μη μισθωτών στην ασφάλιση του e-ΕΦΚΑ
Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 5/2022
Απεικόνιση της υποχρεωτικής ασφάλισης επικουρικού κλάδου των νεοεισερχόμενων στην αγορά εργασίας, από 01.01.2022, υπαγόμενων στο Ταμείο Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης (Τ.Ε.Κ.Α.) μισθωτών ιδιωτικού τομέα και απασχολούμενων στο Δημόσιο τομέα με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου (Ι.Δ.Α.Χ. - Ι.Δ.Ο.Χ.) -- Υποβολή : Α.Π.Δ. - Τ.Ε.Κ.Α. Κοινών Επιχειρήσεων & Οικοδομοτεχνικών Έργων
Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 65/13.12.2021
Οδηγίες για την απεικόνιση στην Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (Α.Π.Δ.) της ασφάλισης δικηγόρων με έμμισθη εντολή απασχολούμενων στον ιδιωτικό τομέα και τα Ν.Π.Ι.Δ., μισθωτών μηχανικών και υγειονομικών απασχολούμενων στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα με σχέση ιδιωτικού δικαίου (Ι.Δ.Α.Χ., Ι.Δ.Ο.Χ. με υποχρέωση υποβολής Α.Π.Δ. Κοινών Επιχειρήσεων) και προσώπων
Περισσότερα »
Επιμέλεια:
Χρήστος Ν. Τότσης
Νικόλαος Χρ. Τότσης
Ειδήσεις - Κρίσεις Σχόλια:
Αρθρο του Χρυσόστομου Γκίκα
Επισημάνσεις εκ των άρθρων 37 και 50 παρ. 7 του Κ.Φ.Δ. (ν. 4174/2013) για τα δικαιώματα των αλληλεγγύως ευθυνομένων
Αρθρο του Γιώργου Δαλιάνη
Η μεταβίβαση ατομικής επιχείρησης
Αρθρο του Γεώργιου Παλαιτσάκη
Οι εννέα τρόποι για την «αποφυγή» των τεκμηρίων
Αρθρο του Γεώργιου Κόντου
Έσοδα και διαδικασία αναγνώρισής τους
Επιμέλεια:
Χρήστος Ν. Τότσης
Νικόλαος Χρ. Τότσης
Ειδήσεις - Κρίσεις Σχόλια:
Αρθρο του Γιώργου Δαλιάνη
Ο εξωλογιστικός προσδιορισμός στον φορολογικό έλεγχο
Αρθρο της Τζένης Πάνου
Νέα πρόταση Οδηγίας για την αντιμετώπιση των Εικονικών Εταιρειών
Αρθρο του Γιάννη Καράφα
Νέα τροποποίηση-παράταση επιστροφής ποσών των επιστρεπτέων προκαταβολών
Αρθρο του Γεώργιου Κόντου
Εσοδα και διαδικασία αναγνώρισής τους
Περισσότερα »
ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΑΣ
Το καλάθι είναι άδειο