Σάββατο, 25 Ιουνίου 2022

www.totsisgroup.gr Est.1954                                          Totsis Group 67 Χρόνια

ΤΕΥΧΟΣ logistis
Εισάγετε το email σας
και μείνετε ενημερωμένοι
Λεπτομέρειες ¶ρθρου
Δευτέρα 14 Ιανουαρίου 2013
Α.Υ.Ο. Δ6Α 1002441/07.01.2013

Τροποποίηση και συμπλήρωση των υπ’ αριθμ. Δ6Α 1144678/19.10.2012 (Β' 2828) και Δ6Α 1157277/15.11.2012 (Β' 3042) αποφάσεων του Υπουργού Οικονομικών

Α.Υ.Ο. Δ6Α 1002441/07.01.2013

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 32 του Ν. 1828/1989 (Α' 2) «Αναμόρφωση της φορολογίας εισοδήματος και άλλες διατάξεις», όπως έχει αντικατασταθεί και συμπληρωθεί με την παρ. 3 του άρθρου 19 του Ν. 2443/1996 (Α' 265) «Τροποποίηση και συμπλήρωση του Τελωνειακού Κώδικα και άλλες διατάξεις» και της παρ. 12 του άρθρου 55 του Ν. 4002/2011 (Α΄ 180) «Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του δημοσίου - Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη και τη δημοσιονομική εξυγίανση - Θέματα αρμοδιότητας Υπουργείων Οικονομικών, Πολιτισμού και Τουρισμού και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης».
β) Του εδαφίου Β' της παρ. 15 του άρθρου 55 του ν. 4002/2011.
γ) της παρ. 10 του άρθρου 16 του Ν. 2873/2000 (Α' 285) «Φορολογικές ελαφρύνσεις και απλουστεύσεις και άλλες διατάξεις».
δ) Του Π.Δ. 185/2009 (Α' 213) «Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και μετονομασία του σε «Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας», μετατροπή του Υπουργείου Μακεδονίας - Θράκης σε Γενική Γραμματεία Μακεδονίας - Θράκης και υπαγωγή στο Υπουργείο Εσωτερικών της Γενικής Γραμματείας Μακεδονίας - Θράκης και της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής» και του Π.Δ. 189/2009 (Α' 221) «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων».
ε) Του Π.Δ. 551/1988 (Α΄259) «Οργανισμός Νομαρχιών (Οργάνωση Οικονομικών Υπηρεσιών)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
στ) Του Π.Δ. 16/1989 (Α' 6) «Κανονισμός λειτουργίας Δημόσιων Οικονομικών Υπηρεσιών(Δ.Ο.Υ.) και Τοπικών Γραφείων και καθήκοντα υπαλλήλων αυτών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
ζ) Της υποπαραγράφου Ε.2 της παραγράφου Ε' του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012(Α΄222) «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016-Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016».
η) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, ο οποίος κυρώθηκε με το «άρθρο πρώτο» του Π.Δ. 63/2005 (Α' 98) «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα».
2. Την υπ’ αριθμ. Δ6Α 1144678 19.10.2012 (Β' 2828) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, περί αναστολής λειτουργίας Δ.Ο.Υ., όπως ισχύει.
3. Την υπ’ αριθμ. Δ6Α 1157277 15.11.2012 (Β' 3042) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Τροποποίηση και συμπλήρωση των αριθμ. Δ6Α 1130258 ΕΞ 20.9.2012 (Β' 2552), Δ6Α 1144680 19.10.2012 και Δ6Α 1144678 19.10.2012 (Β' 2828) αποφάσεων του Υπουργού Οικονομικών περί "Αναστολής λειτουργίας ορισμένων Δ.Ο.Υ." ».
4. Τις υπηρεσιακές ανάγκες.
5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού,

Αποφασίζουμε:

Ι. Τροποποιούμε και συμπληρώνουμε την αριθμ. Δ6Α 1144678/19.10.2012 (Β' 2828) απόφασή μας, όπως ισχύει, ως κατωτέρω:
α) Διαγράφονται τα υπό στοιχεία 3 & 56 του πίνακα 1 της υποπαραγράφου Α΄ της παραγράφου 1 και ορίζουμε ότι Δ.Ο.Υ. υποδοχής των Δ.Ο.Υ. Σπετσών και Κυθήρων, αντίστοιχα, των οποίων αναστέλλεται η λειτουργία από την 14 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013, είναι η Δ.Ο.Υ. Α' Πειραιά (Α'-Β'), στην οποία μεταφέρουμε την καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητα αυτών.
β) Αναριθμούνται τα υπό στοιχεία 4 έως 24 του ίδιου πίνακα, σε 3 έως 23 και 25 έως 55, σε 26 έως 56, αντίστοιχα.
γ) προστίθενται υπό στοιχεία 24 και 25 στον ίδιο πίνακα, ως εξής:

ΠΙΝΑΚΑΣ 1

 

ΣΤΗΛΗ Α'

ΣΤΗΛΗ Β'

ΣΤΗΛΗ Γ'

 

ΝΟΜΟΣ

Δ.Ο.Υ. [τάξη]
των οποίων αναστέλλεται
η λειτουργία

Δ.Ο.Υ. ΥΠΟΔΟΧΗΣ [τάξη] στις
οποίες μεταφέρεται
η καθ' ύλην και κατά τόπον
αρμοδιότητα

24.

ΑΤΤΙΚΗΣ
(άρθρο 324 του ΠΔ
551/1988)

Σπετσών [Β]

Α' Πειραιά (Α'-Β') [Α]

25.

Κυθήρων [Β]

δ) Στον Πίνακα 2 της υποπαραγράφου Β' της παρ. 1:
αα) διαγράφεται η σειρά των στηλών Α', Β' και Γ' «ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ», «Ναυπλίου (Ναυπλίου-Κρανιδίου)» και «Ναυπλίου (Ναυπλίου-Κρανιδίου-Σπετσών)»

ββ) αντικαθίστανται οι περιπτώσεις των νομών Αττικής και Λακωνίας της στήλης Γ, ως εξής:

i) «Α'-Β' Πειραιά (Α'-Β' Πειραιά-Αίγινας-Πόρου-Ύδρας)» σε «Α'-Β' Πειραιά (Α'-Β' Πειραιά-Αίγινας-Πόρου-Ύδρας-Σπετσών-Κυθήρων»
ii) «Σπάρτης (Σπάρτης-Γυθείου-Αρεόπολης-Μολάων-Νεάπολης Βοιών-Σκάλας-Κροκεών-Κυθήρων» σε «Σπάρτης (Σπάρτης-Γυθείου-Αρεόπολης-Μολάων-Νεάπολης Βοιών-Σκάλας-Κροκεών)».

II. Τροποποιούμε και συμπληρώνουμε την αριθμ. Δ6Α 1157277/15.11.2012 (Β' 3042) απόφασή μας, ως κατωτέρω:

α) Ορίζεται ως Δ.Ο.Υ. υποδοχής για τα γραφείο Δ.Ο.Υ. που λειτουργούν στο Δήμο Σπετσών και στο Δήμο Κυθήρων (Κύθηρα) η Δ.Ο.Υ. Α'-Β' Πειραιά (Α'- Β' Πειραιά - Αίγινας - Πόρου - Ύδρας - Σπετσών - Κυθήρων).

β) Διαγράφονται τα στοιχεία 3 και 44 του Πίνακα 3.

γ) Αναριθμούνται: (i) τα υπό στοιχεία 4 έως 14 σε 3 έως και 13, αντίστοιχα, (ii) τα υπό στοιχεία 15 έως 43 σε 16 έως 44, αντίστοιχα.

δ) Προστίθενται στοιχεία 14 και 15, ως εξής:

ΠΙΝΑΚΑΣ 3

 

ΝΟΜΟΣ

Δ.Ο.Υ. Υποδοχής

ΔΗΜΟΣ στον
οποίο λειτουργεί
Γραφείο Δ.Ο.Υ.

14.

ΑΤΤΙΚΗΣ

Α'-Β' Πειραιά (Α'-Β' Πειραιά-Αίγινας-Πόρου-
Ύδρας-Σπετσών-Κυθήρων

Σπετσών

15.

Κυθήρων (Κύθηρα)

III. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι αριθμ. Δ6Α 1144678/19.10.2012 (Β' 2828) και Δ6Α 1157277/15.11.2012 (Β' 3042) αποφάσεις μας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 7 Ιανουαρίου 2013

Κ.Υ.Α. Α 1080/15.06.2022
Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία ηλεκτρονικής απογραφής των δεξαμενών ενεργειακών προϊόντων και λοιπών στοιχείων των φορολογικών αποθηκών και των αποθηκών τελωνειακής αποταμίευσης στην εφαρμογή του Μητρώου Δεξαμενών Ενεργειακών Προϊόντων Φορολογικών Αποθηκών και Αποθηκών Τελωνειακής Αποταμίευσης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2049/14.06.2022
Οδηγίες για την ορθή εφαρμογή διαδικασιών στη βάση των ευρημάτων έρευνας που διεξήχθη μέσω ερωτηματολογίου με σκοπό τον έλεγχο της ορθής και ομοιόμορφης εφαρμογής των διαδικασιών διαμετακόμισης και τελωνειακού χαρακτήρα εμπορευμάτων.
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1079/15.06.2022
Καθορισμός της διαδικασίας, των οργάνων και του τρόπου επιβολής σφράγισης και αποσφράγισης των εγκαταστάσεων κατόχων άδειας εμπορίας ή άδειας λιανικής εμπορίας πετρελαιοειδών προϊόντων, σε περίπτωση που διαπιστώνεται κατοχή, διακίνηση και εμπορία νοθευμένων καυσίμων, καθώς και καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων για τη δημοσιοποίηση των στοιχείων των παραβατών, των παραβάσεων, των κυρώσεων, του τρόπου, του χρόνου και του μέσου δημοσιοποίησης, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 119 Α του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001, Α 265).
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1074/09.06.2022
Ορισμός του τύπου και περιεχομένου του εντύπου Δ212 «Δήλωση ενδοκοινοτικών εξ αποστάσεως πωλήσεων αγαθών και παροχών τηλεπικοινωνιακών, ραδιοτηλεοπτικών και ηλεκτρονικά παρεχόμενων υπηρεσιών προς άλλα κράτη μέλη» και της διαδικασίας υποβολής αυτού.
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1073/07.06.2022
Τύπος και περιεχόμενο της πράξης διοικητικού προσδιορισμού του ελλείμματος της Νέας Οικειοθελούς Παροχής κατά το ΑΡΘΡΟ 7ο του Νέου Συνυποσχετικού, το οποίο κυρώθηκε με το άρθρο 56 του ν. 4607/2019(Α 65), με βάση τις διατάξεις του άρθρου 56Α του ίδιου νόμου.
Περισσότερα »

Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 17/05.05.2022
Εξέταση αιτήσεων συνταξιοδότησης με διαδικασίες ταχείας απονομής σύνταξης. Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 48-54 του Ν. 4921/2022
Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 13/05.04.2022
Δυνατότητα επιλογής του φορέα στις περιπτώσεις διαδοχικής και της παράλληλης ασφάλισης. - Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 23 του Ν. 4892/2022 περί δυνατότητας επιλογής του φορέα στον οποίο θα αξιοποιηθεί ο χρόνος ασφάλισης από 1.1.2017 στον e-ΕΦΚΑ των υπαγόμενων μέχρι 31.12.2016 με την αυτή ιδιότητα σε δύο φορείς
Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 14/06.04.2022
Ασφάλιση e-ΕΦΚΑ Διαδικασία εγγραφής και υπαγωγής μη μισθωτών στην ασφάλιση του e-ΕΦΚΑ
Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 5/2022
Απεικόνιση της υποχρεωτικής ασφάλισης επικουρικού κλάδου των νεοεισερχόμενων στην αγορά εργασίας, από 01.01.2022, υπαγόμενων στο Ταμείο Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης (Τ.Ε.Κ.Α.) μισθωτών ιδιωτικού τομέα και απασχολούμενων στο Δημόσιο τομέα με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου (Ι.Δ.Α.Χ. - Ι.Δ.Ο.Χ.) -- Υποβολή : Α.Π.Δ. - Τ.Ε.Κ.Α. Κοινών Επιχειρήσεων & Οικοδομοτεχνικών Έργων
Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 65/13.12.2021
Οδηγίες για την απεικόνιση στην Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (Α.Π.Δ.) της ασφάλισης δικηγόρων με έμμισθη εντολή απασχολούμενων στον ιδιωτικό τομέα και τα Ν.Π.Ι.Δ., μισθωτών μηχανικών και υγειονομικών απασχολούμενων στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα με σχέση ιδιωτικού δικαίου (Ι.Δ.Α.Χ., Ι.Δ.Ο.Χ. με υποχρέωση υποβολής Α.Π.Δ. Κοινών Επιχειρήσεων) και προσώπων
Περισσότερα »
Επιμέλεια:
Χρήστος Ν. Τότσης
Νικόλαος Χρ. Τότσης
Ειδήσεις - Κρίσεις Σχόλια:
Αρθρο του Χρυσόστομου Γκίκα
Επισημάνσεις εκ των άρθρων 37 και 50 παρ. 7 του Κ.Φ.Δ. (ν. 4174/2013) για τα δικαιώματα των αλληλεγγύως ευθυνομένων
Αρθρο του Γιώργου Δαλιάνη
Η μεταβίβαση ατομικής επιχείρησης
Αρθρο του Γεώργιου Παλαιτσάκη
Οι εννέα τρόποι για την «αποφυγή» των τεκμηρίων
Αρθρο του Γεώργιου Κόντου
Έσοδα και διαδικασία αναγνώρισής τους
Επιμέλεια:
Χρήστος Ν. Τότσης
Νικόλαος Χρ. Τότσης
Ειδήσεις - Κρίσεις Σχόλια:
Αρθρο του Γιώργου Δαλιάνη
Ο εξωλογιστικός προσδιορισμός στον φορολογικό έλεγχο
Αρθρο της Τζένης Πάνου
Νέα πρόταση Οδηγίας για την αντιμετώπιση των Εικονικών Εταιρειών
Αρθρο του Γιάννη Καράφα
Νέα τροποποίηση-παράταση επιστροφής ποσών των επιστρεπτέων προκαταβολών
Αρθρο του Γεώργιου Κόντου
Εσοδα και διαδικασία αναγνώρισής τους
Περισσότερα »
ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΑΣ
Το καλάθι είναι άδειο