Κυριακή, 26 Ιουνίου 2022

www.totsisgroup.gr Est.1954                                          Totsis Group 67 Χρόνια

ΤΕΥΧΟΣ logistis
Εισάγετε το email σας
και μείνετε ενημερωμένοι
Λεπτομέρειες ¶ρθρου
Τετάρτη 22 Μαϊου 2013
Υπ. Οικ. Δ13 ΦΜΑΠ 1062878/05.04.2013

Χρόνος έκδοσης παραστατικού απαλλαγής από τον ειδικό φόρο επί ακινήτων ν. 3091/2002

Υπ. Οικ. Δ13 ΦΜΑΠ 1062878/05.04.2013

Σχετ: Το με αρ. πρωτ. 6733/2012 έγγραφό σας

Απαντώντας στο ανωτέρω σχετικό έγγραφό σας αναφορικά με το χρόνο χορήγησης αριθμού φορολογικού μητρώου του φυσικού προσώπου που κατέχει τις μετοχές, μερίδια ή μερίδες για τη χορήγηση της απαλλαγής σύμφωνα με τις περιπτώσεις α, β, γ της παρ. 3 του άρ. 15 του ν. 3091/2002 όπως ισχύει, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Με τις διατάξεις του άρθρου 57 του ν. 3842/2010, αντικαταστάθηκε το άρθρο 15 του ν. 3091/2002 στο σύνολό του. Ειδικότερα στις περιπτώσεις α, β, γ της παρ. 3 του άρθρου 15 του ν. 3091/2002 για τα φυσικά πρόσωπα τα οποία είτε κατέχουν μετοχές, μερίδια ή μερίδες εταιρειών που υπάγονται στο φόρο αυτό είτε συμμετέχουν σε αυτές κατά δήλωση της εταιρείας, προστέθηκε ότι για να τύχει απαλλαγής το νομικό πρόσωπο προϋπόθεση είναι η ύπαρξη αριθμού φορολογικού μητρώου τους, στην Ελλάδα. Ως ημερομηνία έναρξης ισχύος της διάταξης αυτής και περαιτέρω της υποχρέωσης σε φόρο ορίστηκε σύμφωνα με το άρθρο 92 του ν. 3842/2010 η 1η Ιανουαρίου 2010.

2. Περαιτέρω, με την A.Y.Ο Πολ. 1093/14.6.2010 (Φ.Ε.Κ. Β' 959/30.06.2010) καθορίστηκαν τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την εξαίρεση των νομικών προσώπων από τον ειδικό αυτό φόρο καθώς και ο χρόνος έκδοσής τους.

Ειδικότερα σύμφωνα με το άρθρο 2 της αναφερόμενης A.Υ.O. τα δικαιολογητικά πρέπει να έχουν εκδοθεί μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής της δήλωσης του ειδικού φόρου συμπεριλαμβανομένης και της τυχόν παράτασης που δόθηκε. Δηλαδή τα δικαιολογητικά για το έτος 2010 έπρεπε να είχαν εκδοθεί ως την 30/12/2010 (Α.Υ.Ο. Πολ.1158/16.11.2010).

3. Στη συνέχεια λόγω των τροποποιήσεων που επήλθαν στο νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τον ειδικό φόρο επί ακινήτων με τις διατάξεις του άρθρου 24 του ν. 3943/2011, εκδόθηκε η Α.Υ.Ο. Πολ. 1114/17.05.2011 η οποία συμπλήρωσε και τροποποίησε την Α.Υ.Ο. Πολ. 1093/14.06.2010 για τον καθορισμό των δικαιολογητικών εξαίρεσης από το φόρο. Στο άρθρο 2 της Α.Υ.Ο. Πολ. 1114/17.05.2011 αναφέρεται ρητά πως τα δικαιολογητικά για την εξαίρεση από τον ειδικό φόρο του ν. 3091/2002 έπρεπε να εκδοθούν μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής της δήλωσης του ειδικού φόρου συμπεριλαμβανομένης και της τυχόν παράτασης υποβολής της. Επισημαίνεται πως στο τελευταίο εδάφιο του ιδίου άρθρου αναφέρεται πως: «Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου ισχύουν από την ημερομηνία δημοσίευσης της Α.Υ.Ο. Πολ. 1093/14.06.2010 (Φ.Ε.Κ. 959Β')».

4. Συνεπώς, για να χορηγηθεί η απαλλαγή των περιπτώσεων α' ή β' ή γ' της παραγράφου 3 του άρθρου 15 του ν. 3091/2002, ο Α.Φ.Μ. των φυσικών προσώπων που κατέχουν μετοχές, μερίδια ή μερίδες εταιρειών που υπάγονται στο φόρο αυτό ή συμμετέχουν σε αυτές κατά δήλωση της εταιρείας, πρέπει να έχει χορηγηθεί κατ’ εξαίρεση:

α) για το έτος 2010, μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής της δήλωσης του ειδικού φόρου επί των ακινήτων έτους 2010, συμπεριλαμβανομένης της παράτασης, δηλαδή μέχρι την 30/12/2010 (Α.Υ.Ο. Πολ.1158/16.11.2010), δεδομένου ότι η δημοσίευση του νόμου που πραγματοποιήθηκε μετά την 1η Ιανουαρίου 2010

β) για τα επόμενα του 2010 έτη, μέχρι την προηγούμενη ημέρα της ημερομηνίας γένεσης της φορολογικής υποχρέωσης.

Για παράδειγμα:

α) εταιρεία που απέκτησε ακίνητη περιουσία εντός του 2010, υποχρεούται σε υποβολή δήλωσης ειδικού φόρου επί ακινήτων έτους 2011. Για την έγκριση χορήγησης της απαλλαγής από τον ειδικό φόρο λόγω των περιπτώσεων α' ή β' ή γ' του άρθρου 15 του ν. 3091/2002, ο Α.Φ.Μ. των φυσικών προσώπων που συμμετέχουν πρέπει να είχε χορηγηθεί ως την 31 η Δεκεμβρίου 2010.

β) εταιρεία που απέκτησε ακίνητη περιουσία εντός του 2012, υποχρεούται σε υποβολή δήλωσης ειδικού φόρου επί ακινήτων έτους 2013. Για την έγκριση, χορήγησης της απαλλαγής από τον ειδικό φόρο λόγω ισχύος των περιπτώσεων α' ή β' ή γ' του άρθρου 15 του ν. 3091/2002, ο Α.Φ.Μ. των φυσικών προσώπων που συμμετέχουν πρέπει να έχει χορηγηθεί ως την 31 η Δεκεμβρίου 2012.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση ή πληροφορία

Κ.Υ.Α. Α 1080/15.06.2022
Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία ηλεκτρονικής απογραφής των δεξαμενών ενεργειακών προϊόντων και λοιπών στοιχείων των φορολογικών αποθηκών και των αποθηκών τελωνειακής αποταμίευσης στην εφαρμογή του Μητρώου Δεξαμενών Ενεργειακών Προϊόντων Φορολογικών Αποθηκών και Αποθηκών Τελωνειακής Αποταμίευσης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2049/14.06.2022
Οδηγίες για την ορθή εφαρμογή διαδικασιών στη βάση των ευρημάτων έρευνας που διεξήχθη μέσω ερωτηματολογίου με σκοπό τον έλεγχο της ορθής και ομοιόμορφης εφαρμογής των διαδικασιών διαμετακόμισης και τελωνειακού χαρακτήρα εμπορευμάτων.
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1079/15.06.2022
Καθορισμός της διαδικασίας, των οργάνων και του τρόπου επιβολής σφράγισης και αποσφράγισης των εγκαταστάσεων κατόχων άδειας εμπορίας ή άδειας λιανικής εμπορίας πετρελαιοειδών προϊόντων, σε περίπτωση που διαπιστώνεται κατοχή, διακίνηση και εμπορία νοθευμένων καυσίμων, καθώς και καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων για τη δημοσιοποίηση των στοιχείων των παραβατών, των παραβάσεων, των κυρώσεων, του τρόπου, του χρόνου και του μέσου δημοσιοποίησης, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 119 Α του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001, Α 265).
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1074/09.06.2022
Ορισμός του τύπου και περιεχομένου του εντύπου Δ212 «Δήλωση ενδοκοινοτικών εξ αποστάσεως πωλήσεων αγαθών και παροχών τηλεπικοινωνιακών, ραδιοτηλεοπτικών και ηλεκτρονικά παρεχόμενων υπηρεσιών προς άλλα κράτη μέλη» και της διαδικασίας υποβολής αυτού.
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1073/07.06.2022
Τύπος και περιεχόμενο της πράξης διοικητικού προσδιορισμού του ελλείμματος της Νέας Οικειοθελούς Παροχής κατά το ΑΡΘΡΟ 7ο του Νέου Συνυποσχετικού, το οποίο κυρώθηκε με το άρθρο 56 του ν. 4607/2019(Α 65), με βάση τις διατάξεις του άρθρου 56Α του ίδιου νόμου.
Περισσότερα »

Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 17/05.05.2022
Εξέταση αιτήσεων συνταξιοδότησης με διαδικασίες ταχείας απονομής σύνταξης. Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 48-54 του Ν. 4921/2022
Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 13/05.04.2022
Δυνατότητα επιλογής του φορέα στις περιπτώσεις διαδοχικής και της παράλληλης ασφάλισης. - Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 23 του Ν. 4892/2022 περί δυνατότητας επιλογής του φορέα στον οποίο θα αξιοποιηθεί ο χρόνος ασφάλισης από 1.1.2017 στον e-ΕΦΚΑ των υπαγόμενων μέχρι 31.12.2016 με την αυτή ιδιότητα σε δύο φορείς
Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 14/06.04.2022
Ασφάλιση e-ΕΦΚΑ Διαδικασία εγγραφής και υπαγωγής μη μισθωτών στην ασφάλιση του e-ΕΦΚΑ
Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 5/2022
Απεικόνιση της υποχρεωτικής ασφάλισης επικουρικού κλάδου των νεοεισερχόμενων στην αγορά εργασίας, από 01.01.2022, υπαγόμενων στο Ταμείο Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης (Τ.Ε.Κ.Α.) μισθωτών ιδιωτικού τομέα και απασχολούμενων στο Δημόσιο τομέα με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου (Ι.Δ.Α.Χ. - Ι.Δ.Ο.Χ.) -- Υποβολή : Α.Π.Δ. - Τ.Ε.Κ.Α. Κοινών Επιχειρήσεων & Οικοδομοτεχνικών Έργων
Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 65/13.12.2021
Οδηγίες για την απεικόνιση στην Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (Α.Π.Δ.) της ασφάλισης δικηγόρων με έμμισθη εντολή απασχολούμενων στον ιδιωτικό τομέα και τα Ν.Π.Ι.Δ., μισθωτών μηχανικών και υγειονομικών απασχολούμενων στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα με σχέση ιδιωτικού δικαίου (Ι.Δ.Α.Χ., Ι.Δ.Ο.Χ. με υποχρέωση υποβολής Α.Π.Δ. Κοινών Επιχειρήσεων) και προσώπων
Περισσότερα »
Επιμέλεια:
Χρήστος Ν. Τότσης
Νικόλαος Χρ. Τότσης
Ειδήσεις - Κρίσεις Σχόλια:
Αρθρο του Χρυσόστομου Γκίκα
Επισημάνσεις εκ των άρθρων 37 και 50 παρ. 7 του Κ.Φ.Δ. (ν. 4174/2013) για τα δικαιώματα των αλληλεγγύως ευθυνομένων
Αρθρο του Γιώργου Δαλιάνη
Η μεταβίβαση ατομικής επιχείρησης
Αρθρο του Γεώργιου Παλαιτσάκη
Οι εννέα τρόποι για την «αποφυγή» των τεκμηρίων
Αρθρο του Γεώργιου Κόντου
Έσοδα και διαδικασία αναγνώρισής τους
Επιμέλεια:
Χρήστος Ν. Τότσης
Νικόλαος Χρ. Τότσης
Ειδήσεις - Κρίσεις Σχόλια:
Αρθρο του Γιώργου Δαλιάνη
Ο εξωλογιστικός προσδιορισμός στον φορολογικό έλεγχο
Αρθρο της Τζένης Πάνου
Νέα πρόταση Οδηγίας για την αντιμετώπιση των Εικονικών Εταιρειών
Αρθρο του Γιάννη Καράφα
Νέα τροποποίηση-παράταση επιστροφής ποσών των επιστρεπτέων προκαταβολών
Αρθρο του Γεώργιου Κόντου
Εσοδα και διαδικασία αναγνώρισής τους
Περισσότερα »
ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΑΣ
Το καλάθι είναι άδειο