Πέμπτη, 30 Μαϊου 2024

www.totsisgroup.gr Est.1954                                          Totsis Group 70 Χρόνια

Λεπτομέρειες Άρθρου
Πέμπτη 21 Οκτωβρίου 2010
Υπ. Οικ. Πολ. 1139/12.10.2010

Πρατηριούχοι υγρών καυσίμων. Μη επιβολή προστίμων
Μη επιβολή προστίμου για τη μη έκδοση αποδείξεων λιανικής πώλησης από πρατηριούχους υγρών καυσίμων για την πώληση πετρελαίου κίνησης και βενζίνης για το χρονικό διάστημα από 1.4.2010 έως και 30.4.2010
.

Υπ. Οικ. Πολ. 1139/12.10.2010

Με αφορμή γραπτά και προφορικά ερωτήματα που έχουν υποβληθεί στην Υπηρεσία μας σχετικά με το παραπάνω θέμα σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Με την παράγραφο 1 της Α.Υ.Ο. Πολ. 1036/31.03.2010 (ΦΕΚ 519/Β'), η οποία τροποποίησε την παράγραφο 1 της Α.Υ Ο. Πολ.1023/11.3.2010 (ΦΕΚ 319/Β'), ορίζεται ότι από 1.5.2010 εντάσσεται στη δεύτερη κατηγορία τήρησης βιβλίων, ανεξαρτήτως ύψους εσόδων και με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 4 του Κ.Β.Σ., μεταξύ άλλων και ο πρατηριούχος υγρών καυσίμων για την εμπορία βενζίνης και πετρελαίου κίνησης.

2. Με την παράγραφο 3 της Α.Υ.Ο. Πολ.1023/11.3.2010 (ΦΕΚ 319/Β'), ορίζεται ότι από 1.4.2010 και εφεξής ο πρατηριούχος υγρών καυσίμων για την εμπορία βενζίνης και πετρελαίου κίνησης εκδίδει τις αποδείξεις λιανικής πώλησης με τη χρήση φορολογικού μηχανισμού του ν.1809/1988, σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις του νόμου αυτού, καθώς και τις διατάξεις των άρθρων 13 και 18 του Κ.Β.Σ. (π.δ. 186/1992).

3. Από τα διαλαμβανόμενα ανωτέρω προκύπει ότι ο πρατηριούχος υγρών καυσίμων για την εμπορία βενζίνης και πετρελαίου κίνησης εντάσσεται στη δεύτερη κατηγορία τήρησης βιβλίων από 1.5.2010 και κατά συνέπεια από την ως άνω ημερομηνία αρχίζει και λογιστικός προσδιορισμός των καθαρών κερδών τους.

4. Ενόψει των προαναφερομένων, και δεδομένου ότι η μη έκδοση αποδείξεων λιανικής πώλησης από τους εν λόγω επιτηδευματίες για τη πώληση βενζίνης και πετρελαίου κίνησης για το χρονικό διάστημα από 1.4.2010 έως και 30.4.2010 δεν επηρεάζει το ύψος του φορολογητέου εισοδήματός τους, καθώς και το ύψος του αποδιδόμενου Φ.Π.Α., αφού για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα οι παραπάνω φορολογίες προσδιορίζονται τεκμαρτά και κατά συνέπεια δεν υφίσταται ζήτημα απόκρυψης φορολογητέας ύλης, αλλά και για λόγους χρηστής διοίκησης και για την ομαλή μετάβαση των παραπάνω επιτηδευματιών από τον εξωλογιστικό προσδιορισμό των κερδών τους στο λογιστικό, γίνεται δεκτό για το παραπάνω χρονικό διάστημα, ήτοι από 1.4.2010 έως και 30.4.2010, να μην επιβάλλονται τα πρόστιμα που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν.2523/1997 για την μη έκδοση αποδείξεων λιανικής πώλησης για την εμπορία βενζίνης και πετρελαίου κίνησης από τους εν λόγω επιτηδευματίες, ανεξάρτητα από το χρόνο διαπίστωσής τους από τις φορολογικές αρχές και εφόσον οι υποθέσεις αυτές εκκρεμούν στις Δ.Ο.Υ., δηλαδή, είτε δεν έχουν εκδοθεί από τους προϊσταμένους των δημόσιων οικονομικών υπηρεσιών οι σχετικές αποφάσεις επιβολής προστίμου, είτε έχουν εκδοθεί οι σχετικές Α.Ε.Π. αλλά π.χ. δεν έχει γίνει κοινοποίησή τους, εκκρεμεί αίτημα συμβιβασμού, προσφυγή κ.λ.π.

Γιώργου Δαλιάνη - Μαρίας Πουρνιά - Νίκης Χατζοπούλου:
Ανέγερση και πώληση οικοδομής από συνιδιοκτήτες οικοπέδου
Αθανασίου Λ. Βουθούνη:
Φορολογική και λογιστική μεταχείριση της ανέγερσης κτίσματος με δαπάνες του μισθωτή σε ακίνητο κυριότητας του εκμισθωτή (τρίτου)
Βασιλικής Ηλιοπούλου:
Υποχρεωτική χρήση τραπεζικού μέσου για συναλλαγές πάνω από 500 ευρώ
Γεωργίου Παλαιτσάκη:
Οι 20 σημαντικές αλλαγές σε φορολογία και οι συναλλαγές του νέου φορολογικού νόμου που εφαρμόζονται από 1.1.2024
Γεωργίου Ι. Δουκίδη:
Τεχνητή Νοημοσύνη και οι Προκλήσεις για το Χρηματοοικονομικό Κλάδο.
Γιώργου Δαλιάνη - Νάνσυ Καλλιανιώτη - Νίκης Χατζοπούλου:
Τραπεζικοί λογαριασμοί στο εξωτερικό παρατείνουν την παραγραφή
Αργύρη Καβουρίνου:
Απασχόληση - εργασία ανηλίκου
Γιώργου Δαλιάνη - Παναγιώτη Παπασταύρου - Νίκης Χατζοπούλου:
Θεώρηση συμφωνητικού από Εφορία και έννομες συνέπειες ως προς το κύρος της συναλλαγής
Επιμέλεια:
ΧΡΗΣΤΟΣ Ν. ΤΟΤΣΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡ. ΤΟΤΣΗΣ
Ειδήσεις - Κρίσεις Σχόλια
Aρθρο του Γιώργου Δαλιάνη
του Διονύση Σαμόλη
και της Νίκης Χατζοπούλου
Συμπληρωματικά στοιχεία του ΣΔΟΕ και της Οικονομικής Αστυνομίας παρατείνουν την παραγραφή;
Περισσότερα »
ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΑΣ
Το καλάθι είναι άδειο