Τρίτη, 30 Μαϊου 2023

www.totsisgroup.gr Est.1954                                          Totsis Group 67 Χρόνια

ΤΕΥΧΟΣ logistis
Εισάγετε το email σας
και μείνετε ενημερωμένοι
Λεπτομέρειες Άρθρου
Τετάρτη 1 Δεκεμβρίου 2010
Α.Υ.Ο. Πολ. 1175/29.11.2010

Παράταση προθεσμιών περαίωσης.
Παράταση προθεσμιών και διαδικασίες εφαρμογής των διατάξεων των άρθρων 1 έως 13 του ν. 3888/2010.

Α.Υ.Ο. Πολ. 1175/29.11.2010

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της παραγράφου 6 των άρθρων 11 και 12, καθώς και των περιπτώσεων β', ι' και ια' του άρθρου 13 του ν. 3888/2010 (Φ.Ε.Κ. 175 Α').
2. Τις αποφάσεις Υπουργού Οικονομικών Πολ.1137/11.10.2010 (Φ.Ε.Κ.1631Β'), Πολ.1138/11.10.2010 (Φ.Ε.Κ.1631Β') και Πολ.1156/15.11.2010 (Φ.Ε.Κ.1795Β'), καθώς και τις αποφάσεις Υφυπουργού Οικονομικών Πολ.1162/18.11.2010 (Φ.Ε.Κ.1824Β') και Πολ.1169/24.11.2010.
3. Την αριθ. Δ6Α1142500 ΕΞ 2010/26.10.2010 (ΦΕΚ. 1725 Β') κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Δημήτριο Κουσελά».
4. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Οι  προθεσμίες που προβλέπονται από τις ακόλουθες διατάξεις παρατείνονται αντίστοιχα ως εξής:
α. της παραγράφου 4 της απόφασης Πολ. 1137/11.10.2010, όπως ισχύει, για την αποδοχή από τους επιτηδευματίες των Εκκαθαριστικών Σημειωμάτων που εκδόθηκαν από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.), μέχρι την 28.12.2010,
β. του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 4 της απόφασης Πολ. 1156/15.11.2010 για την έκδοση των Εκκαθαριστικών Σημειωμάτων από τις Δ.Ο.Υ., μέχρι την 13.12.2010,
γ. του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 6 της απόφασης Πολ. 1156/15.11.2010 για την αποδοχή των Εκκαθαριστικών Σημειωμάτων  που εκδίδονται και διορθώνονται από τις Δ.Ο.Υ., μέχρι την 28.12.2010,
δ. των παραγράφων 1 και 6 της απόφασης Πολ. 1138/11.10.2010, όπως ισχύουν,  για  την υποβολή αίτησης επίλυσης των διαφορών εκκρεμών υποθέσεων, μέχρι την 17.12.2010,
ε. της παραγράφου 7 της απόφασης Πολ. 1138/11.10.2010, όπως ισχύει, για την υποβολή ειδικού σημειώματος δήλωσης της λήψης ή έκδοσης μη νόμιμων φορολογικών στοιχείων, μέχρι την 17.12.2010.

2
. Η επίλυση της διαφοράς επί υποθέσεων του άρθρου 11 του ν. 3888/2010 για τις οποίες οι σχετικές αιτήσεις κατά τις παραγράφους 1 και 6 της απόφασης Πολ.1138/11.10.2010 υποβλήθηκαν μέχρι 29.11.2010 πραγματοποιείται το αργότερο μέχρι την 17.12.2010. Προκειμένου για αιτήσεις που υποβάλλονται στο πλαίσιο της παράτασης που προβλέπεται από τις διατάξεις της περίπτωσης δ' της προηγούμενης παραγράφου 1, η επίλυση της διαφοράς πραγματοποιείται κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 της απόφασης Πολ.1138/11.10.2010.

3
. Επιτηδευματίες για τους οποίους δεν έχει εκδοθεί από τη Γ.Γ.Π.Σ. ή από την αρμόδια Δ.Ο.Υ., κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 της απόφασης Πολ.1156/15.11.2010, το Εκκαθαριστικό Σημείωμα του άρθρου 9 του ν. 3888/2010 ή έχει εκδοθεί αλλά δεν έχει παραληφθεί από αυτούς, μπορούν να υποβάλλουν αίτηση μέχρι την 13.12.2010 στην κατά τα ανωτέρω αρμόδια Δ.Ο.Υ. για την έκδοσή του σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ίδια πιο πάνω απόφαση. Για την έκδοση των Εκκαθαριστικών Σημειωμάτων με βάση τις αιτήσεις που υποβάλλονται κατά τα ανωτέρω ή με βάση αιτήσεις που τυχόν έχουν ήδη υποβληθεί ισχύει η ίδια προθεσμία που ορίζεται στην περίπτωση β' της παραγράφου 1 της παρούσας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1084/26.05.2023
Παράταση της προθεσμίας υποβολής των ανακεφαλαιωτικών πινάκων ενδοκοινοτικών παραδόσεων αγαθών και παροχών υπηρεσιών - αποθεμάτων στη διάθεση συγκεκριμένου πελάτη σε άλλο κ-μ (ΕΝΤΥΠΟ Φ4) και ανακεφαλαιωτικών πινάκων ενδοκοινοτικών αποκτήσεων αγαθών και λήψεων υπηρεσιών (ΕΝΤΥΠΟ Φ5) με καταληκτική ημερομηνία υποβολής την 26.5.2023.
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1079/22.05.2023
Ίδρυση Καταστήματος Αφορολογήτων, Αδασμολογήτων και Φορολογημένων Ειδών της εταιρείας «Κ.Α.Ε. Α.Ε.» στον Κρατικό αερολιμένα Ιωαννίνων «Β. Πύρρος»
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1072/18.05.2023
Εξαίρεση από την υποβολή, σύμφωνα με την υπό στοιχεία 1065606/7222/ΔΕ-Β/18.07.2000 (Β 951) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, συμφωνητικών για την εταιρεία WORLDLINE MERCHANT ACQUIRING GREECE Α.Ε. με Α.Φ.Μ.
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2036/23.05.2023
Φορολογική μεταχείριση αναδρομικών εισοδημάτων που καταβάλλονται στους κληρονόμους των δικαιούχων
Κ.Υ.Α. Α 1082/26.05.2023
Καθορισμός ειδικότερων ζητημάτων σχετικά με την εφαρμογή της παρ. 1 του άρθρου 72 του ν. 5043/2023 (Α 91) περί αυτοδίκαιης διαγραφής ατομικών οφειλών αποβιωσάντων στον σεισμό της Σάμου της 30ής Οκτωβρίου 2020, καθώς και των γονέων και των αδελφών αυτών.
Περισσότερα »

Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 22/2023
Ασφαλιστικές Εισφορές Διατακτικών Σίτισης - Ασφαλιστικές εισφορές επί των διατακτικών σίτισης - Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 145 του Κώδικα Ατομικού Εργατικού Δικαίου.
Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 20/2023
Εισφορές ασκούμενων, δικηγόρων και δικαστικών επιμελητών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν.4997/2022
Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 19/2023
Νομιμοποίηση χρόνου ασφάλισης έως 31.12.2016 στον π. Κλάδο Πρόσθετης Ασφάλισης και στον π. Κλάδο Κύριας Ασφάλισης Αγροτών του π. ΟΓΑ
Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 18/2023
Ασφαλιστικό καθεστώς αναβατών και μαθητευόμενων αναβατών του π. Ταμείου Πρόνοιας και Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Ιπποδρομιών (π. ΤΑ.Π.Ε.Α.Π.Ι.) στον e-Ε.Φ.Κ.Α
Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 17/2023
«Αναπροσαρμογή από 1/1/2023: α) του ανωτάτου ορίου ασφαλιστέων αποδοχών, β) των ποσών ασφαλιστικών κατηγοριών, κλάδου εφάπαξ παροχών (πρόνοιας), του e-ΕΦΚΑ έμμισθων δικηγόρων Δημοσίου και μηχανικών- υγειονομικών, που απασχολούνται στο Δημόσιο Τομέα με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου και γ) των ποσών ασφαλιστικών κατηγοριών, κλάδου επικουρικής ασφάλισης του e-ΕΦΚΑ και του Τ.Ε.Κ.Α., έμμισθων δικηγόρων Δημοσίου και μηχανικών που απασχολούνται στο Δημόσιο Τομέα με σχέση
Περισσότερα »
Επιμέλεια:
ΧΡΗΣΤΟΣ Ν. ΤΟΤΣΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡ. ΤΟΤΣΗΣ
Ειδήσεις - Κρίσεις Σχόλια
Aρθρο του Γιώργου Δαλιάνη
του Διονύση Σαμόλη
και της Νίκης Χατζοπούλου
Συμπληρωματικά στοιχεία του ΣΔΟΕ και της Οικονομικής Αστυνομίας παρατείνουν την παραγραφή;
Aρθρο της Τζένης Πάνου
Φορολογικά προνόμια για αλλοδαπούς συνταξιούχους
Aρθρο του Σωκράτη Μπόγια
'Ελεγχος ενδοομιλικών συναλλαγών στην Κύπρο
Aρθρο της Τατιάνας Ψαριανού
Τα μακροχρόνια υπόλοιπα εμπορικών λογαριασμών δεν χαρτοσημαίνονται.
Επιμέλεια:
Χρήστος Ν. Τότσης
Νικόλαος Χρ. Τότσης
Ειδήσεις - Κρίσεις Σχόλια:
Αρθρο του Χρυσόστομου Γκίκα
Επισημάνσεις εκ των άρθρων 37 και 50 παρ. 7 του Κ.Φ.Δ. (ν. 4174/2013) για τα δικαιώματα των αλληλεγγύως ευθυνομένων
Αρθρο του Γιώργου Δαλιάνη
Η μεταβίβαση ατομικής επιχείρησης
Αρθρο του Γεώργιου Παλαιτσάκη
Οι εννέα τρόποι για την «αποφυγή» των τεκμηρίων
Αρθρο του Γεώργιου Κόντου
Έσοδα και διαδικασία αναγνώρισής τους
Περισσότερα »
ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΑΣ
Το καλάθι είναι άδειο