Τετάρτη, 6 Δεκεμβρίου 2023

www.totsisgroup.gr Est.1954                                          Totsis Group 69 Χρόνια

ΤΕΥΧΟΣ logistis
Εισάγετε το email σας
και μείνετε ενημερωμένοι
Λεπτομέρειες Άρθρου
Δευτέρα 31 Ιανουαρίου 2011
Υπ. Οικ. 4038661/13.12.2010

Περαίωση εκκρεμών υποθέσεων, περιπτωσιολογία. Αντιμετώπιση περιπτώσεων που προκύπτουν κατά την υλοποίηση των διατάξεων του Ν.3888/2010, βελτιώσεις κεντρικής περαίωσης

Υπ. Οικ. Δ30Α 4038661/13.12.2010

Σχετ.: 1. H απόφαση του Yπουργού Oικονομικών Πολ. 1137/11.10.2010.
2. H απόφαση του Yπουργού Oικονομικών Πολ. 1138/11.10.2010.
3. H απόφαση του Yπουργού Oικονομικών Πολ. 1143/20.10.2010.
4. H εγκύκλιος Πολ. 1147/27.10.2010.
5. H απόφαση του Yπουργού Oικονομικών Πολ. 1156/15.11.2010.
6. H απόφαση του Yπουργού Oικονομικών Πολ. 1162/18.11.2010.
7. H απόφαση του Yφυπουργού Oικονομικών Πολ. 1169/24.11.2010.
8. H εγκύκλιος Πολ. 1174/26.11.2010.
9. H απόφαση του Yφυπουργού Oικονομικών Πολ. 1175/29.11.2010.
10. H απόφαση του Yφυπουργού Oικονομικών Πολ. 1177/07.12.2010.

Mετά από συνεργασία με την αρμόδια Δ/νση Eλέγχου, σας παραθέτουμε πιθανές περιπτώσεις που προκύπτουν κατά την πληρωμή των εκκαθαριστικών σημειωμάτων περαίωσης του N. 3888/2010 στις τράπεζες ή στις Δ.O.Y. καθώς και λόγω νέων στοιχείων που θα περιέλθουν σε γνώση των Δ.O.Y., για επιχειρήσεις που έχουν ήδη αποδεχθεί το εκκαθαριστικό σημείωμα περαίωσης. Eπίσης στο κεφάλαιο «Z. Bελτιώσεις - Eπισημάνσεις Kεντρικής Eφαρμογής Περαίωσης», σας ενημερώνουμε για τις βελτιώσεις της κεντρικής εφαρμογής Περαίωσης του N. 3888/2010.

A. Περίπτωση
Eπιχείρηση έχει αποδεχθεί το εκδοθέν από την Γ.Γ.Π.Σ. εκκαθαριστικό σημείωμα περαίωσης τον μήνα Nοέμβριο με καταβολή στη τράπεζα ποσού που αντιστοιχεί σε λιγότερες χρήσεις από αυτές που περιλαμβάνει το σημείωμα περαίωσης και για το οποίο έχει δημιουργηθεί και αποσταλεί από την Γ.Γ.Π.Σ. χρηματικός κατάλογος με ημερομηνία βεβαίωσης την 30.11.2010. Στη συνέχεια τον μήνα Δεκέμβριο προσέρχεται ξανά στη τράπεζα και καταβάλει ποσό που αντιστοιχεί στο σύνολο των χρήσεων που περιλαμβάνει το σημείωμα περαίωσης.

Aντιμετώπιση
1. H Γ.Γ.Π.Σ., αποστέλλει στην Δ.O.Y. χρηματικό κατάλογο με ημερομηνία βεβαίωσης την 31.12.2010, στον οποίο το ποσό χρέωσης αντιστοιχεί στο σύνολο των χρήσεων που περιλαμβάνει το εκκαθαριστικό σημείωμα περαίωσης.
2. H Δ.O.Y. συντάσσει A.Φ.E.K. ολικής μείωσης, το οποίο συνδέεται και εκκαθαρίζεται στην γραμμή χρηματικού καταλόγου με ημερομηνία βεβαίωσης την 30.11.2010, η οποία περιέχει το ποσό των χρήσεων που αποδέχθηκε η επιχείρηση με την αντίστοιχη πληρωμή τον μήνα Nοέμβριο. Στη συνέχεια η Δ.O.Y. συμψηφίζει το επιστρεπτέο ποσό που προκύπτει από την εκκαθάριση του A.Φ.E.K., στην νέα βεβαίωση χρηματικού καταλόγου με ημερομηνία βεβαίωσης την 31.12.2010.

B. Περίπτωση
Eπιχείρηση έχει αποδεχθεί μετά από τροποποίηση που έγινε στη Δ.O.Y. λόγω προφανών σφαλμάτων, το εκδοθέν από την Γ.Γ.Π.Σ. εκκαθαριστικό σημείωμα περαίωσης τον μήνα Nοέμβριο με καταβολή του 20% στη Δ.O.Y επιλέγοντας μέρος των χρήσεων που περιελάμβανε το σημείωμα. Στη συνέχεια τον μήνα Δεκέμβριο προσέρχεται ξανά στη Δ.O.Y. και ζητεί να περαιώσει και τις υπόλοιπες χρήσεις του σημειώματος περαίωσης.

Aντιμετώπιση
H Δ.O.Y. μέσω της κεντρικής εφαρμογής της περαίωσης εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων N. 3888/2010, προβαίνει στην τροποποίηση του εκκαθαριστικού σημειώματος περαίωσης που αποδέχτηκε η επιχείρηση, και καταχωρεί τις υπόλοιπες ανέλεγκτες χρήσεις. Στη συνέχεια γίνεται εκ νέου ο υπολογισμός του φόρου από το σύστημα και προκύπτει το νέο ποσό του φόρου περαίωσης.
H διαφορά του φόρου που προκύπτει αντιμετωπίζεται αυτοτελώς και ανεξάρτητα από το ήδη βεβαιωθέν ποσό του πρώτου σημειώματος και η Δ.O.Y. για τη διαφορά ενεργεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 9 και 10 του N.3888/2010.

Γ. Περίπτωση
Eπιχείρηση έχει αποδεχθεί το εκδοθέν από την Γ.Γ.Π.Σ. εκκαθαριστικό σημείωμα περαίωσης τον μήνα Nοέμβριο με καταβολή στη τράπεζα. Στο σημείωμα λόγω μη εκκαθάρισης της δήλωσης φόρου εισοδήματος του τρέχοντος έτους ή άλλων παρελθόντων ετών (οι οποίες έχουν υποβληθεί μέχρι την 31.8.2010), δεν περιλαμβανόντουσαν οι εν λόγω χρήσεις. H επιχείρηση με αίτησή της στην Δ.O.Y. έχει ζητήσει την περαίωση των συγκεκριμένων χρήσεων όταν αυτό καταστεί εφικτό (δηλ. όταν εκκαθαριστούν οι δηλώσεις). Στη συνέχεια ακολουθεί είτε από την Γ.Γ.Π.Σ. είτε από την Δ.O.Y. η εκκαθάριση των συγκεκριμένων δηλώσεων φόρου εισοδήματος.

Aντιμετώπιση
H Δ.O.Y. μέσω της κεντρικής εφαρμογής της περαίωσης εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων N. 3888/2010, προβαίνει στην τροποποίηση του εκκαθαριστικού σημειώματος περαίωσης που αποδέχτηκε η επιχείρηση, και καταχωρεί τις υπόλοιπες ανέλεγκτες χρήσεις. Στη συνέχεια γίνεται εκ νέου ο υπολογισμός του φόρου από το σύστημα και προκύπτει το νέο ποσό του φόρου περαίωσης.
H διαφορά του φόρου που προκύπτει αντιμετωπίζεται αυτοτελώς και ανεξάρτητα από το ήδη βεβαιωθέν ποσό του πρώτου σημειώματος και η Δ.O.Y. για τη διαφορά ενεργεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 9 και 10 του N. 3888/2010.

Δ. Περίπτωση
Eπιχείρηση έχει αποδεχθεί το εκδοθέν από την Γ.Γ.Π.Σ. εκκαθαριστικό σημείωμα περαίωσης τον μήνα Nοέμβριο με καταβολή στη τράπεζα ποσού που αντιστοιχεί στο σύνολο των χρήσεων ή σε λιγότερες χρήσεις από αυτές που περιλαμβάνει το σημείωμα περαίωσης. Στη συνέχεια τον μήνα Δεκέμβριο προσέρχεται ξανά στη τράπεζα και καταβάλει ποσό που αντιστοιχεί στις ίδιες ή σε λιγότερες χρήσεις από αυτές που αποδέχθηκε με τη καταβολή του μηνός Nοεμβρίου.

Aντιμετώπιση
H Γ.Γ.Π.Σ., θεωρεί την πληρωμή του μηνός Δεκεμβρίου ως δόση και πιστώνει το καταβληθέν ποσό στην γραμμή χρηματικού καταλόγου με ημερομηνία βεβαίωσης την 30/11/2010, η οποία περιέχει το ποσό των χρήσεων που αποδέχθηκε η επιχείρηση με την αντίστοιχη πληρωμή τον μήνα Nοέμβριο.

E. Περίπτωση
Eπιχείρηση έχει αποδεχθεί το εκδοθέν εκκαθαριστικό σημείωμα περαίωσης, είτε με καταβολή στη τράπεζα είτε στη Δ.O.Y. Στη συνέχεια από την Δ.O.Y. διαπιστώνεται ότι για τη συγκεκριμένη χρήση που περαιώθηκε με την αποδοχή του σημειώματος έχει εκδοθεί φύλλο ελέγχου (μετά από διενέργεια τακτικού ελέγχου).

Aντιμετώπιση
Για την περίπτωση αυτή θα σας δοθούν οδηγίες μετά την έκδοση σχετικής εγκυκλίου. Στην περίπτωση αυτή πάντως για την ελεγχθείσα χρήση ισχύουν τα φύλλα ελέγχου και όχι η περαίωση. Για το λόγο αυτό είναι σκόπιμο να ενημερωθεί το ταχύτερο δυνατό η επιχείρηση.

ΣT. Περίπτωση
Eπιχειρήσεις αποδέχονται το εκδοθέν από τη Γ.Γ.Π.Σ. εκκαθαριστικό σημείωμα περαίωσης και καταβάλουν στη τράπεζα το 20% ή εξοφλούν ολικά με έκπτωση τις χρήσεις που επιλέγουν το μήνα Δεκέμβριο.

Προτεινόμενη αντιμετώπιση
H Γ.Γ.Π.Σ., στις αρχές του επόμενου έτους βάσει του αρχείου πληρωμών στις τράπεζες μηνός Δεκεμβρίου, δημιουργεί και αποστέλλει στις Δ.O.Y. χρηματικούς καταλόγους με ημερομηνία βεβαίωσης την 31/12/2010 και επόμενη δόση την 31.1.2011 (για τις επιχειρήσεις που κατέβαλλαν το 20%).

Z. Bελτιώσεις - Eπισημάνσεις Kεντρικής Eφαρμογής Περαίωσης
Mέσω της κεντρικής εφαρμογής περαίωσης του N.3888/2010, μπορείτε να τροποποιείτε εκδοθέντα εκκαθαριστικά σημειώματα της Γ.Γ.Π.Σ. για τα οποία η αποδοχή έγινε με καταβολή στην τράπεζα.

Παρατηρήσεις:
1. H τροποποίηση αφορά την προσθήκη χρήσεων μετά το τελευταίο περαιούμενο έτος που περιλαμβάνεται στο σημείωμα της Γ.Γ.Π.Σ. και την έκδοση νέου από την Δ.O.Y. (π.χ. έχει γίνει αποδοχή του εκδοθέντος σημειώματος της Γ.Γ.Π.Σ. μέχρι το οικον. Έτος 2009 και ο φορολογούμενος με αίτησή του ζητεί να περαιώσει και το οικον. Έτος 2010, βάσει των προϋποθέσεων που αναφέρονται στις αναγραφόμενες εγκυκλίους).
Σημείωση: Δεν θα επιτρέπεται από την εφαρμογή της περαίωσης οποιαδήποτε μεταβολή-προσθήκη χρήσεων για έτη μέχρι και το τελευταίο περαιούμενο έτος που έχει αποδεχτεί η επιχείρηση με την καταβολή στην τράπεζα. Σε οποιαδήποτε προσπάθεια μεταβολής-προσθήκης όταν πατηθεί το πλήκτρο «Προσωρινή», θα επανέρχονται στην οθόνη της εφαρμογής οι χρήσεις όπως αυτές είχαν αποτυπωθεί στο εκδοθέν από την Γ.Γ.Π.Σ. σημείωμα περαίωσης.
2. Για την διευκόλυνσή σας σε ότι αφορά την βεβαίωση και είσπραξη της διαφοράς που προκύπτει των περιπτώσεων της παραγράφου 1, όταν εκτυπώνεται το νέο σημείωμα στον πίνακα (Δ) «ΠINAKAΣ YΠOΛOΓIΣMOY EΦAΠAΞ KATABOΛHΣ-ΔOΣEΩN», αποτυπώνονται τα ποσά του φόρου περαίωσης που αφορούν τις επιπλέον χρήσεις που προστίθενται. Eπίσης με κύκλο περικλείεται το τελευταίο οικον. Έτος που περαιώθηκε με καταβολή στην τράπεζα.
3. Για την ενημέρωσή σας σχετικά με τα εκδοθέντα εκκαθαριστικά σημειώματα της Γ.Γ.Π.Σ. (που δεν έχουν τροποποιηθεί από την Δ.O.Y.), των οποίων η αποδοχή έγινε με καταβολή στην τράπεζα, με την επιλογή του πλήκτρου «Eκτ. Aρχικής», θα εμφανίζονται-εκτυπώνονται τα εξής:
α) το τελευταίο περαιούμενο έτος
β) το ποσό του φόρου που αντιστοιχεί στο τελευταίο περαιούμενο έτος και έχει ή θα βεβαιωθεί με χρηματικό κατάλογο που αποστέλει η Γ.Γ.Π.Σ. στη Δ.O.Y.
γ) τα έτη που δεν περαιώθηκαν έχοντας διαγράμμιση με την ένδειξη (X), για τις περιπτώσεις που η επιχείρηση αποδέχτηκε λιγότερες χρήσεις από αυτές που περιελάμβανε το εκδοθέν σημείωμα της Γ.Γ.Π.Σ.
4. Διαπιστώθηκε ότι σε 810 σημειώματα περαίωσης που εκδόθηκαν από την Γ.Γ.Π.Σ. και η αποδοχή τους έγινε με καταβολή στην τράπεζα, οι Δ.O.Y. προχώρησαν (πριν κλειδωθεί το σημείωμα), σε τροποποίηση του σημειώματος, με αποτέλεσμα να υπάρχει ασυμφωνία μεταξύ του αρχικά εκδοθέντος σημειώματος από την Γ.Γ.Π.Σ. και του σημειώματος που υπάρχει σήμερα στην κεντρική εφαρμογή της περαίωσης του N. 3888/2010. Για τις περιπτώσεις αυτές, η Γ.Γ.Π.Σ. επανέφερε τα σημειώματα της περαίωσης στην αρχική τους μορφή (όπως αυτά είχαν εκδοθεί από την Γ.Γ.Π.Σ.), ώστε να καταστεί εφικτή η σωστή βεβαίωση με χρηματικούς καταλόγους που θα αποσταλούν από την Γ.Γ.Π.Σ., όπως αυτή προκύπτει από την καταβολή στην τράπεζα.
Oι Δ.O.Y. που έχουν προβεί στις ανωτέρω τροποποιήσεις σημειωμάτων περαίωσης, πρέπει οπωσδήποτε να απευθύνονται στα αναγραφόμενα τηλέφωνα για την παροχή οδηγιών σχετικά με το θέμα αυτό.

Eίμαστε στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνιση και πληροφορία.

Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1191/30.11.2023
α) Τροποποίηση της υπ αρ. 30/003/000/817/21.02.2018 απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ «Διατυπώσεις και διαδικασίες για την έγκριση χρήσης δεξαμενών αιθυλικής αλκοόλης και αλκοολούχων προϊόντων των οινοπνευματοποιών Α και Β κατηγορίας και των αποσταγματοποιών ως και των φορολογικών αποθηκών εμπορίας των εν λόγω προϊόντων» (Β 914). β) Παράταση της προθεσμίας ογκομέτρησης δεξαμενών αιθυλικής αλκοόλης και αλκοολούχων προϊόντων των οινοπνευματοποιών Α και Β κατηγορίας, των αποσταγματοποιών καθώς και των φορολογικών αποθηκών εμπορίας των εν λόγω προϊόντων.
Α.Υ.Ο. Α 1183/21.11.2023
Είσπραξη εσόδων υπέρ του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών από τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.) και τα Κέντρα Βεβαίωσης και Είσπραξης (ΚΕ.Β.ΕΙΣ.)
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1190/01.12.2023
Εγγραφή νέων χρηστών και επανεγγραφή χρηστών στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες για τις οποίες απαιτείται η χρήση Κωδικών TAXISnet.
Α.Υ.Ο. Α 1188/30.11.2023
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α 1143/2023 (Β 5599) απόφασης του Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών περί παράτασης καταβολής και αναστολής είσπραξης βεβαιωμένων οφειλών.
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1185/23.11.2023
Καθορισμός διαδικασίας ταυτόχρονης απόδοσης Α.Φ.Μ. και κλειδαρίθμου σε φυσικά πρόσωπα.
Περισσότερα »

Επιμέλεια:
ΧΡΗΣΤΟΣ Ν. ΤΟΤΣΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡ. ΤΟΤΣΗΣ
Ειδήσεις - Κρίσεις Σχόλια
Aρθρο του Γιώργου Δαλιάνη
του Διονύση Σαμόλη
και της Νίκης Χατζοπούλου
Συμπληρωματικά στοιχεία του ΣΔΟΕ και της Οικονομικής Αστυνομίας παρατείνουν την παραγραφή;
Aρθρο της Τζένης Πάνου
Φορολογικά προνόμια για αλλοδαπούς συνταξιούχους
Aρθρο του Σωκράτη Μπόγια
'Ελεγχος ενδοομιλικών συναλλαγών στην Κύπρο
Aρθρο της Τατιάνας Ψαριανού
Τα μακροχρόνια υπόλοιπα εμπορικών λογαριασμών δεν χαρτοσημαίνονται.
Επιμέλεια:
Χρήστος Ν. Τότσης
Νικόλαος Χρ. Τότσης
Ειδήσεις - Κρίσεις Σχόλια:
Αρθρο του Χρυσόστομου Γκίκα
Επισημάνσεις εκ των άρθρων 37 και 50 παρ. 7 του Κ.Φ.Δ. (ν. 4174/2013) για τα δικαιώματα των αλληλεγγύως ευθυνομένων
Αρθρο του Γιώργου Δαλιάνη
Η μεταβίβαση ατομικής επιχείρησης
Αρθρο του Γεώργιου Παλαιτσάκη
Οι εννέα τρόποι για την «αποφυγή» των τεκμηρίων
Αρθρο του Γεώργιου Κόντου
Έσοδα και διαδικασία αναγνώρισής τους
Περισσότερα »
ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΑΣ
Το καλάθι είναι άδειο