Κυριακή, 26 Ιουνίου 2022

www.totsisgroup.gr Est.1954                                          Totsis Group 67 Χρόνια

ΤΕΥΧΟΣ logistis
Εισάγετε το email σας
και μείνετε ενημερωμένοι
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Κανονισμοί

Ημ/μηνία

Αφορά.

ΑΝ.(ΕΚ) αριθ. 1126/2008

03/11/08

Υιοθέτηση νέων κειμένων στα πρακάτω πρότυπα.

ΔΛΠ 1, 2, 7, 8, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41

 

ΔΠΧΑ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

 

ΜΕΔ 7, 10, 12, 13, 15, 21, 25, 27, 29, 31, 32

 

ΕΔΔΠΧΑ 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

ΚΑΝ. (ΕΚ) αριθ. 1260/2008

10/12/08

ΔΛΠ 23 (Revised 2007)

ΚΑΝ. (ΕΚ) αριθ. 1261/2008

16/12/08

Τροποποιήσεις σε : Δ.Π.Χ.Α 2

ΚΑΝ. (ΕΚ) αριθ. 1262/2008

16/12/08

ΕΔΔΠΧΑ 13

ΚΑΝ. (ΕΚ) αριθ. 1263/2008

16/12/08

ΕΔΔΠΧΑ 14

ΚΑΝ. (ΕΚ) αριθ. 1274/2008

17/12/08

ΔΛΠ 1 (Revised 2007)

ΚΑΝ. (ΕΚ) αριθ. 53/2001

21/01/09

Τροποποιήσεις σε IAS 1, 32, 39

 

Δ.Π.Χ.Α 7

 

ΕΔΔΠΧΑ 2

ΚΑΝ. (ΕΚ) αριθ. 69/2009

23/01/09

IAS 18, 21, 27, 36

 

ΔΠΧΠΑ1

ΚΑΝ. (ΕΚ) αριθ. 70/2009

23/01/09

Τροποποιήσεις σε

Δ.Λ.Π. 1, 2, 7, 8, 10, 16, 19, 20, 23, 27, 28, 29, 31, 32, 34, 36, 38, 39, 40, 41

 

ΔΠΧΑ 1, 5, 7

ΚΑΝ. (ΕΚ) αριθ. 254/2009

25/03/09

ΕΔΔΠΧΑ 12

ΚΑΝ. (ΕΚ) αριθ. 460/2009

04/06/09

ΕΔΔΠΧΑ 16

ΚΑΝ. (ΕΚ) αριθ. 494/2009

03/06/09

ΔΛΠ 27 - Τροποποιήσεις σε (ΔΠΧΑ) 1, ΔΠΧΑ 4, ΔΠΧΑ 5, ΔΛΠ 1, ΔΛΠ 7, ΔΛΠ 14, ΔΛΠ 21, ΔΛΠ 28, ΔΛΠ 31, ΔΛΠ 32, ΔΛΠ 33, ΔΛΠ 39 και η διερμηνεία 7

ΚΑΝ. (ΕΚ) αριθ. 495/2009

03/06/09

ΔΠΧΑ 3 - Τροποποιήσεις σε ΔΠΧΑ ΔΠΧΑ 1, ΔΠΧΑ 2, ΔΠΧΑ 7, στα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (ΔΛΠ) 12, ΔΛΠ 16, ΔΛΠ 28, ΔΛΠ 32, ΔΛΠ 33, ΔΛΠ 34, ΔΛΠ 36, ΔΛΠ 37, ΔΛΠ 38, ΔΛΠ 39 και στη διερμηνεία 9

ΚΑΝ. (ΕΚ) αριθ. 636/2009

 

ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ Ε.Δ.Δ.Π.Χ.Α. 15

ΚΑΝ. (ΕΚ) αριθ. 824/2009

09-09-2009

Τροποποιήσεις σε ΔΛΠ 39 και ΔΠΧΑ 7

ΚΑΝ. (ΕΚ) αριθ. 839/2009

15-09-2009

Τροποποιήσεις σε ΔΛΠ 39

ΚΑΝ. (ΕΚ) αρ. 1136/2009

25-11-2009

Αντικατάσταση στο ΔΠΧΑ 1

ΚΑΝ. (ΕΚ) αρ. 1142/2009

26-11-2009

Υιοθέτηση ΕΔΔΠΧΑ 17 , τροποποιήσεις σε ΔΠΧΑ 5 και ΔΛΠ 10

ΚΑΝ. (ΕΚ) αρ. 1164/2009

27-11-2009

Υιοθέτηση ΕΔΔΠΧΑ 18 , τροποποιήσεις σε ΔΠΧΑ 1

ΚΑΝ. (ΕΚ) αρ. 1165/2009

27-11-2009

τροποποιήσεις σε ΔΠΧΑ 4 και ΔΠΧΑ 7

ΚΑΝ. (ΕΚ) αρ. 1171/2009

30-11-2009

Τροποποιήσεις σε ΔΛΠ 39 και ΕΔΔΠΧΑ 9

 

Κ.Υ.Α. Α 1080/15.06.2022
Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία ηλεκτρονικής απογραφής των δεξαμενών ενεργειακών προϊόντων και λοιπών στοιχείων των φορολογικών αποθηκών και των αποθηκών τελωνειακής αποταμίευσης στην εφαρμογή του Μητρώου Δεξαμενών Ενεργειακών Προϊόντων Φορολογικών Αποθηκών και Αποθηκών Τελωνειακής Αποταμίευσης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2049/14.06.2022
Οδηγίες για την ορθή εφαρμογή διαδικασιών στη βάση των ευρημάτων έρευνας που διεξήχθη μέσω ερωτηματολογίου με σκοπό τον έλεγχο της ορθής και ομοιόμορφης εφαρμογής των διαδικασιών διαμετακόμισης και τελωνειακού χαρακτήρα εμπορευμάτων.
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1079/15.06.2022
Καθορισμός της διαδικασίας, των οργάνων και του τρόπου επιβολής σφράγισης και αποσφράγισης των εγκαταστάσεων κατόχων άδειας εμπορίας ή άδειας λιανικής εμπορίας πετρελαιοειδών προϊόντων, σε περίπτωση που διαπιστώνεται κατοχή, διακίνηση και εμπορία νοθευμένων καυσίμων, καθώς και καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων για τη δημοσιοποίηση των στοιχείων των παραβατών, των παραβάσεων, των κυρώσεων, του τρόπου, του χρόνου και του μέσου δημοσιοποίησης, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 119 Α του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001, Α 265).
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1074/09.06.2022
Ορισμός του τύπου και περιεχομένου του εντύπου Δ212 «Δήλωση ενδοκοινοτικών εξ αποστάσεως πωλήσεων αγαθών και παροχών τηλεπικοινωνιακών, ραδιοτηλεοπτικών και ηλεκτρονικά παρεχόμενων υπηρεσιών προς άλλα κράτη μέλη» και της διαδικασίας υποβολής αυτού.
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1073/07.06.2022
Τύπος και περιεχόμενο της πράξης διοικητικού προσδιορισμού του ελλείμματος της Νέας Οικειοθελούς Παροχής κατά το ΑΡΘΡΟ 7ο του Νέου Συνυποσχετικού, το οποίο κυρώθηκε με το άρθρο 56 του ν. 4607/2019(Α 65), με βάση τις διατάξεις του άρθρου 56Α του ίδιου νόμου.
Περισσότερα »

Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 17/05.05.2022
Εξέταση αιτήσεων συνταξιοδότησης με διαδικασίες ταχείας απονομής σύνταξης. Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 48-54 του Ν. 4921/2022
Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 13/05.04.2022
Δυνατότητα επιλογής του φορέα στις περιπτώσεις διαδοχικής και της παράλληλης ασφάλισης. - Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 23 του Ν. 4892/2022 περί δυνατότητας επιλογής του φορέα στον οποίο θα αξιοποιηθεί ο χρόνος ασφάλισης από 1.1.2017 στον e-ΕΦΚΑ των υπαγόμενων μέχρι 31.12.2016 με την αυτή ιδιότητα σε δύο φορείς
Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 14/06.04.2022
Ασφάλιση e-ΕΦΚΑ Διαδικασία εγγραφής και υπαγωγής μη μισθωτών στην ασφάλιση του e-ΕΦΚΑ
Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 5/2022
Απεικόνιση της υποχρεωτικής ασφάλισης επικουρικού κλάδου των νεοεισερχόμενων στην αγορά εργασίας, από 01.01.2022, υπαγόμενων στο Ταμείο Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης (Τ.Ε.Κ.Α.) μισθωτών ιδιωτικού τομέα και απασχολούμενων στο Δημόσιο τομέα με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου (Ι.Δ.Α.Χ. - Ι.Δ.Ο.Χ.) -- Υποβολή : Α.Π.Δ. - Τ.Ε.Κ.Α. Κοινών Επιχειρήσεων & Οικοδομοτεχνικών Έργων
Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 65/13.12.2021
Οδηγίες για την απεικόνιση στην Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (Α.Π.Δ.) της ασφάλισης δικηγόρων με έμμισθη εντολή απασχολούμενων στον ιδιωτικό τομέα και τα Ν.Π.Ι.Δ., μισθωτών μηχανικών και υγειονομικών απασχολούμενων στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα με σχέση ιδιωτικού δικαίου (Ι.Δ.Α.Χ., Ι.Δ.Ο.Χ. με υποχρέωση υποβολής Α.Π.Δ. Κοινών Επιχειρήσεων) και προσώπων
Περισσότερα »
Επιμέλεια:
Χρήστος Ν. Τότσης
Νικόλαος Χρ. Τότσης
Ειδήσεις - Κρίσεις Σχόλια:
Αρθρο του Χρυσόστομου Γκίκα
Επισημάνσεις εκ των άρθρων 37 και 50 παρ. 7 του Κ.Φ.Δ. (ν. 4174/2013) για τα δικαιώματα των αλληλεγγύως ευθυνομένων
Αρθρο του Γιώργου Δαλιάνη
Η μεταβίβαση ατομικής επιχείρησης
Αρθρο του Γεώργιου Παλαιτσάκη
Οι εννέα τρόποι για την «αποφυγή» των τεκμηρίων
Αρθρο του Γεώργιου Κόντου
Έσοδα και διαδικασία αναγνώρισής τους
Επιμέλεια:
Χρήστος Ν. Τότσης
Νικόλαος Χρ. Τότσης
Ειδήσεις - Κρίσεις Σχόλια:
Αρθρο του Γιώργου Δαλιάνη
Ο εξωλογιστικός προσδιορισμός στον φορολογικό έλεγχο
Αρθρο της Τζένης Πάνου
Νέα πρόταση Οδηγίας για την αντιμετώπιση των Εικονικών Εταιρειών
Αρθρο του Γιάννη Καράφα
Νέα τροποποίηση-παράταση επιστροφής ποσών των επιστρεπτέων προκαταβολών
Αρθρο του Γεώργιου Κόντου
Εσοδα και διαδικασία αναγνώρισής τους
Περισσότερα »
ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΑΣ
Το καλάθι είναι άδειο