Σάββατο, 25 Ιουνίου 2022

www.totsisgroup.gr Est.1954                                          Totsis Group 67 Χρόνια

ΤΕΥΧΟΣ logistis
Εισάγετε το email σας
και μείνετε ενημερωμένοι
Λεπτομέρειες Άρθρου
Τετάρτη 24 Αυγούστου 2016
Α.Υ.Ο. ΔΕΛ Α 1120557/12.08.2016

Τροποποίηση της αριθμ. ΔΕΛ Β 1161529 ΕΞ 2015/15-12-2015 (ΦΕΚ Β 2873/2015) απόφασης του Αναπληρωτή Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων περί καθορισμού του αριθμού φορολογικών ελέγχων που θα διενεργηθούν κατά το έτος 2016

Α.Υ.Ο. ΔΕΛ Α 1120557/12.08.2016

(ΦΕΚ Β' 2604/23.08.2016)

Έχοντας υπόψη:

1. α) Τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 26 του Ν. 4174/2013 (ΦΕΚ Α' 170) όπως ισχύει.

β) Τις διατάξεις του άρθρου 61 του Ν. 4342/2015 (Α' 143/2015), όπως ισχύει.

γ) Τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 42 του Ν. 4174/2013 (ΦΕΚ Α' 170) όπως ισχύει.

2. Την αριθμ. 1 της 20-1-2016 (Υ.Ο.Δ.Δ. 18) πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών».

3. Την αριθμ. ΔΕΛ Β 1161529 ΕΞ 2015/15.12.2015 (ΦΕΚ Β' 2873/2015) απόφαση του Αναπληρωτή Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων περί καθορισμού του αριθμού φορολογικών ελέγχων που θα διενεργηθούν κατά το έτος 2016.

4. Το αριθμ. Γ.Δ.Φ.Δ. 1063815 ΕΞ 2016/20.4.2016 Επιχειρησιακό Σχέδιο Έτους 2016 της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης.

5. Τις εκκρεμείς υποθέσεις ελέγχου, όπως αυτές εμφανίζονται στο Ο.Π.Σ. Elenxis στις 15-7-2016 και ώρα 3.30 μ.μ.

6. Τον αριθμό των ελεγκτών κατά το χρόνο έκδοσης της παρούσας, του αριθμού των διενεργηθέντων ελέγχων κατά το προηγούμενο έτος 2015, καθώς και των διενεργηθέντων ελέγχων το χρονικό διάστημα από 1-1-2016 έως 30-6-2016.

7. Την ανάγκη αξιολόγησης των εκκρεμών υποθέσεων ελέγχου και την προτεραιοποίηση αυτών που παρουσιάζουν μεγαλύτερη παραβατικότητα και εισπραξιμότητα, με βάσει αντικειμενικά κριτήρια ανάλυσης κινδύνου, συνεκτιμώντας το πρόβλημα των περιορισμένων ελεγκτικών πόρων, με στόχο την αποτελεσματικότητα του φορολογικού ελεγκτικού μηχανισμού και τη διασφάλιση των δημοσίων εσόδων.

8. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της απόφασης αυτής, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού,

Αποφασίζουμε:

Μετά την παράγραφο 2 της με αριθμό ΔΕΛ Β 1161529 ΕΞ 2015/15.12.2015 (ΦΕΚ Β' 2873/2015) απόφασης του Αναπληρωτή Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων περί καθορισμού των μερικών και πλήρων ελέγχων που θα διενεργηθούν εντός του έτους 2016 κατά προτεραιότητα, από τις Ελεγκτικές Υπηρεσίες Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ., Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π. και Δ.Ο.Υ., προστίθενται παράγραφοι ως εξής:

«3. Οι υποθέσεις που ελέγχονται κατά προτεραιότητα επιλέγονται βάσει κριτηρίων ανάλυσης κινδύνου.

Οι προτεραιοποιημένες προς έλεγχο υποθέσεις εξάγονται σε αναφορά στην εφαρμογή "Discoverer" του Ο.Π.Σ. Elenxis, σε φθίνουσα σειρά ταξινόμησης με βάση την τελική μοριοδότησή τους, βάσει αυτοματοποιημένου μοντέλου αντικειμενικής αξιολόγησης υποθέσεων ως παράρτημα Ι της παρούσας, κατόπιν εφαρμογής κριτηρίων ανάλυσης κινδύνου, τα οποία δεν δημοσιοποιούνται. Το μοντέλο βασίζεται στον εντοπισμό, την ανάλυση και την εκτίμηση κινδύνων που αφορούν στην απώλεια φορολογικών εσόδων από τη μη διενέργεια αποτελεσματικών φορολογικών ελέγχων.

Η ως άνω αναφορά περιλαμβάνει δύο αρχεία ως εξής:

α) Αρχείο με τίτλο «Απολογισμός Α' εξαμήνου 2016», το οποίο περιλαμβάνει:

i. Τη συνολική ετήσια στοχοθεσία εκάστης Ελεγκτικής Υπηρεσίας βάσει του Επιχειρησιακού Σχεδίου έτους 2016.

ii. Τον αριθμό των υπηρετούντων στην Ελεγκτική Υπηρεσία ελεγκτών.

iii. Τον αριθμό των διενεργηθέντων ελέγχων για το χρονικό διάστημα από 1-1-2016 έως 30-6-2016, χαρακτηρισμένων ως προς το είδος του ελέγχου και εάν αφορούν σε φορολογικά έτη, χρήσεις, υποθέσεις, περιόδους ή υποχρεώσεις της τελευταίας πενταετίας (2011 - 2015) ή προγενέστερα.

iv. Τα βεβαιωθέντα ποσά των διενεργηθέντων ελέγχων για το χρονικό διάστημα από 1-1-2016 έως 30-6-2016, χαρακτηρισμένων ως προς το είδος του ελέγχου.

v. Τον αριθμό των υπολοίπων υποθέσεων του Β' εξαμήνου 2016 που πρέπει να ολοκληρωθούν μέχρι την 31-12-2016, χαρακτηρισμένων ως προς το είδος του ελέγχου.

vi. Το ύψος των βεβαιωθέντων ποσών που υπολείπονται της ετήσιας στοχοθεσίας, χαρακτηρισμένων ως προς το είδος του ελέγχου.

Έλεγχοι που διενεργήθηκαν μέχρι τη δημοσίευση της παρούσας οι οποίοι δεν περιλαμβάνονται στην ως άνω περίπτωση iii, μειώνουν τον αριθμό των υπολοίπων υποθέσεων του Β' εξαμήνου 2016 που πρέπει να ολοκληρωθούν μέχρι την 31-12-2016.

β) Αρχείο με τίτλο «Προτεραιοποιήμενες/Αξιολογημέ- νες υποθέσεις», το οποίο περιλαμβάνει τις προτεραιοποιημένες/αξιολογημένες υποθέσεις, ταξινομημένες κατά φθίνουσα σειρά ως προς την τελική μοριοδότησή τους και χαρακτηρισμένες ως προς το είδος του ελέγχου και εάν αφορούν στην τελευταία πενταετία (2011 - 2015) ή προγενέστερα. Η σειρά ταξινόμησης εμφανίζεται σε χωριστή στήλη. Από το σύνολο των εκκρεμών υποθέσεων που εμφανίζονται στο εν λόγω αρχείο, ελέγχονται κατά προτεραιότητα για το Β' εξάμηνο του 2016, οι υποθέσεις που συγκεντρώνουν την υψηλότερη μοριοδότηση ακολουθώντας φθίνουσα σειρά ταξινόμησης μέχρι την επίτευξη της συνολικής ετήσιας στοχοθεσίας εκάστης Ελεγκτικής Υπηρεσίας βάσει του Επιχειρησιακού Σχεδίου έτους 2016, ως προς τον αριθμό των υποθέσεων που πρέπει να ολοκληρωθούν μέχρι 31-12-2016, ανά είδος ελέγχου, τηρώντας και την οριζόμενη στις οικείες διατάξεις αναλογία διενεργηθέντων ελέγχων/υποθέσεων που αφορούν στην τελευταία πενταετία και προγενέστερα αντίστοιχα.

4. Οι Προϊστάμενοι των ελεγκτικών υπηρεσιών υποχρεούνται:

α) Να ανακτήσουν αμελλητί τα προαναφερόμενα αρχεία της παραγράφου 3 της παρούσας. Τα ανακτηθέντα αρχεία εξάγονται σε αρχείο "Excel" και εφόσον απαιτείται, προστίθεται στήλη «Παρατηρήσεις» βάσει των παρακάτω οριζομένων:

α.1) Να αξιολογήσουν με ευθύνη τους εντός δέκα (10) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας, τόσο τις υποθέσεις που προτεραιοποιούνται προς έλεγχο, όσο και αυτές που δεν προτεραιοποιούνται.

Έκαστος προϊστάμενος Ελεγκτικής Υπηρεσίας, εφόσον από τα στοιχεία ή τις πληροφορίες που έχει στη διάθεσή του και σε συνδυασμό με τις ισχύουσες διατάξεις, κρίνει ότι συντρέχει βάσιμος λόγος πρόκρισης υποθέσεων προς έλεγχο κατά προτεραιότητα, υποχρεούται, το αργότερο εντός της ανωτέρω προθεσμίας, να αντικαταστήσει τις τελευταίες προτεραιοποιημένες προς έλεγχο υποθέσεις από το τέλος της κατάταξης με τις συγκεκριμένες υποθέσεις που ο ίδιος προκρίνει για προτεραιοποίηση, συνεκτιμώντας και τη σημαντικότητα των υποθέσεων που αντικαθίστανται.

Προς τούτο συνεκτιμώνται η γενεσιουργός αιτία (π.χ. Εισαγγελική Παραγγελία που δεν προτεραιοποιείται ή δεν εμφανίζεται ως τέτοια στο Ο.Π.Σ. Elenxis), η δυνατότητα είσπραξης των προσδοκώμενων ποσών βεβαίωσης (πρωτίστως ενδιαφέρει η αύξηση του ποσοστού εισπραχθέντων ποσών έναντι βεβαιωθέντων), η σοβαρότητα εν γένει της υπόθεσης κ.λπ..

α.2) Να συνεκτιμήσουν σε σχέση με τις προτεραιοποιημένες υποθέσεις προς έλεγχο, υποθέσεις που δημιουργήθηκαν σε μεταγενέστερο χρόνο από την 15-7-2016 και συνεπώς δεν περιλαμβάνονται στα απεσταλμένα αρχεία, προκειμένου να ενεργήσουν ομοίως σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση 4.α.1 της παρούσας.

α.3) Να συνεκτιμήσουν σε σχέση με τις προτεραιοποιημένες υποθέσεις προς έλεγχο, υποθέσεις που βρίσκονται στην υπηρεσία τους, οι οποίες δεν απεικονίζονται στο Ο.Π.Σ. Elenxis (Εισαγγελικές Παραγγελίες, πληροφοριακά δελτία, πληροφοριακές εκθέσεις του Σ.Δ.Ο.Ε. προσαύξησης περιουσίας, κ.λπ.) και συνεπώς δεν περιλαμβάνονται στα απεσταλμένα αρχεία, προκειμένου να ενεργήσουν ομοίως σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση 4.α.1 της παρούσας.

α.4) Σε περίπτωση αντικατάστασης υποθέσεων κατά τις ως άνω παρ. α.1, α.2 και α.3, θα πρέπει η αντικατάσταση να γίνεται με βάσιμη και αιτιολογημένη τεκμηρίωση η οποία αποστέλλεται στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις d.eleg@mofadm.gr και dpfy.c@mofadm.gr των Διευθύνσεων Ελέγχων και Παροχής Φορολογικών Υπηρεσιών αντίστοιχα, το αργότερο εντός της ανωτέρω προθεσμίας. Η ως άνω τεκμηρίωση συνοδεύεται με το αρχείο «Προ- τεραιοποιήμενες/Αξιολογημένες υποθέσεις», όπου στη στήλη «Παρατηρήσεις» αποτυπώνονται οι τυχόν αντικαταστάσεις υποθέσεων.

Με την παρέλευση άπρακτης της τιθέμενης προθεσμίας των δέκα ημερών, ο πίνακας των προτεραιοποιημένων προς έλεγχο υποθέσεων θεωρείται οριστικός.

β) Να ανακατανείμουν με ευθύνη τους, τις προτεραιοποιημένες υποθέσεις στους ελεγκτές των Υπηρεσιών τους, ανάλογα με τη σοβαρότητα των υποθέσεων και την επιβάρυνση των ελεγκτών, με γνώμονα την αποτελεσματικότητα και την ορθολογική διαχείριση των υποθέσεων προς επίτευξη των στόχων του Επιχειρησιακού Σχεδίου έτους 2016.

γ) Να προτάξουν δίδοντας άμεση προτεραιότητα στην ολοκλήρωσή τους, παράλληλα και ανεξάρτητα από τις προτεραιοποιημένες υποθέσεις προς έλεγχο:

γ.1) Υποθέσεις που αφορούν σε επιστροφές φόρων με ή χωρίς εντολή.

Ειδικώς, οι υποθέσεις ελέγχου που αφορούν σε επιστροφές φόρων προτεραιοποιούνται με βάση τα κριτήρια του παραρτήματος ΙΙ της παρούσας, τα οποία δεν δημοσιοποιούνται.

γ.2) Υποθέσεις για τις οποίες έχει κοινοποιηθεί σημείωμα διαπιστώσεων με τα αποτελέσματα του φορολογικού ελέγχου και προσωρινός διορθωτικός προσδιορισμός φόρων και προσωρινός προσδιορισμός προστίμων.

γ.3) Υποθέσεις που αφορούν σε διενέργεια μερικού επιτόπιου ελέγχου διαπίστωσης της εκπλήρωσης των φορολογικών υποχρεώσεων, της τήρησης των βιβλίων και της έκδοσης των φορολογικών στοιχείων, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, για φορολογουμένους που ασκούν οποιαδήποτε δραστηριότητα ή διακινούν αγαθά, για τις οποίες εκκρεμεί η σύνταξη εκθέσεων ελέγχου ή/και η έκδοση πράξεων.

γ.4) Υποθέσεις για τις οποίες έχει ολοκληρωθεί ο έλεγχος, έχουν συνταχθεί οι σχετικές εκθέσεις ελέγχου και εκκρεμεί η έκδοση πράξεων. 

γ.5) Υποθέσεις που αφορούν σε διασταυρωτικούς ελέγχους ενδοκοινοτικών συναλλαγών (VIES), επικείμενες υπαγωγές στο άρθρο 99 του Πτωχευτικού Κώδικα, σε ανακτήσεις των αφορολόγητων αποθεματικών του άρθρου 169 του Ν. 4099/2012 (ΦΕΚ Α' 250/20-12-2012), σε επαναλήψεις διαδικασίας και σε προδικαστικούς ελέγχους.

5. Νέες υποθέσεις που εισάγονται στην ελεγκτική υπηρεσία μετά την παραλαβή των προτεραιοποιημένων προς έλεγχο υποθέσεων, μοριοδοτούνται στο τέλος κάθε μήνα με βάση τα κριτήρια ανάλυσης κινδύνου της παρούσας.

Οι νέες υποθέσεις συμπληρώνουν και επικαιροποιούν το αρχείο με τίτλο «Προτεραιοποιήμενες/Αξιολογημένες υποθέσεις» και ταξινομούνται κατά φθίνουσα σειρά βάσει της μοριοδότησης που έλαβαν.

Στη συνέχεια οι προϊστάμενοι των Ελεγκτικών Υπηρεσιών υποχρεούνται να αξιολογήσουν εντός δέκα (10) ημερών από την ανάρτηση στο Σύστημα τα διαλαμβανόμενα σε αυτές, ενεργώντας ομοίως και βάσει των οριζομένων στις περιπτώσεις 4.α.1 και 4.α.4 της παρούσας, λαμβάνοντας υπόψη τόσο τον εκτιμώμενο χρόνο ολοκλήρωσης αυτών, όσο και το στάδιο εξέλιξης των υποθέσεων που τυχόν αντικαθίστανται.

6. Η Διεύθυνση Ελέγχων στην οποία αποστέλλονται οι τεκμηριώσεις αντικατάστασης προτεραιοποιημένων προς έλεγχο υποθέσεων, δύναται να διαβιβάζει δείγμα που δεν μπορεί να υπερβεί συνολικά το 5% αυτών, στη Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων για τις δικές της ενέργειες κατά λόγο αρμοδιότητας.»

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, πλην των Παραρτημάτων Ι και ΙΙ.

 

Κ.Υ.Α. Α 1080/15.06.2022
Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία ηλεκτρονικής απογραφής των δεξαμενών ενεργειακών προϊόντων και λοιπών στοιχείων των φορολογικών αποθηκών και των αποθηκών τελωνειακής αποταμίευσης στην εφαρμογή του Μητρώου Δεξαμενών Ενεργειακών Προϊόντων Φορολογικών Αποθηκών και Αποθηκών Τελωνειακής Αποταμίευσης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2049/14.06.2022
Οδηγίες για την ορθή εφαρμογή διαδικασιών στη βάση των ευρημάτων έρευνας που διεξήχθη μέσω ερωτηματολογίου με σκοπό τον έλεγχο της ορθής και ομοιόμορφης εφαρμογής των διαδικασιών διαμετακόμισης και τελωνειακού χαρακτήρα εμπορευμάτων.
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1079/15.06.2022
Καθορισμός της διαδικασίας, των οργάνων και του τρόπου επιβολής σφράγισης και αποσφράγισης των εγκαταστάσεων κατόχων άδειας εμπορίας ή άδειας λιανικής εμπορίας πετρελαιοειδών προϊόντων, σε περίπτωση που διαπιστώνεται κατοχή, διακίνηση και εμπορία νοθευμένων καυσίμων, καθώς και καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων για τη δημοσιοποίηση των στοιχείων των παραβατών, των παραβάσεων, των κυρώσεων, του τρόπου, του χρόνου και του μέσου δημοσιοποίησης, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 119 Α του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001, Α 265).
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1074/09.06.2022
Ορισμός του τύπου και περιεχομένου του εντύπου Δ212 «Δήλωση ενδοκοινοτικών εξ αποστάσεως πωλήσεων αγαθών και παροχών τηλεπικοινωνιακών, ραδιοτηλεοπτικών και ηλεκτρονικά παρεχόμενων υπηρεσιών προς άλλα κράτη μέλη» και της διαδικασίας υποβολής αυτού.
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1073/07.06.2022
Τύπος και περιεχόμενο της πράξης διοικητικού προσδιορισμού του ελλείμματος της Νέας Οικειοθελούς Παροχής κατά το ΑΡΘΡΟ 7ο του Νέου Συνυποσχετικού, το οποίο κυρώθηκε με το άρθρο 56 του ν. 4607/2019(Α 65), με βάση τις διατάξεις του άρθρου 56Α του ίδιου νόμου.
Περισσότερα »

Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 17/05.05.2022
Εξέταση αιτήσεων συνταξιοδότησης με διαδικασίες ταχείας απονομής σύνταξης. Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 48-54 του Ν. 4921/2022
Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 13/05.04.2022
Δυνατότητα επιλογής του φορέα στις περιπτώσεις διαδοχικής και της παράλληλης ασφάλισης. - Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 23 του Ν. 4892/2022 περί δυνατότητας επιλογής του φορέα στον οποίο θα αξιοποιηθεί ο χρόνος ασφάλισης από 1.1.2017 στον e-ΕΦΚΑ των υπαγόμενων μέχρι 31.12.2016 με την αυτή ιδιότητα σε δύο φορείς
Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 14/06.04.2022
Ασφάλιση e-ΕΦΚΑ Διαδικασία εγγραφής και υπαγωγής μη μισθωτών στην ασφάλιση του e-ΕΦΚΑ
Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 5/2022
Απεικόνιση της υποχρεωτικής ασφάλισης επικουρικού κλάδου των νεοεισερχόμενων στην αγορά εργασίας, από 01.01.2022, υπαγόμενων στο Ταμείο Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης (Τ.Ε.Κ.Α.) μισθωτών ιδιωτικού τομέα και απασχολούμενων στο Δημόσιο τομέα με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου (Ι.Δ.Α.Χ. - Ι.Δ.Ο.Χ.) -- Υποβολή : Α.Π.Δ. - Τ.Ε.Κ.Α. Κοινών Επιχειρήσεων & Οικοδομοτεχνικών Έργων
Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 65/13.12.2021
Οδηγίες για την απεικόνιση στην Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (Α.Π.Δ.) της ασφάλισης δικηγόρων με έμμισθη εντολή απασχολούμενων στον ιδιωτικό τομέα και τα Ν.Π.Ι.Δ., μισθωτών μηχανικών και υγειονομικών απασχολούμενων στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα με σχέση ιδιωτικού δικαίου (Ι.Δ.Α.Χ., Ι.Δ.Ο.Χ. με υποχρέωση υποβολής Α.Π.Δ. Κοινών Επιχειρήσεων) και προσώπων
Περισσότερα »
Επιμέλεια:
Χρήστος Ν. Τότσης
Νικόλαος Χρ. Τότσης
Ειδήσεις - Κρίσεις Σχόλια:
Αρθρο του Χρυσόστομου Γκίκα
Επισημάνσεις εκ των άρθρων 37 και 50 παρ. 7 του Κ.Φ.Δ. (ν. 4174/2013) για τα δικαιώματα των αλληλεγγύως ευθυνομένων
Αρθρο του Γιώργου Δαλιάνη
Η μεταβίβαση ατομικής επιχείρησης
Αρθρο του Γεώργιου Παλαιτσάκη
Οι εννέα τρόποι για την «αποφυγή» των τεκμηρίων
Αρθρο του Γεώργιου Κόντου
Έσοδα και διαδικασία αναγνώρισής τους
Επιμέλεια:
Χρήστος Ν. Τότσης
Νικόλαος Χρ. Τότσης
Ειδήσεις - Κρίσεις Σχόλια:
Αρθρο του Γιώργου Δαλιάνη
Ο εξωλογιστικός προσδιορισμός στον φορολογικό έλεγχο
Αρθρο της Τζένης Πάνου
Νέα πρόταση Οδηγίας για την αντιμετώπιση των Εικονικών Εταιρειών
Αρθρο του Γιάννη Καράφα
Νέα τροποποίηση-παράταση επιστροφής ποσών των επιστρεπτέων προκαταβολών
Αρθρο του Γεώργιου Κόντου
Εσοδα και διαδικασία αναγνώρισής τους
Περισσότερα »
ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΑΣ
Το καλάθι είναι άδειο