Σάββατο, 25 Ιουνίου 2022

www.totsisgroup.gr Est.1954                                          Totsis Group 67 Χρόνια

ΤΕΥΧΟΣ logistis
Εισάγετε το email σας
και μείνετε ενημερωμένοι
Λεπτομέρειες ¶ρθρου
Τετάρτη 13 Μαρτίου 2013
Υπ. Οικ. Δ14Β 1010526/21.01.2013

Εφαρμογή διατάξεων Φ.Π.Α. σε αμοιβή εκπαιδευτή για διαδικτυακή εκπαίδευση

Υπ. Οικ. Δ14Β 1010526/21.01.2013

Σχετ.: Το από ………… ηλεκτρονικό σας μήνυμα

Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού, σας πληροφορούμε τα εξής:

1. Όπως προκύπτει από το έγγραφό σας και διευκρινίσατε τηλεφωνικά η συνεργασία σας με το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης του ……………. Πανεπιστημίου (………..), η οποία αφορά διαδικτυακή εκπαίδευση σε θέματα μάρκετινγκ, δημοσίων σχέσεων, διοίκησης επιχειρήσεων κτλ, περιλαμβάνει την συγγραφή σημειώσεων για την θεματική ενότητα την οποία έχετε αναλάβει σύμφωνα με τις οδηγίες συγγραφής που σας έχουν δοθεί από το Πανεπιστήμιο, την συγγραφή των ασκήσεων αξιολόγησης, την διαδικτυακή καθημερινή υποστήριξη, όπου ο εκπαιδευόμενος μπορεί να απευθύνεται ηλεκτρονικά σε εσάς μέσω ηλεκτρονικού συστήματος επικοινωνίας (εκπαιδευτική πλατφόρμα) για την επίλυση αποριών σχετιζομένων με τα μαθήματα και τις ασκήσεις αξιολόγησης, την βαθμολόγηση των εκπαιδευόμενων προκειμένου να λάβουν ή όχι τον τίτλο σπουδών και αφετέρου την παραχώρηση, μεταβίβαση και εκχώρηση στο Πανεπιστήμιο του δικαιώματος παραγωγής και διάθεσης του συγγραφικού σας έργου ως διδακτική ενότητα σε ψηφιακή μορφή (e-learning). Κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας με το ΚΕΚ του Πανεπιστημίου ………. διευκρινίστηκε ότι ο εκπαιδευτής επεμβαίνει ουσιαστικά στην υλοποίηση του εκπαιδευτικού προγράμματος. To KEK του Πανεπιστημίου ………., όπως μας διευκρινίσατε τηλεφωνικά, σας καταβάλλει μια συνολική αμοιβή για τις προαναφερθείσες υπηρεσίες.

2. Σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του Κώδικα Φ.Π.Α. (ν.2859/2000), στο φόρο υπόκειται κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ημεδαπό ή αλλοδαπό ή ένωση προσώπων, εφόσον ασκεί κατά τρόπο ανεξάρτητο οικονομική δραστηριότητα, ανεξάρτητα από τον τόπο εγκατάστασης, τον επιδιωκόμενο σκοπό ή το αποτέλεσμα της δραστηριότητας αυτής.

3. Ωστόσο, όπως ορίζεται στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1 του ίδιου ως άνω άρθρου, δε θεωρείται ότι ασκούν οικονομική δραστηριότητα κατά τρόπο ανεξάρτητο οι μισθωτοί και λοιπά φυσικά πρόσωπα, τα οποία συνδέονται με τον εργοδότη τους με σύμβαση εργασίας ή με οποιαδήποτε άλλη νομική σχέση που δημιουργεί δεσμούς εξάρτησης, όσον αφορά τους όρους εργασίας ή την αμοιβή και συνεπάγεται την ευθύνη του εργοδότη.

Με την εγκύκλιο 10/Π.4336/3162/10.7.1987 έχει διευκρινιστεί ότι μεταξύ των εκπαιδευτών που διδάσκουν στις σχολές όλων των κατηγοριών και όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης, λόγω της φύσης και του τρόπου παροχής των υπηρεσιών τους, θεωρείται ότι υπάρχει δεσμός εξάρτησης όσον αφορά τους όρους εργασίας και την αμοιβή τους, που συνεπάγεται την ευθύνη του εργοδότη τους. Ως εκ τούτου, η αμοιβή των εκπαιδευτών αυτών είναι εκτός του πεδίου εφαρμογής Φ.Π.Α..

4. Περαιτέρω, όπως έχει διευκρινιστεί με την ΠΟΛ.1144/29.12.2003 η εξ αποστάσεως διδασκαλία συνιστά ηλεκτρονικά παρεχόμενη υπηρεσία, εφόσον είναι αυτοματοποιημένη και η λειτουργία της εξαρτάται από το internet ή παρόμοιο ηλεκτρονικό δίκτυο, ενώ για την παροχή της απαιτείται περιορισμένη ή καθόλου ανθρώπινη συμμετοχή. Αντίθετα η περίπτωση χρήσης του internet ή παρόμοιου ηλεκτρονικού δικτύου ως εργαλείου για την επικοινωνία μεταξύ διδάσκοντος και μαθητή δεν θεωρείται ηλεκτρονικά παρεχόμενη υπηρεσία.

5. Εφόσον, όπως διευκρινίστηκε τηλεφωνικά, παρέχετε υπηρεσία εκπαίδευσης στο ΚΕΚ η οποία βασίζεται σε ουσιαστική ανθρώπινη παρέμβαση από μέρους σας χωρίς την οποία δεν είναι δυνατόν να υλοποιηθεί το εκπαιδευτικό πρόγραμμα, η αμοιβή η οποία λαμβάνετε για την υπηρεσία αυτή δεν υπάγεται σε Φ.Π.Α. Επιπλέον, δεν υπάγεται σε Φ.Π.Α. η αμοιβή σας για την σύνταξη σημειώσεων, προκειμένου να βοηθηθούν οι σπουδαστές στην παρακολούθηση αποκλειστικά της διδακτέας από εσάς ύλης, εφόσον τις σημειώσεις αυτές απλά τις αναπαράγει το ΚΕΚ του Πανεπιστημίου ………. και τις διανέμει στους σπουδαστές σε ψηφιακή μορφή, χωρίς την περαιτέρω εκμετάλλευσή τους.

6. Αντιθέτως, στην περίπτωση που η αμοιβή σας καλύπτει τη συγγραφή εκπαιδευτικών και επιστημονικών συγγραμμάτων ή άλλου είδους βιβλίων για τις ανάγκες του ΚΕΚ, στο οποίο εκχωρείτε τα συγγραφικά σας δικαιώματα για περαιτέρω εκμετάλλευση, είστε υποκείμενος στο φόρο και πρέπει να εκδώσετε στο ΚΕΚ φορολογικό στοιχείο με Φ.Π.Α. 13%, καθόσον για τις υπηρεσίες αυτές αποκτάτε την ιδιότητα του συγγραφέα.

7. Σε κάθε περίπτωση η εφαρμογή των ανωτέρω εξαρτάται από τις συμβάσεις που έχουν συναφθεί και τα πραγματικά περιστατικά, τα οποία οφείλει να εξετάζει η αρμόδια Δ.Ο.Υ.

Κ.Υ.Α. Α 1080/15.06.2022
Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία ηλεκτρονικής απογραφής των δεξαμενών ενεργειακών προϊόντων και λοιπών στοιχείων των φορολογικών αποθηκών και των αποθηκών τελωνειακής αποταμίευσης στην εφαρμογή του Μητρώου Δεξαμενών Ενεργειακών Προϊόντων Φορολογικών Αποθηκών και Αποθηκών Τελωνειακής Αποταμίευσης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2049/14.06.2022
Οδηγίες για την ορθή εφαρμογή διαδικασιών στη βάση των ευρημάτων έρευνας που διεξήχθη μέσω ερωτηματολογίου με σκοπό τον έλεγχο της ορθής και ομοιόμορφης εφαρμογής των διαδικασιών διαμετακόμισης και τελωνειακού χαρακτήρα εμπορευμάτων.
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1079/15.06.2022
Καθορισμός της διαδικασίας, των οργάνων και του τρόπου επιβολής σφράγισης και αποσφράγισης των εγκαταστάσεων κατόχων άδειας εμπορίας ή άδειας λιανικής εμπορίας πετρελαιοειδών προϊόντων, σε περίπτωση που διαπιστώνεται κατοχή, διακίνηση και εμπορία νοθευμένων καυσίμων, καθώς και καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων για τη δημοσιοποίηση των στοιχείων των παραβατών, των παραβάσεων, των κυρώσεων, του τρόπου, του χρόνου και του μέσου δημοσιοποίησης, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 119 Α του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001, Α 265).
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1074/09.06.2022
Ορισμός του τύπου και περιεχομένου του εντύπου Δ212 «Δήλωση ενδοκοινοτικών εξ αποστάσεως πωλήσεων αγαθών και παροχών τηλεπικοινωνιακών, ραδιοτηλεοπτικών και ηλεκτρονικά παρεχόμενων υπηρεσιών προς άλλα κράτη μέλη» και της διαδικασίας υποβολής αυτού.
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1073/07.06.2022
Τύπος και περιεχόμενο της πράξης διοικητικού προσδιορισμού του ελλείμματος της Νέας Οικειοθελούς Παροχής κατά το ΑΡΘΡΟ 7ο του Νέου Συνυποσχετικού, το οποίο κυρώθηκε με το άρθρο 56 του ν. 4607/2019(Α 65), με βάση τις διατάξεις του άρθρου 56Α του ίδιου νόμου.
Περισσότερα »

Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 17/05.05.2022
Εξέταση αιτήσεων συνταξιοδότησης με διαδικασίες ταχείας απονομής σύνταξης. Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 48-54 του Ν. 4921/2022
Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 13/05.04.2022
Δυνατότητα επιλογής του φορέα στις περιπτώσεις διαδοχικής και της παράλληλης ασφάλισης. - Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 23 του Ν. 4892/2022 περί δυνατότητας επιλογής του φορέα στον οποίο θα αξιοποιηθεί ο χρόνος ασφάλισης από 1.1.2017 στον e-ΕΦΚΑ των υπαγόμενων μέχρι 31.12.2016 με την αυτή ιδιότητα σε δύο φορείς
Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 14/06.04.2022
Ασφάλιση e-ΕΦΚΑ Διαδικασία εγγραφής και υπαγωγής μη μισθωτών στην ασφάλιση του e-ΕΦΚΑ
Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 5/2022
Απεικόνιση της υποχρεωτικής ασφάλισης επικουρικού κλάδου των νεοεισερχόμενων στην αγορά εργασίας, από 01.01.2022, υπαγόμενων στο Ταμείο Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης (Τ.Ε.Κ.Α.) μισθωτών ιδιωτικού τομέα και απασχολούμενων στο Δημόσιο τομέα με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου (Ι.Δ.Α.Χ. - Ι.Δ.Ο.Χ.) -- Υποβολή : Α.Π.Δ. - Τ.Ε.Κ.Α. Κοινών Επιχειρήσεων & Οικοδομοτεχνικών Έργων
Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 65/13.12.2021
Οδηγίες για την απεικόνιση στην Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (Α.Π.Δ.) της ασφάλισης δικηγόρων με έμμισθη εντολή απασχολούμενων στον ιδιωτικό τομέα και τα Ν.Π.Ι.Δ., μισθωτών μηχανικών και υγειονομικών απασχολούμενων στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα με σχέση ιδιωτικού δικαίου (Ι.Δ.Α.Χ., Ι.Δ.Ο.Χ. με υποχρέωση υποβολής Α.Π.Δ. Κοινών Επιχειρήσεων) και προσώπων
Περισσότερα »
Επιμέλεια:
Χρήστος Ν. Τότσης
Νικόλαος Χρ. Τότσης
Ειδήσεις - Κρίσεις Σχόλια:
Αρθρο του Χρυσόστομου Γκίκα
Επισημάνσεις εκ των άρθρων 37 και 50 παρ. 7 του Κ.Φ.Δ. (ν. 4174/2013) για τα δικαιώματα των αλληλεγγύως ευθυνομένων
Αρθρο του Γιώργου Δαλιάνη
Η μεταβίβαση ατομικής επιχείρησης
Αρθρο του Γεώργιου Παλαιτσάκη
Οι εννέα τρόποι για την «αποφυγή» των τεκμηρίων
Αρθρο του Γεώργιου Κόντου
Έσοδα και διαδικασία αναγνώρισής τους
Επιμέλεια:
Χρήστος Ν. Τότσης
Νικόλαος Χρ. Τότσης
Ειδήσεις - Κρίσεις Σχόλια:
Αρθρο του Γιώργου Δαλιάνη
Ο εξωλογιστικός προσδιορισμός στον φορολογικό έλεγχο
Αρθρο της Τζένης Πάνου
Νέα πρόταση Οδηγίας για την αντιμετώπιση των Εικονικών Εταιρειών
Αρθρο του Γιάννη Καράφα
Νέα τροποποίηση-παράταση επιστροφής ποσών των επιστρεπτέων προκαταβολών
Αρθρο του Γεώργιου Κόντου
Εσοδα και διαδικασία αναγνώρισής τους
Περισσότερα »
ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΑΣ
Το καλάθι είναι άδειο