Κώδικες Φορολογικής Νομοθεσίας


Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος
-Κώδικας Φορολογίας
Εισοδήματος (N. 4172/2013)

Εκδοση 51η (2021)

ενημερωμένη μέχρι και
το Ν. 4799/2021

Σελίδες 898

ISBN 0000
Τιμή :60 €
αγορά
Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος

ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
(Ν. 4172/2013 ενημερωμένος μέχρι και το Ν. 4799/2021)

ΑΝΤΙ ΠΡΟΛΟΓΟΥ

H προηγούμενη 50ή έκδοση του παρόντα Κώδικα ήταν ενημερωμένη μέχρι και το νόμο 4646/2019. Έκτοτε έχουν εκδοθεί οι φορολογικοί νόμοι 4685/2020, 4690/2020, 4701/2020, 4704/2020, 4706/2020, 4710/2020, 4712/2020, 4714/2020, 4722/2020, 4728/2020, 4738/2020, 4758/2020, 4764/2020, 4772/2021, 4778/2021, 4797/2021 και 4799/2021 που τροποποίησαν και αντικατέστησαν πολλές διατάξεις του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (N. 4172/2013). Επίσης εκδόθηκαν και δημοσιεύτηκαν νέες αποφάσεις των Yπ. Oικ/κών και της A.A.Δ.E., καθώς και νέες διοικητικές λύσεις υπό μορφή εγκυκλίων και ατομικών απαντήσεων, απαραίτητες για την ερμηνεία και την ορθή εφαρμογή των διατάξεων του Κώδικα. Σημειώνεται ότι οι διοικητικές λύσεις μέχρι τέλους 2019 αναγράφονται εν περιλήψει και με παραπομπή για το πλήρες κείμενό τους στην προηγούμενη 50ή έκδοση.

H παρούσα 51η έκδοση περιλαμβάνει, όπως και η προηγούμενη, κωδικοποίηση των διατάξεων του N. 4172/2013 μέχρι 18.5.2021 που δημοσιεύτηκε ο τελευταίος φορολογικός νόμος της άμεσης φορολογίας υπ' αριθμ. 4799/2021, με τις σχετικές διατάξεις, τις αποφάσεις, τις ερμηνευτικές εγκυκλίους, τα διοικητικά έγγραφα, την αιτιολογική έκθεση και την έκθεση της Επιστημονικής Υπηρεσίας της Bουλής, που παρατίθενται με μικρότερα στοιχεία κάτω από κάθε άρθρο του Κώδικα.

Επίσης περιλαμβάνει κωδικοποίηση της Επιβολής Tέλους Επιτηδεύματος (άρθρο 31 N.3986/2011).

Tέλος, παρατίθενται πίνακες αντιστοιχίας των άρθρων του παλαιού με τα άρθρα του νέου Κώδικα και αντιστρόφως, αλφαβητικό ευρετήριο περιεχομένων και αριθμητικό ευρετήριο των αποφάσεων, εγκυκλίων και διοικητικών εγγράφων.

Όπως και στις προηγούμενες εκδόσεις, έτσι και στην παρούσα, στις υποσημειώσεις αναφέρονται οι τροποποιούσες και τροποποιούμενες διατάξεις, καθώς και ο χρόνος ισχύος αυτών. Προς διευκόλυνση του αναγνώστη οι νέες διατάξεις τίθενται μέσα σε ράστερ.

Aθήνα, Ιούνιος 2021
XPHΣTOΣ N. TOTΣHΣ