Σάββατο, 30 Σεπτεμβρίου 2023

www.totsisgroup.gr Est.1954                                          Totsis Group 69 Χρόνια

ΤΕΥΧΟΣ logistis
Εισάγετε το email σας
και μείνετε ενημερωμένοι
Λεπτομέρειες Άρθρου
Τρίτη 15 Μαρτίου 2011
Υπ. Οικ. Δ12Β 1065907/17.05.2010
Προσδιορισμός φορολογητέων καθαρών κερδών για την επιβολή της έκτακτης εισφοράς των κοινοπραξιών πλοίων, που εκμεταλλεύονται πλοία ιδιοκτησίας τρίτων

Υπ. Οικ. Δ12Β 1065907/17.05.2010

Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:
1. Με τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 3808/2009 επιβλήθηκε έκτακτη εφάπαξ εισφορά κοινωνικής ευθύνης, στο συνολικό καθαρό εισόδημα οικονομικού έτους 2009, των νομικών προσώπων της παρ. 4 του άρθρου 2 του v. 2238/1994 (προσωπικές εταιρείες, κοινοπραξίες, κλπ.) και της παρ. 1 του άρθρου 101 του ίδιου νόμου (Α.Ε., Ε.Π.Ε., δημόσιες, δημοτικές και κοινοτικές επιχειρήσεις, συνεταιρισμοί, υποκαταστήματα αλλοδαπών επιχειρήσεων, κλπ,). Με τις ίδιες διατάξεις ορίζεται, ότι η έκτακτη εισφορά επιβάλλεται στα συνολικά καθαρά κέρδη, όπως αυτά προσδιορίζονται με βάση τις διατάξεις της παρ. 19 του άρθρου 31 και της παρ. 7 του άρθρου 105 του ν. 2238/1994, εφόσον τα κέρδη αυτά υπερβαίνουν τα 5.000.000 ευρώ.

2. Εξάλλου, με τη αρ. 11668/22.12.2009/Πολ. 1156 ερμηνευτική εγκύκλιο του ν. 3803/2009 διευκρινίσθηκε, ότι η εισφορά επιβάλλεται στο συνολικό καθαρό κέρδος (Κωδικός 024) μετά την προσθήκη των λογιστικών διαφορών (δαπάνες που δεν αναγνωρίζονται προς έκπτωση) που έχουν δηλωθεί στους κωδικούς 018, 019, 020, 450, 021, 022 και 023 (δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος Ε5 των προσωπικών εταιρειών, κοινοπραξιών κλπ.).

3. Με τις διατάξεις της αρ. 1083741/19.07.1996/Πολ. 1215 Α.Υ.Ο. ορίζεται, ότι οι κοινοπραξίες πλοίων, που λειτουργούν σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του Π.Δ. 186/1992 (Κ.Β.Σ.) και εκμεταλλεύονται πλοία της εμπορικής ναυσιπλοΐας (πλόες εσωτερικούς ή εξωτερικούς), ιδιοκτησίας τους ή ιδιοκτησίας τρίτων, ανεξάρτητα από τη νομική προσωπικότητα του κατόχου τους, υποχρεούνται να εκδίδουν, για κάθε μέλος τους, θεωρημένη ειδική εκκαθάριση, το αργότερο μέχρι τη δεκάτη ημέρα κάθε μήνα και με ημερομηνία έκδοσης την τελευταία ημέρα του προηγούμενου μήνα. Αμέσως μετά την έκδοση της αποστέλλεται στο μέλος που αφορά και αποτελεί, σύμφωνα με τις διατάξεις ταυ Κ.Β.Σ., το φορολογικό στοιχείο κτήσης του μερίσματος για το μέλος και απόδοσης για την Κοινοπραξία (άρθρο 2).

4. Από τα στοιχεία που τέθηκαν υπόψη της υπηρεσία μας προκύπτει, ότι οι κοινοπραξίες πλοίων, οι οποίες εκμεταλλεύονται πλοία ιδιοκτησίας των μελών τους, κάθε τέλος του μήνα προβαίνουν σε προσδιορισμό του εισοδήματός τους (από το σύνολο των ακαθαρίστων εσόδων αφαιρούνται οι δαπάνες λειτουργίας της κοινοπραξίας) αποδίδοντας τα κέρδη στα μέλη τους, με μηνιαία εκκαθαριστικά σημειώματα, κατά το ποσοστό συμμεοχής τους. Περαιτέρω, όπως προκύπτει από τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος τοιν πιο πάνω κοινοπραξιών, τα κέρδη αυτά έχουν δηλωθεί στον κωδικό 024 της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (Ε5) και παράλληλα έχουν αφαιρεθεί με την αναγραφή τους στο κωδικό 059, με αποτέλεσμα να μη προκύπτουν φορολογητέα κέοδη (ΚΑ 048). Η συμπλήρωση όμως του κωδικού 024 είχε ως αποτέλεσμα να ληφθεί υπόψη από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.) για την επιβολή εισφοράς ετιί κερδών των υπόψη κοινοπραξιών που δεν απέκτησαν, σύμφωνα με όσα αναφέρονται πιο πάνω.

5. Μετά από όλα όσα αναφέρθηκαν πιο πάνω προκύπτει, ότι στην προκειμένη περίπτωση δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 3808/2009, καθόσον τα ποσά που εμφανίζουν οι κοινοπραξίες πλοίων στον κωδικό 024 της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (Ε5), αποτελούν κέρδη των μελών τους, που έχουν ήδη αποδοθεί σ' αυτά, με βάση τις μηνιαίες εκκαθαρίσεις, κατ' εφαρμογή της αρ. 1083741/19.07.1996/Πολ. 1215 Α.Υ.Ο. Ενόψει των ανωτέρω, οι κοινοπραξίες πλοίων που εμπίπτουν στις πιο πάνω περιπτώσεις πρέπει να υποβάλουν αίτηση προς την αρμόδια Δ.Ο.Υ, και η οποία στη συνέχεια θα πρέπει να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες, εφόσον βέβαια τα στοιχεία που τέθηκαν υπόψη της υπηρεσίας μας ισχύουν εν τοις πράγμασι.


Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2056/20.09.2023
Γνωστοποίηση της τιμής ελαιολάδου ελαιοκομικού έτους 2023-2024, για την εφαρμογή των διατάξεων της εισφοράς δακοκτονίας.
Κ.Υ.Α. Α 1146/26.09.2023
Τροποποίηση: α) της υπ αρ. 30/004/000/539/04.03.2019 κοινής απόφασης των υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης, Οικονομικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Υποδομών και Μεταφορών (Β 803), β) της υπ αρ. 94/2021 κοινής απόφασης των υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (Β 1339/2023) και γ) της υπ αρ. 95/2021 κοινής απόφασης των υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Β 1136/2023).
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1124/07.08.2023
Διενέργεια ελέγχου για τη διαπίστωση της ορθής εφαρμογής του άρθρου 54Α του ν. 4174/2013 (Α 170) και του άρθρου 54 Α του ν. 4987/2022 (Α 206) από τους συμβολαιογράφους ή/και από τους φύλακες μεταγραφών/προϊσταμένους κτηματολογικών γραφείων, για το έτος 2022.
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1123/07.08.2023
Καθορισμός βιβλίων καταχώρισης εισπρακτέων και επιστρεπτέων ποσών κατά τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 30 και της παρ. 5 του άρθρου 42 του ν. 4987/2022 (Α 206).
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1122/07.08.2023
Τύπος και περιεχόμενο των δηλώσεων φόρου πλοίων πρώτης και δεύτερης κατηγορίας που υποβάλλονται από φορείς εμπορικής εκμετάλλευσης πλοίων ναυλωμένων βάσει χρόνου/ταξιδίου, κατ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 26δ του ν. 27/1975 (Α 77) από το φορολογικό έτος 2023 και μετά, καθώς και καθορισμός των δικαιολογητικών εγγράφων που συνυποβάλλονται.
Περισσότερα »

Επιμέλεια:
ΧΡΗΣΤΟΣ Ν. ΤΟΤΣΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡ. ΤΟΤΣΗΣ
Ειδήσεις - Κρίσεις Σχόλια
Aρθρο του Γιώργου Δαλιάνη
του Διονύση Σαμόλη
και της Νίκης Χατζοπούλου
Συμπληρωματικά στοιχεία του ΣΔΟΕ και της Οικονομικής Αστυνομίας παρατείνουν την παραγραφή;
Aρθρο της Τζένης Πάνου
Φορολογικά προνόμια για αλλοδαπούς συνταξιούχους
Aρθρο του Σωκράτη Μπόγια
'Ελεγχος ενδοομιλικών συναλλαγών στην Κύπρο
Aρθρο της Τατιάνας Ψαριανού
Τα μακροχρόνια υπόλοιπα εμπορικών λογαριασμών δεν χαρτοσημαίνονται.
Επιμέλεια:
Χρήστος Ν. Τότσης
Νικόλαος Χρ. Τότσης
Ειδήσεις - Κρίσεις Σχόλια:
Αρθρο του Χρυσόστομου Γκίκα
Επισημάνσεις εκ των άρθρων 37 και 50 παρ. 7 του Κ.Φ.Δ. (ν. 4174/2013) για τα δικαιώματα των αλληλεγγύως ευθυνομένων
Αρθρο του Γιώργου Δαλιάνη
Η μεταβίβαση ατομικής επιχείρησης
Αρθρο του Γεώργιου Παλαιτσάκη
Οι εννέα τρόποι για την «αποφυγή» των τεκμηρίων
Αρθρο του Γεώργιου Κόντου
Έσοδα και διαδικασία αναγνώρισής τους
Περισσότερα »
ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΑΣ
Το καλάθι είναι άδειο