Κυριακή, 26 Ιουνίου 2022

www.totsisgroup.gr Est.1954                                          Totsis Group 67 Χρόνια

ΤΕΥΧΟΣ logistis
Εισάγετε το email σας
και μείνετε ενημερωμένοι
Λεπτομέρειες ¶ρθρου
Τετάρτη 13 Μαρτίου 2013
Υπ. Οικ. Δ15Α 1027180/15.02.2013

Υποχρεώσεις Κ.Β.Σ.- Κ.Φ.Α.Σ. διαιτητών - κριτών αγώνων χειροσφαίρισης

Υπ. Οικ. Δ15Α 1027180/15.02.2013

Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού εγγράφου σας, αναφορικά με θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων μας, σας ενημερώνουμε τα εξής:

1. Τόσο με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του προϊσχύσαντος. μέχρι 31/12/2012 Κ.Β.Σ. (Π.Δ. 186/1992), όσο και με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (Κ.Φ.Α.Σ.) κάθε ημεδαπό ή αλλοδαπό φυσικό ή νομικό πρόσωπο που ασκεί δραστηριότητα μέσα στην ελληνική επικράτεια, με σκοπό την απόκτηση εισοδήματος από ελευθέριο επάγγελμα ή οποιαδήποτε άλλη επιχείρηση, υποχρεούται στην τήρηση βιβλίων και την έκδοση στοιχείων.

2. Με τις διατάξεις της περ. β' του άρθρου 1 του προϊσχύοντος Κ.Β.Σ. (Π.Δ. 186/1992) ορίζονταν ότι δεν θεωρείται επιτηδευματίας το φυσικό πρόσωπο, πλην του ελευθέρου επαγγελματία, όπως αυτός κατονομάζεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 48 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, που παρέχει υπηρεσίες περιστασιακά σε επιτηδευματία ή σε πρόσωπο της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του Κώδικα αυτού και το σύνολο των ετήσιων αμοιβών του, από την εν λόγω παροχή υπηρεσιών δεν υπερβαίνει το όριο της παραγράφου 5 του ίδιου άρθρου, δηλαδή το ποσό των πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000 ευρώ).

3. Με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του Κ.Φ.Α.Σ. όπως ερμηνεύτηκαν με την εγκύκλιο Πολ. 1004/04.01.2013 δεν είναι υπόχρεοι απεικόνισης συναλλαγών τα φυσικά πρόσωπα, (με εξαίρεση αυτούς που ασκούν ελευθέριο επάγγελμα κατονομαζόμενο στην παράγραφο 1 του άρθρου 48 του ν. 2238/1994 όπως γιατροί, δικηγόροι, λογιστές, κ.λ.π.) και υπό τις ακόλουθες αθροιστικά προϋποθέσεις:

α. Η ευκαιριακή άσκηση παρεπόμενης δραστηριότητας, πώλησης αγαθών ή παροχής υπηρεσιών. Ως ευκαιριακή παρεπόμενη δραστηριότητα χαρακτηρίζεται η δραστηριότητα που ασκείται όχι κατά σύστημα και αποδεικνύεται από τα πραγματικά γεγονότα, τα οποία κρίνονται από τον αρμόδιο προϊστάμενο Δ.Ο.Υ. Τέτοια πραγματικά γεγονότα αποτελούν ιδίως η συνέχεια ή μη της άσκησης δραστηριότητας αυτής, η ύπαρξη ιδιαίτερης επαγγελματικής εγκατάστασης, η ύπαρξη ιδιαίτερου εξοπλισμού και μηχανικών μέσων για την παροχή των υπηρεσιών αυτών και γενικότερα εάν η παροχή των υπηρεσιών αυτών έχει τα χαρακτηριστικά της οργανωμένης επιχείρησης.

β. Ο αντισυμβαλλόμενος προς τον οποίο παρέχεται η υπηρεσία πρέπει να είναι πρόσωπο που έχει υποχρέωση να εκδίδει στοιχείο προβλεπόμενο από τις διατάξεις του Κ.Φ.Α.Σ. για τις πράξεις αυτές, δηλαδή πρόσωπο υπόχρεο του Κ.Φ.Α.Σ. ή πρόσωπο της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του Κώδικα αυτού.

Ο χαρακτηρισμός του πιο πάνω προσώπου ως μη υπόχρεου για τις εν λόγω ευκαιριακές πράξεις δεν συναρτάται από το ύψος της αμοιβής του ή από την αξία των πωλούμενων αγαθών.

Τονίζεται ότι λαμβανομένου υπόψη ότι η διάταξη αυτή αναφέρεται στον χαρακτηρισμό προσώπου ως μη υπόχρεου, δεν καταλαμβάνει το φυσικό πρόσωπο που ήδη είναι υπόχρεο εφαρμογής του Κ.Φ.Α.Σ. και παράλληλα ευκαιριακά παρέχει άλλες υπηρεσίες ή πωλεί άλλα αγαθά.

4. Με το υπ’ αρ. πρωτ. Δ12 1010476/17.1.2013 έγγραφό της η Δ/νση Φορολογίας εισοδήματος, μας γνώρισε τα εξής:
« Με τις διατάξεις της περ. Α' της παρ.2 του άρθρου 48 του ν.2238/1994 ορίζεται, ότι εισόδημα από υπηρεσίες ελευθέριων επαγγελμάτων είναι, μεταξύ άλλων, και κάθε αμοιβή που καταβάλλεται σε πραγματογνώμονες, διαιτητές, εκκαθαριστές γενικά, ελεγκτές ανώνυμων εταιριών, εκτελεστές διαθηκών, εκκαθαριστές κληρονομιών και κηδεμόνες σχολάζουσας κληρονομίας. Στο εισόδημα από αμοιβές ελευθέριου επαγγέλματος ενεργείται παρακράτηση φόρου με συντελεστή είκοσι τοις εκατό (20%) στο ακαθάριστο ποσό των αμοιβών αυτών (παρ. 1, αρ. 58 του Κ.Φ.Ε.).»

5. Σύμφωνα με τα προαναφερόμενα για το έτος 2012 εάν το σύνολο των ετήσιων αμοιβών των εν λόγω διαιτητών – κριτών αγώνων χειροσφαίρισης, δεν υπερέβησαν το όριο των πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000 ευρώ) και εφόσον οι ανωτέρω δεν είναι επιτηδευματίες από άλλη αιτία και παρέχουν υπηρεσίες περιστασιακά, θέμα σε κάθε περίπτωση πραγματικό το οποίο κρίνεται από τον αρμόδιο προϊστάμενο Δ.Ο.Υ., δεν θεωρούνται επιτηδευματίες για τη δραστηριότητα αυτή και συνεπώς δεν είχαν υποχρέωση τήρησης βιβλίων και έκδοσης στοιχείων και για τις καταβαλλόμενες αμοιβές εκδίδονταν από τον καταβάλλοντα αυτές (εν προκειμένω από την ένωσή σας) απόδειξη δαπάνης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του προϊσχύοντος Κ.Β.Σ.

Για το έτος 2013 και εφεξής, με τις νέες διατάξεις του Κ.Φ.Α.Σ., οι διαιτητές - κριτές αγώνων χειροσφαίρισης εφόσον δεν είναι υπόχρεοι απεικόνισης συναλλαγών από την άσκηση ελευθέριου επαγγέλματος, όπως αυτά κατονομάζονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 48 του ν. 2238/1994, και εφόσον η άσκηση της ανωτέρω δραστηριότητας χαρακτηρίζεται ως ευκαιριακή, θέμα το οποίο αποδεικνύεται από πραγματικά γεγονότα και κρίνεται από τον αρμόδιο προϊστάμενο Δ.Ο.Υ., δεν είναι υπόχρεοι απεικόνισης συναλλαγών και για τις υπηρεσίες τις οποίες παρέχουν εκδίδεται απόδειξη δαπάνης σύμφωνα με την παράγραφο 13 του άρθρου 8 του Κ.Φ.Α.Σ., από την αθλητική ένωση που παρέχουν τις υπηρεσίες τους.

Κ.Υ.Α. Α 1080/15.06.2022
Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία ηλεκτρονικής απογραφής των δεξαμενών ενεργειακών προϊόντων και λοιπών στοιχείων των φορολογικών αποθηκών και των αποθηκών τελωνειακής αποταμίευσης στην εφαρμογή του Μητρώου Δεξαμενών Ενεργειακών Προϊόντων Φορολογικών Αποθηκών και Αποθηκών Τελωνειακής Αποταμίευσης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2049/14.06.2022
Οδηγίες για την ορθή εφαρμογή διαδικασιών στη βάση των ευρημάτων έρευνας που διεξήχθη μέσω ερωτηματολογίου με σκοπό τον έλεγχο της ορθής και ομοιόμορφης εφαρμογής των διαδικασιών διαμετακόμισης και τελωνειακού χαρακτήρα εμπορευμάτων.
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1079/15.06.2022
Καθορισμός της διαδικασίας, των οργάνων και του τρόπου επιβολής σφράγισης και αποσφράγισης των εγκαταστάσεων κατόχων άδειας εμπορίας ή άδειας λιανικής εμπορίας πετρελαιοειδών προϊόντων, σε περίπτωση που διαπιστώνεται κατοχή, διακίνηση και εμπορία νοθευμένων καυσίμων, καθώς και καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων για τη δημοσιοποίηση των στοιχείων των παραβατών, των παραβάσεων, των κυρώσεων, του τρόπου, του χρόνου και του μέσου δημοσιοποίησης, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 119 Α του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001, Α 265).
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1074/09.06.2022
Ορισμός του τύπου και περιεχομένου του εντύπου Δ212 «Δήλωση ενδοκοινοτικών εξ αποστάσεως πωλήσεων αγαθών και παροχών τηλεπικοινωνιακών, ραδιοτηλεοπτικών και ηλεκτρονικά παρεχόμενων υπηρεσιών προς άλλα κράτη μέλη» και της διαδικασίας υποβολής αυτού.
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1073/07.06.2022
Τύπος και περιεχόμενο της πράξης διοικητικού προσδιορισμού του ελλείμματος της Νέας Οικειοθελούς Παροχής κατά το ΑΡΘΡΟ 7ο του Νέου Συνυποσχετικού, το οποίο κυρώθηκε με το άρθρο 56 του ν. 4607/2019(Α 65), με βάση τις διατάξεις του άρθρου 56Α του ίδιου νόμου.
Περισσότερα »

Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 17/05.05.2022
Εξέταση αιτήσεων συνταξιοδότησης με διαδικασίες ταχείας απονομής σύνταξης. Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 48-54 του Ν. 4921/2022
Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 13/05.04.2022
Δυνατότητα επιλογής του φορέα στις περιπτώσεις διαδοχικής και της παράλληλης ασφάλισης. - Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 23 του Ν. 4892/2022 περί δυνατότητας επιλογής του φορέα στον οποίο θα αξιοποιηθεί ο χρόνος ασφάλισης από 1.1.2017 στον e-ΕΦΚΑ των υπαγόμενων μέχρι 31.12.2016 με την αυτή ιδιότητα σε δύο φορείς
Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 14/06.04.2022
Ασφάλιση e-ΕΦΚΑ Διαδικασία εγγραφής και υπαγωγής μη μισθωτών στην ασφάλιση του e-ΕΦΚΑ
Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 5/2022
Απεικόνιση της υποχρεωτικής ασφάλισης επικουρικού κλάδου των νεοεισερχόμενων στην αγορά εργασίας, από 01.01.2022, υπαγόμενων στο Ταμείο Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης (Τ.Ε.Κ.Α.) μισθωτών ιδιωτικού τομέα και απασχολούμενων στο Δημόσιο τομέα με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου (Ι.Δ.Α.Χ. - Ι.Δ.Ο.Χ.) -- Υποβολή : Α.Π.Δ. - Τ.Ε.Κ.Α. Κοινών Επιχειρήσεων & Οικοδομοτεχνικών Έργων
Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 65/13.12.2021
Οδηγίες για την απεικόνιση στην Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (Α.Π.Δ.) της ασφάλισης δικηγόρων με έμμισθη εντολή απασχολούμενων στον ιδιωτικό τομέα και τα Ν.Π.Ι.Δ., μισθωτών μηχανικών και υγειονομικών απασχολούμενων στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα με σχέση ιδιωτικού δικαίου (Ι.Δ.Α.Χ., Ι.Δ.Ο.Χ. με υποχρέωση υποβολής Α.Π.Δ. Κοινών Επιχειρήσεων) και προσώπων
Περισσότερα »
Επιμέλεια:
Χρήστος Ν. Τότσης
Νικόλαος Χρ. Τότσης
Ειδήσεις - Κρίσεις Σχόλια:
Αρθρο του Χρυσόστομου Γκίκα
Επισημάνσεις εκ των άρθρων 37 και 50 παρ. 7 του Κ.Φ.Δ. (ν. 4174/2013) για τα δικαιώματα των αλληλεγγύως ευθυνομένων
Αρθρο του Γιώργου Δαλιάνη
Η μεταβίβαση ατομικής επιχείρησης
Αρθρο του Γεώργιου Παλαιτσάκη
Οι εννέα τρόποι για την «αποφυγή» των τεκμηρίων
Αρθρο του Γεώργιου Κόντου
Έσοδα και διαδικασία αναγνώρισής τους
Επιμέλεια:
Χρήστος Ν. Τότσης
Νικόλαος Χρ. Τότσης
Ειδήσεις - Κρίσεις Σχόλια:
Αρθρο του Γιώργου Δαλιάνη
Ο εξωλογιστικός προσδιορισμός στον φορολογικό έλεγχο
Αρθρο της Τζένης Πάνου
Νέα πρόταση Οδηγίας για την αντιμετώπιση των Εικονικών Εταιρειών
Αρθρο του Γιάννη Καράφα
Νέα τροποποίηση-παράταση επιστροφής ποσών των επιστρεπτέων προκαταβολών
Αρθρο του Γεώργιου Κόντου
Εσοδα και διαδικασία αναγνώρισής τους
Περισσότερα »
ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΑΣ
Το καλάθι είναι άδειο