Παρασκευή, 9 Δεκεμβρίου 2022

www.totsisgroup.gr Est.1954                                          Totsis Group 67 Χρόνια

ΤΕΥΧΟΣ logistis
Εισάγετε το email σας
και μείνετε ενημερωμένοι
Λεπτομέρειες Άρθρου
Πέμπτη 22 Νοεμβρίου 2012
Α.Υ.Ο. Πολ. 1202/31.10.2012

Τροποποίηση της Α.Υ.Ο. Πολ. 1039/13.02.2012

Α.Υ.Ο. Πολ. 1202/31.10.2012

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 3 του ν. 2343/1995 (Φ.Ε.Κ. Α'/211) «Αναδιοργάνωση υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών  και άλλες διατάξεις».
β) Του άρθρου 20 του ν. 2753/1999 (Φ.Ε.Κ. Α'/249) «Απλοποιήσεις και ελαφρύνσεις στη φορολογία εισοδήματος και άλλες διατάξεις».
γ) Του άρθρου 1 παρ. 5 του π.δ. 280/1997 (Φ.Ε.Κ. Α'/203) «Οργάνωση των Ελεγκτικών Κέντρων».
δ) Των άρθρων 23 και 24 του ν. 3259/2004 (Φ.Ε.Κ. Α'/149) «Περαίωση εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων, ρύθμιση ληξιπρόθεσμων χρεών και άλλες διατάξεις».
ε) Της αριθ. Α.Υ.Ο.Ο. 1099054/09.12.2004 (Φ.Ε.Κ. Β'/1880) «Ορισμός του χρόνου έναρξης λειτουργίας των Διαπεριφερειακών Ελεγκτικών Κέντρων (Δ.Ε.Κ.) Αθηνών και Θεσσαλονίκης και παύσης λειτουργίας του Εθνικού Ελεγκτικού Κέντρου (ΕΘ.Ε.Κ.)».
στ) Του άρθρου 73 του Κώδικα Φορολογίας Κληρονομιών, Δωρεών, Γονικών Παροχών και Κερδών από Λαχεία, ο οποίος κυρώθηκε με το ν. 2961/2001 (Φ.Ε.Κ Α'/ 266).
ζ) Του άρθρου 60 του ν. 3283/2004 (Φ.Ε.Κ. Α'/210) «Ανώνυμες Εταιρείες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων, οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες, αμοιβαία κεφάλαια και άλλες διατάξεις».
η) Της αριθ. Α.Υ.Ο.Ο. 1097603/03.12.2004 (Φ.Ε.Κ. Β/1831) «Καθορισμός χρόνου παύσης λειτουργίας των Τοπικών Ελεγκτικών Κέντρων (Τ.Ε.Κ.) και παράδοση των υποθέσεών τους σε Δ.Ο.Υ.».
θ) Της Α.Υ.Ο. 1146405/14.10.2010 (Φ.Ε.Κ. 1829 Β'/22.11.2010) «Ανακαθορισμός της καθ' ύλην αρμοδιότητας μεταξύ των Δ.Ο.Υ., Π.Ε.Κ. και Δ.Ε.Κ., σε θέματα φορολογικού ελέγχου», όπως ισχύει.
ι) Του άρθρου 32 του ν.1828/1989 (Φ.Ε.Κ. Α'/2) «Αναμόρφωση της φορολογίας εισοδήματος και άλλες διατάξεις», όπως έχει αντικατασταθεί και συμπληρωθεί με την παρ. 3 του άρθρου 19 του ν. 2443/1996 (Φ.Ε.Κ. Α'/265) και του άρθρου 55, παρ. 12 του ν. 4002/2011 (Φ.Ε.Κ. Α 180).
ια) Του π.δ. 551/1988 (Φ.Ε.Κ. Α'/259) «Οργανισμός Νομαρχιών (οργάνωση οικονομικών υπηρεσιών)», όπως ισχύει.
ιβ) Της περίπτωσης β' της παρ. 4 του άρθρου 66 του ν. 2238/1994 (Φ.Ε.Κ. Α/151) «Κύρωση του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος».
ιγ) Του π.δ. 16/1989 (Φ.Ε.Κ. Α'/6) «Κανονισμός λειτουργίας Δ.Ο.Υ. και των Τοπικών Γραφείων και καθήκοντα υπαλλήλων αυτών», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το π.δ.2/1999 (Φ.Ε.Κ. Α'/2).
ιδ) Του άρθρου 29Α του ν.1558/1985 (Φ.Ε.Κ. Α'/137), όπως προστέθηκε με το άρθρο 27 του ν. 2081/1992 (Φ.Ε.Κ. Α'/154) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 1, παρ. 2α του ν. 2469/ 1997 (Φ.Ε.Κ. Α'/38).
ιε) Των άρθρων 18 και 55 του ν.4002/2011 (Φ.Ε.Κ. Α'/180).
ιστ) Της αριθ. Α.Υ.Ο. Δ6Α 1133106/21.09.2011 (Φ.Ε.Κ. 2187Β/29.11.2011) «Κατάργηση των Τμημάτων Ελέγχου Δ.Ο.Υ. Α' Τάξεως και των Γραφείων Ελέγχου Δ.Ο.Υ. Β' Τάξεως, αναστολή λειτουργίας των Τμημάτων Δικαστικού Δ.Ο.Υ. Α' Τάξεως και ανακαθορισμός καθ' ύλην αρμοδιότητας Τμημάτων και Γραφείων των Δ.Ο.Υ. Α' και Β' Τάξεως».
ιζ) Της αριθ. Α.Υ.Ο. Δ6Α 1131253/20.9.2011(Φ.Ε.Κ. 2111 Β/22.9.2011 ) «Αναστολή λειτουργίας ορισμένων Δ.Ο.Υ.».
ιη) Της αριθ. Α.Υ.Ο. Δ6Α 1133062/21.09.2011 (Φ.Ε.Κ. 2241Β/6.10.2011) «Αναστολή λειτουργίας συστεγαζόμενων Δ.Ο.Υ.».
ιθ) Της αριθ. Α.Υ.Ο. Δ6Α 1159129/21.11.2011 (Φ.Ε.Κ. 2739 Β'/24.11.2011) «Αναστολή λειτουργίας και μετατροπή επιπέδου ορισμένων Δ.Ο.Υ.».
κ) Της αριθ. Α.Υ.Ο. Δ6Α 1130258/20.09.2012 (Φ.Ε.Κ. 2552 Β/20.9.2012) «Αναστολή λειτουργίας ορισμένων Δ.Ο.Υ.».
κα) Της Πολ. 1186/01.09.2011 (Φ.Ε.Κ. 2144Β/26.9.2011) «Χαρακτηρισμός μεγάλων επιχειρήσεων που υπάγονται στην αρμοδιότητα της Δ.Ο.Υ. Μεγάλων Επιχειρήσεων».
κβ) Της Πολ. 1217/21.10.2011 (Φ.Ε.Κ. 2367 Β'/25.10.2011) «Διαδικασία και μεταφορά των ελεγμένων υποθέσεων καθώς και αυτών για τις οποίες ο έλεγχος βρίσκεται σε εξέλιξη αρμοδιότητας πλέον Δ.Ο.Υ. Μεγάλων Επιχειρήσεων και Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. Αθηνών».
κγ) Της αριθ. Α.Υ.Ο. Δ6Α 1007935/13.01.2012 (Φ.Ε.Κ. 22 Β'/13.1.2012) «Αναστολή λειτουργίας Περιφερειακών Ελεγκτικών Κέντρων (Π.Ε.Κ.)».
κδ) Τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου δέκα- του του ν. 2932/2001 (Φ.Ε.Κ. Α 145) και την αριθ.188/2010 Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους που έγινε αποδεκτή από τον Υπουργό Οικονομικών.
κε) Την Α.Υ.Ο. Πολ. 1039/13.02.2012 (Φ.Ε.Κ. 342 Β'/16.2.2012). 2. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της Απόφασης αυτής προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού η οποία δε μπορεί να προσδιορισθεί, αποφασίζουμε:

Α. Στο Κεφάλαιο Α' της Α.Υ.Ο. Πολ. 1039/13.02.2012 (Φ.Ε.Κ. 342 Β'), όπως ισχύει, προσθέτουμε παράγραφο 6α ως εξής:
«6α. Επίσης στην αρμοδιότητα του Διαπεριφερειακού Ελεγκτικού Κέντρου (Δ.Ε.Κ.) Αθηνών υπάγονται και υποθέσεις φυσικών προσώπων, οι οποίες πληρούν διαζευκτικά ή αθροιστικά τα παρακάτω κριτήρια:
α.α/ η αξία της ακίνητης περιουσίας του ιδίου, της συζύγου και των προστατευόμενων τέκνων, κατά τον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, υπερβαίνει κατά την 1.1.2009 το ποσό των δύο εκατομμυρίων (2.000.000,00) ευρώ,
β.β/ η ετήσια δαπάνη διαβίωσης, σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος που προκύπτει από τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος του οικονομικού έτους 2012, υπερβαίνει το ποσό των εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000,00) ευρώ,
γ.γ/ τα ποσά των δαπανών του άρθρου 17 του ίδιου ως άνω Κώδικα στο οικονομικό έτος 2012 υπερβαίνουν το ποσό των τετρακοσίων χιλιάδων (400.000,00) ευρώ, καθώς και τα ποσά των δαπανών για αγορά ή ανέγερση ή χρηματοδοτική μίσθωση ακινήτων, που υπερβαίνουν τις πεντακόσιες χιλιάδες (500.000,00) ευρώ κατά το ίδιο οικονομικό έτος».

Β. Κατά τα λοιπά η Α.Υ.Ο. Πολ. 1039/13.02.2012, όπως ισχύει, εξακολουθεί να ισχύει ως έχει.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 31 Οκτωβρίου 2012

Α.Υ.Ο. Α 1171/29.11.2022
Τροποποίηση έναρξης ισχύος της υπό στοιχεία Α.1267/23.12.2021 απόφασης Υφυπουργού Οικονομικών «Καθορισμός των όρων και προϋποθέσεων για την αδειοδότηση δραστηριοτήτων που αφορούν την εφοδιαστική αλυσίδα καπνού, βιομηχανοποιημένων καπνών, εξοπλισμού παραγωγής βιομηχανοποιημένων καπνών και κρίσιμων πρώτων υλών για την παραγωγή βιομηχανοποιημένων καπνών και λοιπών ζητημάτων για την εφαρμογή της παρ. 5 του άρθρου 100Α του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001, Α 265)» (Β 6399)
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2081/30.11.2022
Παροχή διευκρινίσεων αναφορικά με την ερμηνεία της έννοιας της παροχής υπηρεσιών από τα Ελληνικά Ταχυδρομεία, στο πλαίσιο των οριζομένων στη διάταξη της περ. α' της παρ. 1 του άρθρου 22 του Κώδικα ΦΠΑ.
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1170/30.11.2022
Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΠΟΛ.1084/ 23.6.2016 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων «Τύπος και περιεχόμενο του εντύπου της δήλωσης ΦΠΑ "050 - ΦΠΑ ΕΚΔΟΣΗ 2016, Φ2 TAXIS"» (Β 1943).
Α.Υ.Ο. Α 1169/28.11.20222
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1163/2022 «Παράταση καταβολής και αναστολή είσπραξης βεβαιωμένων οφειλών για τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που επλήγησαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα (ισχυρές βροχοπτώσεις, χαλαζοπτώσεις, πλημμύρες) που εκδηλώθηκαν στις 15-10-2022 στις Περιφερειακές Ενότητες Ηρακλείου και Λασιθίου».
Κ.Υ.Α. Α 1164/21.11.2022
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1115/22.08.2022 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. «Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία επιστροφής του ειδικού φόρου κατανάλωσης του πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) κινητήρων της περ. στ της παρ. 1 του άρθρου 73 του ν. 2960/2001 (Α 265) που χρησιμοποιείται αποκλειστικά στη γεωργία για το έτος 2022, δικαιούχα επιστροφής του ειδικού φόρου κατανάλωσης πρόσωπα, κριτήρια για τον προσδιορισμό των ποσοτήτων πετρελαίου κινητήρων για τις οποίες υπολογίζεται η επιστροφή, αρμόδια για την επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης αρχή καθώς και τρόπος ελέγχου της νόμιμης χρήσης αυτού» (Β 4485)
Περισσότερα »

Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 38/02.12.2022
Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 20 του Ν. 4997/2022 (ΦΕΚ 219/τ.Α/25.11.2022)
Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 35/03.11.2022
Σχετικά με την επιλογή φορέα Κύριας ασφάλισης, προσώπων που απασχολούνται στο Δημόσιο με σχέση εργασίας Δημοσίου Δικαίου και υπάγονταν λόγω ιδιότητας σε δύο ή περισσότερους πρώην φορείς για την ίδια απασχόληση, κατ εφαρμογή του Ν.4892/2022
Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 33/11.10.2022
Ασφάλιση στον e-Ε.Φ.Κ.Α. αμειβόμενων με Παραστατικά Παρεχόμενων Υπηρεσιών (Τίτλοι Κτήσης - πρώην Αποδείξεις Επαγγελματικής Δαπάνης). Απεικόνιση της ασφάλισης στην Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (Α.Π.Δ.) e - Ε.Φ.Κ.Α. Κοινών Επιχειρήσεων.
Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 32/23.09.2022
Τροποποίηση του περιεχομένου της αίτησης και του καταλόγου των στοιχείων, εγγράφων και δικαιολογητικών εξωδικαστικού μηχανισμού. Κοινοποίηση των διατάξεων της KYA υπ αρ. 122836/01.09.2022 (ΦΕΚ Β, 4696/08.09.2022)
Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 29/29.07.2022
Αναγνώριση υπολειπόμενου χρόνου για τη λήψη σύνταξης - Συμπλήρωση χρόνου με προαιρετική ασφάλιση
Περισσότερα »
Επιμέλεια:
Χρήστος Ν. Τότσης
Νικόλαος Χρ. Τότσης
Ειδήσεις - Κρίσεις Σχόλια:
Αρθρο του Χρυσόστομου Γκίκα
Επισημάνσεις εκ των άρθρων 37 και 50 παρ. 7 του Κ.Φ.Δ. (ν. 4174/2013) για τα δικαιώματα των αλληλεγγύως ευθυνομένων
Αρθρο του Γιώργου Δαλιάνη
Η μεταβίβαση ατομικής επιχείρησης
Αρθρο του Γεώργιου Παλαιτσάκη
Οι εννέα τρόποι για την «αποφυγή» των τεκμηρίων
Αρθρο του Γεώργιου Κόντου
Έσοδα και διαδικασία αναγνώρισής τους
Επιμέλεια:
Χρήστος Ν. Τότσης
Νικόλαος Χρ. Τότσης
Ειδήσεις - Κρίσεις Σχόλια:
Αρθρο του Γιώργου Δαλιάνη
Ο εξωλογιστικός προσδιορισμός στον φορολογικό έλεγχο
Αρθρο της Τζένης Πάνου
Νέα πρόταση Οδηγίας για την αντιμετώπιση των Εικονικών Εταιρειών
Αρθρο του Γιάννη Καράφα
Νέα τροποποίηση-παράταση επιστροφής ποσών των επιστρεπτέων προκαταβολών
Αρθρο του Γεώργιου Κόντου
Εσοδα και διαδικασία αναγνώρισής τους
Περισσότερα »
ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΑΣ
Το καλάθι είναι άδειο