Παρασκευή, 3 Φεβρουαρίου 2023

www.totsisgroup.gr Est.1954                                          Totsis Group 67 Χρόνια

ΤΕΥΧΟΣ logistis
Εισάγετε το email σας
και μείνετε ενημερωμένοι
Λεπτομέρειες ¶ρθρου
Τετάρτη 4 Ιανουαρίου 2012
Υπ. Οικ. Πολ. 1006/02.01.2012
Φορολόγηση υπεραξίας μετοχών.
Κοινοποίηση των διατάξεων των παραγράφων 2 έως 9 του άρθρου 3 της από 31.12.2011 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 268 Α/31.12.2011).


Υπ. Οικ. Πολ. 1006/02.01.2012

Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις των παραγράφων 2 έως 9 του άρθρου 3 της από 31.12.2011 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, που δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως με αριθ. 268 Α/31.12.2011.
1. Με τις διατάξεις των παραγράφων 2, 3, 4 και 5 του άρθρου 3 της πιο πάνω Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου μετατίθεται από 1η Ιανουαρίου 2012 σε 1η Απριλίου 2012 ο χρόνος έναρξης ισχύος της παραγράφου 3 του άρθρου 16 του ν. 3943/2011, σχετικά με τη φορολόγηση της υπεραξίας που προκύπτει από την πώληση μετοχών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών σε τιμή ανώτερη της τιμής απόκτησής τους. Συγκεκριμένα, θα φορολογείται με τις γενικές διατάξεις φορολογίας εισοδήματος η υπεραξία που προκύπτει από την πώληση μετοχών εισηγμένων στο ΧΑ ή σε αλλοδαπό χρηματιστήριο, όταν η αγορά τους λαμβάνει χώρα από 1η Απριλίου 2012 και μετά. Μέχρι τότε εξακολουθεί να επιβάλλεται φόρος 2‰ επί της αξίας των πωλούμενων μετοχών και η υπεραξία που προκύπτει από την πώληση απαλλάσσεται της φορολογίας.

2. Με την παράγραφο 6 του ίδιου άρθρου της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, παρατείνεται η προθεσμία υποβολής φορολογικών δηλώσεων που προβλέπεται από τις διατάξεις της περίπτωσης α' της παραγράφου 1 του άρθρου 18 του ν. 4002/2011 μέχρι και την 30η Δεκεμβρίου 2011. Η προθεσμία αυτή έχει ήδη παραταθεί με την Πολ. 1266/2011 Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών μέχρι την 20η Ιανουαρίου 2012.

3. Με την παράγραφο 8 του ίδιου άρθρου της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου παρατείνεται η ισχύς των διατάξεων των περιπτώσεων γ', δ' και ε' της παραγράφου 1 και των περιπτώσεων γ' και δ' της παραγράφου 2 του άρθρου 10 του ν. 2579/1998, σύμφωνα με τις οποίες καταβάλλονται εφάπαξ πάγια ποσά φόρου, για την άδεια κυκλοφορίας και το όχημα αντίστοιχα, κατά τη μεταβίβαση τουριστικού λεωφορείου δημόσιας χρήσης, λεωφορείου δημόσιας χρήσης ενταγμένου σε ΚΤΕΛ, καθώς και λεωφορείου δημόσιας χρήσης που ανήκει στον Οργανισμό Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (ΟΑΣΘ), έως τις 31 Δεκεμβρίου 2012.

4. Με την παράγραφο 7 του ίδιου άρθρου της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, ορίζεται ότι το πιστοποιητικό του άρθρου 48 του ν. 3842/2010 απαιτείται για συμβολαιογραφικά έγγραφα που καταρτίζονται από φυσικά πρόσωπα, μετά την 1η Ιανουαρίου 2013. Τονίζεται ότι το πιστοποιητικό αυτό απαιτείται να επισυνάπτεται μόνο σε συμβολαιογραφικά έγγραφα που καταρτίζονται από νομικά πρόσωπα μετά την 1η Ιανουαρίου 2012. Ο τύπος και το περιεχόμενο του πιστοποιητικού των νομικών προσώπων καθώς και ο τρόπος εφαρμογής του, ορίζονται στην Πολ. 1265/2011 Απόφαση Υπουργού Οικονομικών.

5. Με τη διάταξη της παραγράφου 9 του ίδιου άρθρου της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου τροποποιείται η διάταξη του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 12 του άρθρου πέμπτου του ν. 3845/2010 (65 Α), όπως αυτό προστέθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου 4 του ν. 3899/2010 (Α 212), και ορίζεται ως ημερομηνία έναρξης επιβολής του ειδικού φόρου των διαφημίσεων που προβάλλονται από την τηλεόραση, η 1-1-2013.


Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2005/26.01.2023
Στατιστικά κατώφλια έτους 2023 για την υποβολή δήλωσης Intrastat
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1008/23.01.2023
Καθορισμός της Σταθμισμένης Μέσης Τιμής (Σ.Μ.Τ.) λιανικής πώλησης των τσιγάρων για το έτος 2023, στις περιπτώσεις που αποτελούν αντικείμενο λαθρεμπορίας ή διακινούνται υπό καθεστώς αναστολής και δεν έχει καθοριστεί η τιμή λιανικής πώλησης αυτών.
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2094/30.12.2022
Παροχή οδηγιών για την υποβολή δηλώσεων φόρου κληρονομιάς σε έντυπη μορφή
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2091/28.12.2022
Παροχή διευκρινίσεων αναφορικά με την απαλλαγή από το ΦΠΑ στην παροχή υπηρεσιών και στην παράδοση αγαθών για εκδηλώσεις που οργανώνονται από δικαιούχα πρόσωπα για την οικονομική τους ενίσχυση βάσει της περ. ιη, της παρ. 1, του άρθρου 22 του Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ν. 2859/2000, Α 248).
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2089/21.12.2022
Οδηγίες σχετικά με την φορολογική μεταχείριση των προσωρινών διαφορών μεταξύ λογιστικής και φορολογικής βάσης κατά το χρόνο διανομής τους
Περισσότερα »

Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 43/27.12.2022
Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 6 του ν. 4997/2022 «Εξορθολογισμός ασφαλιστικής και συνταξιοδοτικής νομοθεσίας, ενίσχυση ευάλωτων κοινωνικών ομάδων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 219) περί παραγραφής των αξιώσεων του e-Ε.Φ.Κ.Α. από μη καταβληθείσες ασφαλιστικές εισφορές και συγκεντρωτική καταγραφή των διατάξεων περί διακοπής και αναστολής παραγραφής.»
Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 42/2022
Διαδικασία συμψηφισμού και επιστροφής των αχρεωστήτως καταβληθεισών ασφαλιστικών εισφορών Μη Μισθωτών ασφαλισμένων, Ελεύθερων Επαγγελματιών, Αυτοαπασχολούμενων και Αγροτών - Ηλεκτρονική Υπηρεσία υποβολής αίτησης
Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 40/2022
Υπολογισμός Ημερών Ασφάλισης των μελών Διοικητικών Συμβουλίων Ανωνύμων Εταιρειών και Αγροτικών Συνεταιρισμών για αμοιβές που λαμβάνουν, από 01.01.2020 και μετέπειτα. Απεικόνιση της ασφάλισης στην Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (Α.Π.Δ.) e - Ε.Φ.Κ.Α. Κοινών Επιχειρήσεων.
Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 38/02.12.2022
Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 20 του Ν. 4997/2022 (ΦΕΚ 219/τ.Α/25.11.2022)
Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 35/03.11.2022
Σχετικά με την επιλογή φορέα Κύριας ασφάλισης, προσώπων που απασχολούνται στο Δημόσιο με σχέση εργασίας Δημοσίου Δικαίου και υπάγονταν λόγω ιδιότητας σε δύο ή περισσότερους πρώην φορείς για την ίδια απασχόληση, κατ εφαρμογή του Ν.4892/2022
Περισσότερα »
Επιμέλεια:
ΧΡΗΣΤΟΣ Ν. ΤΟΤΣΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡ. ΤΟΤΣΗΣ
Ειδήσεις - Κρίσεις Σχόλια
Aρθρο του Γιώργου Δαλιάνη
του Διονύση Σαμόλη
και της Νίκης Χατζοπούλου
Συμπληρωματικά στοιχεία του ΣΔΟΕ και της Οικονομικής Αστυνομίας παρατείνουν την παραγραφή;
Aρθρο της Τζένης Πάνου
Φορολογικά προνόμια για αλλοδαπούς συνταξιούχους
Aρθρο του Σωκράτη Μπόγια
'Ελεγχος ενδοομιλικών συναλλαγών στην Κύπρο
Aρθρο της Τατιάνας Ψαριανού
Τα μακροχρόνια υπόλοιπα εμπορικών λογαριασμών δεν χαρτοσημαίνονται.
Επιμέλεια:
Χρήστος Ν. Τότσης
Νικόλαος Χρ. Τότσης
Ειδήσεις - Κρίσεις Σχόλια:
Αρθρο του Χρυσόστομου Γκίκα
Επισημάνσεις εκ των άρθρων 37 και 50 παρ. 7 του Κ.Φ.Δ. (ν. 4174/2013) για τα δικαιώματα των αλληλεγγύως ευθυνομένων
Αρθρο του Γιώργου Δαλιάνη
Η μεταβίβαση ατομικής επιχείρησης
Αρθρο του Γεώργιου Παλαιτσάκη
Οι εννέα τρόποι για την «αποφυγή» των τεκμηρίων
Αρθρο του Γεώργιου Κόντου
Έσοδα και διαδικασία αναγνώρισής τους
Περισσότερα »
ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΑΣ
Το καλάθι είναι άδειο