Σάββατο, 25 Ιουνίου 2022

www.totsisgroup.gr Est.1954                                          Totsis Group 67 Χρόνια

ΤΕΥΧΟΣ logistis
Εισάγετε το email σας
και μείνετε ενημερωμένοι
Λεπτομέρειες Άρθρου
Παρασκευή 12 Απριλίου 2013
Υπ. Οικ. Δ15Β 1039137/01.03.2013

Παρέχονται πληροφορίες, σχετικά με συγχώνευση - συνένωση φορολογικών στοιχείων.

Υπ. Οικ. Δ15Β 1039137/01.03.2013

Σχετ.: Η από 21.2.2012 αίτησή σας (μέσω τηλεομοιοτυπίας).

Απαντώντας στην παραπάνω σχετική αίτησή σας, αναφορικά με τα αιτήματά σας, σχετικά με το αντικείμενο του θέματος, που υποβάλλετε με αυτήν, θέτουμε υπόψη σας τα ακόλουθα:

1. Με τις διατάξεις του άρθρου 2 (παρ. 6) του Κ.Φ.Α.Σ., επαναλαμβάνονται τα οριζόμενα από τις διατάξεις του άρθρου 19 (παρ. 4) του προϊσχύσαντα Κ.Β.Σ (Π.Δ. 186/1992), όσον αφορά τη συγχώνευση - συνένωση βιβλίων και στοιχείων.

Σύμφωνα με τις προαναφερόμενες διατάξεις, όπως ερμηνεύτηκαν με την παρ. 19.8. της Πολ. 3/24.11.1992 (ερμηνευτική των διατάξεων του Κ.Β.Σ.), ο επιτηδευματίας έχει τη δυνατότητα να συγχωνεύει ή να συνενώνει βιβλίο με άλλα βιβλία ή στοιχεία, στοιχείο με άλλα στοιχεία ή βιβλία, με τρόπο ώστε με μία εγγραφή να επιτυγχάνεται η ταυτόχρονη τήρηση και έκδοση δύο ή περισσότερων βιβλίων ή στοιχείων.

Περαιτέρω, στην ίδια εγκύκλιο αναφέρονται οι προϋποθέσεις για τη συνένωση - συγχώνευση, κατά τα ανωτέρω, καθώς και ενδεικτικές περιπτώσεις συγχώνευσης ή συνένωσης βιβλίων - στοιχείων.

Ειδικότερα, προκειμένου για τη συνένωση - συγχώνευση φορολογικών στοιχείων, θα πρέπει αφ' ενός να συντρέχουν ταυτόχρονα δύο πράξεις στο ίδιο πρόσωπο (π.χ. το συνενωμένο δελτίο αποστολής - τιμολόγιο αποτελεί συνοδευτικό στοιχείο και στοιχείο αξίας ταυτόχρονα), την ίδια χρονική στιγμή και για την ίδια συναλλαγή, η οποία μπορεί να είναι είτε χονδρική είτε λιανική (πώληση αγαθού ή παροχή υπηρεσίας), διαζευκτικά και όχι αθροιστικά.

Εξυπακούεται ότι, μια συναλλαγή δεν μπορεί να είναι ταυτόχρονα χονδρική και λιανική (πώληση αγαθού ή παροχή υπηρεσίας), προς το ίδιο πρόσωπο, καθώς επίσης και ότι από τη συνένωση στοιχείων δεν μπορεί να προκύπτει φορολογικό στοιχείο το οποίο λειτουργεί, κατά το δοκούν, πότε σαν στοιχείο λιανικών και πότε σαν στοιχείο χονδρικών συναλλαγών.

Για τους λόγους που προαναφέρονται, δεν μπορεί να τύχει καταφατικής απάντησης το αίτημά σας, περί συνένωσης - συγχώνευσης της απόδειξης παροχής υπηρεσιών με το τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών, καθότι πρόκειται για στοιχεία αξίας από τα οποία «διακρίνεται» το είδος της συναλλαγής, η οποία μπορεί να είναι είτε χονδρική είτε λιανική (πώληση αγαθού ή παροχή υπηρεσίας), την ίδια χρονική στιγμή, μεταξύ των ιδίων αντισυμβαλλομένων.

2. Όσον αφορά το αίτημά σας περί συνένωσης - συγχώνευσης της απόδειξης παροχής υπηρεσιών με το μισθωτήριο συμβόλαιο που συντάσσεται για την ενοικίαση των αυτοκινήτων, θέτουμε υπόψη σας τα ακόλουθα: α) Κατ' εξαίρεση των οριζομένων με τις διατάξεις της παρ.1Α (περίπτωση ε'), του άρθρου 19 του προϊσχύσαντα Κ.Β.Σ., που όριζαν ότι δεν επιτρέπεται η θεώρηση παραστατικών, των οποίων η έκδοση και θεώρηση προβλέπεται από μη φορολογικές διατάξεις, επιτρεπόταν η θεώρηση των συμβάσεων μίσθωσης αυτοκινήτων, θέση που δεν επαναλαμβάνεται με τις διατάξεις του ισχύοντος από 1.1.2013 Κ.Φ.Α.Σ..

β) Οι διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 2 του Κ.Φ.Α.Σ. (όπως και η προϊσχύουσες της παρ. 4 του άρθρου 19 του Κ.Β.Σ.), προβλέπουν τη συνένωση - συγχώνευση είτε βιβλίων με άλλα βιβλία ή στοιχεία, είτε στοιχείων με άλλα στοιχεία ή βιβλία.

Περαιτέρω, το Σ.τ.Ε. (γνωμοδότηση 4213/1999), αναφορικά με το μισθωτήριο συμβόλαιο για την εκμίσθωση επιβατηγών αυτοκινήτων, γνωμοδότησε τα εξής: «Το μισθωτήριο έγγραφο, το οποίο πρέπει να συνάπτεται για την εκμίσθωση κάθε αυτοκινήτου, σύμφωνα με σχετική Υπουργική απόφαση (Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών), δεν συνιστά φορολογικό στοιχείο ούτε η προβλεπόμενη θεώρηση από φορολογική αρχή το καθιστά φορολογικό στοιχείο. Εξάλλου, ούτε η ενδεχόμενη συνένωση του μισθωτηρίου αυτού εγγράφου με την Α.Π.Υ. καθιστά το στοιχείο αυτό φορολογικό, δεδομένου ότι δεν πρόκειται για συνένωση της παραγράφου 4 του άρθρου 19 του Κ.Β.Σ., η οποία αφορά μόνον τα στοιχεία που προβλέπονται από τον Κώδικα αυτόν. Επομένως, για τις παραλείψεις στο μισθωτήριο δεν επιβάλλονται τα πρόστιμα του Κ.Β.Σ..

Ενόψει των προαναφερομένων, εφόσον το μισθωτήριο συμβόλαιο για την εκμίσθωση δεν συνιστά φορολογικό στοιχείο και επιπλέον από τις διατάξεις του Κ.Φ.Α.Σ., δεν προβλέπεται η θεώρηση εντύπων ιδιωτικών συμφωνητικών μίσθωσης αυτοκινήτων (μη φορολογικά παραστατικά), δεν είναι εφικτή η συνένωση - συγχώνευση αυτού με την απόδειξη παροχής υπηρεσιών, που εκδίδεται από τους υπόψη επαγγελματίες στις συναλλαγές με ιδιώτες, σύμφωνα με τις κατ' ιδίαν διατάξεις των άρθρων 7 και 9 του Κ.Φ.Α.Σ..

Κ.Υ.Α. Α 1080/15.06.2022
Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία ηλεκτρονικής απογραφής των δεξαμενών ενεργειακών προϊόντων και λοιπών στοιχείων των φορολογικών αποθηκών και των αποθηκών τελωνειακής αποταμίευσης στην εφαρμογή του Μητρώου Δεξαμενών Ενεργειακών Προϊόντων Φορολογικών Αποθηκών και Αποθηκών Τελωνειακής Αποταμίευσης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2049/14.06.2022
Οδηγίες για την ορθή εφαρμογή διαδικασιών στη βάση των ευρημάτων έρευνας που διεξήχθη μέσω ερωτηματολογίου με σκοπό τον έλεγχο της ορθής και ομοιόμορφης εφαρμογής των διαδικασιών διαμετακόμισης και τελωνειακού χαρακτήρα εμπορευμάτων.
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1079/15.06.2022
Καθορισμός της διαδικασίας, των οργάνων και του τρόπου επιβολής σφράγισης και αποσφράγισης των εγκαταστάσεων κατόχων άδειας εμπορίας ή άδειας λιανικής εμπορίας πετρελαιοειδών προϊόντων, σε περίπτωση που διαπιστώνεται κατοχή, διακίνηση και εμπορία νοθευμένων καυσίμων, καθώς και καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων για τη δημοσιοποίηση των στοιχείων των παραβατών, των παραβάσεων, των κυρώσεων, του τρόπου, του χρόνου και του μέσου δημοσιοποίησης, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 119 Α του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001, Α 265).
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1074/09.06.2022
Ορισμός του τύπου και περιεχομένου του εντύπου Δ212 «Δήλωση ενδοκοινοτικών εξ αποστάσεως πωλήσεων αγαθών και παροχών τηλεπικοινωνιακών, ραδιοτηλεοπτικών και ηλεκτρονικά παρεχόμενων υπηρεσιών προς άλλα κράτη μέλη» και της διαδικασίας υποβολής αυτού.
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1073/07.06.2022
Τύπος και περιεχόμενο της πράξης διοικητικού προσδιορισμού του ελλείμματος της Νέας Οικειοθελούς Παροχής κατά το ΑΡΘΡΟ 7ο του Νέου Συνυποσχετικού, το οποίο κυρώθηκε με το άρθρο 56 του ν. 4607/2019(Α 65), με βάση τις διατάξεις του άρθρου 56Α του ίδιου νόμου.
Περισσότερα »

Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 17/05.05.2022
Εξέταση αιτήσεων συνταξιοδότησης με διαδικασίες ταχείας απονομής σύνταξης. Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 48-54 του Ν. 4921/2022
Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 13/05.04.2022
Δυνατότητα επιλογής του φορέα στις περιπτώσεις διαδοχικής και της παράλληλης ασφάλισης. - Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 23 του Ν. 4892/2022 περί δυνατότητας επιλογής του φορέα στον οποίο θα αξιοποιηθεί ο χρόνος ασφάλισης από 1.1.2017 στον e-ΕΦΚΑ των υπαγόμενων μέχρι 31.12.2016 με την αυτή ιδιότητα σε δύο φορείς
Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 14/06.04.2022
Ασφάλιση e-ΕΦΚΑ Διαδικασία εγγραφής και υπαγωγής μη μισθωτών στην ασφάλιση του e-ΕΦΚΑ
Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 5/2022
Απεικόνιση της υποχρεωτικής ασφάλισης επικουρικού κλάδου των νεοεισερχόμενων στην αγορά εργασίας, από 01.01.2022, υπαγόμενων στο Ταμείο Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης (Τ.Ε.Κ.Α.) μισθωτών ιδιωτικού τομέα και απασχολούμενων στο Δημόσιο τομέα με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου (Ι.Δ.Α.Χ. - Ι.Δ.Ο.Χ.) -- Υποβολή : Α.Π.Δ. - Τ.Ε.Κ.Α. Κοινών Επιχειρήσεων & Οικοδομοτεχνικών Έργων
Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 65/13.12.2021
Οδηγίες για την απεικόνιση στην Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (Α.Π.Δ.) της ασφάλισης δικηγόρων με έμμισθη εντολή απασχολούμενων στον ιδιωτικό τομέα και τα Ν.Π.Ι.Δ., μισθωτών μηχανικών και υγειονομικών απασχολούμενων στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα με σχέση ιδιωτικού δικαίου (Ι.Δ.Α.Χ., Ι.Δ.Ο.Χ. με υποχρέωση υποβολής Α.Π.Δ. Κοινών Επιχειρήσεων) και προσώπων
Περισσότερα »
Επιμέλεια:
Χρήστος Ν. Τότσης
Νικόλαος Χρ. Τότσης
Ειδήσεις - Κρίσεις Σχόλια:
Αρθρο του Χρυσόστομου Γκίκα
Επισημάνσεις εκ των άρθρων 37 και 50 παρ. 7 του Κ.Φ.Δ. (ν. 4174/2013) για τα δικαιώματα των αλληλεγγύως ευθυνομένων
Αρθρο του Γιώργου Δαλιάνη
Η μεταβίβαση ατομικής επιχείρησης
Αρθρο του Γεώργιου Παλαιτσάκη
Οι εννέα τρόποι για την «αποφυγή» των τεκμηρίων
Αρθρο του Γεώργιου Κόντου
Έσοδα και διαδικασία αναγνώρισής τους
Επιμέλεια:
Χρήστος Ν. Τότσης
Νικόλαος Χρ. Τότσης
Ειδήσεις - Κρίσεις Σχόλια:
Αρθρο του Γιώργου Δαλιάνη
Ο εξωλογιστικός προσδιορισμός στον φορολογικό έλεγχο
Αρθρο της Τζένης Πάνου
Νέα πρόταση Οδηγίας για την αντιμετώπιση των Εικονικών Εταιρειών
Αρθρο του Γιάννη Καράφα
Νέα τροποποίηση-παράταση επιστροφής ποσών των επιστρεπτέων προκαταβολών
Αρθρο του Γεώργιου Κόντου
Εσοδα και διαδικασία αναγνώρισής τους
Περισσότερα »
ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΑΣ
Το καλάθι είναι άδειο