Κυριακή, 26 Ιουνίου 2022

www.totsisgroup.gr Est.1954                                          Totsis Group 67 Χρόνια

ΤΕΥΧΟΣ logistis
Εισάγετε το email σας
και μείνετε ενημερωμένοι
Λεπτομέρειες ¶ρθρου
Τρίτη 21 Ιουλίου 2015
Κ.Υ.Α. αρ. πρωτ.: 11484/03.04.2015

Συμψηφισμός οφειλών δήμων προς το Ελληνικό Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά Ταμεία σύμφωνα με το άρθρο 79 του Ν. 4316/2014 (Α' 270)

Κ.Υ.Α. αρ. πρωτ.: 11484/03.04.2015
(ΦΕΚ Β' 565/07-04-2015)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 79 του Ν. 4316/2014 (Α' 270) «Ίδρυση παρατηρητηρίου άνοιας, βελτίωση περιγεννητικής φροντίδας, ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις».

2. Τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 10 του Ν. 4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ» (Α'85)», όπως έχει συμπληρωθεί με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4170/2013 (Α' 163) και ισχύει.

3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 113/2010 (Α' 194) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες».

4. Τις διατάξεις των άρθρων 1, 6, 109 και 259 του Ν. 3852/2010 (Α' 87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».

5. Το Π.Δ. 24/2015 (A' 20) «Σύσταση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων».

6. Το Π.Δ. 25/2015 (Α' 21) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

7. Την υπ’ αριθμ. Υ5 (Β' 204) απόφαση «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

8. Την υπ’ αριθμ. Υ59 (Β' 256) απόφαση «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Δημήτριο Μάρδα».

9. Τις παρ. 3 και 4 του άρθρου 27 του Ν. 4320/2015 (Α' 29) «Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων και την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών Οργάνων και λοιπές ρυθμίσεις».

10. Τις διατάξεις του Ν. 4093/2012 (Α' 222) «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 - Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του Ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016», όπως έχει επικαιροποιηθεί με τις διατάξεις του άρθρου μόνου του Ν. 4127/2013 (Α' 50) και ισχύει, καθώς και του άρθρου μόνου του Ν. 4263/2014 (Α' 117) «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2015-2018».

11. Τις υπ' αριθμ. 1245/12.1.2015, 4713/3.2.2015 και 7810/4.3.2015 αποφάσεις του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης περί απόδοσης εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2015, σε όλους τους Δήμους της Χώρας, προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους.

12. Τα υπ' αριθμ. 601/08.01.2015, 1778/15.01.2015, 3902/28.1.2015 έγγραφα του Δήμου Αμαρουσίου Ν. Αττικής, τις από 12.01.2015, 16.01.2015, 27.01.2015 και 02.02.2015 βεβαιώσεις του υποκαταστήματος Ι.Κ.Α.Ε.Τ.Α.Μ. Αμαρουσίου και την υπ' αριθμ. 3142/30.1.2015 βεβαίωση χρεών της Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου και τις υπ' αριθμ. 1/2015 και 31/2015 αποφάσεις του δημοτικού συμβουλίου.

13. Τα υπ' αριθμ. 55764/29.12.2014, 8305/31.12.2014, 938/19.1.2015 και 1300/22.1.2015 έγγραφα του Δήμου Πειραιώς Ν. Αττικής, τις από 29.12.2014 βεβαιώσεις του περιφερειακού υποκαταστήματος Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. Πειραιά και την από 29.12.2014 βεβαίωση χρεών της Δ.Ο.Υ. Α' Πειραιά και την αριθμ. 731/2014 απόφαση του δημοτικού συμβουλίου.

14. Τα υπ' αριθμ. 6581/17.02.2015, 3896/29.1.2015, 6514/102/2015 έγγραφα του Δήμου Φυλής, την υπ' αριθμ. 14/2015 απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, το υπ' αριθμ. 7086/26.02.2015 απαντητικό έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης ως προς το αποτέλεσμα του ελέγχου της ανωτέρω απόφασης του δημοτικού συμβουλίου, τον υπ' αριθμ. 3630/30.01.2015 πίνακα βεβαιωμένων οφειλών της Δ.Ο.Υ. Αγίων Αναργύρων, τον υπ' αριθμ. 3493/03.02.2015 πίνακα βεβαιωμένων οφειλών της Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών, τους επισυναπτόμενους πίνακες ληξιπρόθεσμων χρεών στο υπ' αριθμ. 2588/3001/2015 έγγραφο του Β' Περιφερειακού Κέντρου Είσπραξης ασφαλιστικών Οφειλών Αθήνας και την υπ' αριθμ. 2365/05.02.2015 βεβαίωση του Ενιαίου Δημοσιογραφικού Οργανισμού Επικουρικής Ασφαλίσεως και Περιθάλψεως.

15. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (Α' 98).

16. Το γεγονός ότι, από την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας απόφασης προκαλείται δαπάνη συνολικού ύψους 535.047.387,47 ευρώ (οφειλές 483.625.126,86 ευρώ προς το Ελληνικό Δημόσιο και 51.422.260,61 ευρώ προς Ασφαλιστικά Ταμεία), σε βάρος των Προϋπολογισμών των Δήμων Αμαρουσίου, Πειραιώς και Φυλής, από το έτος 2015 και μέχρι εξοφλήσεως της οφειλής, η οποία
θα αντιμετωπίζεται από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ) που τους αποδίδονται κατ'έτος μέσω του Τακτικού Προϋπολογισμού του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, ΚΑΕ 3212, 3213, 3214 και 3215 του Ε.φ. 07/120. Η συνολική επιβάρυνση των Προϋπολογισμών των παραπάνω Δήμων για την πρώτη πενταετία 2015 - 2019 αναλύεται ως εξής: α) ποσό 1.013.706,27 ευρώ για το έτος 2015, β) ποσό 1.351.608,36 ευρώ για το έτος 2016, γ) ποσό 1.351.608,36 ευρώ για το έτος 2017, δ) ποσό 1.351.608,36 ευρώ για το έτος 2018 και δ) ποσό 1.351.608,36 ευρώ για το έτος 2019,

αποφασίζουμε:

1. Οφειλές ποσού ύψους α) 24.351.037,07 ευρώ προς το Ελληνικό Δημόσιο και β) 32.035.206,57ευρώ προς υποκατάστημα ΙΚΑ - ΕΤΑΜ Αμαρουσίου του Δήμου Αμαρουσίου Ν. Αττικής, συμψηφίζονται μέχρι εξοφλήσεώς τους με μηνιαία παρακράτηση ποσού ύψους 28.316,69 ευρώ από τους αποδιδόμενους σε αυτόν Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους που προορίζονται προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών. Το μηνιαίο παρακρατηθέν ποσό αναλογεί σε ποσοστό 5% επί των ανωτέρω εσόδων του από ΚΑΠ και καθορίστηκε με τις υπ' αριθμ. 1/2015 και 31/2015 αποφάσεις του δημοτικού συμβουλίου.

2. Οφειλές ποσού ύψους α) 9.822.053,94 ευρώ προς το Ελληνικό Δημόσιο και β) 193.919,99 ευρώ προς το περιφερειακό υποκατάστημα ΙΚΑ - ΕΤΑΜ Πειραιά του Δήμου Πειραιώς Ν. Αττικής, συμψηφίζονται μέχρι εξοφλήσεώς τους με μηνιαία παρακράτηση ποσού ύψους 65.972,24 ευρώ από τους αποδιδόμενους σε αυτόν Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους που προορίζονται προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών. Το μηνιαίο παρακρατηθέν ποσό αναλογεί σε ποσοστό 5% επί των ανωτέρω εσόδων του από ΚΑΠ και καθορίστηκε με την υπ’ αριθμ. 731/2014 ευρώ απόφαση του δημοτικού συμβουλίου.

3. Οφειλές ποσού ύψους α) 449.452.035.85 ευρώ προς το Ελληνικό Δημόσιο (ήτοι ποσό ύψους 348.242.403,86 ευρώ προς Δ.Ο.Υ. Αγίων Αναργύρων και ποσό ύψους 101.209.631,99 ευρώ προς Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών, β) 18.965.180.31ευρώ, προς το Β' Περιφερειακό Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών Αθήνας και γ) 227.953,74 ευρώ προς τον Ενιαίο Δημοσιογραφικό Οργανισμό Επικουρικής Ασφαλίσεως και Περιθάλψεως, του Δήμου Φυλής Ν. Αττικής, συμψηφίζονται μέχρι εξοφλήσεώς τους με μηνιαία παρακράτηση ποσού ύψους 18.345,10 ευρώ από τους αποδιδόμενους σε αυτόν Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους που προορίζονται προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών. Το μηνιαίο παρακρατηθέν ποσό αναλογεί σε ποσοστό 5% επί των ανωτέρω εσόδων του από ΚΑΠ και καθορίστηκε με την υπ’ αριθμ. 14/2015 ευρώ απόφαση του δημοτικού συμβουλίου.

4. Το ανωτέρω αποδιδόμενο προς τους δικαιούχους φορείς ποσό, παραμένει σταθερό μέχρι εξοφλήσεως του συνόλου των οφειλών και δύναται να διαφοροποιηθεί μόνο κατόπιν λήψης νέας απόφασης του δημοτικού συμβουλίου με την οποία εκχωρείται προς παρακράτηση και συμψηφισμό επιπλέον ποσοστό από αυτό που αρχικώς είχε αποφασιστεί.

5. Εάν για οποιοδήποτε αιτία, το ποσό που συμψηφίζεται με την παρούσα, διαφέρει από το ποσό που αρχικά βεβαιώθηκε από το δικαιούχο φορέα η διαφορά κρατείται στην οικεία Δ.Ο.Υ. ή το Ασφαλιστικό Ταμείο και συμψηφίζεται άμεσα μερίμνει αυτών, με επόμενη οφειλή ληξιπρόθεσμη ή μη του δήμου ή επιστρέφεται στο Υπουργείο Εσωτερικών προκειμένου να αποδοθεί στον οικείο δήμο.

6. Υπό την επιφύλαξη τυχόν ειδικότερων διατάξεων στους δήμους, για τις οφειλές που ρυθμίζονται με την παρούσα απόφαση:
i) χορηγείται αποδεικτικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας,
ii) αναβάλλεται η εκτέλεση της ποινής που επιβλήθηκε κατά τις διατάξεις του άρθρου 25 του Ν. 1882/1990 (Α' 43) ή, εφόσον άρχισε η εκτέλεσή της, διακόπτεται. Αναστέλλεται η παραγραφή του αδικήματος κατά το χρονικό διάστημα της αναστολής της ποινικής δίωξης, κατά παρέκκλιση των χρονικών περιορισμών του άρθρου 113 του Ποινικού Κώδικα,
iii) αναστέλλεται η λήψη αναγκαστικών μέτρων και η συνέχιση της διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης.
Οι ήδη επιβληθείσες κατασχέσεις στα χέρια τρίτων αίρονται μετά από αίτηση του δήμου,
iv) δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 14 του ν. 2523/1997 (Α' 179) και του άρθρου 20 του Ν. 2648/1998 (Α' 238) πλην της παραγράφου 2.

7. Στην περίπτωση που δήμος επιλέξει, σε οποιοδήποτε στάδιο της ρύθμισης, να εκχωρήσει προς παρακράτηση και συμψηφισμό τέτοιο ποσοστό επί των εσόδων των ΚΑΠ του, ώστε με το ποσό που προκύπτει να εξοφληθεί εφάπαξ με νέα κοινή υπουργική απόφαση το υπόλοιπο ποσό της κύριας οφειλής, τυγχάνει όλων των προβλεπόμενων από τη σχετική διάταξη απαλλαγών επί του εναπομείναντος αυτού ποσού.

8. Ο συμψηφισμός των ανωτέρω ποσών γίνεται σε βάρος του εσόδου από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών, το οποίο κατανέμεται ως τακτική επιχορήγηση μηνιαία σε όλους του Δήμους. Τα συμψηφισθέντα ποσά αποδίδονται στους δικαιούχους φορείς με χρηματικές εντολές και όχι κατ' ανάγκη ισόποσες, από το λογαριασμό του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι για κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών» (No 158). Με την κοινοποίηση των παραπάνω αποδόσεων, οι Δήμοι θα πρέπει να προβούν σε αντίστοιχες εγγραφές εξόφλησης των οφειλών.

9. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


Κ.Υ.Α. Α 1080/15.06.2022
Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία ηλεκτρονικής απογραφής των δεξαμενών ενεργειακών προϊόντων και λοιπών στοιχείων των φορολογικών αποθηκών και των αποθηκών τελωνειακής αποταμίευσης στην εφαρμογή του Μητρώου Δεξαμενών Ενεργειακών Προϊόντων Φορολογικών Αποθηκών και Αποθηκών Τελωνειακής Αποταμίευσης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2049/14.06.2022
Οδηγίες για την ορθή εφαρμογή διαδικασιών στη βάση των ευρημάτων έρευνας που διεξήχθη μέσω ερωτηματολογίου με σκοπό τον έλεγχο της ορθής και ομοιόμορφης εφαρμογής των διαδικασιών διαμετακόμισης και τελωνειακού χαρακτήρα εμπορευμάτων.
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1079/15.06.2022
Καθορισμός της διαδικασίας, των οργάνων και του τρόπου επιβολής σφράγισης και αποσφράγισης των εγκαταστάσεων κατόχων άδειας εμπορίας ή άδειας λιανικής εμπορίας πετρελαιοειδών προϊόντων, σε περίπτωση που διαπιστώνεται κατοχή, διακίνηση και εμπορία νοθευμένων καυσίμων, καθώς και καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων για τη δημοσιοποίηση των στοιχείων των παραβατών, των παραβάσεων, των κυρώσεων, του τρόπου, του χρόνου και του μέσου δημοσιοποίησης, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 119 Α του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001, Α 265).
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1074/09.06.2022
Ορισμός του τύπου και περιεχομένου του εντύπου Δ212 «Δήλωση ενδοκοινοτικών εξ αποστάσεως πωλήσεων αγαθών και παροχών τηλεπικοινωνιακών, ραδιοτηλεοπτικών και ηλεκτρονικά παρεχόμενων υπηρεσιών προς άλλα κράτη μέλη» και της διαδικασίας υποβολής αυτού.
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1073/07.06.2022
Τύπος και περιεχόμενο της πράξης διοικητικού προσδιορισμού του ελλείμματος της Νέας Οικειοθελούς Παροχής κατά το ΑΡΘΡΟ 7ο του Νέου Συνυποσχετικού, το οποίο κυρώθηκε με το άρθρο 56 του ν. 4607/2019(Α 65), με βάση τις διατάξεις του άρθρου 56Α του ίδιου νόμου.
Περισσότερα »

Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 17/05.05.2022
Εξέταση αιτήσεων συνταξιοδότησης με διαδικασίες ταχείας απονομής σύνταξης. Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 48-54 του Ν. 4921/2022
Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 13/05.04.2022
Δυνατότητα επιλογής του φορέα στις περιπτώσεις διαδοχικής και της παράλληλης ασφάλισης. - Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 23 του Ν. 4892/2022 περί δυνατότητας επιλογής του φορέα στον οποίο θα αξιοποιηθεί ο χρόνος ασφάλισης από 1.1.2017 στον e-ΕΦΚΑ των υπαγόμενων μέχρι 31.12.2016 με την αυτή ιδιότητα σε δύο φορείς
Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 14/06.04.2022
Ασφάλιση e-ΕΦΚΑ Διαδικασία εγγραφής και υπαγωγής μη μισθωτών στην ασφάλιση του e-ΕΦΚΑ
Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 5/2022
Απεικόνιση της υποχρεωτικής ασφάλισης επικουρικού κλάδου των νεοεισερχόμενων στην αγορά εργασίας, από 01.01.2022, υπαγόμενων στο Ταμείο Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης (Τ.Ε.Κ.Α.) μισθωτών ιδιωτικού τομέα και απασχολούμενων στο Δημόσιο τομέα με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου (Ι.Δ.Α.Χ. - Ι.Δ.Ο.Χ.) -- Υποβολή : Α.Π.Δ. - Τ.Ε.Κ.Α. Κοινών Επιχειρήσεων & Οικοδομοτεχνικών Έργων
Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 65/13.12.2021
Οδηγίες για την απεικόνιση στην Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (Α.Π.Δ.) της ασφάλισης δικηγόρων με έμμισθη εντολή απασχολούμενων στον ιδιωτικό τομέα και τα Ν.Π.Ι.Δ., μισθωτών μηχανικών και υγειονομικών απασχολούμενων στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα με σχέση ιδιωτικού δικαίου (Ι.Δ.Α.Χ., Ι.Δ.Ο.Χ. με υποχρέωση υποβολής Α.Π.Δ. Κοινών Επιχειρήσεων) και προσώπων
Περισσότερα »
Επιμέλεια:
Χρήστος Ν. Τότσης
Νικόλαος Χρ. Τότσης
Ειδήσεις - Κρίσεις Σχόλια:
Αρθρο του Χρυσόστομου Γκίκα
Επισημάνσεις εκ των άρθρων 37 και 50 παρ. 7 του Κ.Φ.Δ. (ν. 4174/2013) για τα δικαιώματα των αλληλεγγύως ευθυνομένων
Αρθρο του Γιώργου Δαλιάνη
Η μεταβίβαση ατομικής επιχείρησης
Αρθρο του Γεώργιου Παλαιτσάκη
Οι εννέα τρόποι για την «αποφυγή» των τεκμηρίων
Αρθρο του Γεώργιου Κόντου
Έσοδα και διαδικασία αναγνώρισής τους
Επιμέλεια:
Χρήστος Ν. Τότσης
Νικόλαος Χρ. Τότσης
Ειδήσεις - Κρίσεις Σχόλια:
Αρθρο του Γιώργου Δαλιάνη
Ο εξωλογιστικός προσδιορισμός στον φορολογικό έλεγχο
Αρθρο της Τζένης Πάνου
Νέα πρόταση Οδηγίας για την αντιμετώπιση των Εικονικών Εταιρειών
Αρθρο του Γιάννη Καράφα
Νέα τροποποίηση-παράταση επιστροφής ποσών των επιστρεπτέων προκαταβολών
Αρθρο του Γεώργιου Κόντου
Εσοδα και διαδικασία αναγνώρισής τους
Περισσότερα »
ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΑΣ
Το καλάθι είναι άδειο