Τετάρτη, 24 Απριλίου 2024

www.totsisgroup.gr Est.1954                                          Totsis Group 70 Χρόνια

Λεπτομέρειες ¶ρθρου
Τετάρτη 13 Ιουνίου 2012
Α.Υ.Ο. Πολ. 1140/05.06.2012

Καθορισμός λεπτομερειών για τη λειτουργία της Επιτροπής Διοικητικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών (Ε.Δ.Ε.Φ.Δ.) και τον τρόπο έκδοσης των αποφάσεων αυτής, ως προς την εξέταση της ενδικοφανούς προσφυγής της παραγράφου 4 του άρθρου 70 Α του ν.2238/1994 (Α' 151)

Α.Υ.Ο. Πολ. 1140/05.06.2012

(ΦΕΚ Β' 1780/05-06-2012)

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 70Α του ν.2238/1994 (Α' 151) «Κύρωση Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος», όπως ισχύουν.
β) Της παρ. 2 του άρθρου 24 του ν. 2523/1997 (Α' 179) «Διοικητικές και ποινικές κυρώσεις στη φορολογική νομοθεσία και άλλες διατάξεις», όπως ισχύουν.
γ) Των παρ. 1-3 και 5 του άρθρου 55 του ν. 4002/2011 (Α' 180) «Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου - Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη και τη δημοσιονομική εξυγίανση - Θέματα αρμοδιότητας Υπουργείων Οικονομικών, Πολιτισμού και Τουρισμού και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης».
δ) Του π.δ. 284/1988 (Α' 128) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών».
ε) Του π.δ. 185/2009 (Α' 213) «Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και μετονομασία του σε «Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας …» και του π.δ. 189/2009 (Α' 221) «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων».
στ) Του ν.2717/1999 (Α' 97) «Κώδικας Διοικητικής Δικονομίας», του άρθρου 19 του ν.1599/1986 (Α' 75) «Σχέσεις Κράτους - Πολίτη, καθιέρωση νέου τύπου δελτίου ταυτότητας και άλλες διατάξεις», όπως ισχύουν και του ν.2690/1999 (Α' 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».
2. Το π.δ. 71/2012 (Α' 124) για το διορισμό του Γεωργίου Ζανιά στη θέση του Υπουργού Οικονομικών.
3. Την Α.Υ.Ο. Πολ. 1238/22.11.2011 (Β' 2777) «Οργάνωση, λειτουργία και καθορισμός ημερομηνίας έναρξης υποβολής αιτήσεων διοικητικής επίλυσης φορολογικών διαφορών ενώπιον της Επιτροπής Διοικητικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών (Ε.Δ.Ε.Φ.Δ.) του άρθρου 70Α του ν.2238/1994 (Α' 151)».
4. Την ανάγκη καθορισμού λεπτομερειών για τη λειτουργία της Επιτροπής και τον τρόπο έκδοσης των αποφάσεων αυτής ως προς την εξέταση της ενδικοφανούς προσφυγής της παραγράφου 4 του άρθρου 70Α του ν. 2238/1994 (Α' 151).
5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Αρθρο 1
Αιτήσεις διοικητικής επίλυσης της διαφοράς που έχουν το χαρακτήρα ενδικοφανούς προσφυγής

1. Στην απόφαση αυτή υπάγονται οι αιτήσεις διοικητικής επίλυσης της μετά από έλεγχο φορολογικής διαφοράς σε κάθε φορολογικό αντικείμενο, που κατατίθενται στην αρμόδια φορολογική αρχή από την 29.2.2012 και μετά, εφόσον η αμφισβητούμενη διαφορά του κύριου φόρου, τέλους, εισφοράς ή προστίμου υπερβαίνει το ποσό των τριακοσίων χιλιάδων (300.000) ευρώ. Σε περίπτωση καταλογιστικής πράξης με την οποία καταλογίζονται διακεκριμένως περισσότερα ποσά, η αίτηση διοικητικής επίλυσης έχει το χαρακτήρα ενδικοφανούς προσφυγής αποκλειστικά και μόνο για τα αμφισβητούμενα ποσά που υπερβαίνουν το παραπάνω όριο.

2. Οι ως άνω αιτήσεις διοικητικής επίλυσης της διαφοράς, οι οποίες έχουν το χαρακτήρα ενδικοφανούς προσφυγής, εξετάζονται από την Επιτροπή του άρθρου 70Α του ν.2238/1994.

Αρθρο 2
Διαδικασία για την εξέταση της ενδικοφανούς προσφυγής από την Επιτροπή

1. Η αίτηση για τη διοικητική επίλυση κατατίθεται στην αρμόδια φορολογική αρχή μέσα σε εξήντα (60) ημέρες από την κοινοποίηση της οικείας καταλογιστικής πράξης και διαβιβάζεται στην Επιτροπή με έγγραφο της αρμόδιας φορολογικής αρχής εντός δέκα (10) ημερών από την κατάθεσή της, μαζί με το σχετικό φάκελο της υπόθεσης.

Το έγγραφο περιέχει πλήρες ιστορικό της υπόθεσης και αιτιολογημένες απόψεις της φορολογικής αρχής επί των ισχυρισμών του υπόχρεου. Το έγγραφο αυτό σε περίπτωση ελλείψεων ως προς το εν λόγω περιεχόμενο επιστρέφεται άμεσα στη φορολογική αρχή για συμπλήρωση κατά προτεραιότητα.

2. Με πράξη του Προέδρου της Επιτροπής καθορίζεται, κατά προτεραιότητα, η ημερομηνία προς συζήτηση της αίτησης, ύστερα από την περιέλευσή της σε αυτήν.

Με την πράξη αυτή μπορεί να ορίζεται η ίδια ημερομηνία συζήτησης και για τυχόν άλλες αιτήσεις του υπόχρεου για διοικητική επίλυση διαφορών επί των καταλογιστικών πράξεων που αφορούν τον ίδιο φορολογικό έλεγχο.

3. Αν συντρέχει αποχρών λόγος, η συζήτηση της αίτησης δύναται να αναβληθεί αυτεπαγγέλτως ή ύστερα από αίτηση του υπόχρεου.

4. Αν ο υπόχρεος δεν παραστεί κατά τη συζήτηση, ματαιώνεται η εξώδικη επίλυση της διαφοράς και η αίτησή του απορρίπτεται με σχετική απόφαση της Επιτροπής που επιδίδεται σε αυτόν μέσω της αρμόδιας φορολογικής αρχής.

Αρθρο 3
Λειτουργία της Επιτροπής κατά την εξέταση της ενδικοφανούς προσφυγής

1. Με πράξη του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικών Ελέγχων και Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων ως εισηγητές ενώπιον της Επιτροπής μπορεί να ορίζονται προϊστάμενοι οργανικής μονάδας επιπέδου τμήματος της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Οικονομικών. Επίσης, ως εισηγητές μπορεί να ορίζονται κατά τα ανωτέρω και επόπτες ελέγχου ή προϊστάμενοι οργανικής μονάδας επιπέδου τμήματος ή προϊστάμενοι Ειδικών Συνεργείων Ελέγχου του άρθρου 39 του ν.1914/1990 (Α' 178), όπως ισχύει, για τις υποθέσεις της Δ.Ο.Υ. Μεγάλων Επιχειρήσεων, των Ελεγκτικών Κέντρων και των Ειδικών Συνεργείων Ελέγχου του άρθρου 39 του ν.1914/1990, για τις λοιπές δε υποθέσεις και επόπτες ελέγχου ή προϊστάμενοι οργανικής μονάδας επιπέδου τμήματος των Δ.Ο.Υ. του Νομού Αττικής.

2. Η Επιτροπή συνέρχεται κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου και συνεδριάζει σε κατάστημα του Υπουργείου Οικονομικών. Η διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη της Επιτροπής γίνεται από το Τμήμα Ε' - Διοικητικής υποστήριξης οργάνων και επιτροπών ελέγχου και είσπραξης της Διεύθυνσης Πολιτικής Εισπράξεων.

3. Ο γραμματέας της Επιτροπής ειδοποιεί τον υπόχρεο, τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής με έγγραφη πρόσκληση, στην οποία αναγράφεται ο τόπος, η ημερομηνία και η ώρα συνεδρίασης της Επιτροπής, σύμφωνα με την πράξη της παρ. 2 του άρθρου 2 της παρούσας. Η παρουσία του μέλους κατά τη συνεδρίαση της Επιτροπής αναπληρώνει τη μη πρόσκλησή του.

Κλήτευση των μελών (τακτικών ή αναπληρωματικών) της Επιτροπής δεν απαιτείται, όταν έχουν προκαθοριστεί τακτές ημερομηνίες συνεδριάσεων ή το μέλος έχει δηλώσει από πριν ότι κωλύεται ή όταν το κώλυμα αυτό είναι γνωστό στον Πρόεδρο του συλλογικού οργάνου.

4. Ως μέλος στις συνεδριάσεις της Επιτροπής συμμετέχει ο εκπρόσωπος του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (Σ.Ε.Β.), στις περιπτώσεις δε που η διοικητική επίλυση της διαφοράς αφορά σε φορολογούμενο ο οποίος είναι μέλος ομοσπονδίας επαγγελματιών, βιοτεχνών ή εμπόρων, στις συνεδριάσεις της Επιτροπής συμμετέχει ο εκπρόσωπος της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών, Βιοτεχνών, Εμπόρων Ελλάδος.

5. Η Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει, όταν ο αριθμός των παρόντων μελών είναι μεγαλύτερος των απόντων. Συμμετοχή αναπληρωματικού μέλους επιτρέπεται μόνο σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του τακτικού μέλους. Για τη συμμετοχή του αναπληρωματικού μέλους γίνεται ρητή μνεία στα πρακτικά συνεδριάσεων. Μέλη της Επιτροπής που συνδέονται μεταξύ τους ή με τον υπόχρεο με συγγένεια μέχρι και τον τέταρτο βαθμό εξ αίματος ή αγχιστείας δεν μπορούν να μετέχουν στην ίδια συνεδρίαση.

6. Η Επιτροπή κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων της αλληλογραφεί, μέσω του Προέδρου της, απευθείας με κάθε δημόσια αρχή ή υπηρεσία ή νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, τα οποία έχουν υποχρέωση να παρέχουν τις πληροφορίες που τους ζητούνται.

7. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής μπορεί να καλεί στις συνεδριάσεις οποιονδήποτε ιδιώτη ή υπάλληλο ή μέλος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους για την παροχή πληροφοριών ή γνωμών σχετικά με την υπόθεση που έχει εισαχθεί στην Επιτροπή.

8. Κατά τη συνεδρίαση της Επιτροπής τηρούνται πρακτικά συνεδριάσεων, τα οποία υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον γραμματέα της Επιτροπής και στα οποία, μεταξύ άλλων, γράφονται τα ονόματα των μελών που συμμετέχουν και καταχωρίζεται σε αυτά η γνώμη της μειοψηφίας.

9. Ως προς τα βιβλία που τηρούνται από τον γραμματέα της Επιτροπής έχει εφαρμογή η Α.Υ.Ο. Πολ. 1238/22.11.2011 (Β' 2777) «Οργάνωση, λειτουργία και καθορισμός ημερομηνίας έναρξης υποβολής αιτήσεων διοικητικής επίλυσης φορολογικών διαφορών ενώπιον της Επιτροπής Διοικητικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών (Ε.Δ.Ε.Φ.Δ.) του άρθρου 70Α του ν. 2238/1994 (Α'-151)».

Αρθρο 4
Τρόπος έκδοσης της απόφασης της Επιτροπής κατά την εξέταση της ενδικοφανούς προσφυγής

1. Η Επιτροπή ελέγχει την πράξη κατά το νόμο και την ουσία, εφαρμόζοντας αναλογικά τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 79 του ν. 2717/1999 (Α' 97) «Κώδικας Διοικητικής Δικονομίας».

2. Η Επιτροπή, αφού λάβει υπ’ όψη της τα στοιχεία του φακέλου της υπόθεσης, την εισήγηση του ορισθέντος ως εισηγητή της υπόθεσης, τις απόψεις της φορολογικής αρχής επί των ισχυρισμών του υπόχρεου, τα στοιχεία που προσκομίζονται και όσα αναπτύσσονται από αυτόν εγγράφως ή προφορικώς, καθώς και κάθε άλλο στοιχείο, εκδίδει απόφαση, που υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τον γραμματέα αυτής, η οποία λαμβάνεται με φανερή ψηφοφορία και με την οποία η Επιτροπή αποφαίνεται αιτιολογημένα επί της αιτήσεως. Στην απόφαση αναγράφονται και οι γνώμες των τυχόν μειοψηφούντων μελών.

3. Η Επιτροπή με την απόφασή της μπορεί, κατά περίπτωση, να ακυρώσει εν όλω ή εν μέρει ή να τροποποιήσει την οικεία καταλογιστική πράξη ή να απορρίψει την αίτηση.

4. Ο εισηγητής της υπόθεσης, σε συνεργασία όπου συντρέχει λόγος με τον διενεργήσαντα τον έλεγχο υπάλληλο, επιμελείται άμεσα για τον προσδιορισμό της φορολογικής υποχρέωσης σύμφωνα με την απόφαση της Επιτροπής.

5. Στην περίπτωση που ο φορολογούμενος αποδέχεται την απόφαση της Επιτροπής, συντάσσεται πρακτικό διοικητικής επίλυσης της διαφοράς, το οποίο υπογράφεται από τα μέλη της Επιτροπής και τον υπόχρεο, με την αναγραφή σε αυτό της γνώμης τυχόν μειοψηφήσαντος μέλους, προκειμένου η διαφορά να επιλυθεί ολικά ή μερικά κατά περίπτωση. Αντίγραφο του πρακτικού διοικητικής επίλυσης της διαφοράς παραδίδεται στον υπόχρεο. Το πρακτικό αυτό επέχει και θέση ατομικής ειδοποίησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν.δ. 356/1974 (K.E.Δ.E.).

6. Η απόφαση της Επιτροπής, με τα αντίγραφα των οικείων πρακτικών συνεδρίασης, το φάκελο της υπόθεσης και τυχόν πρακτικά διοικητικής επίλυσης, διαβιβάζονται από το Τμήμα Ε' - Διοικητικής υποστήριξης οργάνων και επιτροπών ελέγχου και είσπραξης της Διεύθυνσης Πολιτικής Εισπράξεων στην αρμόδια φορολογική αρχή, η οποία μεριμνά για την άμεση επίδοση της απόφασης της Επιτροπής στον υπόχρεο.

7. Ο υπόχρεος μπορεί να προσφύγει κατά της απόφασης της Επιτροπής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας.

Αρθρο 5
Δημοσίευση

Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2028/19.04.2024
Οδηγίες συμπλήρωσης εντύπου Ε3 (Κατάσταση Οικονομικών Στοιχείων από Επιχειρηματική Δραστηριότητα) και Κατάστασης Φορολογικής Αναμόρφωσης φορολογικού έτους 2023.
Α.Υ.Ο. Α 1059/18.04.2024
Ψηφιακή υποβολή δήλωσης φόρου δωρεάς προς τα πρόσωπα της παρ. 3 άρθρου 25 του ν. 2961/2001 - «Δήλωση φόρου δωρεάς ακινήτων, κινητών και χρημάτων προς τα πρόσωπα της παρ. 3 του άρθρου 25 του ν. 2961/2001, μέσω της εφαρμογής myPROPERTY
Α.Υ.Ο. Α 1060/19.04.2024
Τύπος και περιεχόμενο της «ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ» - Έντυπο Ε3
Α.Υ.Ο. Α 1056/12.04.2024
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α. 1143/21.9.2023 (Β 5599) απόφασης Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών περί αναστολής είσπραξης βεβαιωμένων οφειλών.
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1055/09.04.2024
Καθορισμός της διαδικασίας αμφισβήτησης του ελάχιστου ετήσιου εισοδήματος από επιχειρηματική δραστηριότητα, του χρόνου διενέργειας του ελέγχου, καθώς και ειδικότερων θεμάτων για την εφαρμογή των παρ. 3 και 4 του άρθρου 28Α του ν. 4172/2013 (Α 167)
Περισσότερα »

Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 18/2024
Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή της παρ. 9 του άρθρου 109 του ν. 3852/2010, όπως ισχύει, περί αναδοχής οφειλών από Ο.Τ.Α.
Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 17/2024
Νέα κατάταξη, από 01.04.2024, σε ασφαλιστικές κλάσεις των αμειβομένων εργαζομένων με κυμαινόμενες αποδοχές για το έτος 2024, λόγω αύξησης του νόμιμου κατώτατου ημερομίσθιο των εργατοτεχνιτών.
Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 14/2024
Ασφάλιση ιδιοκτητών τουριστικών καταλυμάτων κατ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 125 ν. 5078/2023 (ΦΕΚ 211/τ.Α/20.12.23)
Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 9/2024
Χορήγηση εφάπαξ παροχής σε κληρικούς (άρθρο 122 Ν. 5078/2023 ΦΕΚ 211/τ. Α 7/20.12.2023)
Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 8/2024
«Αναπροσαρμογή από 1/1/2024: α) του ανωτάτου ορίου ασφαλιστέων αποδοχών, β) των ποσών ασφαλιστικών κατηγοριών, κλάδου εφάπαξ παροχών (πρόνοιας), του e-ΕΦΚΑ έμμισθων δικηγόρων Δημοσίου και μισθωτών μηχανικών-υγειονομικών, που απασχολούνται στο Δημόσιο Τομέα με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου και γ) των ποσών ασφαλιστικών κατηγοριών, κλάδου επικουρικής ασφάλισης του e-ΕΦΚΑ και του Τ.Ε.Κ.Α., έμμισθων δικηγόρων Δημοσίου και μισθωτών μηχανικών, που απασχολούνται...
Περισσότερα »
Γιώργου Δαλιάνη - Μαρίας Πουρνιά - Νίκης Χατζοπούλου:
Ανέγερση και πώληση οικοδομής από συνιδιοκτήτες οικοπέδου
Αθανασίου Λ. Βουθούνη:
Φορολογική και λογιστική μεταχείριση της ανέγερσης κτίσματος με δαπάνες του μισθωτή σε ακίνητο κυριότητας του εκμισθωτή (τρίτου)
Βασιλικής Ηλιοπούλου:
Υποχρεωτική χρήση τραπεζικού μέσου για συναλλαγές πάνω από 500 ευρώ
Γεωργίου Παλαιτσάκη:
Οι 20 σημαντικές αλλαγές σε φορολογία και οι συναλλαγές του νέου φορολογικού νόμου που εφαρμόζονται από 1.1.2024
Γεωργίου Ι. Δουκίδη:
Τεχνητή Νοημοσύνη και οι Προκλήσεις για το Χρηματοοικονομικό Κλάδο.
Γιώργου Δαλιάνη - Νάνσυ Καλλιανιώτη - Νίκης Χατζοπούλου:
Τραπεζικοί λογαριασμοί στο εξωτερικό παρατείνουν την παραγραφή
Αργύρη Καβουρίνου:
Απασχόληση - εργασία ανηλίκου
Γιώργου Δαλιάνη - Παναγιώτη Παπασταύρου - Νίκης Χατζοπούλου:
Θεώρηση συμφωνητικού από Εφορία και έννομες συνέπειες ως προς το κύρος της συναλλαγής
Επιμέλεια:
ΧΡΗΣΤΟΣ Ν. ΤΟΤΣΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡ. ΤΟΤΣΗΣ
Ειδήσεις - Κρίσεις Σχόλια
Aρθρο του Γιώργου Δαλιάνη
του Διονύση Σαμόλη
και της Νίκης Χατζοπούλου
Συμπληρωματικά στοιχεία του ΣΔΟΕ και της Οικονομικής Αστυνομίας παρατείνουν την παραγραφή;
Περισσότερα »
ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΑΣ
Το καλάθι είναι άδειο