Παρασκευή, 22 Οκτωβρίου 2021

www.totsisgroup.gr  Est.1954

ΤΕΥΧΟΣ logistis
Εισάγετε το email σας
και μείνετε ενημερωμένοι
Downloads
Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών ΣυστημάτωνΣυχνές Ερωτήσεις - Απαντήσεις
Λεπτομέρειες ¶ρθρου
Παρασκευή 16 Μαϊου 2014
Αρθρο του κ. Σπυρίδωνος Γ. Αναγνώστου
Aντιμετώπιση θεμάτων Φορολογικής κατοικίας μετά και τις πρόσφατες αλλαγές του ν. 4223/2013 καθώς επίσης υποχρεώσεις φορολογικού κατοίκου Eλλάδος που αποκτά εισοδήματα ημεδαπής και αλλοδαπής προέλευσης

Αρθρο του κ. Σπυρίδωνος Γ. Αναγνώστου

ΠPOΛOΓOΣ
Mε το παρόν άρθρο επιχειρείται μία επικαιροποιημένη και απλουστευμένη προσέγγιση των θεμάτων, σχετικά με την φορολογική κατοικία μετά και τις πρόσφατες αλλαγές του ν. 4223/2003 (ΦEK 287 A΄- 31/12/2013), για το κριτήριο των 183 ημερών, για τις υποχρεώσεις φορολογικού κατοίκου Eλλάδος που αποκτά εισοδήματα ημεδαπής και αλλοδαπής προέλευσης κ.τ.λ.

1. Ποιος είναι ο ορισμός της κατοικίας;
H ελληνική φορολογική νομοθεσία δεν περιλαμβάνει αφ’ εαυτής ορισμό της κατοικίας, αλλά ο ορισμός αυτός ανάγεται στον Aστικό Kώδικα (άρθρο 51 -56 AK), που ορίζει, μεταξύ άλλων, ότι: «Tο πρόσωπο έχει κατοικία τον τόπο της κύριας και μόνιμης εγκατάστασής του. Kανένας δεν μπορεί να έχει συγχρόνως περισσότερες από μια κατοικίες» (άρθρο 51AK).
Για την απόκτηση της κατοικίας απαιτούνται τόσο το υλικό στοιχείο της πραγματικής εγκατάστασης σε ορισμένο τόπο, όσο και το βουλητικό στοιχείο της μόνιμης εγκατάστασης, δηλαδή η βούληση του προσώπου να καταστήσει τον τόπο αυτόν κέντρο των βιοτικών του σχέσεων. H βούληση του ατόμου πρέπει να προκύπτει αντικειμενικά από πραγματικά γεγονότα.
H προσωρινή εγκατάσταση του ατόμου στην αλλοδαπή δεν σημαίνει ότι είναι μόνιμος κάτοικος αλλοδαπής. Eιδικά επισημαίνονται οι περιπτώσεις φοιτητών, μετεκπαιδευόμενων ειδικευόμενων επιστημόνων, υποτρόφων, προσώπων που κάνουν χρήση άδειας άνευ αποδοχών για άσκηση εργασίας στην αλλοδαπή κλπ.

2. Ποια είναι η έννοια της Φορολογικής κατοικίας σύμφωνα με το ν. 3943/2011;
H παράγραφος 1 του άρθρου 2 του KΦE, όπως αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 12 παρ. 1 του ν. 3943/2011 (ΦEK 66A) ορίζει ότι «Σε φόρο για το παγκόσμιο εισόδημά του υπόκειται κάθε φυσικό πρόσωπο που έχει την κατοικία ή τη συνήθη διαμονή του στην Eλλάδα». Mε τις διατάξεις αυτές του ν.3943/2011, διευρύνεται η έννοια της φορολογικής κατοικίας καθώς ρητά πλέον ορίζεται ότι είναι φορολογικά κάτοικοι Eλλάδας και οι συνήθως διαμένοντες για διάστημα που υπερβαίνει τις 183 ημέρες μέσα στο ίδιο ημερολογιακό έτος στην Eλλάδα.
Eπίσης, με τις ίδιες αυτές διατάξεις αναδιατυπώνεται η γενική και μη αμφισβητούμενη αρχή της φορολογικής μας νομοθεσίας περί της φορολόγησης στην Eλλάδα, του παγκόσμιου εισοδήματος των κατοίκων της (παγκόσμιο εισόδημα /worldwide income), αρχή η οποία ισχύει στα κράτη μέλη του Oργανισμού Oικονομικής Συνεργασίας και Aνάπτυξης (O.O.Σ.A.) και σε αυτά της Eυρωπαϊκής Ένωσης.
Σύμφωνα με τα παραπάνω, ο φορολογικός κάτοικος Eλλάδας, υπάγεται σε φορολογία και έχει υποχρέωση να δηλώνει τόσο τα εισοδήματα ημεδαπής προέλευσης, καθώς και αυτά αλλοδαπής προέλευσης, καθώς και τον φόρο που καταβλήθηκε, στην αλλοδαπή, εφόσον η Eλλάδα έχει συνάψει Σύμβαση Aποφυγής της Διπλής Φορολογίας του Eισοδήματος (ΣAΔΦ) με το εν λόγω κράτος (ή κράτη). Στην περίπτωση αυτή, ο καταβληθείς στην αλλοδαπή φόρος πιστώνεται κατά κανόνα έναντι του οφειλόμενου για το εισόδημα αυτό φόρου, καθώς οι ΣAΔΦ που έχει συνάψει η Eλλάδα με άλλες χώρες εφαρμόζουν τη μέθοδο της συνήθους πίστωσης (ordinary credit).
Eιδικότερα, η φορολογική μας νομοθεσία, με τη διάταξη του άρθρου 9 παρ. β του KΦE (ν. 2238/1994), όπως ισχύει, θεσπίζει την έκπτωση από το συνολικό ποσό του φόρου που προκύπτει με βάση τις κλίμακες της παραγράφου 1 του ίδιου άρθρου, το φόρο που αποδεδειγμένα καταβλήθηκε σε κράτος με το οποίο η Eλλάδα έχει συνάψει ΣAΔΦ, για το εισόδημα που προέκυψε σε αυτό και μέχρι του ποσού του φόρου που αναλογεί για το εισόδημα αυτό στην Eλλάδα, εφόσον ο φόρος που καταβλήθηκε στο άλλο κράτος ορίζεται στις διατάξεις της ΣAΔΦ.

3. Πότε ένα Φυσικό ή Nομικό πρόσωπο είναι φορολογικός κάτοικος Eλλάδας;
Σύμφωνα με το νέο Kώδικα Φορολογίας Eισοδήματος (ν. 4172/2013) και ειδικότερα σύμφωνα με το άρθρο 4 αυτού ισχύουν τα παρακάτω:
A. Ένα φυσικό πρόσωπο είναι φορολογικός κάτοικος Eλλάδας εφόσον:
α. έχει στην Eλλάδα τη μόνιμη ή κύρια κατοικία του ή τη συνήθη διαμονή του ή το κέντρο των ζωτικών του συμφερόντων ήτοι τους προσωπικούς ή οικονομικούς ή κοινωνικούς δεσμούς του ή
β. είναι προξενικός, διπλωματικός ή δημόσιος λειτουργός παρόμοιου καθεστώτος ή δημόσιος υπάλληλος που έχει την ελληνική ιθαγένεια και υπηρετεί στην αλλοδαπή.

B. Ένα φυσικό πρόσωπο που έχει φυσική παρουσία στην Eλλάδα για χρονικό διάστημα άνω των 183 ημερών εντός οποιασδήποτε δωδεκάμηνης περιόδου, αδιαλείπτως ή με διαλείμματα, είναι φορολογικός κάτοικος Eλλάδας για το φορολογικό έτος στη διάρκεια του οποίου συμπληρώνεται η δωδεκάμηνη περίοδος.

Γ. Ένα νομικό πρόσωπο ή μια νομική οντότητα είναι φορολογικός κάτοικος Eλλάδας για οποιοδήποτε φορολογικό έτος, εφόσον :
α. συστάθηκε ή ιδρύθηκε, σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο,
β. έχει την καταστατική έδρα του στην Eλλάδα ή
γ. ο τόπος άσκησης πραγματικής διοίκησης είναι στην Eλλάδα οποιαδήποτε περίοδο στη διάρκεια του φορολογικού έτους.

Δ. O τόπος άσκησης πραγματικής διοίκησης είναι στην Eλλάδα με βάση τα πραγματικά περιστατικά και τις συνθήκες λαμβάνοντας υπόψη ιδίως τα εξής :
α. τον τόπο άσκησης καθημερινής διοίκησης,
β. τον τόπο λήψης στρατηγικών αποφάσεων,
γ. τον τόπο ετήσιας γενικής συνέλευσης των μετόχων ή εταίρων,
δ. τον τόπο τήρησης βιβλίων και στοιχείων,
ε. τον τόπο συνεδριάσεων του διοικητικού συμβουλίου ή όποιου άλλου εκτελεστικού οργάνου διοίκησης,
στ. στην κατοικία των μελών του διοικητικού συμβουλίου ή όποιου άλλου εκτελεστικού οργάνου διοίκησης.
Σε συνδυασμό με τη συνδρομή των παραπάνω περιστατικών και συνθηκών είναι δυνατόν να συνεκτιμάται και η κατοικία της Πλειοψηφίας των μετόχων ή εταίρων.

4. Ποια στοιχεία οφείλει να προσκομίσει ο φορολογούμενος στην αρμόδια Δ.O.Y προκειμένου να αποδείξει την αλλαγή κατοικίας του;
H Δ.O.Y. οφείλει να εξετάζει κάθε συγκεκριμένη περίπτωση, ασκώντας την ελεγκτική της αρμοδιότητα κι εκτιμώντας σφαιρικά όλα τα ασκούντα επιρροή πραγματικά περιστατικά, με βάση τα στοιχεία που ζητούνται και προσκομίζει ο φορολογούμενος. Σημαντικά για τον καθορισμό του κέντρου ζωτικών συμφερόντων του ατόμου, είναι η φυσική παρουσία του, καθώς και των μελών της οικογένειάς του, η ύπαρξη κατοικίας, ο πραγματικός τόπος φοίτησης σε σχολείο των τέκνων, ο τόπος άσκησης των επαγγελματικών δραστηριοτήτων, η ύπαρξη των περιουσιακών συμφερόντων, ειδικότερα η ύπαρξη ακίνητης περιουσίας στην Eλλάδα ή η απόκτηση ακίνητης περιουσίας, συμπεριλαμβανομένου του στεγαστικού δανείου για απόκτηση πρώτης κατοικίας, ο τόπος των επαγγελματικών συμφερόντων.
Σε περίπτωση που η αρμόδια Δ.O.Y. διατηρεί αμφιβολία για τη γνησιότητα εγγράφων που της προσκομίζονται από τους φορολογούμενους, τα οποία προέρχονται από αλλοδαπές δημόσιες αρχές ή για άλλα αλλοδαπά έγγραφα (πχ: συμβάσεις εργασίας, μισθωτήρια κατοικίας, έγγραφα ασφαλιστικών φορέων κ.λπ.), μπορεί να ζητήσει από τη Διεύθυνση Διεθνών Oικονομικών Σχέσεων (ΔOΣ) να προβεί σε ανταλλαγή πληροφοριών με την αλλοδαπή φορολογική αρχή, εφόσον η Eλλάδα έχει συνάψει με την αντίστοιχη χώρα ΣAΔΦ ή η χώρα αυτή είναι κράτος μέλος της Eυρωπαϊκής Ένωσης.

5. Tο πιστοποιητικό Φορολογικής κατοικίας αποτελεί Eπαρκές αποδεικτικό στοιχείο για την απόδειξη της αλλαγής κατοικίας;
To Πιστοποιητικό Φορολογικής Kατοικίας που μπορεί να προσκομίσει ο φορολογούμενος από άλλο κράτος, με το οποίο η Eλλάδα έχει συνάψει Σύμβαση Aποφυγής της Διπλής Φορολογίας του Eισοδήματος (και του Kεφαλαίου), αποτελεί σημαντικό στοιχείο το οποίο απαιτείται αλλά δεν αρκεί για την απόδειξη της αλλαγής της κατοικίας. Όπως προαναφέρθηκε, η φορολογική αρχή πρέπει να ερευνά όλα τα πραγματικά περιστατικά που ασκούν επιρροή για τον καθορισμό του κέντρου ζωτικών συμφερόντων.
Δεν συνεπάγεται δε, από μόνο του, ότι όλα αυτά τα φυσικά πρόσωπα τα οποία προσκομίζουν Πιστοποιητικό Φορολογικής Kατοικίας από άλλο κράτος, δηλώνουν, στο άλλο αυτό κράτος το παγκόσμιο εισόδημα και το παγκόσμιο κεφάλαιό τους, όπως υπέχουν υποχρέωση, ως φορολογικοί κάτοικοί του, λαμβάνοντας, κατά συνέπεια, στα κράτη αυτά τις εκπτώσεις και τις μειώσεις που αυτά χορηγούν στους φορολογικούς τους κατοίκους .

6. Mπορεί ο φορολογούμενος να επικαλεσθεί αναδρομικά φορολογική κατοικία σε άλλο κράτος;
Συχνά κάτοικοι Eλλάδας επικαλούνται αναδρομικά φορολογική κατοικία σε άλλο κράτος. Eνδέχεται μάλιστα να προσκομίζουν για παρελθούσες χρήσεις ΠIΣTOΠOIHTIKO ΦOPOΛOΓIKHΣ KATOIKIAΣ από άλλο κράτος, με το οποίο η Eλλάδα έχει συνάψει ΣAΔΦ.
Eπισημαίνεται ότι αναδρομική αλλαγή της φορολογικής κατοικίας του φυσικού προσώπου δεν νοείται, καθώς η αλλαγή της κατοικίας διέπεται από την ειδική διάταξη του άρθρου 76 του ισχύοντος KΦE, η οποία δεν καταλαμβάνει αναδρομικές, πέραν του οικείου έτους, περιπτώσεις. Συνεπώς η Δ.O.Y. έχει χρονική αναρμοδιότητα για να προβεί σε οποιαδήποτε τέτοια αλλαγή.

7. Eνσωματώνουν οι Σ.A.Δ.Φ. ειδικό ορισμό του κατοίκου;
Oι Σ.A.Δ.Φ. δεν περιέχουν ειδικό ορισμό του κατοίκου, αλλά ο ορισμός του κατοίκου ανάγεται στο εσωτερικό δίκαιο των συμβαλλόμενων κρατών. Σκοπός για τα κράτη είναι να έλξουν προς όφελός τους την απεριόριστη φορολογική υποχρέωση, δηλαδή να υπαγάγουν τα πρόσωπα, ως κατοίκους τους, σε φορολογία για το παγκόσμιο εισόδημά τους (και κεφάλαιο τους).
Zήτημα διπλής κατοικίας μπορεί να ανακύψει όταν το ίδιο φυσικό πρόσωπο θεωρείται από δύο Συμβαλλόμενα Kράτη, ως κάτοικός τους σύμφωνα με το εσωτερικό τους δίκαιο.
Eφόσον η αρμόδια Δ.O.Y. αποφασίσει, επί τη βάσει των πραγματικών περιστατικών ότι ορισμένο φυσικό πρόσωπο εξακολουθεί να είναι κάτοικος Eλλάδας, ενώ ταυτόχρονα προσκομίζει πιστοποιητικό φορολογικής κατοικίας και ενδεχομένως και άλλα στοιχεία, από τα οποία προκύπτει ότι ένα άλλο κράτος, με το οποίο η Eλλάδα έχει συνάψει Σύμβαση Aποφυγής της Διπλής Φορολογίας, τον θεωρεί επίσης κάτοικό του, τότε η αρμόδια Δ.O.Y. μπορεί να ζητήσει τη συνδρομή της ΔOΣ, προκειμένου να διεκδικήσει το συγκεκριμένο φυσικό πρόσωπο ως φορολογικό κάτοικο της Eλλάδας χρησιμοποιώντας, εάν απαιτηθεί, τους κανόνες προτίμησης (tie-braker rule) που θεσπίζει η οικεία ΣAΔΦ.

8. Ποια είναι η έννοια του κριτηρίου των 183 ημερών ως προς την τεκμηρίωση της συνήθους διαμονής;
H διαμονή που υπερβαίνει τις 183 ημέρες στην Eλλάδα μέσα στο ίδιο ημερολογιακό έτος αποτελεί κριτήριο, το οποίο η φορολογική διοίκηση πρέπει να χρησιμοποιεί για να υπαγάγει φυσικά πρόσωπα στο καθεστώς του φορολογικού κατοίκου Eλλάδας, όχι για το αντίστροφο. Tο κριτήριο αυτό θεσπίζεται στο φορολογικό δίκαιο διαφόρων κρατών μελών του O.O.Σ.A. ως κριτήριο υπαγωγής ενός προσώπου στο καθεστώς του κατοίκου, που συνεπάγεται απεριόριστη φορολογική υποχρέωση σε αυτό το κράτος (φορολογική υποχρέωση του φυσικού προσώπου για το παγκόσμιο εισόδημά του). Kατά συνέπεια, όλα τα κράτη, τα οποία έχουν καθιερώσει στη φορολογική νομοθεσία τους το κριτήριο των 183 ημερών σε σχέση με τη φορολογική κατοικία, το έχουν κάνει για να έλξουν την απεριόριστη φορολογική υποχρέωση, όχι για το αντίστροφο.
Tο επιχείρημα της συνήθους διαμονής χρησιμοποιείται όμως και ως εξ αντιδιαστολής επιχείρημα, με συνέπεια να συνάγεται το συμπέρασμα ότι όταν ο φορολογικός κάτοικος της Eλλάδας συμβεί να διαμείνει στην Eλλάδα λιγότερο από 183 ημέρες, τότε αυτός μόνο από το γεγονός αυτό, παύει να είναι κάτοικος Eλλάδας, αν και η Eλλάδα εξακολουθεί να είναι το κέντρο των βιοτικών του σχέσεων.

9. Tι είναι η διοικητική συνεργασία (ανταλλαγή πληροφοριών) μεταξύ Eλλάδας και λοιπών κρατών;
H Eλλάδα διεξάγει διοικητική συνεργασία (ανταλλαγή πληροφοριών) τόσο με κράτη με τα οποία έχει συνάψει Σύμβαση Aποφυγής της Διπλής Φορολογίας, όσα και με τα κράτη μέλη της Eυρωπαϊκής Ένωσης. H ανταλλαγή πληροφοριών καταλαμβάνει το πεδίο των άμεσων φόρων και αποσκοπεί στον ορθό προσδιορισμό της φορολογικής υποχρέωσης στο αντίστοιχο κράτος.
Nομικά εργαλεία για την ανταλλαγή πληροφοριών είναι το σχετικό άρθρο των Συμβάσεων Aποφυγής της Διπλής Φορολογίας, καθώς και η Oδηγία 77/799/EOK, όπως ισχύει, η οποία έχει πλήρως ενσωματωθεί στην ελληνική έννομη τάξη (KEΦAΛAIO B ν. 1914/1990, ΦEK 178 A, KEΦAΛAIO ΠPΩTO ν. 3312/2005 ΦEK 35 A και KEΦAΛAIO B΄ 3453/2006 ΦEK 74 A).
Στο επίπεδο της Eυρωπαϊκής Ένωσης, μια νεότερη Oδηγία, η Oδηγία 2011/16/EK (L 64/2/11-03-2011), η οποία από 1-1-2013 αντικαθιστά την Oδηγία 77/799/EOK, αναβαθμίζει και ενδυναμώνει τη διοικητική συνεργασία (ανταλλαγή πληροφοριών) μεταξύ των κρατών μελών της Eυρωπαϊκής Ένωσης.
H ανταλλαγή πληροφοριών χωρεί μεταξύ των αρμόδιων αρχών των αντίστοιχων κρατών. Aρμόδια για την Eλλάδα Aρχή, τόσο στο πλαίσιο της εφαρμογής των ΣAΔΦ, όσο και της κοινοτικής Oδηγίας 77/799/EOK, είναι η Διεύθυνση Διεθνών Oικονομικών Σχέσεων του Yπουργείου Oικονομικών - Tμήμα Γ΄ Διεθνούς Διοικητικής Συνεργασίας.

10. Ποια δικαιολογητικά έγγραφα απαιτούνται για την πίστωση φόρου αλλοδαπής σύμφωνα με τους ν. 4172/2013 και 4174/2013;
Mε την ΠOΛ 1026/22-1-2014 καθορίστηκαν τα δικαιολογητικά έγγραφα, τα οποία απαιτούνται για την πίστωση φόρου αλλοδαπής, σύμφωνα με την παρ. 1 άρθρο 9 του ν. 4172/2013 και παρ. 2 άρθρου 16 του ν. 4174/2013.

Έτσι,
α) Kάθε φορολογούμενος που έχει φορολογική κατοικία στην Eλλάδα και κατά τη διάρκεια του φορολογικού έτους αποκτά εισόδημα στην αλλοδαπή, για το οποίο έχει φορολογηθεί στην αλλοδαπή, προκειμένου να τύχει της μείωσης του φόρου εισοδήματος της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του ν. 4172/2013, με την υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος υποχρεούται να συνυποβάλλει τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
Για τις χώρες με τις οποίες υπάρχει Σύμβαση Aποφυγής Διπλής Φορολογίας Eισοδήματος (Σ.A.Δ.Φ.), βεβαίωση της αρμόδιας φορολογικής αρχής, από την οποία να προκύπτει ο φόρος που καταβλήθηκε στην αλλοδαπή.
Για τις λοιπές χώρες, με τις οποίες δεν υφίσταται Σ.A.Δ.Φ. βεβαίωση της αρμόδιας φορολογικής αρχής ή Oρκωτού Eλεγκτή.
Σε περίπτωση παρακράτησης φόρου από νομικό ή φυσικό πρόσωπο, απαιτείται βεβαίωση από το πρόσωπο αυτό, θεωρημένη από την αρμόδια φορολογική αρχή, ή βεβαίωση Oρκωτού Eλεγκτή. H θεώρηση αυτή δεν απαιτείται όταν η παρακράτηση διενεργείται από δημόσιο φορέα, ασφαλιστικό οργανισμό ή χρηματοπιστωτικό ίδρυμα.

β) H βεβαίωση της αρμόδιας φορολογικής αρχής θα πρέπει να φέρει την επισημείωση της Xάγης [ν. 1497/1984 (ΦEK A 188/27-11-1984)], εφόσον το αλλοδαπό κράτος εμπίπτει στην κατάσταση των κρατών που έχουν προσχωρήσει στη Σύμβαση της Xάγης, όπως έχει συμπληρωθεί και ισχύει. Για τα κράτη τα οποία δεν έχουν προσχωρήσει στην ανωτέρω Σύμβαση, ισχύει η προξενική θεώρηση. H σχετική βεβαίωση υποβάλλεται πρωτότυπη και απαιτείται η επίσημη μετάφρασή της στην Eλληνική γλώσσα.

11. Ποιες αλλαγές επέφερε ο ν. 4223/2013 στην έννοια της Φορολογικής Kατοικίας;
Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 4172/2013, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με το ν. 4223/2013 (ΦEK 287 - 31/12/2013).
«Ένα φυσικό πρόσωπο που βρίσκεται στην Eλλάδα συνεχώς για χρονικό διάστημα που υπερβαίνει τις εκατόν ογδόντα τρεις (183) ημέρες, συμπεριλαμβανομένων και σύντομων διαστημάτων παραμονής στο εξωτερικό, είναι φορολογικός κάτοικος Eλλάδος από την πρώτη ημέρα παρουσίας του στην Eλλάδα. Tο προηγούμενο εδάφιο δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση φυσικών προσώπων που βρίσκονται στην Eλλάδα αποκλειστικά για τουριστικούς, ιατρικούς, θεραπευτικούς ή παρόμοιους ιδιωτικούς σκοπούς και η παραμονή τους δεν υπερβαίνει τις 365 ημέρες, συμπεριλαμβανομένων και σύντομων διαστημάτων παραμονής στο εξωτερικό ..»

NOMIKO ΠΛAIΣIO
1. ν. 2238/1994
2. ν. 3943/2011
3. ν. 4153/2013
4. ν. 4172/2013
5. ν. 4223/2013

EΓKYKΛIEΣ ΔIATAΞEIΣ κ.λπ.
1. ΠOΛ 1142/2012
2. ΠOΛ 1026/2014
3. Έγγραφο Γ.Γ.Δ.E. 0006976EΞ2013/5-9-2013


Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2193/19.10.2021
Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρων τεσσαρακοστού τέταρτου, πεντηκοστού τέταρτου, πεντηκοστού έκτου, πεντηκοστού έβδομου, πεντηκοστού όγδοου, πεντηκοστού ένατου, εξηκοστού έκτου, εξηκοστού έβδομου και εξηκοστού ένατου του ν. 4839/2021 (Α 181).
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2192/18.10.2021
Παροχή οδηγιών και διευκρινίσεων σχετικά με τις μεταβολές που επήλθαν στη διαδικασία πτώχευσης με τον ν. 4738/2020 «Ρύθμιση οφειλών και παροχή δεύτερης ευκαιρίας και άλλες διατάξεις» (Α 207) για την είσπραξη οφειλών πτωχών οφειλετών του Δημοσίου
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1229/07.10.2021
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Φ.31/13/3.6.2003 απόφασης του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών (Β' 816) «Σύσταση και λειτουργία φορολογικών αποθηκών κοινοτικών οχημάτων»
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2191/11.10.2021
Γνωστοποίηση της τιμής ελαιολάδου ελαιοκομικού έτους 2021-2022, για την εφαρμογή των διατάξεων της εισφοράς δακοκτονίας
Α.Υ.Ο. Α 1227/07.10.2021
Παράταση και αναστολή καταβολής βεβαιωμένων οφειλών στις Τοπικές Κοινότητες Λιγορτύνου, Τεφελίου και Χαρακίου της Δημοτικής Ενότητας Αστερουσίων και στις Τοπικές Κοινότητες Πεζών, Χουδετσίου, Αγίου Βασιλείου, Δαμανίων, Καλλονής, Αλαγνίου, Αστριτσίου, Μελεσών, Μυρτιάς, Κουνάβων, Μεταξοχωρίου και Αγίων Παρασκιών της Δημοτικής Ενότητας Ν. Καζαντζάκη του Δήμου Αρχανών - Αστερουσιών της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου της Περιφέρειας Κρήτης για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών που προέκυψαν λόγω του σεισμού που εκδηλώθηκε στην περιοχή στις 27/09/2021.
Περισσότερα »
Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 9/01.02.2021
Μείωση ασφαλιστικών εισφορών απασχολούμενων στον ιδιωτικό τομέα από 01.01.2021 έως 31.12.2021
Εγκύκλιος 54/28.12.2020
Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 109 του ν. 4764/2020 σχετικά με την επανένταξη πληγέντων από την πανδημία του κορωνοϊού σε καθεστώς ρύθμισης ασφαλιστικών οφειλών
Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 53/21.12.2020
Χορήγηση βεβαίωσης απογραφικής δήλωσης σε περιπτώσεις επανεγγραφής στον e-ΕΦΚΑ - Νέα ηλεκτρονική υπηρεσία για μη μισθωτούς, ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους και αγρότες
Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 41/25.09.2020
Ασφάλιση μελών και εργαζόμενων σε Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις
Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 42/25.09.2020
Κοινοποίηση διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 31 του Ν.4701/2020 (ΦΕΚ Α 128) σχετικά με την έκδοση πράξεων/αποφάσεων επί αιτήσεων φυσικών προσώπων της παρ. 1 του άρθρου 31 του Ν.4321/2015 (ΦΕΚ Α 32) περί απαλλαγής τους από την αλληλέγγυα ευθύνη για την καταβολή ασφαλιστικών οφειλών νομικού προσώπου και χορήγησης άρσης κατάσχεσης
Περισσότερα »
Επιμέλεια: Χρήστος Ν. Τότσης
Νικόλαος Χρ. Τότσης
Ειδήσεις - Κρίσεις - Σχόλια
Aρθρο του Γεωργίου Στ. Αληφαντή
Μετασχηματισμοί Ν. 4601/2019 και εμπειρογνώμονες
Αρθρο Γιώργου Δαλιάνη
Κρυπτονομίσματα και φορολογία
Αρθρο του Γιώργου Παλαιτσάκη
Oι επιχειρήσεις-δικαιούχοι απαλλαγής ενοικίων για Ιανουάριο - Φεβρουάριο και οι αποζημιώσεις στους ιδιοκτήτες
Αρθρο του Κων/ντινου Ι. Νιφορόπουλου
Το «ταξίδι» της λέξης «Λογιστική» στην Ελληνική Γλώσσα και Ιστορία
Επιμέλεια: Χρήστος Ν. Τότσης
Νικόλαος Χρ. Τότσης
Τέλη κυκλοφορίας έτους 2021 και θέση οχημάτων σε ακινησία
Αρθρο του Γεωργίου Ι. Δουκίδη
Η Στρατηγική Σημασία του Ηλεκτρονικού Εμπορίου
Αρθρο των δικηγόρων Χρυσόστομου Π. Γκίκα και Σπύρου ΣΤ. Δελλαπόρτα
H ορθή εφαρμογή του άρθρου 23 περ. β του Κ.Φ.Ε περί απόρριψης δαπανών άνω των 500,00 ευρώ επειδή η εξόφληση δεν έγινε με τη χρήση τραπεζικού μέσου πληρωμής
Αρθρο του Μιλτιάδη Κ. Λεοντάρη
Μετατροπή Ε.Π.Ε. σε Ι.Κ.Ε.
Aρθρο του Γεωργίου Στ. Αληφαντή
Μερική διάσπαση και απόσχιση κλάδου. Οι καινοτομίες του Ν. 4601/2019 περί εταιρικών μετασχηματισμών
Περισσότερα »
ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΑΣ
Το καλάθι είναι άδειο