Σάββατο, 25 Ιουνίου 2022

www.totsisgroup.gr Est.1954                                          Totsis Group 67 Χρόνια

ΤΕΥΧΟΣ logistis
Εισάγετε το email σας
και μείνετε ενημερωμένοι
Λεπτομέρειες ¶ρθρου
Τετάρτη 23 Ιανουαρίου 2013
Α.Υ.Ο. Δ6Α 1000737/03.01.2013

Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ' αριθμ. Δ6Α 1144678/19.10.2012 (Β' 2828) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, περί αναστολής λειτουργίας ορισμένων Δ.Ο.Υ.

Α.Υ.Ο Αριθμ. Δ6Α 1000737/03.01.2013

Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 32 του Ν. 1828/1989 (Α' 2) «Αναμόρφωση της φορολογίας εισοδήματος και άλλες διατάξεις», όπως έχει αντικατασταθεί και συμπληρωθεί με την παρ. 3 του άρθρου 19 του Ν. 2443/1996 (Α'265) «Τροποποίηση και συμπλήρωση του Τελωνειακού Κώδικα και άλλες διατάξεις» και της παρ. 12 του άρθρου 55 του Ν. 4002/2011 (A' 180) «Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του δημοσίου - Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη και τη δημοσιονομική εξυγίανση - Θέματα αρμοδιότητας Υπουργείων Οικονομικών, Πολιτισμού και Τουρισμού και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης».
β) Της παρ. 2 του άρθρου 20 του ν. 2469/1997 (Α' 38) «Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις».
γ) Της παρ. 10 του άρθρου 16 του Ν.2873/2000 (Α'285) «Φορολογικές ελαφρύνσεις και απλουστεύσεις και άλλες διατάξεις».
δ) Του Π.Δ. 185/2009 (Α' 213) «Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και μετονομασία του σε «Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας», μετατροπή του Υπουργείου Μακεδονίας - Θράκης σε Γενική Γραμματεία Μακεδονίας - Θράκης και υπαγωγή στο Υπουργείο Εσωτερικών της Γενικής Γραμματείας Μακεδονίας - Θράκης και της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής» και του Π.Δ. 189/2009 (Α' 221) «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων».
ε) Του Π.Δ. 551/1988 (Α'259) «Οργανισμός Νομαρχιών (Οργάνωση Οικονομικών Υπηρεσιών)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
στ) Του Π.Δ. 16/1989 (Α' 6) «Κανονισμός λειτουργίας Δημόσιων Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.) και Τοπικών Γραφείων και καθήκοντα υπαλλήλων αυτών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
ζ) Της Υποπαραγράφου Ε.2. του άρθρου πρώτου του ν.4093/2012 (Α'222) «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 - Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν.4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016».
η) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, ο οποίος κυρώθηκε με το «άρθρο πρώτο» του Π.Δ. 63/2005 (Α'98 ) «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα».

2. Των αποφάσεων του Υπουργού Οικονομικών αριθ. Δ6Α 1131253/20.09.2011 (Β' 2111), Δ6Α 1133062/21.09.2011 (Β' 2241), Δ6Α 1159129/ 21.11.2011 (Β'2739), Δ6Α 1033220/24.02.2012 (Β' 465), Δ6Α 1130258/20.09.2012 (Β' 2552), Δ6Α 1144678/19.10.2012 (Β' 2828), Δ6Α 1144680/19.10.2012, Δ6Α 1144729/19.10.2012 (Β'2828), και της αριθ. Δ6Α 1157277/15.11.2012 (Β' 3042), περί αναστολής λειτουργίvας Δ.Ο.Υ.

3. Την ανάγκη εξυπηρέτησης των φορολογουμένων σε νησιωτικές, ορεινές και παραμεθόριες περιοχές, καθώς και σε περιοχές μεγάλης έκτασης.

4. Τα έγγραφα των καθ' ύλην αρμόδιων Διευθύνσεων σχετικά με τις αρμοδιότητες που μπορούν να ασκούνται και από τα Γραφεία των Δ.Ο.Υ. Υποδοχής.

5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, 


Αποφασίζουμε:

1. Τροποποιούμε την υποπαράγραφο γ' της παραγράφου 1 της υπ' αριθμ. Δ6Α 1144678 ΕΞ 19.10.2012 (Β' 2828) απόφασής μας, όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 1ii της αριθ. Δ6Α 1157277 ΕΞ 15.11.2012 (Β' 3042) ομοίας, αντικαθιστώντας το πρώτο εδάφιο αυτής και προσθέτοντας Πίνακα 4, ως εξής:

«1γ) Ορίζουμε ότι μέρος των αρμοδιοτήτων των Τμημάτων των Δ.Ο.Υ. της Στήλης Γ' του Πίνακα 2, καθώς και του Πίνακα 4, που προστίθεται με την παρούσα απόφαση, ασκείται και από Γραφεία αυτών που λειτουργούν εκτός του κεντρικού κτιρίου στέγασής τους, στην έδρα των Δ.Ο.Υ. των οποίων αναστέλλεται η λειτουργία ή στην έδρα των Δήμων ή των Δημοτικών Ενοτήτων ή των Δημοτικών Κοινοτήτων ή των Τοπικών Κοινοτήτων των παρακάτω Πινάκων 3 και 4, εφόσον διατεθούν οι κατάλληλοι χώροι στέγασης αυτών και αναληφθεί το πλήρες κόστος λειτουργίας τους από τους Δήμους, πλην της μισθοδοσίας των υπαλλήλων των Δ.Ο.Υ. που εργάζονται σε αυτά».

ΠΙΝΑΚΑΣ 4

(Α)

ΝΟΜΟΣ (Β)

Δ.Ο.Υ. (Γ)

ΔΗΜΟΣ στον οποίο λειτουργεί Γραφείο Δ.Ο.Υ. (Δ)

1.

ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

Αγρινίου (Αγρινίου - Αστακού - Θέρμου - Αμφιλοχίας - Βόνιτσας)

Ξηρομέρου(Αστακός)

2.

Θέρμου (Θέρμο)

3.

ΑΡΚΑΔΙΑΣ

Τρίπολης (Τρίπολης - Δημητσάνας - Τροπαίων - Λεωνιδίου - Μεγαλόπολης - Παρ. Άστρους)

Δημητσάνης (Τρόπαια)

4.

ΑΧΑΪΑΣ

Α' Πατρών - (Α' Πατρών -

Αιγίου - Ακράτας - Καλαβρύτων - Κλειτορίας)

Αιγιαλείας (Ακράτα)

5.

Καλαβρύτων (Κλειτορία)

6.

ΗΛΕΙΑΣ

Πύργου (Πύργου - Αμαλιάδας -Γαστούνης - Ζαχάρως - Κρε- στένων - Ανδρίτσαινας - Λεχαι­νών - Βάρδας)

Ανδρίτσαινας-Κρεστένων Ανδρίτσαινα)

7.

Πηνειού (Γαστούνη)

8.

Ανδραβίδας - Κυλλήνης (Βάρδα)

9.

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Α' Ηρακλείου - (Α' Ηρακλείου - Μοιρών - Τυμπακίου)

Φαιστού (Τυμπάκι)

10.

Β' Ηρακλείου (Β' Ηρακλείου - Αρκαλοχωρίου - Καστελλίου Πεδιάδας - Λ. Χερσονήσου)

Μινώα-Πεδιάδας (Καστέλλι Πεδιάδας)

11.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Λαγκαδά (Λαγκαδά - Ζαγκλιβερίου - Σοχού)

Λαγκαδά (Ζαγκλιβέρι)

12.

Λαγκαδά (Σοχού)

13.

ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

Ηγουμενίτσας (Ηγουμενίτσας- Παραμυθιάς-Φιλιατών)

Σουλίου (Παραμυθιά)

14.

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

(Α' - Β') Ιωαννίνων - (Α' - Β' Ιωαννίνων - Δελβινακίου - Κόνιτσας - Μετσόβου)

Μετσόβου (Μέτσοβο)

15.

ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

Καρδίτσας (Καρδίτσας - Μουζακίου - Παλαμά - Σοφάδων)

Παλαμά (Παλαμά)

16.

ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

Καστοριάς (Καστοριάς - Άργους Ορεστικού-Νεστορίου)

Ορεστίδος (Άργος Ορεστικό)

17.

ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

Αργοστολίου (Αργοστολίου- Ληξουρίου-Ιθάκης)

Παλίκης (Ληξουρίου)

18.

ΚΟΖΑΝΗΣ

Κοζάνης (Κοζάνης - Σερβίων - Νεάπολης Βοΐου - Σιάτιστας)

Σερβίων-Βελβεντού (Σέρβια)

19.

Βοΐου (Σιάτιστα)

20.

ΚΟΡΙΝΘΟΥ

Κορίνθου (Κορίνθου-Νεμέας- Κιάτου-Ξυλοκάστρου-Δερβενίου)

Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης (Δερβένι)

21.

Νεμέας (Νεμέα)

22.

ΛΑΚΩΝΙΑΣ

Σπάρτης (Σπάρτης - Γυθείου - Αρεόπολης - Μολάων - Νεάπολης Βοιών - Σκάλας - Κροκεών)

Ανατολικής Μάνης (Αρεόπολη)

23.

Μονεμβασιάς (Νεάπολη Βοιών)

24.

Ευρώτα (Κροκεές)

25.

ΛΑΣΗΘΙΟΥ

Αγίου Νικολάου (Αγίου Νικολάου - Νεάπολης - Ιεράπετρας - Σητείας)

Αγίου Νικολάου (Νεάπολη)

26.

ΛΕΣΒΟΥ

Μυτιλήνης (Μυτιλήνης - Πλωμαρίου - Καλλονής - Μηθύμνης - Λήμνου)

Λέσβου (Πλωμάρι)

27

Λέσβου (Μήθυμνα)

28.

ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

Καλαμάτας (Καλαμάτας - Μελιγαλά - Μεσσήνης - Κυπαρισσίας - Γαργαλιάνων - Φιλιατρών - Πύλου)

Τριφυλίας (Φιλιατρά)

29.

Τριφυλίας (Γαργαλιάνοι)

30.

Οιχαλίας (Μελιγαλά)

31.

ΠΕΛΛΑΣ

Έδεσσας (Εδεσσας - Σκύδρας - Αριδαίας)

Σκύδρας (Σκύδρα)

32.

ΠΙΕΡΙΑΣ

Α'-Β' Κατερίνης (Α'-Β' Κατερίνης-Αιγινίου)

Πύδνας-Κολινδρού (Αιγίνιο)

33.

ΠΡΕΒΕΖΑΣ

Πρέβεζας (Πρέβεζας - Φαναρίου - Πάργας - Φιλιππιάδας)

Πάργας (Πάργα)

34

ΣΑΜΟΥ

Σάμου (Σάμου - Καρλοβασίου - Αγίου Κηρύκου)

Σάμου (Καρλόβασι)

35.

ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Τρικάλων (Τρικάλων- Καλαμπάκας-Πύλης- Φαρκαδόνας)

Πύλης (Πύλη)

36.

Φαρκαδόνας (Φαρκαδόνα)

37.

ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

Λαμίας (Λαμίας - Στυλίδας - Αμφίκλειας - Αταλάντης - Δομοκού - Μακρακώμης)

Στυλίδος (Στυλίδα)

38.

ΦΩΚΙΔΑΣ

Άμφισσας (Άμφισσας- Λιδωρικίου)

Δωρίδος (Λιδωρίκι)

39

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

Ν. Μουδανιών (Ν. Μουδανιών - Κασσάνδρας)

Κασσάνδρας (Κασσάνδρα)

2. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι υπ' αριθμ. Δ6Α 1130258/20.09.2012 (Β' 2552), Δ6Α 1144680/19.10.2012, Δ6Α 1144678/19.10.2012, Δ6Α 1144729/19.10.2012 (Β' 2828) αποφάσεις μας, όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με την υπ' αριθμ. Δ6Α 1157277/15.11.2012 (Β' 3042) ομοία.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


Αθήνα, 3 Ιανουαρίου 2013

Κ.Υ.Α. Α 1080/15.06.2022
Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία ηλεκτρονικής απογραφής των δεξαμενών ενεργειακών προϊόντων και λοιπών στοιχείων των φορολογικών αποθηκών και των αποθηκών τελωνειακής αποταμίευσης στην εφαρμογή του Μητρώου Δεξαμενών Ενεργειακών Προϊόντων Φορολογικών Αποθηκών και Αποθηκών Τελωνειακής Αποταμίευσης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2049/14.06.2022
Οδηγίες για την ορθή εφαρμογή διαδικασιών στη βάση των ευρημάτων έρευνας που διεξήχθη μέσω ερωτηματολογίου με σκοπό τον έλεγχο της ορθής και ομοιόμορφης εφαρμογής των διαδικασιών διαμετακόμισης και τελωνειακού χαρακτήρα εμπορευμάτων.
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1079/15.06.2022
Καθορισμός της διαδικασίας, των οργάνων και του τρόπου επιβολής σφράγισης και αποσφράγισης των εγκαταστάσεων κατόχων άδειας εμπορίας ή άδειας λιανικής εμπορίας πετρελαιοειδών προϊόντων, σε περίπτωση που διαπιστώνεται κατοχή, διακίνηση και εμπορία νοθευμένων καυσίμων, καθώς και καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων για τη δημοσιοποίηση των στοιχείων των παραβατών, των παραβάσεων, των κυρώσεων, του τρόπου, του χρόνου και του μέσου δημοσιοποίησης, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 119 Α του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001, Α 265).
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1074/09.06.2022
Ορισμός του τύπου και περιεχομένου του εντύπου Δ212 «Δήλωση ενδοκοινοτικών εξ αποστάσεως πωλήσεων αγαθών και παροχών τηλεπικοινωνιακών, ραδιοτηλεοπτικών και ηλεκτρονικά παρεχόμενων υπηρεσιών προς άλλα κράτη μέλη» και της διαδικασίας υποβολής αυτού.
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1073/07.06.2022
Τύπος και περιεχόμενο της πράξης διοικητικού προσδιορισμού του ελλείμματος της Νέας Οικειοθελούς Παροχής κατά το ΑΡΘΡΟ 7ο του Νέου Συνυποσχετικού, το οποίο κυρώθηκε με το άρθρο 56 του ν. 4607/2019(Α 65), με βάση τις διατάξεις του άρθρου 56Α του ίδιου νόμου.
Περισσότερα »

Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 17/05.05.2022
Εξέταση αιτήσεων συνταξιοδότησης με διαδικασίες ταχείας απονομής σύνταξης. Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 48-54 του Ν. 4921/2022
Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 13/05.04.2022
Δυνατότητα επιλογής του φορέα στις περιπτώσεις διαδοχικής και της παράλληλης ασφάλισης. - Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 23 του Ν. 4892/2022 περί δυνατότητας επιλογής του φορέα στον οποίο θα αξιοποιηθεί ο χρόνος ασφάλισης από 1.1.2017 στον e-ΕΦΚΑ των υπαγόμενων μέχρι 31.12.2016 με την αυτή ιδιότητα σε δύο φορείς
Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 14/06.04.2022
Ασφάλιση e-ΕΦΚΑ Διαδικασία εγγραφής και υπαγωγής μη μισθωτών στην ασφάλιση του e-ΕΦΚΑ
Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 5/2022
Απεικόνιση της υποχρεωτικής ασφάλισης επικουρικού κλάδου των νεοεισερχόμενων στην αγορά εργασίας, από 01.01.2022, υπαγόμενων στο Ταμείο Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης (Τ.Ε.Κ.Α.) μισθωτών ιδιωτικού τομέα και απασχολούμενων στο Δημόσιο τομέα με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου (Ι.Δ.Α.Χ. - Ι.Δ.Ο.Χ.) -- Υποβολή : Α.Π.Δ. - Τ.Ε.Κ.Α. Κοινών Επιχειρήσεων & Οικοδομοτεχνικών Έργων
Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 65/13.12.2021
Οδηγίες για την απεικόνιση στην Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (Α.Π.Δ.) της ασφάλισης δικηγόρων με έμμισθη εντολή απασχολούμενων στον ιδιωτικό τομέα και τα Ν.Π.Ι.Δ., μισθωτών μηχανικών και υγειονομικών απασχολούμενων στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα με σχέση ιδιωτικού δικαίου (Ι.Δ.Α.Χ., Ι.Δ.Ο.Χ. με υποχρέωση υποβολής Α.Π.Δ. Κοινών Επιχειρήσεων) και προσώπων
Περισσότερα »
Επιμέλεια:
Χρήστος Ν. Τότσης
Νικόλαος Χρ. Τότσης
Ειδήσεις - Κρίσεις Σχόλια:
Αρθρο του Χρυσόστομου Γκίκα
Επισημάνσεις εκ των άρθρων 37 και 50 παρ. 7 του Κ.Φ.Δ. (ν. 4174/2013) για τα δικαιώματα των αλληλεγγύως ευθυνομένων
Αρθρο του Γιώργου Δαλιάνη
Η μεταβίβαση ατομικής επιχείρησης
Αρθρο του Γεώργιου Παλαιτσάκη
Οι εννέα τρόποι για την «αποφυγή» των τεκμηρίων
Αρθρο του Γεώργιου Κόντου
Έσοδα και διαδικασία αναγνώρισής τους
Επιμέλεια:
Χρήστος Ν. Τότσης
Νικόλαος Χρ. Τότσης
Ειδήσεις - Κρίσεις Σχόλια:
Αρθρο του Γιώργου Δαλιάνη
Ο εξωλογιστικός προσδιορισμός στον φορολογικό έλεγχο
Αρθρο της Τζένης Πάνου
Νέα πρόταση Οδηγίας για την αντιμετώπιση των Εικονικών Εταιρειών
Αρθρο του Γιάννη Καράφα
Νέα τροποποίηση-παράταση επιστροφής ποσών των επιστρεπτέων προκαταβολών
Αρθρο του Γεώργιου Κόντου
Εσοδα και διαδικασία αναγνώρισής τους
Περισσότερα »
ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΑΣ
Το καλάθι είναι άδειο