Σάββατο, 25 Ιουνίου 2022

www.totsisgroup.gr Est.1954                                          Totsis Group 67 Χρόνια

ΤΕΥΧΟΣ logistis
Εισάγετε το email σας
και μείνετε ενημερωμένοι
Λεπτομέρειες ¶ρθρου
Τετάρτη 4 Σεπτεμβρίου 2013
Α.Υ.Ο. Δ6Α 1126601/08.08.2013
Ανακαθορισμός της εσωτερικής διάρθρωσης των Δημόσιων Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.)

Α.Υ.Ο. Δ6Α 1126601/08.08.2013

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) της υποπαραγράφου γ' της παρ. 5 του άρθρου 55 του ν. 4002/2011 (Α' 180) «Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου - Ρυθμίσεις γιο την ανάπτυξη και τη δημοσιονομική εξυγίανση - θέματα αρμοδιότητας Υπουργείων Οικονομικών, Πολιτισμού και Τουρισμού και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης», όπως προστέθηκε με την παρ. 9 του άρθρου 4 του ν. 4038/2012 «Επείγουσες ρυθμίσεις που αφορούν την εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015», όπως συμπληρώθηκε με δεύτερο εδάφιο, με την παρ. 2 του άρθρου 35 του ν. 4141/2013 (Α'81) «Επενδυτικά εργαλεία ανάπτυξης, παροχή πιστώσεων και άλλες διατάξεις», το οποίο αντικαταστάθηκε με την περ. 4 της υποπαραγράφου Β1 της παραγράφου β του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 (Α 107) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013».

β) της υποπαραγράφου β' της παρ. 15 του άρθρου 55 του ν. 4002/2011.

γ) των υποπαραγράφων δ' και ε' της παρ. 7 του άρθρου 34 του ν. 4141/2013 (Α' 81), όπως προστέθηκαν με τις διατάξεις της περ. 7 της υποπαραγράφου Δ1 της παραγράφου Δ του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013.

δ) του π.δ. 551/1988 (Α' 259) «Οργανισμός Νομαρχιών (Οργάνωση Οικονομικών Υπηρεσιών)», όπως ισχύει.

ε) του π.δ. 185/2009 (Α' 213) «Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και μετονομασία τους σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, μετατροπή του Υπουργείου Μακεδονίας-Θράκης σε Γενική Γραμματεία Μακεδονίας-Θράκης και υπαγωγή στο Υπουργείο Εσωτερικών της Γενικής Γραμματείας Μακεδονίας-Θράκης και της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής» και του π.δ. 189/2009 (Α' 221) «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων».

στ) της υποπαραγράφου Ε.2. του άρθρου πρώτου του ν, 4093/2012 (Α' 222) «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 - Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και της παρ. 4 του άρθρου 35 του ν. 4141/2013.

ζ) του π.Δ. 16/1989 (Α' 6) «Κανονισμός λειτουργίας Δημοσίων Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.) και Τοπικών Γραφείων και καθήκοντα υπαλλήλων αυτών», όπως ισχύει.

η) του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο «πρώτο» του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (Α' 98).

2. Τις αποφάσεις του υπουργού Οικονομικών αριθ. Δ6Α 1131253/20.09.2011 (Β' 2111), Δ6Α 1133062/21.09.2011 (Β' 2241), Δ6Α 1159129/21.11.2011 (Β' 2739), Δ6Α 1033220/24.02.2012 (Β' 465), Δ6Α 1130258/20.09.2012 (Β' 2552), Δ6Α 1144678/19.10.2012 (Β' 2828), Δ6Α 1144680/19.10.2012 (Β' 2828), Δ6Α 1004645/10.01.2013 (Β' 22) και Δ6Α 1044519/12.03.2013 (Β' 567), καθώς και την αριθ. Δ6Α 1092785/06.06.2013 (Β' 1398) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, περί αναστολής λειτουργίας Δ.Ο.Υ., όπως ισχύουν.

3. Τις αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών αριθ. Δ6Α 1133106/21.09.2011 (Β' 2187), όπως τροποποιήθηκε με τις αριθ. Δ6Α 1148245/31.10.2011 (Β' 2569) και Δ6Α 1166057/30.11.2011 (Β' 2785) όμοιες και την αριθ. Δ6Α 1092694/06.06.2013 (Β' 1404) αηόφαση του Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων.

4. Τις αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών αριθ. Δ6Α 1169781/07.12.2012 (Β'3434), Δ6Α 1010856/18.01.2013 (Β' 132) και Δ6Α 1035825/25.02.2013 (Β' 549), καθώς και τις αριθ. Δ6Α 1082372/20.05.2013 (Β 1332), Δ6Α 1097066/13.06.2013 (Β' 1448) και Δ6Α 1103767/25.06.2013 (Β' 1640) αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, περί μετονομασίας Δ.Ο.Υ..

5. Την αριθ. Δ6Α 1105815/02.07.2013 ( Β' 1634) απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων «Ανακατανομή των θέσεων των Ελεγκτών Βεβαίωσης και Αναγκαστικής Είσπραξης των Εσόδων του Κράτους που έχουν κατανεμηθεί ανά Περιφέρεια, για την κάλυψη των οργανικών μονάδων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων και κατανομή τους στις υπηρεσίες αυτής», όπως τροποποιήθηκε με την αριθ. Δ6Α 1117932/24.07.2013 (Β 1911) όμοια.

6. Την αριθ. Δ6Α 1015213/28.01.2013 (Β' 30 και 372) απόφαση του Υπουργού και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών».

7. Το αριθ. ΔΟΑ/Φ.4.2/770/21734/1.8.2013 έγγραφο, με το οποίο εκφράζεται η γνώμη του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

8. Την ανάγκη ανακαθορισμού της εσωτερικής διάρθρωσης των Δ.Ο.Υ., με σκοπό την αύξηση της αποτελεσματικότητας αυτών στον έλεγχο και στην είσπραξη των δημοσίων εσόδων, την βέλτιστη αξιοποίηση του προσωπικού σε πλέον οργανωμένες και προαγωγικές μονάδες και .την καλύτερη ενημέρωση και εξυπηρέτηση των φορολογουμένων.

9. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της απόφασης αυτής, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αντιθέτως προκαλείται όφελος από την μείωση εκατόν δεκαεννέα (119) Υποδιευθύνσεων και τριακοσίων εβδομήντα δύο (372) Τμημάτων των Δ.Ο.Υ..

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ


Ανακαθορίζουμε την εσωτερική διάρθρωση των Δημόσιων Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.), περιφερειακών υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, ως εξής:

1. Ορίζουμε ότι οι Δ.Ο.Υ. διακρίνονται σε:
α) Δ.Ο.Υ. Α' τάξεως, επιπέδου Διεύθυνσης, στις οποίες λειτουργούν Τμήματα «Ελέγχων» και «Δικαστικό και Νομικής Υποστήριξης»,

β) Δ.Ο.Υ. Α' - Β' τάξεως, επιπέδου Διεύθυνσης, οι οποίες λειτουργούν χωρίς Τμήματα «Ελέγχων» και «Δικαστικό και Νομικής Υποστήριξης» και

γ) Δ.Ο.Υ. Β' τάξεως, επιπέδου Τμήματος.

Α. Ι. Οι Δ.Ο.Υ. Α' τάξεως, διαρθρώνονται σε μία Υποδιεύθυνση, πέντε (5) έως οκτώ (8) Τμήματα και τρία (3) έως τέσσερα (4) Γραφεία, όπως καθορίζονται στην παρούσα παράγραφο και στην παράγραφο 6 της ίδιας απόφασης, με τις εξής αρμοδιότητες:
α) Τμήμα Α' - Ελέγχων, στο οποίο συγχωνεύονται τα υφιστάμενα Τμήματα Ελέγχου και Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων των Δ.Ο.Υ. Α' Τάξεως, συμπεριλαμβανομένων των ειδικών Δ.Ο.Υ., ΦΑΕ Αθηνών, ΦΑΕ Πειραιά, ΦΑΕ Θεσσαλονίκης, Κατοίκων Εξωτερικού και Πλοίων και μεταφέρονται οι αρμοδιότητες αυτών. Στο Τμήμα μεταφέρονται και οι αρμοδιότητες που αφορούν στον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων του υφιστάμενου Τμήματος «Μητρώου και Κώδικα» των Δ.Ο.Υ. Α' Τάξεως.

Στις Δ.Ο.Υ. της παρούσας υποπαραγράφου λειτουργούν από ένα (1) έως τέσσερα (4) Τμήματα Ελέγχων, ανάλογα με τον αριθμό των υπηρετούντων ελεγκτών, τα οποία αριθμούνται από Α1 έως Α4 και έχουν τις ίδιες αρμοδιότητες μεταξύ τους, τις οποίες ασκούν επί των υποθέσεων που ανατίθενται σε αυτά με πράξη του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ.

Στις αρμοδιότητες του Τμήματος περιλαμβάνονται οι φορολογικοί έλεγχοι για την διαπίστωση της συμμόρφωσης των φορολογουμένων και τον εντοπισμό εισοδημάτων και περιουσιακών στοιχείων που δεν έχουν δηλωθεί, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

β) Τμήμα Β' - Δικαστικό και Νομικής Υποστήριξης, το οποίο έχει αρμοδιότητες ίδιες με τις αρμοδιότητες του υφιστάμενου Τμήματος «Δικαστικό» των Δ.Ο.Υ. Α' Τάξεως, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, συμπεριλαμβανομένων και αυτών του Γραφείου ληξιπρόθεσμων οφειλών. Στο Τμήμα μεταφέρονται και οι αρμοδιότητες που αφορούν στο Δικαστικό του Τμήματος «Εσόδων και Δικαστικό» των Δ.Ο.Υ. Α' Τάξεως.

Στις αρμοδιότητες του Τμήματος περιλαμβάνεται και η νομική υποστήριξη της Δ.Ο.Υ., για αντικρούσεις προσφυγών κατά πράξεων επιβολής φόρων, τελών, προστίμων ή ειδικών εισφορών, καθώς και οι αντικρούσεις επί ανακοπών ή λοιπών ενδίκων μέσων, που ασκούνται από φορολογουμένους ή οφειλέτες του Δημοσίου.

Στο Τμήμα λειτουργεί Γραφείο Ληξιπρόθεσμων Οφειλών, στο οποίο περιέρχονται οι αρμοδιότητες του ομώνυμου υφιστάμενου Γραφείου των Δ.Ο.Υ. Α' Τάξεως.

γ) Τμήμα Γ' - Συμμόρφωσης και Σχέσεων με τους Φορολογουμένους, στο οποίο συγχωνεύονται τα κατωτέρω υφιστάμενα Τμήματα των Δ.Ο.Υ. Α' Τάξεως και μεταφέρονται οι αρμοδιότητες αυτών, ως εξής:

αα) των Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών, ΦΑΕ Πειραιά και ΦΑΕ Θεσσαλονίκης, τα υφιστάμενα Τμήματα Φορολογίας Εισοδήματος και Ακίνητης Περιουσίας, Φ.Π.Α., Παρακρατούμενων και Ειδικών Φόρων και Τελών και Φορολογίας Εισοδήματος, αντίστοιχα,

ββ) της Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, τα υφιστάμενα Τμήματα Φορολογίας Εισοδήματος και Ακίνητης Περιουσίας, Φορολογίας Κληρονομιών, Δωρεών, Γονικών παροχών και ΦΜΑ και Εμμέσων και Ειδικών Φόρων.

γγ) της Δ.Ο.Υ. Πλοίων, τα υφιστάμενα Τμήματα Φορολογίας Εισοδήματος και Συναφών Φόρων, Πλοίων και Αμοιβών Πληρωμάτων Πλοίων και Εμμέσων και Ειδικών Φόρων,

δδ) των μη ειδικών Δ.Ο.Υ., τα υφιστάμενα Τμήματα Φορολογίας Εισοδήματος και Ακίνητης Περιουσίας, Φορολογίας Κεφαλαίου, Εμμέσων και Ειδικών Φόρων, Φορολογίας Εισοδήματος και Φορολογικής Διαδικασίας, αντίστοιχα.

Στις αρμοδιότητες του Τμήματος περιλαμβάνονται, επίσης, η παρακολούθηση της φορολογικής συμμόρφωσης των φορολογουμένων και η δημιουργία και συντήρηση της φορολογικής εικόνας τους, για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε αυτούς.

δ) Τμήμα Δ' - Εσόδων, το οποίο έχει αρμοδιότητες ίδιες με τις αρμοδιότητες του υφιστάμενου Τμήματος Εσόδων των Δ.Ο.Υ. Α' Τάξεως, συμπεριλαμβανομένων των αρμοδιοτήτων που αφορούν στο Λογιστικό και του υφιστάμενου Τμήματος Εξόδων αυτών, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Στο Τμήμα μεταφέρονται και οι αρμοδιότητες που αφορούν στα Έσοδα του υφιστάμενου Τμήματος «Εσόδων και Δικαστικό» των Δ.Ο.Υ Α' Τάξεως, συμπεριλαμβανομένων των αρμοδιοτήτων που αφορούν στο Λογιστικό.

Στις αρμοδιότητες του Τμήματος περιλαμβάνονται και η ταμειακή βεβαίωση των εσόδων, η λογιστική απεικόνιση αυτών, καθώς και η λογιστική απεικόνιση των εισπράξεων, επιστροφών ή διαγραφών, καθώς και των πληρωμών των δαπανών και η αποστολή των παραστατικών στοιχείων ελέγχου στο Ελεγκτικό Συνέδριο.

i. Στο Τμήμα λειτουργεί Γραφείο Εξόδων, στο οποίο περιέρχονται οι αρμοδιότητες που αφορούν στα έξοδα και το οποίο θα λειτουργεί μέχρι την πλήρη απομάκρυνση των πληρωμών από τις Δ.Ο.Υ..

ii. Στο Τμήμα Εσόδων των Δ.Ο.Υ. Ελευσίνας, Χολαργού και Ε' Πειραιά (Ε' Πειραιά –Σαλαμίνας) λειτουργεί και Γραφείο Εσόδων Αυτοκινήτων, με αρμοδιότητες ίδιες με τις αρμοδιότητες του υφιστάμενου ομώνυμου Τμήματος των Δ.Ο.Υ. Α' Τάξεως, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

ε) Τμήμα Ε' - Διοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης, στο οποίο συγχωνεύεται το υφιστάμενο Τμήμα Μητρώου και το υφιστάμενο Γραφείο Γραμματείας των Δ.Ο.Υ. Α' Τάξεως και μεταφέρονται οι αρμοδιότητές τους.

Στο Τμήμα μεταφέρονται και οι αρμοδιότητες που αφορούν στο Μητρώο του υφιστάμενου Τμήματος «Μητρώου και Κώδικα» των Δ.Ο.Υ Α' Τάξεως.

Στις αρμοδιότητες του Τμήματος περιλαμβάνονται οι ενέργειες για την διοικητική και μηχανογραφική υποστήριξη της Δ.Ο.Υ., καθώς και η δημιουργία και συντήρηση της γενικής εικόνας του φορολογουμένου, για την παρακολούθηση των μεταβολών φορολογικού ενδιαφέροντος, για τον εντοπισμό φορολογητέας ύλης, σε συνεργασία με τα λοιπά Τμήματα.

στ) Γραφείο Διαχείρισης, το οποίο υπάγεται απ' ευθείας στον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. και ασκεί αρμοδιότητες ίδιες με τις αρμοδιότητες του υφιστάμενου ομώνυμου Γραφείου των Δ.Ο.Υ. Α' Τάξεως, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, καθώς και τις αρμοδιότητες του υφιστάμενου Γραφείου του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων (Τ.Π. & Δ.) αυτών, οι οποίες περιέρχονται στο Τμήμα στις περιπτώσεις που δεν λειτουργεί κατάστημα ή υποκατάστημα του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων στην πόλη που εδρεύει η Δ.Ο.Υ.

ΙΙ. Στην Υποδιεύθυνση των Δ.Ο.Υ. Α' τάξεως υπάγονται τα Τμήματα «Ελέγχων» και «Δικαστικό και Νομικής Υποστήριξης».

Β. Οι Δ.Ο.Υ. Α' - Β' τάξεως, διαρθρώνονται σε τρία (3) Τμήματα και δύο (2) έως τρία (3) Γραφεία.

α) Τμήμα Α' - Συμμόρφωσης και Σχέσεων με τους Φορολογουμένους, στο οποίο συγχωνεύονται τα υφιστάμενα Τμήματα Φορολογίας Εισοδήματος και Ακίνητης Περιουσίας, Φορολογίας Κεφαλαίου, Εμμέσων και Ειδικών Φόρων, Φορολογίας Εισοδήματος, Φορολογικής Διαδικασίας και Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων των Δ.Ο.Υ. Α' Τάξεως και μεταφέρονται οι αρμοδιότητες αυτών. Στο Τμήμα μεταφέρονται και οι αρμοδιότητες που αφορούν στον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων του υφιστάμενου Τμήματος «Μητρώου και Κώδικα» των Δ.Ο.Υ. Α' Τάξεως.

Στις αρμοδιότητες του Τμήματος συμπεριλαμβάνονται, επίσης, η παρακολούθηση της φορολογικής συμμόρφωσης των φορολογουμένων και η δημιουργία και συντήρηση της φορολογικής εικόνας τους, για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε αυτούς.

β) Τμήμα Β' - Εσόδων, το οποίο έχει αρμοδιότητες ίδιες με τις αρμοδιότητες του υφιστάμενου Τμήματος Εσόδων των Δ.Ο.Υ. Α' Τάξεως, συμπεριλαμβανομένων των αρμοδιοτήτων που αφορούν στο Λογιστικό και του υφιστάμενου Τμήματος Εξόδων αυτών, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Στις αρμοδιότητες του Τμήματος περιλαμβάνονται και η ταμειακή βεβαίωση των εσόδων, η λογιστική απεικόνιση αυτών, καθώς και η λογιστική απεικόνιση των εισπράξεων, επιστροφών ή διαγραφών, καθώς και των πληρωμών των δαπανών και η αποστολή των παραστατικών στοιχείων ελέγχου στο Ελεγκτικό Συνέδριο.

i. Στο Τμήμα λειτουργεί Γραφείο Εξόδων, στο οποίο περιέρχονται οι αρμοδιότητες που αφορούν στα έξοδα και το οποίο θα λειτουργεί μέχρι την πλήρη απομάκρυνση των πληρωμών από τις Δ.Ο.Υ..

ii. Στο Τμήμα Εσόδων των Δ.Ο.Υ. Αγίου Δημητρίου, Ψυχικού, Β' Περιστερίου και Ιωνίας Θεσσαλονίκης λειτουργεί και Γραφείο Εσόδων Αυτοκινήτων, με αρμοδιότητες ίδιες με τις αρμοδιότητες του υφιστάμενου ομώνυμου Τμήματος των Δ.Ο.Υ. Α' Τάξεως, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

γ) Τμήμα Γ' - Διοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης, με αρμοδιότητες ίδιες με τις αρμοδιότητες του ομώνυμου Τμήματος των Δ.Ο.Υ. της υποπαραγράφου Α' της παρούσας παραγράφου.

δ) Γραφείο Διαχείρισης, το οποίο υπάγεται απ' ευθείας στον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. και ασκεί αρμοδιότητες ίδιες με τις αρμοδιότητες του ομώνυμου Γραφείου των Δ.Ο.Υ. της υποπαραγράφου Α' της παρούσας παραγράφου.

Γ. Οι Δ.Ο.Υ. Β' τάξεως, επιπέδου Τμήματος, διαρθρώνονται σε τέσσερα (4) Γραφεία, τα οποία είναι ομώνυμα με τα Τμήματα των Δ.Ο.Υ. Α' - Β' Τάξεως και το Γραφείο Διαχείρισης αυτών και έχουν τις ίδιες αρμοδιότητες με αυτά, ως εξής:
α) Γραφείο Α' - Συμμόρφωσης και Σχέσεων με τους Φορολογουμένους

β) Γραφείο Β' - Εσόδων

γ) Γραφείο Γ' - Διοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης

δ) Γραφείο Δ' - Διαχείρισης

2. α) Όλες οι Δ.Ο.Υ. ασκούν, στα όρια της κατά τόπον αρμοδιότητάς τους, η οποία παραμένει ως έχει, τις καθ' ύλην αρμοδιότητες που προβλέπονται από τις διατάξεις του π.δ. 551/1988 (Α' 259), εφαρμοζομένου και του π.δ. 16/1989 (Α' 6), όπως ισχύει.

β) Ειδικά, οι Προϊστάμενοι των Δ.Ο.Υ. Α' - Β' Τάξεως και Β' Τάξεως έχουν αρμοδιότητα να εκδίδουν εντολές προληπτικού ελέγχου και να αναθέτουν την διενέργεια αυτών σε υπαλλήλους των υπηρεσιών τους, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

3. Όλα τα Γραφεία που προβλέπονται στις διατάξεις του άρθρου 2 του π.δ. 16/89 (Α' 6) και δεν διατηρούνται με τις διατάξεις της παρούσας απόφασης παύουν να ισχύουν από την έναρξη λειτουργίας των Δ.Ο.Υ., με την νέα διάρθρωση.

4. α) Των Δ.Ο.Υ. Α' και Α'- Β' Τάξεως, που αναδιαρθρώνονται με την παρούσα απόφαση, της Υποδιεύθυνσης των Δ.Ο.Υ. Α' Τάξεως και των Τμημάτων όλων των Δ.Ο.Υ., επιπέδου Διεύθυνσης προΐστανται υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ, του κλάδου Εφοριακών ή των αντίστοιχων προσωρινών κλάδων, με γνώση και εμπειρία σε φορολογικά αντικείμενα, εξαιρουμένων: αα) του Τμήματος «Δικαστικό και Νομικής Υποστήριξης», στο οποίο προΐσταται υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ, του κλάδου Εφοριακών, κατά προτίμηση με πτυχίο νομικών σπουδών και αντίστοιχη εμπειρία και ββ) του Τμήματος «Διοικητικής και Μηχανογραφικής υποστήριξης», του οποίου προΐσταται υπάλληλος του ίδιου κλάδου, κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ και σε περίπτωση έλλειψης αυτού υπάλληλος κατηγορίας ΔΕ του ίδιου κλάδου ή των αντίστοιχων προσωρινών κλάδων.

β) Των Δ.Ο.Υ. Β' Τάξεως, που αναδιαρθρώνονται με την παρούσα απόφαση, προΐστανται υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ του κλάδου Εφοριακών ή των αντίστοιχων προσωρινών κλάδων, με γνώση και εμπειρία σε φορολογικά αντικείμενα και σε περίπτωση έλλειψης αυτών, υπάλληλος κατηγορίας ΔΕ του ίδιου κλάδου ή των αντίστοιχων προσωρινών κλάδων.

5. Οι, κατά την έναρξη λειτουργίας των Τμημάτων και των Γραφείων των Δ.Ο.Υ. της παραγράφου 1 της παρούσας απόφασης, εκκρεμείς υποθέσεις των Δ.Ο.Υ. με την υφιστάμενη διάρθρωση, ολοκληρώνονται από τα Τμήματα της παρούσας, στα οποία μεταφέρεται από τα υφιστάμενα Τμήματα ή Γραφεία η αρμοδιότητα, μαζί με το σχετικό αρχείο.

6. Οι Δ.Ο.Υ. Α' και Α' - Β' Τάξεως, επιπέδου Διεύθυνσης, καθώς και οι Δ.Ο.Υ Β' Τάξεως, επιπέδου Τμήματος και η εσωτερική διάρθρωση αυτών, ανά Περιφέρεια και ανά Νομό, διαμορφώνονται ως εξής:

  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΜΟΙ ΤΙΤΛΟΣ ΤΑΞΗ ΕΠΙΠΕΔΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΩΝ Δ.Ο.Υ
1. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΡΑΜΑΣ (ΔΡΑΜΑΣ - ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ)(A') ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 1 5
2.   ΕΒΡΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ - ΣΟΥΦΛΙΟΥ)(Α') ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 1 5
3.     ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ (ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ · ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ) (Α' - Β') ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ - 3
4.   ΚΑΒΑΛΑΣ Α'-Β' ΚΑΒΑΛΑΣ (Α'-Β' ΚΑΒΑΛΑΣ - ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ - ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ- ΘΑΣΟΥ) (Α) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 2 6
s.   ΞΑΝΘΗΣ ΞΑΝΘΗΣ (Α'-Β ) (Α ) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 1 5
6.   ΡΟΔΟΠΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ - ΣΑΠΠΩΝ)

(Α1)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 1 5
7. ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Α' ΑΘΗΝΩΝ (Α') ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 3 7
θ.     Δ' ΑΘΗΝΩΝ) (Α' ) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 2 6
9.     ΣΤ (ΓΓ-2') ΑθΗΝΩΝ (ΣΤ' [ΓΓ-Γ] -€' [Ρ·β ] - ΠΤ) (Α'-Β") ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ - 3
10.     IB'ΑΘΗΝΏΝ (Α'-Β') ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ - 3
11.     ΙΓ ΑΘΗΝΩΝ (Α') ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 3 7
12.     ΑΘΗΝΩΝ ΙΔ'(Α- Β') ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ - 3
13.     IΤ ΑΘΗΝΩΝ (Α') ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 3 7
14.     ΑΘΗΝΩΝ ΦΑΕ (Α') ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 4 8
15.     ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (A'- Β') ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ - 3
16.     ΑΠΩΝ ΑΝΑΡΓΎΡΩΝ (Α') ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 3 7
17.     ΑΙΓΑΛΕΩ (Α'-Β') ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ - 3
1β.     ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ (Α' - Β') ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ - 3
19.     ΑΧΑΡΝΩΝ (Α'-Β') ΔΐΙΥβΓΥΝΣΗ - 3
20.     ΒΎΡΩΝΑ (Α'-Β') ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ - 3
21.     ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ (ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ - Κ' ΑΘΗΝΩΝ) (Α'-Β') ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ - 3
22.     ΓΛΥΦΑΔΑΣ (Α') ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 2 -
23.     ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ (Α' ) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 2 6
24.     ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ (ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ - ΑΡΓΥΡΟΥ ΠΟΛΗΣ) (Α') ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 2 6
25.     Α" ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ (Α'-Β'ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ) (Α') ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 2 6
26.     ΚΑΤΟΙΚΩΝ 1ΞΩΤΕΡΙΚ0Υ (Α') ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 1 5
27.     ΚΗΦΙΣΙΑΣ (Α') ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 2 6
2Β.     ΚΟΡΩΠΙΟΥ (ΚΟΡΩΠΙΟΥ - ΛΑΥΡΙΟΥ) (Α -Β' ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ - 3
29.     ΜΟΣΧΑΤΟΥ (Α'-Β') ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ - 3
30.     Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Α -Β') ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ - 3
31-     Ν. ΙΩΝΙΑΣ (Α') ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 3 7
32.     Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ (Α'-Β) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ - 3
33.     ΝΙΚΑΙΑΣ (ΝΙΚΑΙΑΣ - ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ) (Α'-Β') ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ - 3
34.     ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ (Α'- Β') ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ - 3
35.     ΠΑΛΛΗΝΗΣ (Α') ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 3 7
36.     Α'·Β' ΠΕΙΡΑΙΑ (A'-B" ΠΕΙΡΑΙΑ- ΚΥΘΗΡΩΝ) (Α') ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 3 7
37.     Γ ΠΕΙΡΑΙΑ (Α'-Β') ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
 
3
36.     Δ' ΠΕΙΡΑΙΑ (Α'- Β') ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ - 3
39.     Ε' ΠΕΙΡΑΙΑ (Ε' ΠΕΙΡΑΙΑ-ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ)

(Α')

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 3 7
40.
 
  ΠΕΙΡΑΙΑ ΦΑΕ (Α') ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 2 6
41.     ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Α'(Α' -Β') ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ - 3
42.     Β' ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ (Α' -Β') ΔΙβΥΘΥΝΣΗ - 3
43.     ΠΛΟΙΩΝ (Α') ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 1 5
44.     ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ (Α' - Β') ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ - 3
43.     ΧΟΛΑΡΓΟΥ (Α ) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 3 7
4«.     ΨΥΧΙΚΟΥ (Α' - Β') ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ - 3
47.     ΑΙΓΙΝΑΣ (Β')' ΤΜΗΜΑ - 1
48.     ΠΟΡΟΥ-(Β') ΤΜΗΜΑ - 1
49.     ΣΠΕΤΣΩΝ(Β') ΤΜΗΜΑ - 1
50.     ΥΔΡΑΣ (Β') ΤΜΗΜΑ - 1
51. ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΡΤΑΣ ΑΡΤΑΣ (Α' - Β') ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ - 3
52. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ (ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ- ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ - ΦΙΛΙΑΤΩΝ) (Α' - Β') ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ - 3
53. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (Α'-Β') ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - (Α'-Β' ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ· ΔΕΛΒΙΝΑΚΙ ΟΥ - ΚΟΝΓΓΣΑΣ - ΜΕΤΣΟΒΟΥ) (Α') ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 2 6
54. ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ (ΠΡΕΒΕΖΑΣ-ΦΑΝΑΡΙΟΥ- ΠΑΡΓΑΣ-ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑ) (Α' ) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 2 6
55. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ (ΓΡΕΒΕΝΩΝ - ΔΕΣΚΑΤΗΣ) (Α' - Β') ΔΙΕΥθΥΝΣΗ - 3
56. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ (ΚΑΓΓΟΡΙΑΖ-ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ) (Α-) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 1 5
57, ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ (ΚΟΖΛΝΗΣ-ΣΕΡΒΙΩΝ- ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΒΟΪΟΥ-ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ) (Α') ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 2 6
56.
 
ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΧ (Α' -Β') ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ - 3
59. ΦΛΩΡΙΑΝΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ (ΦΛΩΡΙΝΑΣ - ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ)

(Α' - Β')

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ - 3
60. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ' ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ (ΚΑΡΔΠΤΑΣ-ΜΟΥΖΛΚΙΟΥ- ΠΑΛΑΗ Α-ΣΟΦΑΔΩΝ) (Α') ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 1 5
61. ΛΑΡΙΣΑΣ Γ ΛΑΡΙΣΑΣ (Β· -Γ ΛΑΡΙΣΑΣ- ΦΑΡΣΑΛΩΝ) (Α' - Β') ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ - 3
62.   Α' ΛΑΡΙΣΑΣ (Α' ΛΑΡΙΣΑΣ - ΑΠΑΣ - ΕΛΑΣΣΟΝ ΑΙ -TYPNABOY) (Α) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 3 7
63. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΒΟΛΟΥ (Α'·Β') (Α') ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 2 6
64.   Ν.ΙΩΝΙΑΣ (Ν. ΙΩΝΙΑΣ - ΑΛΜΥΡΟΥ) (Α' -Β') ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ - 3
65.   ΣΚΙΑΘΟΥ (Β') ΤΜΗΜΑ - 1
66.   ΣΚΟΠΕΛΟΥ(Β) ΤΜΗΜΑ - 1
67. ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ (ΤΡΙΚΑΛΩΝ-ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ - ΠΥΛΗΣ-ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ) (Α') ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 1 5
68. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΒΟΙΟΤΙΑΣ ΘΗΒΩΝ (Α' - Β') ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ - 3
69.   ΛΕΙΒΑΔΙΑΣ (Α ) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 2 6
70. ΕΥΒΟΙΑΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ (Α ) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 2 6
71.   ΚΥΜΗΣ (Β') ΤΜΗΜΑ - 1
72. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΚΑΡΠΕΝΗΠΟΥ (Α' · Β') ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ - 3
73. ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΛΑΜΙΑΣ (ΛΑΜΙΑΣ-ΣΤΥΛΙΔΑΣ- ΛΜΦΙΚΛΕΙΑΣ-ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ-ΔΟΜΟΚΟΥ- ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ) (Α') ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 2 6
74. ΦΩΚΙΔΑΣ ΑΜΦΙΣΣΑΣ (ΑΜΦΙΣΣΑΣ-ΛΙΔΩΡΙΚΙΟΥ) (Α' - Β') ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ - 3
75. ΠΕΛΟΠΟΝΗΣΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥ (ΝΑΥΠΛΙΟΥ - ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ)(Α') ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 1 5
76.   ΑΡΓΟΥΣ (Α' - Β') ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ - 3
77. ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ (ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΔΗΜΗΤΣΑΝΑΣ - ΤΡΟΠΑΙΩΝ - ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ · ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ ΠΑΡ.ΑΣΤΡΟΥΣ) (Α') ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 1 5
78. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ (Α') ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 2 6
79. ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΣΠΑΡΤΗΣ (ΣΠΑΡΤΗΣ - ΓΥΘΕΙΟΥ

ΑΡΕΟΠΟΛΗΣ ΜΟΛΑΩΝ - ΝΕΑΠΟΛΗΣ - ΒΟΙΩΝ - ΣΚΑΛΑΣ - ΚΡΟΚΕΩΝ (Α')

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 1 5
80. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ (Α') ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 2 6
81. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΧΑΪΑΣ ΠΑΤΡΩΝ Α' (Α') ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 3 7
82.   Γ ΠΑΤΡΩΝ (Γ-Β' ΠΑΤΡΩΝ · ΚΑΤΩ

ΑΧΑΪΑΣ) (Α' - Β' )

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ - 3
83.   ΑΙΓΙΟΥ (ΑΙΠΟΥ-ΑΚΡΑΤΑΣ- ΚΑΛΑΒΡΥΤΒΝ - ΚΛΕΙΤΟΡΙΑΣ) (Α' - Β') ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ - 3
84. ΑΙΤΩΛΟ ΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ( ΑΓΡΙΝΙΟΥ-ΑΣΤΑΚΟΥ- ΘΕΡΜΟΥ-ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ-ΒΟΝΓΤΣΑΣ)

(Α')

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 2 6
85.   ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ (ΜΕΣΟΛΟΓΠΟΥ - ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ) (Α) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ - 3
86. ΗΛΕΙΑΣ ΠΥΡΓΟΥ (ΠΥΡΓΟΥ - ΖΑΧΑΡΩΣ - KPEΣΤΕNΩN · ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ (Α') ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 2 6
87.   ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ (ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ - ΒΑΡΔΑΣ -ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ - ΛΕΧΑΙΝΩΝ) (Α - Β') ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ - 3
88. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ (Α'- Β') ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ - 3
89. ΚΕΡΚΥΡΑΣ Α' ΚΕΡΚΥΡΑΣ (Α'-Β· ΚΕΡΚΥΡΑΣ·ΠΑΞΩΝ)

(Α') .

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 2 6
90. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ (ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ- ΛΗΪΟΥΡΙΟΥ-ΙΘΑΚΗΙ) (Α' - Β') ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ - 3
91. ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ (Α'- Β') ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ - 3
92. ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ-ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ-

ΚΑΛΛΟΝΗΣ - ΜΗΘΥΜΝΗΣ (Α')

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 2 6
93.   ΛΗΜΝΟΥ (Β') ΤΜΗΜΑ - 1
94. ΣΑΜΟΥ ΣΑΜΟΥ (ΣΑΜΟΥ- ΚΑΡΛΟΒΑΣΙΟΥ) (Α'-Β') ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ - 3
95.   ΑΠΟΥ ΚΗΡΥΚΟΥ (Β' ) ΤΜΗΜΑ - 1
96. ΧΙΟΥ ΧΙΟΥ (Α' -Β' ) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ - 3
97. ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΡΟΔΟΥ (Α') ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 2 6
91   ΚΩ (ΚΩ-ΛΕΡΟΥ) (Α' -Β') ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ - 3
99.   ΚΑΛΥΜΝΟΥ (Β') ΤΜΗΜΑ - 1
100.   ΚΑΡΠΑΘΟΥ (Β') ΤΜΗΜΑ - 1
101. ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΥΡΟΥ (α') ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 2 6
102.   ΑΝΔΡΟΥ (Β') τμημα - 1
103.   ΘΗΡΑΣ (Β') τμημα - 1
104,
 
  ΚΕΑΣ (Β') ΤΜΗΜΑ - 1
103.   ΜΗΛΟΥ (Β') ΤΜΗΜΑ - 1
106.   ΜΥΚΟΝΟΥ (Β') ΤΜΗΜΑ - 1
107.   ΝΑΞΟΥ (Β') ΤΜΗΜΑ - 1
108.   ΠΑΡΟΥ (Β') ΤΜΗΜΑ - 1
109.   ΤΗΝΟΥ (Β') ΤΜΗΜΑ - 1
110. ΚΡΗΤΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Α' ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Α' - Β' ) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ - 3
111.   Β' ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Α') ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 3 7
112 ΛΑΣΗΘΙΟΥ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ (ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ- ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΙΕΡΛΠΕΤΡΑΣ-ΣΗΤβΑΣ)

(Α')

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 1 5
113. ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ (Α') ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 1 5
114. ΧΑΝΙΩΝ ΧΑΝΙΩΝ (Α') ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 2 6
115. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ (ΒΕΡΟΙΑΣ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΝΑΟΥΣΑΣ) (Α') ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 1 5
116. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ (Α') ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 3 7
117.   Ά' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Λ'-β'[Β'-Γ] ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ) (Α' -Β' ) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ - 3
11B.
 
Δ' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Δ'-θ' Γ' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ) (Α') ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 2 6
119.
 
Ε'ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Α ) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 3 7
120.
 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ζ'(Α') ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 3 7
121.
 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Η' (Α ' · Β') ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ - 3
122.
 
ΓΓ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΣΤ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ · ΤΟΥΜΠΑΣ) (Α'-Β') ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ - 3
123.
 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΑΕ (Α') ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 2 6
124.
 
ΙΩΝΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Α' - Β') ΔΙΕΥΘΥΝΖΗ - 3
125.
 
ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ (Α' - Β') ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ - 3
126.
 
ΛΑΓΚΑΔΑ (Α' - Β') ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ - 3
127. ΚΙΛΚΙΣ ΚΙΛΚΙΣ (ΚΙΛΚΙΣ - ΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ) (Α') ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ - 3
128.   ΠΕΛΛΑΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ (Α' - Β') ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ - 3
129.     ΕΔΕΣΣΑΣ (ΕΔΕΣΣΑΣ-ΣΚΥΔΡΑΖ- ΑΡΙΔΑΙΑΣ) (Α ) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 1 5
130.
 
ΠΙΕΡΙΑΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ (Α'-Β') (ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Α'-Β'- ΑΙΠΝΙΟΥ) (Α') ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 1 5
131.     Α' ΣΕΡΡΩΝ (Α'-Β' ΣΕΡΡΩΝ - ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ - ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣ - ΝΙΓΡΠΑΣ- ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ) (Α') ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 2 6
132.   ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ Σ ΠΟΛΥΓΎΡΟΥ (ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ-ΑΡΝΑΙΑΣ)Α') ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 1 5
133.
 
  Ν. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ (Ν. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ- ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ) (Α'-Β') ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ - 3


7.
α) Ως ημερομηνία έναρξης λειτουργίας των Δ,Ο.Υ. Α', Α' - Β' και Β' Τάξεως με την νέα διάρθρωση, της Υποδιεύθυνσης, των Τμημάτων, εκτάς των Τμημάτων της υποπαραγράφου γ' της παρούσας παραγράφου και των Γραφείων, όπως αναδιαρθρώνονται με την παρούσα, ορίζεται η 15η Σεπτεμβρίου 2013.

β) Από την ίδια ημερομηνία παύουν να λειτουργούν:
αα) Οι Υποδιευθύνσεις και τα Τμήματα των Δ.Ο.Υ. με την υφιστάμενη διάρθρωση και

ββ) Ολα τα Γραφείο, που λειτουργούσαν βάσει του άρθρου 2 του π.δ. 16/1989 (Α' 6), άπως ισχύουν και δεν διατηρούνται με τις διατάξεις της παρούσας απόφασης.

γ) Η ημερομηνία έναρξης λειτουργίας των επιπλέον του ενός Τμημάτων «Ελέγχων» των Δ.Ο.Υ. Α' Τάξεως της υποπαραγράφου Α' της παραγράφου 1 της παρούσας απόφασης ορίζεται με άλλη απόφασή μας.

Η απόφαση ουτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


Κ.Υ.Α. Α 1080/15.06.2022
Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία ηλεκτρονικής απογραφής των δεξαμενών ενεργειακών προϊόντων και λοιπών στοιχείων των φορολογικών αποθηκών και των αποθηκών τελωνειακής αποταμίευσης στην εφαρμογή του Μητρώου Δεξαμενών Ενεργειακών Προϊόντων Φορολογικών Αποθηκών και Αποθηκών Τελωνειακής Αποταμίευσης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2049/14.06.2022
Οδηγίες για την ορθή εφαρμογή διαδικασιών στη βάση των ευρημάτων έρευνας που διεξήχθη μέσω ερωτηματολογίου με σκοπό τον έλεγχο της ορθής και ομοιόμορφης εφαρμογής των διαδικασιών διαμετακόμισης και τελωνειακού χαρακτήρα εμπορευμάτων.
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1079/15.06.2022
Καθορισμός της διαδικασίας, των οργάνων και του τρόπου επιβολής σφράγισης και αποσφράγισης των εγκαταστάσεων κατόχων άδειας εμπορίας ή άδειας λιανικής εμπορίας πετρελαιοειδών προϊόντων, σε περίπτωση που διαπιστώνεται κατοχή, διακίνηση και εμπορία νοθευμένων καυσίμων, καθώς και καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων για τη δημοσιοποίηση των στοιχείων των παραβατών, των παραβάσεων, των κυρώσεων, του τρόπου, του χρόνου και του μέσου δημοσιοποίησης, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 119 Α του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001, Α 265).
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1074/09.06.2022
Ορισμός του τύπου και περιεχομένου του εντύπου Δ212 «Δήλωση ενδοκοινοτικών εξ αποστάσεως πωλήσεων αγαθών και παροχών τηλεπικοινωνιακών, ραδιοτηλεοπτικών και ηλεκτρονικά παρεχόμενων υπηρεσιών προς άλλα κράτη μέλη» και της διαδικασίας υποβολής αυτού.
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1073/07.06.2022
Τύπος και περιεχόμενο της πράξης διοικητικού προσδιορισμού του ελλείμματος της Νέας Οικειοθελούς Παροχής κατά το ΑΡΘΡΟ 7ο του Νέου Συνυποσχετικού, το οποίο κυρώθηκε με το άρθρο 56 του ν. 4607/2019(Α 65), με βάση τις διατάξεις του άρθρου 56Α του ίδιου νόμου.
Περισσότερα »

Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 17/05.05.2022
Εξέταση αιτήσεων συνταξιοδότησης με διαδικασίες ταχείας απονομής σύνταξης. Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 48-54 του Ν. 4921/2022
Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 13/05.04.2022
Δυνατότητα επιλογής του φορέα στις περιπτώσεις διαδοχικής και της παράλληλης ασφάλισης. - Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 23 του Ν. 4892/2022 περί δυνατότητας επιλογής του φορέα στον οποίο θα αξιοποιηθεί ο χρόνος ασφάλισης από 1.1.2017 στον e-ΕΦΚΑ των υπαγόμενων μέχρι 31.12.2016 με την αυτή ιδιότητα σε δύο φορείς
Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 14/06.04.2022
Ασφάλιση e-ΕΦΚΑ Διαδικασία εγγραφής και υπαγωγής μη μισθωτών στην ασφάλιση του e-ΕΦΚΑ
Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 5/2022
Απεικόνιση της υποχρεωτικής ασφάλισης επικουρικού κλάδου των νεοεισερχόμενων στην αγορά εργασίας, από 01.01.2022, υπαγόμενων στο Ταμείο Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης (Τ.Ε.Κ.Α.) μισθωτών ιδιωτικού τομέα και απασχολούμενων στο Δημόσιο τομέα με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου (Ι.Δ.Α.Χ. - Ι.Δ.Ο.Χ.) -- Υποβολή : Α.Π.Δ. - Τ.Ε.Κ.Α. Κοινών Επιχειρήσεων & Οικοδομοτεχνικών Έργων
Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 65/13.12.2021
Οδηγίες για την απεικόνιση στην Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (Α.Π.Δ.) της ασφάλισης δικηγόρων με έμμισθη εντολή απασχολούμενων στον ιδιωτικό τομέα και τα Ν.Π.Ι.Δ., μισθωτών μηχανικών και υγειονομικών απασχολούμενων στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα με σχέση ιδιωτικού δικαίου (Ι.Δ.Α.Χ., Ι.Δ.Ο.Χ. με υποχρέωση υποβολής Α.Π.Δ. Κοινών Επιχειρήσεων) και προσώπων
Περισσότερα »
Επιμέλεια:
Χρήστος Ν. Τότσης
Νικόλαος Χρ. Τότσης
Ειδήσεις - Κρίσεις Σχόλια:
Αρθρο του Χρυσόστομου Γκίκα
Επισημάνσεις εκ των άρθρων 37 και 50 παρ. 7 του Κ.Φ.Δ. (ν. 4174/2013) για τα δικαιώματα των αλληλεγγύως ευθυνομένων
Αρθρο του Γιώργου Δαλιάνη
Η μεταβίβαση ατομικής επιχείρησης
Αρθρο του Γεώργιου Παλαιτσάκη
Οι εννέα τρόποι για την «αποφυγή» των τεκμηρίων
Αρθρο του Γεώργιου Κόντου
Έσοδα και διαδικασία αναγνώρισής τους
Επιμέλεια:
Χρήστος Ν. Τότσης
Νικόλαος Χρ. Τότσης
Ειδήσεις - Κρίσεις Σχόλια:
Αρθρο του Γιώργου Δαλιάνη
Ο εξωλογιστικός προσδιορισμός στον φορολογικό έλεγχο
Αρθρο της Τζένης Πάνου
Νέα πρόταση Οδηγίας για την αντιμετώπιση των Εικονικών Εταιρειών
Αρθρο του Γιάννη Καράφα
Νέα τροποποίηση-παράταση επιστροφής ποσών των επιστρεπτέων προκαταβολών
Αρθρο του Γεώργιου Κόντου
Εσοδα και διαδικασία αναγνώρισής τους
Περισσότερα »
ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΑΣ
Το καλάθι είναι άδειο