Κυριακή, 26 Ιουνίου 2022

www.totsisgroup.gr Est.1954                                          Totsis Group 67 Χρόνια

ΤΕΥΧΟΣ logistis
Εισάγετε το email σας
και μείνετε ενημερωμένοι
Λεπτομέρειες Άρθρου
Τρίτη 21 Ιουνίου 2016
Υπ. Οικ.: ΔΕΑΦ Β 1087947 ΕΞ 2016/ 7.6.2016

Εφαρμογή των διατάξεων των περ. δ' των παρ. 1 των άρθρων 62 και 64 του ν. 4172/2013, σε περίπτωση εισφοράς δημόσιου τεχνικού έργου.

Υπ. Οικ.: ΔΕΑΦ Β 1087947 ΕΞ 2016/ 7.6.2016


ΣΧΕΤ.: Το αριθ. 10843/15.4.2016 έγγραφό σας

Απαντώντας στο σχετικό έγγραφό σας, αναφορικά με το πιο πάνω θέμα και με αφορμή τη διενέργεια φορολογικού ελέγχου για την επιστροφή φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 2014 σε ανώνυμη κατασκευαστική εταιρεία, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Με τις διατάξεις της περ. δ' της παρ. 1 του άρθρου 62 του ν. 4172/2013, οι οποίες έχουν εφαρμογή για τις πληρωμές που πραγματοποιούνται από 1.1.2014 και μετά, ορίζεται μεταξύ άλλων ότι οι πληρωμές για αμοιβές για τεχνικές υπηρεσίες υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου, ενώ με τις διατάξεις της περ. δ' της παρ. 1 του άρθρου 64 του ν. 4172/2013 ορίζεται ότι για τις αμοιβές που εισπράττονται από εργολήπτες κατασκευής κάθε είδους τεχνικών έργων ο συντελεστής παρακράτησης φόρου είναι τρία τοις εκατό (3%) επί της αξίας του υπό κατασκευή έργου, ανεξαρτήτως αν ο λήπτης της αμοιβής είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα.

2. Με την ΠΟΛ.1120/25.4.2014 εγκύκλιό μας, με την οποία κοινοποιήθηκαν οι διατάζεις της περ. δ' της παρ. 1, των παρ. 2 και 3 του άρθρου 62 καθώς και της περ. δ' της παρ. 1 , των παρ. 2 και 8 του άρθρου 64 του ν. 4172/2013, αναφορικά με την παρακράτηση φόρο στις αμοιβές για τεχνικές υπηρεσίες, αμοιβές διοίκησης, αμοιβές για συμβουλευτικές υπηρεσίες και άλλες αμοιβές για παρόμοιες υπηρεσίες, προσδιορίστηκε η έννοια των αμοιβών για τεχνικά έργα.

3. Κατά την εκτέλεση δημόσιων τεχνικών έργων, ο ανάδοχος (κοινοπραξία ή άλλης μορφής εταιρεία) εισφέρει σε ορισμένες περιπτώσεις το έργο σε κοινοπραξία ή εταιρεία στην οποία συμμετέχει και ο ίδιος ή σε εταιρεία μέλος της αρχικής αναδόχου κοινοπραξίας. Στις περιπτώσεις αυτές, ο ανάδοχος τιμολογεί τον εργοδότη (Δημόσιο, Δήμο, ΝΠΔΔ, κλπ) και αντίστοιχα η κατασκευάστρια εταιρεία ή κοινοπραξία τιμολογεί με το ίδιο ποσό τον ανάδοχο για το έργο που κατασκευάζει.

4. Από τις διατάξεις των άρθρων 62 και 64 του ν. 4172/2013 προκύπτει ότι στις πιο πάνω περιπτώσεις εισφοράς δημόσιου τεχνικού έργου θα έπρεπε να διενεργείται παρακράτηση φόρου με συντελεστή τρία τοις εκατό (3%) δύο φορές, τόσο κατά την καταβολή του εργολαβικού ανταλλάγματος από τον εργοδότη (Δημόσιο, Δήμο, κλπ) στον ανάδοχο όσο και από τον ανάδοχο κατά την καταβολή του πιο πάνω ποσού ως αμοιβή στην κατασκευάστρια κοινοπραξία ή εταιρεία. Στη συνέχεια, ο παρακρατούμενος κατά τα ανωτέρω φόρος θα έπρεπε να συμψηφίζεται με τον φόρο εισοδήματος που αναλογεί στα πιο πάνω πρόσωπα.

5. Από τη Διοίκηση είχε γίνει δεκτό, κατά την εφαρμογή των διατάξεων της περ. β' της παρ. 1 του άρθρου 55 του ν. 2238/1994 (παλαιός Κ.Φ.Ε.) και με βάση όσα ορίζονταν στις τότε ισχύσασες διατάξεις του άρθρου 34 του ίδιου νόμου, σε περίπτωση εισφοράς δημόσιου τεχνικού έργου από τον αρχικό ανάδοχο σε κοινοπραξία ή εταιρεία στην οποία συμμετέχει και ο ίδιος, η προβλεπόμενη από τις διατάξεις της περ. β' της παρ. 1 του άρθρου 55 του ν. 2238/1994 παρακράτηση φόρου 3% θα ενεργείται μόνο από τον εργοδότη (Δημόσιο, Δήμο, ΝΠΔΔ, Δημόσιες Επιχειρήσεις, κλπ) κατά την καταβολή του εργολαβικού ανταλλάγματος στον αρχικό ανάδοχο, και όχι και από τον ανάδοχο στην κατασκευάστρια κοινοπραξία ή εταιρεία, κατά την καταβολή του σχετικού ποσού, καθόσον διπλή παρακράτηση φόρου εισοδήματος για το ίδιο εισόδημα δεν νοείται. Στη συνέχεια, ο φόρος αυτός θα επιστρέφεται στον ανάδοχο με την υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (ΠΟΛ.1225/18.8.2000 εγκύκλιός μας).

6.Περαιτέρω, με την ΠΟΛ.1080/30.3.2001 εγκύκλιό μας έγινε δεκτό ότι επί εισφοράς δημόσιου τεχνικού έργου από τον ανάδοχο σε κοινοπραξία ή εταιρεία στην οποία συμμετέχει και ο ίδιος, ο παρακρατούμενος σε βάρος του αναδόχου φόρος 3% θα συμψηφίζεται από τον αναλογούντα φόρο της κατασκευάστριας κοινοπραξίας ή εταιρείας. Προς τούτο, ο ανάδοχος θα χορηγεί στην κοινοπραξία ή εταιρεία σχετική βεβαίωση, στην οποία θα αναγράφονται τα στοιχεία του εισφερθέντος έργου, της κατασκευάστριας κοινοπραξίας ή εταιρείας στην οποία έχει εισφερθεί το έργο και το ποσό του φόρου 3%.

7. Το σύνολο των διατάξεων του ν. 2238/1994 καθώς και οι πιο πάνω εγκύκλιοι (ΠΟΛ.1225/18.8.2000 και ΠΟΛ.1080/30.3.2001), που είχαν εκδοθεί κατ' εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 34 και 55 αυτού, καταργήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 4172/2013 από την έναρξη ισχύος του νέου Κ.Φ.Ε. (ν. 4172/2013).

8. Κατόπιν των ανωτέρω και δεδομένου ότι οι σχετικές εγκύκλιοι που είχαν εκδοθεί κατ' εφαρμογή των διατάξεων του ν. 2238/1994 δεν είναι σε ισχύ, αλλά και ότι δεν υφίσταται ρητή διάταξη που να ορίζει διαφορετικά, σε περίπτωση εισφοράς δημόσιου τεχνικού έργου έχουν εφαρμογή τα αναφερόμενα στην παρ. 4 του παρόντος.

Κ.Υ.Α. Α 1080/15.06.2022
Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία ηλεκτρονικής απογραφής των δεξαμενών ενεργειακών προϊόντων και λοιπών στοιχείων των φορολογικών αποθηκών και των αποθηκών τελωνειακής αποταμίευσης στην εφαρμογή του Μητρώου Δεξαμενών Ενεργειακών Προϊόντων Φορολογικών Αποθηκών και Αποθηκών Τελωνειακής Αποταμίευσης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2049/14.06.2022
Οδηγίες για την ορθή εφαρμογή διαδικασιών στη βάση των ευρημάτων έρευνας που διεξήχθη μέσω ερωτηματολογίου με σκοπό τον έλεγχο της ορθής και ομοιόμορφης εφαρμογής των διαδικασιών διαμετακόμισης και τελωνειακού χαρακτήρα εμπορευμάτων.
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1079/15.06.2022
Καθορισμός της διαδικασίας, των οργάνων και του τρόπου επιβολής σφράγισης και αποσφράγισης των εγκαταστάσεων κατόχων άδειας εμπορίας ή άδειας λιανικής εμπορίας πετρελαιοειδών προϊόντων, σε περίπτωση που διαπιστώνεται κατοχή, διακίνηση και εμπορία νοθευμένων καυσίμων, καθώς και καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων για τη δημοσιοποίηση των στοιχείων των παραβατών, των παραβάσεων, των κυρώσεων, του τρόπου, του χρόνου και του μέσου δημοσιοποίησης, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 119 Α του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001, Α 265).
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1074/09.06.2022
Ορισμός του τύπου και περιεχομένου του εντύπου Δ212 «Δήλωση ενδοκοινοτικών εξ αποστάσεως πωλήσεων αγαθών και παροχών τηλεπικοινωνιακών, ραδιοτηλεοπτικών και ηλεκτρονικά παρεχόμενων υπηρεσιών προς άλλα κράτη μέλη» και της διαδικασίας υποβολής αυτού.
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1073/07.06.2022
Τύπος και περιεχόμενο της πράξης διοικητικού προσδιορισμού του ελλείμματος της Νέας Οικειοθελούς Παροχής κατά το ΑΡΘΡΟ 7ο του Νέου Συνυποσχετικού, το οποίο κυρώθηκε με το άρθρο 56 του ν. 4607/2019(Α 65), με βάση τις διατάξεις του άρθρου 56Α του ίδιου νόμου.
Περισσότερα »

Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 17/05.05.2022
Εξέταση αιτήσεων συνταξιοδότησης με διαδικασίες ταχείας απονομής σύνταξης. Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 48-54 του Ν. 4921/2022
Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 13/05.04.2022
Δυνατότητα επιλογής του φορέα στις περιπτώσεις διαδοχικής και της παράλληλης ασφάλισης. - Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 23 του Ν. 4892/2022 περί δυνατότητας επιλογής του φορέα στον οποίο θα αξιοποιηθεί ο χρόνος ασφάλισης από 1.1.2017 στον e-ΕΦΚΑ των υπαγόμενων μέχρι 31.12.2016 με την αυτή ιδιότητα σε δύο φορείς
Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 14/06.04.2022
Ασφάλιση e-ΕΦΚΑ Διαδικασία εγγραφής και υπαγωγής μη μισθωτών στην ασφάλιση του e-ΕΦΚΑ
Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 5/2022
Απεικόνιση της υποχρεωτικής ασφάλισης επικουρικού κλάδου των νεοεισερχόμενων στην αγορά εργασίας, από 01.01.2022, υπαγόμενων στο Ταμείο Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης (Τ.Ε.Κ.Α.) μισθωτών ιδιωτικού τομέα και απασχολούμενων στο Δημόσιο τομέα με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου (Ι.Δ.Α.Χ. - Ι.Δ.Ο.Χ.) -- Υποβολή : Α.Π.Δ. - Τ.Ε.Κ.Α. Κοινών Επιχειρήσεων & Οικοδομοτεχνικών Έργων
Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 65/13.12.2021
Οδηγίες για την απεικόνιση στην Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (Α.Π.Δ.) της ασφάλισης δικηγόρων με έμμισθη εντολή απασχολούμενων στον ιδιωτικό τομέα και τα Ν.Π.Ι.Δ., μισθωτών μηχανικών και υγειονομικών απασχολούμενων στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα με σχέση ιδιωτικού δικαίου (Ι.Δ.Α.Χ., Ι.Δ.Ο.Χ. με υποχρέωση υποβολής Α.Π.Δ. Κοινών Επιχειρήσεων) και προσώπων
Περισσότερα »
Επιμέλεια:
Χρήστος Ν. Τότσης
Νικόλαος Χρ. Τότσης
Ειδήσεις - Κρίσεις Σχόλια:
Αρθρο του Χρυσόστομου Γκίκα
Επισημάνσεις εκ των άρθρων 37 και 50 παρ. 7 του Κ.Φ.Δ. (ν. 4174/2013) για τα δικαιώματα των αλληλεγγύως ευθυνομένων
Αρθρο του Γιώργου Δαλιάνη
Η μεταβίβαση ατομικής επιχείρησης
Αρθρο του Γεώργιου Παλαιτσάκη
Οι εννέα τρόποι για την «αποφυγή» των τεκμηρίων
Αρθρο του Γεώργιου Κόντου
Έσοδα και διαδικασία αναγνώρισής τους
Επιμέλεια:
Χρήστος Ν. Τότσης
Νικόλαος Χρ. Τότσης
Ειδήσεις - Κρίσεις Σχόλια:
Αρθρο του Γιώργου Δαλιάνη
Ο εξωλογιστικός προσδιορισμός στον φορολογικό έλεγχο
Αρθρο της Τζένης Πάνου
Νέα πρόταση Οδηγίας για την αντιμετώπιση των Εικονικών Εταιρειών
Αρθρο του Γιάννη Καράφα
Νέα τροποποίηση-παράταση επιστροφής ποσών των επιστρεπτέων προκαταβολών
Αρθρο του Γεώργιου Κόντου
Εσοδα και διαδικασία αναγνώρισής τους
Περισσότερα »
ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΑΣ
Το καλάθι είναι άδειο