Κυριακή, 26 Ιουνίου 2022

www.totsisgroup.gr Est.1954                                          Totsis Group 67 Χρόνια

ΤΕΥΧΟΣ logistis
Εισάγετε το email σας
και μείνετε ενημερωμένοι
Λεπτομέρειες ¶ρθρου
Παρασκευή 18 Ιανουαρίου 2013
Α.Υ.Ο. Δ6Α 1004645/10.01.2013

Τροποποίηση των υπ' αριθμ. Δ6Α 1144678/19.10.2012 (Β' 2828) και Δ6Α 1000737/03.01.2013 αποφάσεων του Υπουργού Οικονομικών, όπως ισχύουν

Α.Υ.Ο. Δ6Α 1004645/10.01.2013

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 32 του Ν. 1828/1989 (Α'2) «Αναμόρφωση της φορολογίας εισοδήματος και άλλες διατάξεις», όπως έχει αντικατασταθεί και συμπληρωθεί με την παρ. 3 του άρθρου 19 του Ν. 2443/1996 (Α'265) «Τροποποίηση και συμπλήρωση του Τελωνειακού Κώδικα και άλλες διατάξεις» και της παρ. 12 του άρθρου 55 του Ν. 4002/2011 (A' 180) «Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του δημοσίου - Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη και τη δημοσιονομική εξυγίανση - Θέματα αρμοδιότητας Υπουργείων Οικονομικών, Πολιτισμού και Τουρισμού και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης». 
β) Του εδ. β' της παρ. 15 του άρθρου 55 του Ν. 4002/2011 
γ) Της παρ. 2 του άρθρου 20 του Ν. 2469/1997 (Α'38) «Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις»
δ) Της παρ. 10 του άρθρου 16 του Ν. 2873/2000 (Α'285) «Φορολογικές ελαφρύνσεις και απλουστεύσεις και άλλες διατάξεις».
ε) Του Π.Δ. 185/2009 (Α 213) «Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και μετονομασία του σε «Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας», μετατροπή του Υπουργείου Μακεδονίας - Θράκης σε Γενική Γραμματεία Μακεδονίας - Θράκης και υπαγωγή στο Υπουργείο Εσωτερικών της Γενικής Γραμματείας Μακεδονίας - Θράκης και της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής» και του Π.Δ. 189/2009 (Α' 221) «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων».
στ) Του Π.Δ. 551/1988 (Α'259) «Οργανισμός Νομαρχιών (Οργάνωση Οικονομικών Υπηρεσιών)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
ζ) Του Π.Δ. 16/1989 (Α' 6) «Κανονισμός λειτουργίας Δημόσιων Οικονομικών Υπηρεσιών(Δ.Ο.Υ.) και Τοπικών Γραφείων και καθήκοντα υπαλλήλων αυτών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
η) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, ο οποίος κυρώθηκε με το «άρθρο πρώτο» του Π.Δ. 63/2005 (Α'98 ) «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα»
θ) Την υπ' αριθμ. Δ6Α 1144678/19.10.2012 (Β' 2828) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Αναστολή λειτουργίας ορισμένων Δ.Ο.Υ. και τροποποίηση της υπ' αριθμ. Δ6Α 1130258/20.09.2012 (Β'2525) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών», όπως τροποποιήθηκε με τις αριθμ. Δ6Α 1157277/15.11.2012 (Β3042) και Δ6Α 1002441/07.01.2013 όμοιες αποφάσεις.

2. Την παράταση του χρόνου ολοκλήρωσης κρίσιμων ηλεκτρονικών υπηρεσιών που αποτρέπουν τη μετάβαση φορολογουμένων στις Δ.Ο.Υ., για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους και την αποδοτικότερη λειτουργία του φορολογικού μηχανισμού.

3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού έτους 2013 ύψους 145.052,96 ευρώ λόγω μη αναστολής λειτουργίας έξι (6) Δ.Ο.Υ. και η οποία θα βαρύνει τις πιστώσεις του ΕΦ23120 (υποκατηγορία 0800) και του ΕΦ23110 (ΚΑΕ 0215). Η δαπάνη που προκαλείται για τα επόμενα έτη, είναι ύψους 322860 ευρώ ετησίως περίπου, που αφορά στο λειτουργικό κόστος των παραπάνω Δ.Ο.Υ. και θα βαρύνει τις πιστώσεις των ίδιων παραπάνω Ειδικών Φορέων του Π/Υ Γεν. Κυβέρνησης, 


Αποφασίζουμε:

Ι. Τροποποιούμε την υπ' αριθμ. Δ6Α 1144678/19.10.2012 (Β' 2828) απόφασή μας «Αναστολή λειτουργίας ορισμένων Δ.Ο.Υ. και τροποποίηση της υπ' αριθμ. Δ6Α 1130258/20.09.2012 (Β'2525) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών», όπως ισχύει, ως εξής: 

Α. Αντικαθιστούμε την παράγραφο 1, ως εξής: 
«1. α) Αναστέλλουμε τη λειτουργία των Δ.Ο.Υ. της στήλης Β' του Πίνακα 1 και μεταφέρουμε την καθ' ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητά τους, στις Δ.Ο.Υ. της στήλης Γ' αυτού, ως εξής:

ΠΙΝΑΚΑΣ 1

 

ΣΤΗΛΗ Α'

ΣΤΗΛΗ Β'

ΣΤΗΛΗ Γ'

 

ΝΟΜΟΣ

Δ.Ο.Υ. [τάξη] των οποίων αναστέλλεται η λειτουργία

Δ.Ο.Υ. ΥΠΟΔΟΧΗΣ [τάξη] στις οποίες μεταφέρεται η καθ' ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητα

1

αιτωλοακαρνανιας

(άρθρο 20 του ΠΔ 551/1988)

Αμφιλοχίας [Β]

Αγρινίου (Αγρινίου - Αστακού - Θέρμου) [Α]

2

Βόνιτσας [Β]

3

ΑΡΚΑΔΙΑΣ

Δημητσάνας(Δημητσάνας - Τροπαίων) [Β]

Τρίπολης (Τρίπολης - Μεγαλόπολης) [Α]

4

(άρθρο 44 του ΠΔ 551/1988)

Λεωνιδίου [Β]

5

 

Παράλιου Άστρους [Β]

 

6

 

Ι' Αθηνών [Α]

 

7

 

ΙΑ' Αθηνών [Α]

Δ' Αθηνών (Δ'- Η') [Α]

8

 

Ε' (Ε'Θ') Αθηνών [Α]

Αθηνών ΣΤ'(ΣΤ'- Ζ') - (Αθηνών ΣΤ'- Ζ'-ΙΣΤ') [Α]

9

 

Ζωγράφου [Α]

ΙΒ' Αθηνών [Α]

10

 

Κ' Αθηνών [Α]

Γαλατσίου [Α]

11

 

Χαϊδαρίου [Α]

Αιγάλεω [Α]

12

ΑΤΤΙΚΗΣ (άρθρα 12, 28, 92, 252 και 324 του Π Δ551/1988)

Β' Καλλιθέας[Α]

Α' Καλλιθέας [Α]

13

Πετρούπολης[Α]

Β' Περιστερίου [Α]

14

 

Ν. Φιλαδέλφειας [Α]

Ν. Ιωνίας [Α]

15

 

Αγίου Στεφάνου [Α]

Κηφισιάς [Α]

16

 

Κέας [Β]

Κορωπίου [Α]

17

 

Λαυρίου [Α]

18

 

Άνδρου[Β]

Παλλήνης [Α]

19

 

Μεγάρων [Α]

Ελευσίνας [Α]

20

 

Μήλου [Β]

Γ' Πειραιά [Α]

21

 

Αίγινας [Β]

 

22

ΑΤΤΙΚΗΣ

Πόρου [Β]

 

23

Ύδρας [Β]

Α' Πειραιά (Α'-Β') [Α]

24

 

Σπετσών [Β]

 

25

 

Κυθήρων [Β]

 

26

 

Σαλαμίνας [Α]

Ε' Πειραιά [Α]

27

ΑΧΑΪΑΣ (άρθρο 60 του ΠΔ 551/1988)

Καλαβρύτων(Καλαβρύτων - Κλειτορίας) [Β]

Αιγίου (Αιγίου - Ακράτας) [Α]

28

ΓΡΕΒΕΝΩΝ (άρθρο 76 του ΠΔ 551/1988)

Δεσκάτης [Β]

Γρεβενών [Α]

29

ΔΩΔΕΚΑΝΝΗΣΩΝ (άρθρα 100 του ΠΔ 551/1988)

Καρπάθου [Β]

Ρόδου [Α]

30

Καλύμνου [Β]

Κω [Α]

31

Λέρου [Β]

32

ΕΒΡΟΥ

(άρθρο 108 του ΠΔ 551/1988)

Διδυμοτείχου [Β]

Ορεστιάδας [Α]

33

ΗΛΕΙΑΣ (άρθρο 140 του ΠΔ 551/1988)

Ζαχάρως [Β]

Πύργου (Πύργου - Κρεστένων - Ανδρίτσαινας) [Α]

34

Λεχαινών (Λεχαινών - Βάρδας) [Α]

Αμαλιάδας (Αμαλιάδας - Γαστούνης) [Α]

35

ΗΜΑΘΙΑΣ (άρθρο 148 του ΠΔ 551/1988)

Αλεξάνδρειας [Α]

Βέροιας [Α]

36

Νάουσας [Α]

37

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (άρθρο 156 του ΠΔ 551/1988

Μοιρών (Μοιρών - Τυμπακίου) [Β]

Α' Ηρακλείου [Α]

38

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (άρθρο 164 του ΠΔ 551/1988)

Αγ. Αθανασίου [Α]

Ιωνίας [Α]

39

Τούμπας [Α]

ΣΤ' Θεσσαλονίκης [Α]

40

Θ' Θεσσαλονίκης [Α]

Δ' Θεσσαλονίκης [Α]

41

Ι' Θεσσαλονίκης [Α]

42

Νεάπολης [Α]

Ε' Θεσσαλονίκης [Α]

43

Β'(Β'Γ') Θεσσαλονίκης [Α]

Α' Θεσσαλονίκης [Α]

44

ΚΑΒΑΛΑΣ (άρθρο 188 του ΠΔ 551/1988)

Ελευθερούπολης [Β]

(Α'- Β') Καβάλας - (Α'- Β' Καβάλας - Χρυσούπολης) [Α]

45

Θάσου [Β]

46

ΚΕΡΚΥΡΑΣ (άρθρο 212 του ΠΔ 551/1988)

Β' Κέρκυρας [Α]

Α' Κέρκυρας [Α]

47

Παξών [Β]

48

ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ (άρθρο 220 του ΠΔ 551/1988)

Ιθάκης [Β]

Αργοστολίου (Αργοστολίου - Ληξουρίου) [Α]

49

ΚΥΚΛΑΔΩΝ (άρθρο 252 του ΠΔ 551/1988)

Τήνου [Β]

Σύρου [Α]

50

ΛΑΚΩΝΙΑΣ (άρθρο 260 του ΠΔ 551/1988)

Γυθείου (Γυθείου - Αρεόπολης) [Β]

Σπάρτης (Σπάρτης - Σκάλας - Κροκεών) [Α]

51

Μολάων (Μολάων - Νεάπολης Βοιών) [Β]

52

ΛΑΡΙΣΑΣ (άρθρο 268 του ΠΔ 551/1988)

Ελασσόνας [Α]

Α' Λάρισας(Α' Λάρισας-Αγιάς -Τυρνάβου) [Α]

53

Φαρσάλων [Α]

Β' Λάρισας (Β'-Γ' Λάρισας)[Α]

54

ΛΑΣΗΘΙΟΥ (άρθρο 276 του ΠΔ 551/1988)

Ιεράπετρας [Α]

Αγίου Νικολάου (Αγίου Νικολάου - Νεάπολης) [Α]

55

Σητείας [Β]

56

ΛΕΣΒΟΥ (άρθρο 284 του ΠΔ 551/1988)

Καλλονής (Καλλονής - Μηθύμνης) [Β]

Μυτιλήνης (Μυτιλήνης - Πλωμαρίου) [Α]

57

Λήμνου [Β]

58

ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ (άρθρο 300 του ΠΔ 551/1988)

Αλμυρού [Β]

Ν. Ιωνίας [Α]

59

Σκιάθου [Β]

60

Σκοπέλου [Β]

61

ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ (άρθρο 308 του ΠΔ 551/1988)

Κυπαρισσίας (Κυπαρισσίας - Γαργαλιάνων - Φιλιατρών) [Β]

Καλαμάτας (Καλαμάτας - Μελιγαλά - Μεσσήνης) [Α]

62

Πύλου [Β]

63

ΠΕΛΛΑΣ (άρθρο 332 του ΠΔ 551/1988)

Αριδαίας [Β]

Έδεσσας (Εδεσσας -Σκύδρας) [Α]

64

ΣΑΜΟΥ (άρθρο 372 του ΠΔ 551/1988)

Αγίου Κηρύκου [Β]

Σάμου (Σάμου - Καρλοβασίου) [Α]

65

ΣΕΡΡΩΝ (άρθρο 380 του ΠΔ 551/1988)

Σιδηροκάστρου [Α]

Α' Σερρών (Α'-Β' Σερρών-Νέας Ζίχνης - Νιγρίτας)[Α]

66

Ηράκλειας [Β]

67

ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ (άρθρα 396 του ΠΔ 551/1988)

Αμφίκλειας [Β]

Λαμίας (Λαμίας - Στυλίδας - Δομοκού - Μακρακώμης) [Α]

68

Αταλάντης [Β]

69

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ (άρθρο 420 του ΠΔ 551/1988)

Αρναίας [Β]

Πολυγύρου [Α]

70

ΕΥΒΟΙΑΣ (άρθρο 116 του ΠΔ 551/1988)

Ιστιαίας [Α]

Χαλκίδας (Χαλκίδας- Λίμνης) [Β]

71

Καρύστου [Β]

Κύμης [Β]


β1) Η λειτουργία των Δ.Ο.Υ. της στήλης Β' του Πίνακα 1 αναστέλλεται από την 14η Ιανουαρίου 2013, πλην των περιπτώσεων με α/α: 16, 18, 20, 21,22, 23, 24, 25, 26, 29,30, 31, 45, 47, 48, 49, 57, 59, 60, και 64, των οποίων η λειτουργία αναστέλλεται από την 19η Μαρτίου 2013.

β2) Οι Δ.Ο.Υ. της στήλης Β' του Πίνακα 2 μετονομάζονται και φέρονται από την ημερομηνία που αναφέρεται στη στήλη Γ', ως εξής:


ΠΙΝΑΚΑΣ 2Α

ΣΤΗΛΗ Α'

ΣΤΗΛΗ Β'

ΣΤΗΛΗ Γ'

ΝΟΜΟΣ

Δ.Ο.Υ που μετονομάζονται

Νέα ονομασία Δ.Ο.Υ. από 14/1/2013

ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

Αγρινίου (Αγρινίου - Αστακού - Θέρμου)

Αγρινίου (Αγρινίου - Αστακού - Θέρμου - Αμφιλοχίας - Βόνιτσας)

ΑΡΚΑΔΙΑΣ

Τρίπολης (Τρίπολης - Μεγαλόπολης)

Τρίπολης (Τρίπολης - Δημητσάνας - Τροπαίων - Λεωνιδίου - Μεγαλόπολης - Παρ. Άστρους)

 

Δ' Αθηνών (Δ'Η')

Δ'(Δ'Η') Αθηνών (Δ'[Δ'Η'] - Ι'- ΙΑ' Αθηνών)

 

Αθηνών ΣΤ'(ΣΤ'- Ζ') - (Αθηνών ΣΤ'- Ζ'-ΙΣΤ')

ΣΤ'(ΣΤ'- Ζ') Αθηνών - (ΣΤ'[ΣΤ'- Ζ'] - Ε'[Ε'- Θ'] - ΙΣΤ')

 

ΙΒ' Αθηνών

ΙΒ' Αθηνών - (ΙΒ' - Ζωγράφου)

 

Γαλατσίου

Γαλατσίου - (Γαλατσίου - Κ' Αθηνών)

 

Αιγάλεω

Αιγάλεω (Αιγάλεω - Χαιδαρίου)

ΑΤΤΙΚΗΣ

Α' Καλλιθέας

Α' Καλλιθέας (Α'- Β' Καλλιθέας)

 

Β' Περιστερίου

Β' Περιστερίου (Β' Περιστερίου - Πετρούπολης)

 

Ν. Ιωνίας

Ν. Ιωνίας (Ν. Ιωνίας - Ν. Φιλαδέλφειας)

 

Κηφισιάς

Κηφισιάς (Κηφισιάς - Αγίου Στεφάνου)

 

Κορωπίου

Κορωπίου (Κορωπίου - Λαυρίου)

 

Ελευσίνας

Ελευσίνας (Ελευσίνας - Μεγάρων)

ΑΧΑΪΑΣ

Αιγίου (Αιγίου-Ακράτας)

Αιγίου (Αιγίου-Ακράτας-Καλαβρύτων- Κλειτορίας)

ΓΡΕΒΕΝΩΝ

Γρεβενών

Γρεβενών (Γρεβενών - Δεσκάτης)

ΕΒΡΟΥ

Ορεστιάδας

Ορεστιάδας (Ορεστιάδας - Διδυμοτείχου)

ΗΛΕΙΑΣ

Πύργου (Πύργου - Κρεστένων - Ανδρίτσαινας)

Πύργου (Πύργου - Ζαχάρως - Κρεστένων - Ανδρίτσαινας)

Αμαλιάδας (Αμαλιάδας- Γαστούνης)

Αμαλιάδας (Αμαλιάδας-Βάρδας-Γαστούνης- Λεχαινών)

ΗΜΑΘΙΑΣ

Βέροιας

Βέροιας (Βέροιας - Αλεξάνδρειας - Νάουσας)

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Α' Ηρακλείου

Α' Ηρακλείου - (Α' Ηρακλείου - Μοιρών - Τυμπακίου)

 

Δ' Θεσσαλονίκης

Δ' Θεσσαλονίκης - (Δ'- Θ'- Ι' Θεσσαλονίκης)

 

Ε' Θεσσαλονίκης

Ε' Θεσσαλονίκης - (Ε' Θεσσαλονίκης- Νεάπολης)

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΣΤ' Θεσσαλονίκης

ΣΤ' Θεσσαλονίκης (ΣΤ' Θεσσαλονίκης - Τούμπας)

 

Ιωνίας

Ιωνίας (Ιωνίας - Αγίου Αθανασίου)

 

Α' Θεσσαλονίκης

Α' Θεσσαλονίκης (Α'- Β' [Β'-Γ'] Θεσσαλονίκης)

ΚΑΒΑΛΑΣ

(Α'- Β') Καβάλας - (Α'- Β' Καβάλας Χρυσούπολης)

Α'- Β' Καβάλας - (Α'- Β' Καβάλας - Ελευθερούπολης - Χρυσούπολης)

ΚΕΡΚΥΡΑΣ

Α' Κέρκυρας

Α' Κέρκυρας - (Α'- Β' Κέρκυρας)

ΛΑΚΩΝΙΑΣ

Σπάρτης (Σπάρτης - Σκάλας - Κροκεών)

Σπάρτης (Σπάρτης - Γυθείου - Αρεόπολης - Μολάων - Νεάπολης Βοιών - Σκάλας - Κροκεών)

ΛΑΡΙΣΑΣ

Α' Λάρισας (Α' Λάρισας-Αγιάς -Τυρνάβου)

Α' Λάρισας - (Α' Λάρισας - Αγιάς - Ελασσόνας - Τυρνάβου)

Β' - Γ' Λάρισας

Β' - Γ' Λάρισας (Β' - Γ' Λάρισας - Φαρσάλων)

ΛΑΣΗΘΙΟΥ

Αγίου Νικολάου (Αγίου Νικολάου - Νεάπολης)

Αγίου Νικολάου (Αγίου Νικολάου - Νεάπολης - Ιεράπετρας - Σητείας)

ΛΕΣΒΟΥ

Μυτιλήνης (Μυτιλήνης - Πλωμαρίου)

Μυτιλήνης (Μυτιλήνης - Πλωμαρίου - Καλλονής - Μηθύμνης)

ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

Ν. Ιωνίας

Ν. Ιωνίας (Ν. Ιωνίας - Αλμυρού)

ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

Καλαμάτας (Καλαμάτας - Μελιγαλά - Μεσσήνης)

Καλαμάτας (Καλαμάτας - Μελιγαλά - Μεσσήνης - Κυπαρισσίας - Γαργαλιάνων - Φιλιατρών - Πύλου)

ΠΕΛΛΑΣ

Εδεσσας ( Εδεσσας -Σκύδρας)

Εδεσσας ( Εδεσσας - Σκύδρας - Αριδαίας)

ΣΕΡΡΩΝ

Α' Σερρών (Α' - Β' Σερρών - Νέας Ζίχνης - Νιγρίτας)

Α' Σερρών - (Α' - Β' Σερρών - Ηράκλειας - Νέας Ζίχνης - Νιγρίτας - Σιδηροκάστρου)

ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

Λαμίας (Λαμίας -Στυλίδας - Δομοκού - Μακρακώμης)

Λαμίας (Λαμίας - Στυλίδας - Αμφίκλειας - Αταλάντης - Δομοκού - Μακρακώμης)

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

Πολυγύρου

Πολυγύρου (Πολυγύρου - Αρναίας)

ΕΥΒΟΙΑΣ

Χαλκίδας (Χαλκίδας- Λίμνης)

Χαλκίδας (Χαλκίδας- Ιστιαίας- Λίμνης)

Κύμης

Κύμης (Κύμης-Καρύστου)

ΠΙΝΑΚΑΣ 2Β

ΣΤΗΛΗ Α'

ΣΤΗΛΗ Β'

ΣΤΗΛΗ Γ'

ΝΟΜΟΣ

Δ.Ο.Υ που μετονομάζονται

Νέα ονομασία Δ.Ο.Υ. από 19/3/2013

ΑΤΤΙΚΗΣ

Κορωπίου (Κορωπίου - Λαυρίου)

Κορωπίου (Κορωπίου - Λαυρίου-Κέας)

Παλλήνης

Παλλήνης (Παλλήνης-Άνδρου)

Α' Πειραιά (Α'-Β')

Α'-Β' Πειραιά (Α'-Β' Πειραιά - Αίγινας - Πόρου - Ύδρας-Σπετσών-Κυθήρων)

Γ' Πειραιά

Γ' Πειραιά (Γ' Πειραιά - Μήλου)

Ε' Πειραιά

Ε' Πειραιά (Ε' Πειραιά - Σαλαμίνας)

ΔΩΔΕΚΑΝΝΗΣΩΝ

Ρόδου

Ρόδου (Ρόδου - Καρπάθου)

Κω

Κω (Κω - Καλύμνου - Λέρου)

ΚΑΒΑΛΑΣ

Α'- Β' Καβάλας - (Α'- Β' Καβάλας - Ελευθερούπολης - Χρυσούπολης)

Α'- Β' Καβάλας - (Α'- Β' Καβάλας - Ελευθερούπολης - Χρυσούπολης- Θάσου)

ΚΕΡΚΥΡΑΣ

Α' Κέρκυρας - (Α'- Β' Κέρκυρας)

Α' Κέρκυρας - (Α'- Β' Κέρκυρας - Παξών)

ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

Αργοστολίου (Αργοστολίου - Ληξουρίου)

Αργοστολίου (Αργοστολίου - Ληξουρίου - Ιθάκης)

ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Σύρου

Σύρου (Σύρου- Τήνου)

ΛΕΣΒΟΥ

Μυτιλήνης (Μυτιλήνης - Πλωμαρίου - Καλλονής - Μηθύμνης)

Μυτιλήνης (Μυτιλήνης - Πλωμαρίου - Καλλονής - Μηθύμνης - Λήμνου)

ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

Ν. Ιωνίας (Ν. Ιωνίας - Αλμυρού)

Ν. Ιωνίας (Ν. Ιωνίας - Αλμυρού-Σκιάθου- Σκοπέλου)

ΣΑΜΟΥ

Σάμου (Σάμου - Καρλοβασίου

Σάμου (Σάμου - Καρλοβασίου - Αγίου Κηρύκου)

Β. (αα) Αντικαθίστανται, στον Πίνακα 3 της υποπαραγράφου Γ' της παρ. 1, οι περιπτώσεις των Νομών Αχαΐας, Εύβοιας και Ηλείας, ως εξής:


ΠΙΝΑΚΑΣ 3

 

ΝΟΜΟΣ

Δ.Ο.Υ. Υποδοχής

ΔΗΜΟΣ στον οποίο λειτουργεί Γραφείο Δ.Ο.Υ.

17.

ΑΧΑΪΑΣ

Αιγίου (Αιγίου-Ακράτας- Καλαβρύτων-Κλειτορίας)

Καλαβρύτων (Καλάβρυτα)

18.

Καλαβρύτων (Κλειτορίας)

18Α.

Αιγιαλίας (Ακράτα)

24.

ΕΥΒΟΙΑΣ

Χαλκίδας (Χαλκίδας- Ιστιαίας- Λίμνης)

Ιστιαίας - Αιδηψού (Ιστιαία)

25.

Κύμης (Κύμης-Καρύστου)

Καρύστου (Κάρυστος)

26.

ΗΛΕΙΑΣ

Πύργου (Πύργου - Ζαχάρως - Κρεστένων - Ανδρίτσαινας)

Ζαχάρως (Ζαχάρω)

27.

Αμαλιάδας (Αμαλιάδας-Βάρδας- Γαστούνης-Λεχαινών)

Ανδραβίδας-Κυλλήνης (Λεχαινά)

28.

Πηνειού (Γαστούνη)

29.

Ανδραβίδας-Κυλλήνης (Βάρδας)


(ββ) Από τον Πίνακα 3 της υποπαραγράφου γ' της παρ. 1, όπως συμπληρώθηκε με την υπ' αριθμ. Δ6Α 1157277/15.11.2012 (Β' 3042) απόφασή μας, διαγράφονται οι περιπτώσεις με α/α 38, 40 και 41 και αναριθμούνται, ανάλογα, οι υπόλοιπες 39 έως και 62 σε 38 έως και 59.»

Γ. Αντικαθιστούμε την παράγραφο 2, ως εξής:

«2. Οι οργανικές θέσεις των Δ.Ο.Υ., των οποίων αναστέλλεται η λειτουργία, περιέρχονται, από την ημερομηνία αναστολής λειτουργίας τους, στις Δ.Ο.Υ., στις οποίες μεταφέρεται η κατά τόπον και καθ' ύλην αρμοδιότητά τους, προσαυξάνοντας, αντίστοιχα, τις οργανικές θέσεις αυτών.»

ΙΙ. Η αριθμ. Δ6Α 1000737/03.01.2013 απόφασή μας τροποποιείται ως προς το Νομό Αχαΐας, με τη διαγραφή των με α/α 4 και 5 περιπτώσεων και ως προς το Νομό Ηλείας, με τη διαγραφή των με α/α 7 και 8 περιπτώσεων.

ΙΙΙ. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι υπ' αριθμ. Δ6Α 1144678/19.10.2012 (Β' 2828) και Δ6Α 1000737/03.01.2013 αποφάσεις μας, όπως έχουν τροποποιηθεί.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 10 Ιανουαρίου 2013

Κ.Υ.Α. Α 1080/15.06.2022
Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία ηλεκτρονικής απογραφής των δεξαμενών ενεργειακών προϊόντων και λοιπών στοιχείων των φορολογικών αποθηκών και των αποθηκών τελωνειακής αποταμίευσης στην εφαρμογή του Μητρώου Δεξαμενών Ενεργειακών Προϊόντων Φορολογικών Αποθηκών και Αποθηκών Τελωνειακής Αποταμίευσης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2049/14.06.2022
Οδηγίες για την ορθή εφαρμογή διαδικασιών στη βάση των ευρημάτων έρευνας που διεξήχθη μέσω ερωτηματολογίου με σκοπό τον έλεγχο της ορθής και ομοιόμορφης εφαρμογής των διαδικασιών διαμετακόμισης και τελωνειακού χαρακτήρα εμπορευμάτων.
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1079/15.06.2022
Καθορισμός της διαδικασίας, των οργάνων και του τρόπου επιβολής σφράγισης και αποσφράγισης των εγκαταστάσεων κατόχων άδειας εμπορίας ή άδειας λιανικής εμπορίας πετρελαιοειδών προϊόντων, σε περίπτωση που διαπιστώνεται κατοχή, διακίνηση και εμπορία νοθευμένων καυσίμων, καθώς και καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων για τη δημοσιοποίηση των στοιχείων των παραβατών, των παραβάσεων, των κυρώσεων, του τρόπου, του χρόνου και του μέσου δημοσιοποίησης, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 119 Α του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001, Α 265).
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1074/09.06.2022
Ορισμός του τύπου και περιεχομένου του εντύπου Δ212 «Δήλωση ενδοκοινοτικών εξ αποστάσεως πωλήσεων αγαθών και παροχών τηλεπικοινωνιακών, ραδιοτηλεοπτικών και ηλεκτρονικά παρεχόμενων υπηρεσιών προς άλλα κράτη μέλη» και της διαδικασίας υποβολής αυτού.
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1073/07.06.2022
Τύπος και περιεχόμενο της πράξης διοικητικού προσδιορισμού του ελλείμματος της Νέας Οικειοθελούς Παροχής κατά το ΑΡΘΡΟ 7ο του Νέου Συνυποσχετικού, το οποίο κυρώθηκε με το άρθρο 56 του ν. 4607/2019(Α 65), με βάση τις διατάξεις του άρθρου 56Α του ίδιου νόμου.
Περισσότερα »

Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 17/05.05.2022
Εξέταση αιτήσεων συνταξιοδότησης με διαδικασίες ταχείας απονομής σύνταξης. Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 48-54 του Ν. 4921/2022
Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 13/05.04.2022
Δυνατότητα επιλογής του φορέα στις περιπτώσεις διαδοχικής και της παράλληλης ασφάλισης. - Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 23 του Ν. 4892/2022 περί δυνατότητας επιλογής του φορέα στον οποίο θα αξιοποιηθεί ο χρόνος ασφάλισης από 1.1.2017 στον e-ΕΦΚΑ των υπαγόμενων μέχρι 31.12.2016 με την αυτή ιδιότητα σε δύο φορείς
Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 14/06.04.2022
Ασφάλιση e-ΕΦΚΑ Διαδικασία εγγραφής και υπαγωγής μη μισθωτών στην ασφάλιση του e-ΕΦΚΑ
Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 5/2022
Απεικόνιση της υποχρεωτικής ασφάλισης επικουρικού κλάδου των νεοεισερχόμενων στην αγορά εργασίας, από 01.01.2022, υπαγόμενων στο Ταμείο Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης (Τ.Ε.Κ.Α.) μισθωτών ιδιωτικού τομέα και απασχολούμενων στο Δημόσιο τομέα με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου (Ι.Δ.Α.Χ. - Ι.Δ.Ο.Χ.) -- Υποβολή : Α.Π.Δ. - Τ.Ε.Κ.Α. Κοινών Επιχειρήσεων & Οικοδομοτεχνικών Έργων
Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 65/13.12.2021
Οδηγίες για την απεικόνιση στην Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (Α.Π.Δ.) της ασφάλισης δικηγόρων με έμμισθη εντολή απασχολούμενων στον ιδιωτικό τομέα και τα Ν.Π.Ι.Δ., μισθωτών μηχανικών και υγειονομικών απασχολούμενων στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα με σχέση ιδιωτικού δικαίου (Ι.Δ.Α.Χ., Ι.Δ.Ο.Χ. με υποχρέωση υποβολής Α.Π.Δ. Κοινών Επιχειρήσεων) και προσώπων
Περισσότερα »
Επιμέλεια:
Χρήστος Ν. Τότσης
Νικόλαος Χρ. Τότσης
Ειδήσεις - Κρίσεις Σχόλια:
Αρθρο του Χρυσόστομου Γκίκα
Επισημάνσεις εκ των άρθρων 37 και 50 παρ. 7 του Κ.Φ.Δ. (ν. 4174/2013) για τα δικαιώματα των αλληλεγγύως ευθυνομένων
Αρθρο του Γιώργου Δαλιάνη
Η μεταβίβαση ατομικής επιχείρησης
Αρθρο του Γεώργιου Παλαιτσάκη
Οι εννέα τρόποι για την «αποφυγή» των τεκμηρίων
Αρθρο του Γεώργιου Κόντου
Έσοδα και διαδικασία αναγνώρισής τους
Επιμέλεια:
Χρήστος Ν. Τότσης
Νικόλαος Χρ. Τότσης
Ειδήσεις - Κρίσεις Σχόλια:
Αρθρο του Γιώργου Δαλιάνη
Ο εξωλογιστικός προσδιορισμός στον φορολογικό έλεγχο
Αρθρο της Τζένης Πάνου
Νέα πρόταση Οδηγίας για την αντιμετώπιση των Εικονικών Εταιρειών
Αρθρο του Γιάννη Καράφα
Νέα τροποποίηση-παράταση επιστροφής ποσών των επιστρεπτέων προκαταβολών
Αρθρο του Γεώργιου Κόντου
Εσοδα και διαδικασία αναγνώρισής τους
Περισσότερα »
ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΑΣ
Το καλάθι είναι άδειο