Κυριακή, 23 Ιουνίου 2024

www.totsisgroup.gr Est.1954                                          Totsis Group 70 Χρόνια

Λεπτομέρειες Άρθρου
Τετάρτη 11 Ιανουαρίου 2012
Υπ. Οικ. Πολ. 1260/28.12.2011
Εκκαθαριστικό σημείωμα περαίωσης.
Κοινοποίηση διατάξεων της Πολ. 1241/2011 Α.Υ.Ο. και παροχή οδηγιών για εντατικοποίηση έκδοσης των Εκκαθαριστικών Σημειωμάτων και λοιπά θέματα


Υπ. Οικ. Πολ. 1260/28.12.2011

Σε συνέχεια των οδηγιών που σας δόθηκαν με την Πολ. 1198/21.09.2011 εγκύκλιο διαταγή αναφορικά με την εκούσια κατάργηση των φορολογικών διαφορών που προβλέπεται από τις διατάξεις της παρ.4 του άρθρου 18 του ν. 4002/2011 παρέχουμε επί πλέον οδηγίες μετά και από την Πολ.1241/10.12.2011 Α.Υ.Ο.

1. Με την ως άνω Α.Υ.Ο. παρατάθηκε μέχρι την 30.12.2011 η προθεσμία υποβολής του εκκαθαριστικού σημειώματος του άρθρου 9 του ν. 3888/2010 από τους ίδιους τους φορολογούμενους στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.

Στην ίδια ως άνω ημερομηνία παρατείνεται και η προθεσμία υποβολής του Ειδικού Σημειώματος δήλωσης των τιμολογίων ή εν γένει των φορολογικών στοιχείων της παραγράφου 6 του άρθρου 12 του ν. 3888/2010. Από το τέταρτο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 18 του ν. 4002/2011 προκύπτει ότι οι διατάξεις των άρθρων 1-13 του ν. 3888/2010 έχουν εφαρμογή για τις ανέλεγκτες υποθέσεις όπως αυτές νοούνται στο άρθρο 2 της Πολ. 1147/27.10.2010 εγκυκλίου διαταγής.

2. Αναφορικά με το Ειδικό Σημείωμα δήλωσης των τιμολογίων ή εν γένει των μη νόμιμων φορολογικών στοιχείων, πέραν των οδηγιών που σας δόθηκαν με την Πολ.1198/21.09.2011, διευκρινίζουμε τα εξής:

α. Υπάρχει δυνατότητα υποβολής του ως άνω Ειδικού Σημειώματος όπου θα αναγράφεται διακεκριμένα η καθαρή αξία του φορολογικού στοιχείου καθώς και η αξία του στοιχείου που είναι εικονική κατά τον δηλούντα.

β. Σε περίπτωση που ήδη ο φορολογούμενος έχει υποβάλλει Ειδικό Σημείωμα δήλωσης με ποσό μικρότερο αυτού που προσδιορίσθηκε από τον έλεγχο ή από δελτίο πληροφοριών μπορεί να υποβάλλει, πριν την έκδοση της απόφασης επιβολής προστίμου, νέο Ειδικό Σημείωμα όπου θα αναγράφεται όλο το προσδιορισθέν από τον έλεγχο ποσό ή από το δελτίο πληροφοριών.

γ. Εφόσον έχει εκδοθεί Εκκαθαριστικό Σημείωμα περαίωσης και υποβληθεί το ως άνω Ειδικό Σημείωμα της παρ.6 του άρθρου 12 του ν. 3888/2010 δεν εκδίδεται πλέον Συμπληρωματικό Εκκαθαριστικό Σημείωμα.

δ. Η υποβολή του Ειδικού Σημειώματος περιλαμβάνει φορολογικά στοιχεία που αφορούν διαχειριστικές περιόδους που έκλεισαν μέχρι 31.12.2009.

ε. Το ως άνω Ειδικό Σημείωμα δήλωσης μπορεί να υποβληθεί μέχρι την 30.12.2011 εφόσον μέχρι την ημερομηνία αυτή δεν έχει εκδοθεί απόφαση επιβολής προστίμου του Κ.Β.Σ. για τα στοιχεία αυτά ούτε έχει γίνει έναρξη τακτικού ελέγχου από οποιαδήποτε ελεγκτική αρχή ή ελέγχου εφαρμογής των διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 68 του Κ.Φ.Ε. και της παραγράφου 3 του άρθρου 49 του ν. 2859/2000 (Φ.Π.Α.).

3. Σε περιπτώσεις που είχαν εκδοθεί Εκκαθαριστικά Σημειώματα του άρθρου 9 του ν. 3888/2010, πριν την ισχύ των διατάξεων της παραγράφου 4 του άρθρου 18 του ν. 4002/2011 τα οποία δεν έγιναν αποδεκτά πριν την κοινοποίησή τους πλέον στους φορολογούμενους σύμφωνα με τις οδηγίες που σας δόθηκαν με την Πολ. 1198/21.09.2011 θα πρέπει να καταχωρούνται στην εφαρμογή που βρίσκεται στον δικτυακό τόπο http://10.16.5.21.

4. Σε ότι αφορά την έκδοση των Εκκαθαριστικών Σημειωμάτων θα πρέπει όλες οι Δ.Ο.Υ. της χώρας να επιτείνουν τις προσπάθειές τους ώστε η έκδοση των ανωτέρω Εκκαθαριστικών Σημειωμάτων να έχει ολοκληρωθεί μέχρι 30.12.2011.

5. Περαιτέρω σας γνωρίζουμε ότι με τις Πολ. 1178/23.08.2011 και Πολ. 1233/17.11.2011 προβλέπεται ότι η επιλογή των υποθέσεων για έλεγχο γίνεται με τη χρήση μεθόδων ανάλυσης κινδύνου και ως εκ τούτου τα αιτήματα που έχουν υποβληθεί από τις διάφορες ελεγκτικές αρχές για συγκρότηση Ειδικών Συνεργείων Ελέγχου ή για ανάθεση υποθέσεων για έλεγχο σε άλλη ελεγκτική αρχή δεν είναι δυνατόν να ικανοποιηθούν.

6. Τέλος οι δηλώσεις που υποβάλλονται από τις κοινωνίες αστικού δικαίου καθώς και από τις κοινοπραξίες που αναφέρονται στη παράγραφο 2 του ν. 2238/1994 και πραγματοποίησαν εκπρόθεσμη έναρξη εργασιών των οποίων τα μέλη ελέγχονται από Ειδικά Συνεργεία Ελέγχου του άρθρου 39 του ν. 1914/1990 θα διαβιβάζονται άμεσα στα ως άνω Ειδικά Συνεργεία Ελέγχου για τις περαιτέρω ενέργειες αρμοδιότητάς τους. Οι δηλώσεις αυτές που αφορούν χρήσεις μέχρι 31.12.2009 δεν εμπίπτουν στις εξαιρέσεις της περίπτωσης η΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 18 του ν.4002/2011.


Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1097/14.06.2024
Παράταση της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φόρου πλοίων δεύτερης κατηγορίας του ν. 27/1975 (Α 77).
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1096/14.06.2024
Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φόρου ρυμουλκών ή ναυαγοσωστικών πλοίων δεύτερης κατηγορίας του ν. 27/1975 (Α 77) με ξένη σημαία, η διαχείριση των οποίων γίνεται από εταιρείες του άρθρου 25 του ίδιου νόμου, φορολογικού έτους 2023 και επόμενων, καθώς και καθορισμός δικαιολογητικών εγγράφων που συνυποβάλλονται με αυτή
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1095/14.06.2024
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α. 1122/2023 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Τύπος και περιεχόμενο των δηλώσεων φόρου πλοίων πρώτης και δεύτερης κατηγορίας που υποβάλλονται από φορείς εμπορικής εκμετάλλευσης πλοίων ναυλωμένων βάσει χρόνου/ταξιδίου, κατ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 26δ του ν. 27/1975 (Α 77) από το φορολογικό έτος 2023 και μετά, καθώς και καθορισμός των δικαιολογητικών εγγράφων που συνυποβάλλονται» (Β 4976).
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1094/14.06.2024
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α. 1102/13.7.2023 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) «Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φόρου πλοίων δεύτερης κατηγορίας του ν. 27/1975 (Α 77) φορολογικού έτους 2023 και επόμενων, καθώς και καθορισμός των δικαιολογητικών εγγράφων που συνυποβάλλονται με αυτή» (Β 4650)
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1093/13.06.2024
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1169/21.7.2021 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) «Καθορισμός του τρόπου, των διαδικασιών και των οργάνων για την εφαρμογή του άρθρου 13A του ν. 2523/1997, για την αναστολή λειτουργίας επαγγελματικής εγκατάστασης, την επιβολή της ειδικής χρηματικής κύρωσης και του ειδικού προστίμου από τα όργανα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Β 3294).
Περισσότερα »

Γιώργου Δαλιάνη - Μαρίας Πουρνιά - Νίκης Χατζοπούλου:
Ανέγερση και πώληση οικοδομής από συνιδιοκτήτες οικοπέδου
Αθανασίου Λ. Βουθούνη:
Φορολογική και λογιστική μεταχείριση της ανέγερσης κτίσματος με δαπάνες του μισθωτή σε ακίνητο κυριότητας του εκμισθωτή (τρίτου)
Βασιλικής Ηλιοπούλου:
Υποχρεωτική χρήση τραπεζικού μέσου για συναλλαγές πάνω από 500 ευρώ
Γεωργίου Παλαιτσάκη:
Οι 20 σημαντικές αλλαγές σε φορολογία και οι συναλλαγές του νέου φορολογικού νόμου που εφαρμόζονται από 1.1.2024
Γεωργίου Ι. Δουκίδη:
Τεχνητή Νοημοσύνη και οι Προκλήσεις για το Χρηματοοικονομικό Κλάδο.
Γιώργου Δαλιάνη - Νάνσυ Καλλιανιώτη - Νίκης Χατζοπούλου:
Τραπεζικοί λογαριασμοί στο εξωτερικό παρατείνουν την παραγραφή
Αργύρη Καβουρίνου:
Απασχόληση - εργασία ανηλίκου
Γιώργου Δαλιάνη - Παναγιώτη Παπασταύρου - Νίκης Χατζοπούλου:
Θεώρηση συμφωνητικού από Εφορία και έννομες συνέπειες ως προς το κύρος της συναλλαγής
Επιμέλεια:
ΧΡΗΣΤΟΣ Ν. ΤΟΤΣΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡ. ΤΟΤΣΗΣ
Ειδήσεις - Κρίσεις Σχόλια
Aρθρο του Γιώργου Δαλιάνη
του Διονύση Σαμόλη
και της Νίκης Χατζοπούλου
Συμπληρωματικά στοιχεία του ΣΔΟΕ και της Οικονομικής Αστυνομίας παρατείνουν την παραγραφή;
Περισσότερα »
ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΑΣ
Το καλάθι είναι άδειο