Σάββατο, 25 Ιουνίου 2022

www.totsisgroup.gr Est.1954                                          Totsis Group 67 Χρόνια

ΤΕΥΧΟΣ logistis
Εισάγετε το email σας
και μείνετε ενημερωμένοι
Λεπτομέρειες ¶ρθρου
Πέμπτη 4 Απριλίου 2013
Υπ. Οικ. Δ13 ΦΜΑΠ 1048299/15.03.2013

Διευκρινίσεις για το πιστοποιητικό του άρθρου 48 του ν. 3842/2010.

Υπ. Οικ. Δ13 ΦΜΑΠ 1048299/15.03.2013

ΣΧΕΤ.: Το αρ. πρωτ. 952/2012 έγγραφό σας.

Σε απάντηση του ανωτέρω εγγράφου σας, σχετικά με το εάν απαιτείται η επισύναψη του πιστοποιητικού του άρ. 48 του ν. 3842/2010 του Προϊσταμένου της αρμόδιας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας κατά τη σύνταξη συμβολαιογραφικού εγγράφου κατάρτισης μονομερούς σύστασης οριζόντιας ιδιοκτησίας επί οικοπέδου αποκλειστικής κυριότητας νομικού ή φυσικού προσώπου, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Σε περίπτωση σύστασης οριζόντιας ιδιοκτησίας μεταξύ περισσότερων συγκυρίων του όλου ακινήτου, η μέχρι σήμερα συνήθης συγκυριότητα στο όλο ακίνητο αλλοιώνεται σε οροφοκτησίες, αποκτώμενες από τους συμβαλλόμενους. Με την εν λόγω σύμβαση, στον κάθε συγκύριο που θέλει να αποκτήσει για τον εαυτό του ορισμένο όροφο ή διαμέρισμα, όλοι οι λοιποί συγκύριοι μεταβιβάζουν τις μέχρι σήμερα μερίδες συγκυριότητάς τους στο όλο ακίνητο κατά το μέρος που αυτές αφορούν στον όροφο αυτό ή το διαμέρισμα, γεγονός που δε συμβαίνει όταν ο μοναδικός κύριος ολόκληρου του ακινήτου συνιστά στο ακίνητό του οροφοκτησίες.

Όταν ο κύριος του όλου ακινήτου συνιστά με μονομερή δικαιοπραξία αυτοτελείς οριζόντιες ιδιοκτησίες, τότε ναι μεν επέρχεται αλλοίωση του μέχρι της συστάσεως των οριζοντίων ιδιοκτησιών ενιαίου εμπραγμάτου δικαιώματος, το οποίο διασπάται σε πλείονα δικαιώματα κυριότητος επί των κοινών και αδιαιρέτων μερών του όλου ακινήτου, πλην όμως η αλλοίωση αυτή δεν ενέχει καθ’ εαυτή και μεταβίβαση του δικαιώματος εν όλω ή εν μέρει σε τρίτο πρόσωπο. Επιπλέον παρόλο που με αυτή συνιστώνται ιδιαίτερα εμπράγματα δικαιώματα, αυτά δε δημιουργούνται υπέρ νέου δικαιούχου αλλά υπέρ του ήδη μοναδικού κυρίου (βλ. Γνωμ.Ν.Σ.Κ. 199/1990).

Κατόπιν των ανωτέρω, συνάγεται ότι, κατά τη σύνταξη συμβολαιογραφικού εγγράφου κατάρτισης μονομερούς σύστασης οριζόντιας ιδιοκτησίας επί οικοπέδου αποκλειστικής κυριότητας νομικού ή φυσικού προσώπου, δεν απαιτείται η επισύναψη του πιστοποιητικού του άρ. 48 του ν. 3842/2010 του Προϊσταμένου της αρμόδιας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας. Αντίθετα το εν λόγω πιστοποιητικό είναι απαραίτητο όταν η οριζόντια ιδιοκτησία συνιστάται με σύμβαση που καταρτίζεται είτε μεταξύ όλων των συγκυρίων του όλου ακινήτου είτε μεταξύ των συγκυρίων και ενός τρίτου. Τα πιο πάνω ισχύουν ανάλογα και στην περίπτωση που αντί του πιστοποιητικού του άρ. 48 του ν. 3842/2010, απαιτείται η προσκόμιση του εκκαθαριστικού του ΕΤΑΚ.

Κ.Υ.Α. Α 1080/15.06.2022
Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία ηλεκτρονικής απογραφής των δεξαμενών ενεργειακών προϊόντων και λοιπών στοιχείων των φορολογικών αποθηκών και των αποθηκών τελωνειακής αποταμίευσης στην εφαρμογή του Μητρώου Δεξαμενών Ενεργειακών Προϊόντων Φορολογικών Αποθηκών και Αποθηκών Τελωνειακής Αποταμίευσης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2049/14.06.2022
Οδηγίες για την ορθή εφαρμογή διαδικασιών στη βάση των ευρημάτων έρευνας που διεξήχθη μέσω ερωτηματολογίου με σκοπό τον έλεγχο της ορθής και ομοιόμορφης εφαρμογής των διαδικασιών διαμετακόμισης και τελωνειακού χαρακτήρα εμπορευμάτων.
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1079/15.06.2022
Καθορισμός της διαδικασίας, των οργάνων και του τρόπου επιβολής σφράγισης και αποσφράγισης των εγκαταστάσεων κατόχων άδειας εμπορίας ή άδειας λιανικής εμπορίας πετρελαιοειδών προϊόντων, σε περίπτωση που διαπιστώνεται κατοχή, διακίνηση και εμπορία νοθευμένων καυσίμων, καθώς και καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων για τη δημοσιοποίηση των στοιχείων των παραβατών, των παραβάσεων, των κυρώσεων, του τρόπου, του χρόνου και του μέσου δημοσιοποίησης, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 119 Α του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001, Α 265).
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1074/09.06.2022
Ορισμός του τύπου και περιεχομένου του εντύπου Δ212 «Δήλωση ενδοκοινοτικών εξ αποστάσεως πωλήσεων αγαθών και παροχών τηλεπικοινωνιακών, ραδιοτηλεοπτικών και ηλεκτρονικά παρεχόμενων υπηρεσιών προς άλλα κράτη μέλη» και της διαδικασίας υποβολής αυτού.
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1073/07.06.2022
Τύπος και περιεχόμενο της πράξης διοικητικού προσδιορισμού του ελλείμματος της Νέας Οικειοθελούς Παροχής κατά το ΑΡΘΡΟ 7ο του Νέου Συνυποσχετικού, το οποίο κυρώθηκε με το άρθρο 56 του ν. 4607/2019(Α 65), με βάση τις διατάξεις του άρθρου 56Α του ίδιου νόμου.
Περισσότερα »

Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 17/05.05.2022
Εξέταση αιτήσεων συνταξιοδότησης με διαδικασίες ταχείας απονομής σύνταξης. Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 48-54 του Ν. 4921/2022
Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 13/05.04.2022
Δυνατότητα επιλογής του φορέα στις περιπτώσεις διαδοχικής και της παράλληλης ασφάλισης. - Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 23 του Ν. 4892/2022 περί δυνατότητας επιλογής του φορέα στον οποίο θα αξιοποιηθεί ο χρόνος ασφάλισης από 1.1.2017 στον e-ΕΦΚΑ των υπαγόμενων μέχρι 31.12.2016 με την αυτή ιδιότητα σε δύο φορείς
Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 14/06.04.2022
Ασφάλιση e-ΕΦΚΑ Διαδικασία εγγραφής και υπαγωγής μη μισθωτών στην ασφάλιση του e-ΕΦΚΑ
Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 5/2022
Απεικόνιση της υποχρεωτικής ασφάλισης επικουρικού κλάδου των νεοεισερχόμενων στην αγορά εργασίας, από 01.01.2022, υπαγόμενων στο Ταμείο Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης (Τ.Ε.Κ.Α.) μισθωτών ιδιωτικού τομέα και απασχολούμενων στο Δημόσιο τομέα με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου (Ι.Δ.Α.Χ. - Ι.Δ.Ο.Χ.) -- Υποβολή : Α.Π.Δ. - Τ.Ε.Κ.Α. Κοινών Επιχειρήσεων & Οικοδομοτεχνικών Έργων
Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 65/13.12.2021
Οδηγίες για την απεικόνιση στην Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (Α.Π.Δ.) της ασφάλισης δικηγόρων με έμμισθη εντολή απασχολούμενων στον ιδιωτικό τομέα και τα Ν.Π.Ι.Δ., μισθωτών μηχανικών και υγειονομικών απασχολούμενων στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα με σχέση ιδιωτικού δικαίου (Ι.Δ.Α.Χ., Ι.Δ.Ο.Χ. με υποχρέωση υποβολής Α.Π.Δ. Κοινών Επιχειρήσεων) και προσώπων
Περισσότερα »
Επιμέλεια:
Χρήστος Ν. Τότσης
Νικόλαος Χρ. Τότσης
Ειδήσεις - Κρίσεις Σχόλια:
Αρθρο του Χρυσόστομου Γκίκα
Επισημάνσεις εκ των άρθρων 37 και 50 παρ. 7 του Κ.Φ.Δ. (ν. 4174/2013) για τα δικαιώματα των αλληλεγγύως ευθυνομένων
Αρθρο του Γιώργου Δαλιάνη
Η μεταβίβαση ατομικής επιχείρησης
Αρθρο του Γεώργιου Παλαιτσάκη
Οι εννέα τρόποι για την «αποφυγή» των τεκμηρίων
Αρθρο του Γεώργιου Κόντου
Έσοδα και διαδικασία αναγνώρισής τους
Επιμέλεια:
Χρήστος Ν. Τότσης
Νικόλαος Χρ. Τότσης
Ειδήσεις - Κρίσεις Σχόλια:
Αρθρο του Γιώργου Δαλιάνη
Ο εξωλογιστικός προσδιορισμός στον φορολογικό έλεγχο
Αρθρο της Τζένης Πάνου
Νέα πρόταση Οδηγίας για την αντιμετώπιση των Εικονικών Εταιρειών
Αρθρο του Γιάννη Καράφα
Νέα τροποποίηση-παράταση επιστροφής ποσών των επιστρεπτέων προκαταβολών
Αρθρο του Γεώργιου Κόντου
Εσοδα και διαδικασία αναγνώρισής τους
Περισσότερα »
ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΑΣ
Το καλάθι είναι άδειο