Σάββατο, 30 Σεπτεμβρίου 2023

www.totsisgroup.gr Est.1954                                          Totsis Group 69 Χρόνια

ΤΕΥΧΟΣ logistis
Εισάγετε το email σας
και μείνετε ενημερωμένοι
Λεπτομέρειες ¶ρθρου
Πέμπτη 13 Ιανουαρίου 2011
Υπ. Οικ. Πολ. 5054857/28.12.2010
Παρέχονται οδηγίες σχετικά με τον υπολογισμό των τελών κυκλοφορίας IX επιβατικών οχημάτων που τελούν σε καθεστώς προσωρινής εισαγωγής για το έτος 2011, καθώς και τον υπολογισμό, επί τη βάσει των τελών αυτών, του τέλους ταξινόμησης των οχημάτων των άρθρων 122 και 125 του N. 2960/2001 (ΦΕΚ 265/Α)

ΣΧΕΤ: α. Η αριθμ. πρωτ. ΔΕΦΚΔ5044507ΕΞ2010/25-10-2010 Δ.Υ.Ο.
β. Οι αριθμ. πρωτ. ΠΟΛ. 1149/27.10.2010, ΠΟΛ. 1171/25.11.2010, ΠΟΛ. 1170/30.11.2010 & ΠΟΛ. 1168/01.12.2010 Ε.Δ.Υ.Ο. της Δ/νσης Τελών και Ειδικών Φορολογιών

Υπ. Οικ. Πολ. 5054857/28.12.2010

Σε συνέχεια της ανωτέρω α’ σχετικής Δ.Υ.Ο. με την οποία κοινοποιήσαμε το άρθρο 17 του Ν. 3888/2010 (ΦΕΚ 175/Α), αναφορικά με την αναπροσαρμογή των τελών κυκλοφορίας των αυτοκινήτων οχημάτων του έτους 2011, κοινοποιούμε προς ενημέρωση και εφαρμογή τις ανωτέρω β’ σχετικές, με τις οποίες παρέχονται οδηγίες από τη Δ/νση Τελών και Ειδικών Φορολογιών για την επιβολή των τελών κυκλοφορίας σε ορισμένες κατηγορίες οχημάτων και διευκρινίζουμε τα ακόλουθα:
α) Επιβατικά Δημοσίας Χρήσης (Ε.Δ.Χ.) - ‘Αρθρο 122 παρ.4 του Ν.2960/2001(ΦΕΚ 265/Α)
Για τα επιβατικά δημοσίας χρήσης (Ε.Δ.Χ.), που αποχαρακτηρίζονται και τίθενται σε κυκλοφορία ως ιδιωτικής χρήσης μετά την παρέλευση πενταετίας από τον τελωνισμό τους, για τα οποία επιβάλλεται τέλος ταξινόμησης ποσό ίσο με τα ετήσιο τέλη κυκλοφορίας που ισχύουν κατά το χρόνο ταξινόμησης τους ως ιδιωτικής χρήσης, ως ημερομηνία για τον υπολογισμό των τελών κυκλοφορίας και κατ’ επέκταση του τέλους ταξινόμησης, νοείται η ημερομηνία της πρώτης ταξινόμησης τους στην Ελλάδα.
(ΣΧΕΤ. Η αριθμ. ΠΟΛ. 1170/30.11.2010 Ε.Δ.Υ.Ο. περ. Β εδ. 3 σελ. 3).

β) Επιβατικά οχήματα εκποιούμενα από τον Ο.Δ.Δ.Υ. ή το Δημόσιο - ‘Αρθρο 125 παρ. 2 του Ν. 2960/2001 (ΦΕΚ 265/Α)
Για τα επιβατικά οχήματα που εκποιούνται από το Δημόσιο ή τον Ο.Δ.Δ.Υ, τα οποία τίθενται από τους αγοραστές σε κυκλοφορία ως ιδιωτικής χρήσης και υποβάλλονται σε τέλος ταξινόμησης ίσο προς τα κατά περίπτωση τέλη κυκλοφορίας ενός (1) έτους, τα ετήσια τέλη κυκλοφορίας και κατ’ επέκταση το τέλος ταξινόμησης, υπολογίζονται με βάση τον κυλινδρισμό του κινητήρα αυτών, σύμφωνα με τον πίνακα της παρ.1 του άρθρου 17
του N.3888/2010 (ΦΕΚ 175/Α).
(ΣΧΕΤ. Η αριθμ. ΠΟΛ. 1168/01.12.2010 Ε.Δ.Υ.Ο.)

γ) Επιβατικά οχήματα ιδιωτικής χρήσης που τελούν σε καθεστώς προσωρινής εισαγωγής-χρησιμοποίησης

Για το επιβατικά οχήματα ιδιωτικής χρήσης (όπως αυτά ορίζονται στην παρ.2 του άρθρου 2 της Δ.247/88 Α.Υ.Ο.), που φέρουν αλλοδαπές πινακίδες κυκλοφορίας και κυκλοφορούν στη χώρο μας με το ανασταλτικό καθεστώς της προσωρινής εισανωγής-χρησιμοποίησης, τα τέλη κυκλοφορίας όπου αυτά προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις, θα υπολογίζονται για το έτος 2011, με βάση τον κυλινδρισμό του κινητήρα τους, σύμφωνα με τα στοιχεία του πίνακα της παρ. 1 περ. Α εδ. α, του άρθρου 17 του Ν.3888/2010.
(ΣΧΕΤ: Η αριθ. ΠΟΛ. 1168/01.12.2010 Ε.Δ.Υ.Ο.)

Επισημαίνεται ότι, όπου από τις ισχύουσες διατάζεις δημιουργείται υποχρέωση καταβολής τελών κυκλοφορίας, οι κάτοχοι των αυτοκινήτων αυτών υποχρεούνται, για κάθε επί πλέον μήνα πέραν του χρόνου κατά τον οποίο προβλέπεται απαλλαγή, να καταβάλλουν το 1/12 των οριζόμενων ως ανωτέρω τελών κυκλοφορίας. Στην περίπτωση αυτή, τμήμα μηνός με βάση την ημερομηνία έκδοσης του ΔΕΠΕ (όπως άλλωστε είχε διευκρινιστεί και στην αριθ. 1018185/09.02.2010 διαταγή της Δ/νσης Τελών & Ειδικών Φορολογιών, με αφορμή τον υπολογισμό των τελών κυκλοφορίας τρέχοντος έτους), θα λογίζεται ως ακέραιος μήνας.
(ΣΧΕΤ: Η αριθμ. ΠΟΛ. 1149/27.10.2010 Ε.Δ.Υ.Ο. παρ. 1Β εδ. γ στη σελ.3)

Επίσης, για όσα ΙΧ επιβατικά αυτοκίνητα ή αυτοκινούμενα τροχόσπιτα στην άδεια κυκλοφορίας δεν αναγράφεται ο κυλινδρισμός του κινητήρα (κυβικά εκατοστά), αλλά μόνο φορολογήσιμοι ίπποι, θα λαμβάνεται υπόψη η εξής αντιστοιχία, η οποία θα προκύπτει από τον τύπο (κυβικά εκατοστά x 0,007 = φορολογήσιμοι ίπποι, δηλαδή κυβικά εκατοστά = φορολογήσιμοι ίπποι : 0,007) μετά την ανάλογη στρογγυλοποίηση. Προκειμένου για το υπολογισμό των κυβικών εκατοστών στα μοτοποδήλατα και τις μοτοσυκλέτες, ο συντελεστής θα ισούται με 0,013 (κυβικά εκατοστά x 0,013 = φορολογήσιμοι ίπποι, δηλαδή κυβικά εκατοστά = φορολογήσιμοι ίπποι : 0,013).
(ΣΧΕΤ: Η αριθ. ΠΟΛ. 1149/27.10.2010 Ε.Δ.Υ.Ο. περ. ΣΤ’ εδ.β στη σελ.12).

Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2056/20.09.2023
Γνωστοποίηση της τιμής ελαιολάδου ελαιοκομικού έτους 2023-2024, για την εφαρμογή των διατάξεων της εισφοράς δακοκτονίας.
Κ.Υ.Α. Α 1146/26.09.2023
Τροποποίηση: α) της υπ αρ. 30/004/000/539/04.03.2019 κοινής απόφασης των υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης, Οικονομικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Υποδομών και Μεταφορών (Β 803), β) της υπ αρ. 94/2021 κοινής απόφασης των υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (Β 1339/2023) και γ) της υπ αρ. 95/2021 κοινής απόφασης των υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Β 1136/2023).
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1124/07.08.2023
Διενέργεια ελέγχου για τη διαπίστωση της ορθής εφαρμογής του άρθρου 54Α του ν. 4174/2013 (Α 170) και του άρθρου 54 Α του ν. 4987/2022 (Α 206) από τους συμβολαιογράφους ή/και από τους φύλακες μεταγραφών/προϊσταμένους κτηματολογικών γραφείων, για το έτος 2022.
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1123/07.08.2023
Καθορισμός βιβλίων καταχώρισης εισπρακτέων και επιστρεπτέων ποσών κατά τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 30 και της παρ. 5 του άρθρου 42 του ν. 4987/2022 (Α 206).
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1122/07.08.2023
Τύπος και περιεχόμενο των δηλώσεων φόρου πλοίων πρώτης και δεύτερης κατηγορίας που υποβάλλονται από φορείς εμπορικής εκμετάλλευσης πλοίων ναυλωμένων βάσει χρόνου/ταξιδίου, κατ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 26δ του ν. 27/1975 (Α 77) από το φορολογικό έτος 2023 και μετά, καθώς και καθορισμός των δικαιολογητικών εγγράφων που συνυποβάλλονται.
Περισσότερα »

Επιμέλεια:
ΧΡΗΣΤΟΣ Ν. ΤΟΤΣΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡ. ΤΟΤΣΗΣ
Ειδήσεις - Κρίσεις Σχόλια
Aρθρο του Γιώργου Δαλιάνη
του Διονύση Σαμόλη
και της Νίκης Χατζοπούλου
Συμπληρωματικά στοιχεία του ΣΔΟΕ και της Οικονομικής Αστυνομίας παρατείνουν την παραγραφή;
Aρθρο της Τζένης Πάνου
Φορολογικά προνόμια για αλλοδαπούς συνταξιούχους
Aρθρο του Σωκράτη Μπόγια
'Ελεγχος ενδοομιλικών συναλλαγών στην Κύπρο
Aρθρο της Τατιάνας Ψαριανού
Τα μακροχρόνια υπόλοιπα εμπορικών λογαριασμών δεν χαρτοσημαίνονται.
Επιμέλεια:
Χρήστος Ν. Τότσης
Νικόλαος Χρ. Τότσης
Ειδήσεις - Κρίσεις Σχόλια:
Αρθρο του Χρυσόστομου Γκίκα
Επισημάνσεις εκ των άρθρων 37 και 50 παρ. 7 του Κ.Φ.Δ. (ν. 4174/2013) για τα δικαιώματα των αλληλεγγύως ευθυνομένων
Αρθρο του Γιώργου Δαλιάνη
Η μεταβίβαση ατομικής επιχείρησης
Αρθρο του Γεώργιου Παλαιτσάκη
Οι εννέα τρόποι για την «αποφυγή» των τεκμηρίων
Αρθρο του Γεώργιου Κόντου
Έσοδα και διαδικασία αναγνώρισής τους
Περισσότερα »
ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΑΣ
Το καλάθι είναι άδειο