Σάββατο, 25 Ιουνίου 2022

www.totsisgroup.gr Est.1954                                          Totsis Group 67 Χρόνια

ΤΕΥΧΟΣ logistis
Εισάγετε το email σας
και μείνετε ενημερωμένοι
Λεπτομέρειες ¶ρθρου
Παρασκευή 12 Απριλίου 2013
Υπ. Οικ. Δ15Β 1054623/01.04.2013

Παρέχονται πληροφορίες ,αναφορικά με τις υποχρεώσεις των φυσικοθεραπευτών, ως προς την εφαρμογή των διατάξεων του Κ.Φ.Α.Σ..

Υπ. Οικ. Δ15Β 1054623/01.04.2013

Σχετ.: Οι από 21.3.2013 αιτήσεις σας.

Απαντώντας στις παραπάνω σχετικές αιτήσεις σας, αναφορικά με τις υποχρεώσεις των φυσικοθεραπευτών, ως προς τον Κ.Φ.Α.Σ. (Ν.4093/2012), μετά την 1.1.2013, θέτουμε υπόψη σας τα ακόλουθα:

1. Με τις διατάξεις του Κ.Φ.Α.Σ. (Ν.4093/2012 - ΦΕΚ Α'222), από 1.1.2013, οι φυσικοθεραπευτές, καθώς και οι ασκούντες παραϊατρικά επαγγέλματα, δεν υποχρεούνται στην παροχή ασφαλών πληροφοριών της παραγράφου 23 του άρθρου 4 του Κώδικα αυτού, ενώ υποχρεούνταν, έως 31.12.2012, στην τήρηση του «πρόσθετου βιβλίου πελατών», που προβλεπόταν από τις διατάξεις της παραγράφου 5 (περ.ιδ') του άρθρου 10 του προϊσχύοντα Κ.Β..Σ. (Π.Δ. 186/1992).

Κατά συνέπεια, όπως διευκρινίστηκε και με την εγκύκλιο Πολ. 1036/22.02.2013, από 1.1.2013, η δυνατότητα της έκδοσης των αποδείξεων λιανικών συναλλαγών προς το κοινό, είτε χειρόγραφα από θεωρημένο από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. στέλεχος είτε (προαιρετικά) μηχανογραφικά με τη χρήση Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. του ν.1809/1988, μεταξύ άλλων, όσον αφορά τους ασκούντες ελευθέριο επάγγελμα, παρέχεται μόνον σε αυτούς που ρητά κατονομάζονται στις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 48 του ν.2238/1994, όπως είναι και οι φυσικοθεραπευτές (φυσικά πρόσωπα).

2. Περαιτέρω, για τις προσωπικές εταιρίες (Ο.Ε., Ε.Ε.), στις περιπτώσεις που ασκούν δραστηριότητα που κατονομάζεται ως ελευθέριο επάγγελμα (άρθρο 48 παρ.1 του ν.2238/1994), ανάλογα με τον τρόπο άσκησης της δραστηριότητάς τους (χρησιμοποίηση επιστημονικού προσωπικού για την παροχή των υπηρεσιών κ.λπ.), θέμα πραγματικό που κρίνεται ξεχωριστά σε κάθε περίπτωση σύμφωνα με τις κατ’ ιδίαν διατάξεις της φορολογίας εισοδήματος, είναι δυνατόν το εισόδημά τους να χαρακτηρισθεί είτε ως εισόδημα από ελευθέρια επαγγέλματα (Ζ'1 πηγής) είτε ως εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις (Δ' πηγής).

Κατ’ ακολουθία των ανωτέρω, οι αποδείξεις λιανικών συναλλαγών προς το κοινό, εκδίδονται ως εξής:

(α). Στην περίπτωση που το εισόδημα προσωπικής εταιρίας (Ο.Ε. ή Ε.Ε.) χαρακτηρίζεται ως εισόδημα από ελευθέρια επαγγέλματα, οι αποδείξεις λιανικών συναλλαγών προς το κοινό, εκδίδονται είτε χειρόγραφα από θεωρημένο από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. στέλεχος, είτε (προαιρετικά) μηχανογραφικά με τη χρήση ΕΑΦΔΣΣ του ν.1809/1988.

(β). Στην περίπτωση που το εισόδημα προσωπικής εταιρίας (Ο.Ε. ή Ε.Ε.) χαρακτηρίζεται ως εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις, οι αποδείξεις λιανικών συναλλαγών προς το κοινό εκδίδονται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 9 του Κ.Φ.Α.Σ. και του άρθρου 1 του ν.1809/1988, ήτοι με τη χρήση φ.τ.μ. ή μηχανογραφικά με τη χρήση Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. του νόμου αυτού, ενώ σε περίπτωση βλάβης αυτών από χειρόγραφα θεωρημένα στελέχη, με παροχή δυνατότητας χρήσης των στελεχών αυτών και για παροχή υπηρεσιών εκτός των κυρίων επαγγελματικών τους εγκαταστάσεων.

3. Επίσης, όπως έχει γίνει δεκτό από τη Διοίκηση, με βάση τη γνωμ.251/1986 του Ν.Σ.Κ., που κοινοποιήθηκε με την εγκύκλιο Ν.901/ΠΟΛ.240/17.7.1986, οι Ε.Π.Ε. και οι Α.Ε. αποκτούν, σε κάθε περίπτωση, εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις, κατά συνέπεια ακόμα και όταν ασκούν δραστηριότητα κατονομαζόμενη στην παρ.1 του άρθρου 48 του ν.2238/1994 (ελευθέριο επάγγελμα) και πάλι το εισόδημά τους χαρακτηρίζεται Δ'πηγής. Το ίδιο ισχύει και για τις μονοπρόσωπες Ε.Π.Ε. (Σχετ. έγγραφο 1112089/970/17.1.2007).

Στις περιπτώσεις που προαναφέρονται, οι αποδείξεις λιανικών συναλλαγών προς το κοινό, εκδίδονται κατά τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2(β) του παρόντος.

4. Εξάλλου, για συναλλαγές με επαγγελματίες καθώς και νομικά πρόσωπα, εκδίδεται σε κάθε περίπτωση τιμολόγιο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του Κ.Φ.Α.Σ., το οποίο δεν υπόκειται σε θεώρηση επί χειρόγραφης έκδοσης, ούτε και σε σήμανση μέσω Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. επί μηχανογραφικής έκδοσης αυτού.

5. Τέλος, αναφορικά με τη δυνατότητα ή μη, της αναγραφής στις αποδείξεις λιανικών συναλλαγών, που εκδίδονται με τη χρήση φ.τ.μ στις προαναφερόμενες περιπτώσεις, ορισμένων πρόσθετων στοιχείων (π.χ. ονοματεπώνυμο ασθενούς κ.λπ.), που ζητούνται κυρίως από τους φορείς Κύριας Ασφάλισης των ασθενών, αποστέλλουμε, συνημμένα, αντίγραφο του αρ. πρωτ. 1083584/732/0015Β'/3.10.2000 σχετικού εγγράφου μας προς το Τ.Ε.Β.Ε. (νυν Ο.Α.Ε.Ε.), για ενημέρωση σας και ανάλογη εφαρμογή των διαλαμβανομένων στην παράγραφο 5 αυτού όταν συντρέχει περίπτωση.

Κ.Υ.Α. Α 1080/15.06.2022
Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία ηλεκτρονικής απογραφής των δεξαμενών ενεργειακών προϊόντων και λοιπών στοιχείων των φορολογικών αποθηκών και των αποθηκών τελωνειακής αποταμίευσης στην εφαρμογή του Μητρώου Δεξαμενών Ενεργειακών Προϊόντων Φορολογικών Αποθηκών και Αποθηκών Τελωνειακής Αποταμίευσης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2049/14.06.2022
Οδηγίες για την ορθή εφαρμογή διαδικασιών στη βάση των ευρημάτων έρευνας που διεξήχθη μέσω ερωτηματολογίου με σκοπό τον έλεγχο της ορθής και ομοιόμορφης εφαρμογής των διαδικασιών διαμετακόμισης και τελωνειακού χαρακτήρα εμπορευμάτων.
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1079/15.06.2022
Καθορισμός της διαδικασίας, των οργάνων και του τρόπου επιβολής σφράγισης και αποσφράγισης των εγκαταστάσεων κατόχων άδειας εμπορίας ή άδειας λιανικής εμπορίας πετρελαιοειδών προϊόντων, σε περίπτωση που διαπιστώνεται κατοχή, διακίνηση και εμπορία νοθευμένων καυσίμων, καθώς και καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων για τη δημοσιοποίηση των στοιχείων των παραβατών, των παραβάσεων, των κυρώσεων, του τρόπου, του χρόνου και του μέσου δημοσιοποίησης, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 119 Α του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001, Α 265).
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1074/09.06.2022
Ορισμός του τύπου και περιεχομένου του εντύπου Δ212 «Δήλωση ενδοκοινοτικών εξ αποστάσεως πωλήσεων αγαθών και παροχών τηλεπικοινωνιακών, ραδιοτηλεοπτικών και ηλεκτρονικά παρεχόμενων υπηρεσιών προς άλλα κράτη μέλη» και της διαδικασίας υποβολής αυτού.
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1073/07.06.2022
Τύπος και περιεχόμενο της πράξης διοικητικού προσδιορισμού του ελλείμματος της Νέας Οικειοθελούς Παροχής κατά το ΑΡΘΡΟ 7ο του Νέου Συνυποσχετικού, το οποίο κυρώθηκε με το άρθρο 56 του ν. 4607/2019(Α 65), με βάση τις διατάξεις του άρθρου 56Α του ίδιου νόμου.
Περισσότερα »

Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 17/05.05.2022
Εξέταση αιτήσεων συνταξιοδότησης με διαδικασίες ταχείας απονομής σύνταξης. Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 48-54 του Ν. 4921/2022
Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 13/05.04.2022
Δυνατότητα επιλογής του φορέα στις περιπτώσεις διαδοχικής και της παράλληλης ασφάλισης. - Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 23 του Ν. 4892/2022 περί δυνατότητας επιλογής του φορέα στον οποίο θα αξιοποιηθεί ο χρόνος ασφάλισης από 1.1.2017 στον e-ΕΦΚΑ των υπαγόμενων μέχρι 31.12.2016 με την αυτή ιδιότητα σε δύο φορείς
Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 14/06.04.2022
Ασφάλιση e-ΕΦΚΑ Διαδικασία εγγραφής και υπαγωγής μη μισθωτών στην ασφάλιση του e-ΕΦΚΑ
Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 5/2022
Απεικόνιση της υποχρεωτικής ασφάλισης επικουρικού κλάδου των νεοεισερχόμενων στην αγορά εργασίας, από 01.01.2022, υπαγόμενων στο Ταμείο Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης (Τ.Ε.Κ.Α.) μισθωτών ιδιωτικού τομέα και απασχολούμενων στο Δημόσιο τομέα με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου (Ι.Δ.Α.Χ. - Ι.Δ.Ο.Χ.) -- Υποβολή : Α.Π.Δ. - Τ.Ε.Κ.Α. Κοινών Επιχειρήσεων & Οικοδομοτεχνικών Έργων
Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 65/13.12.2021
Οδηγίες για την απεικόνιση στην Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (Α.Π.Δ.) της ασφάλισης δικηγόρων με έμμισθη εντολή απασχολούμενων στον ιδιωτικό τομέα και τα Ν.Π.Ι.Δ., μισθωτών μηχανικών και υγειονομικών απασχολούμενων στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα με σχέση ιδιωτικού δικαίου (Ι.Δ.Α.Χ., Ι.Δ.Ο.Χ. με υποχρέωση υποβολής Α.Π.Δ. Κοινών Επιχειρήσεων) και προσώπων
Περισσότερα »
Επιμέλεια:
Χρήστος Ν. Τότσης
Νικόλαος Χρ. Τότσης
Ειδήσεις - Κρίσεις Σχόλια:
Αρθρο του Χρυσόστομου Γκίκα
Επισημάνσεις εκ των άρθρων 37 και 50 παρ. 7 του Κ.Φ.Δ. (ν. 4174/2013) για τα δικαιώματα των αλληλεγγύως ευθυνομένων
Αρθρο του Γιώργου Δαλιάνη
Η μεταβίβαση ατομικής επιχείρησης
Αρθρο του Γεώργιου Παλαιτσάκη
Οι εννέα τρόποι για την «αποφυγή» των τεκμηρίων
Αρθρο του Γεώργιου Κόντου
Έσοδα και διαδικασία αναγνώρισής τους
Επιμέλεια:
Χρήστος Ν. Τότσης
Νικόλαος Χρ. Τότσης
Ειδήσεις - Κρίσεις Σχόλια:
Αρθρο του Γιώργου Δαλιάνη
Ο εξωλογιστικός προσδιορισμός στον φορολογικό έλεγχο
Αρθρο της Τζένης Πάνου
Νέα πρόταση Οδηγίας για την αντιμετώπιση των Εικονικών Εταιρειών
Αρθρο του Γιάννη Καράφα
Νέα τροποποίηση-παράταση επιστροφής ποσών των επιστρεπτέων προκαταβολών
Αρθρο του Γεώργιου Κόντου
Εσοδα και διαδικασία αναγνώρισής τους
Περισσότερα »
ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΑΣ
Το καλάθι είναι άδειο