Τρίτη, 19 Φεβρουαρίου 2019

WWW.TOTSISGROUP.GR   Est. 1954

ΤΕΥΧΟΣ logistis
Εισάγετε το email σας
και μείνετε ενημερωμένοι
Downloads
Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών ΣυστημάτωνΣυχνές Ερωτήσεις - Απαντήσεις
Λεπτομέρειες ¶ρθρου
Τετάρτη 6 Φεβρουαρίου 2019
Τίτλος Κτήσης - πρώην Απόδειξη Επαγγελματικής Δαπάνης


Παροχή διευκρινίσεων για την εφαρμογή του άρθρου 55 του ν. 4509/2017 (Α' 201) και της υπ' αριθμ. Δ.15/Γ'/67695/1825/28/28-12-2018 Υπουργικής Απόφασης (Β' 6182) - Καταβολή ασφαλιστικών εισφορών στον ΕΦΚΑ αμειβόμενων με παραστατικά παρεχόμενων υπηρεσιών (τίτλος κτήσης - πρώην απόδειξη επαγγελματικής δαπάνης)

Υπ. Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Εγγρ.: Δ.15/Γ'/ οικ.4624/106/05.02.2019

«Παροχή διευκρινίσεων για την εφαρμογή του άρθρου 55 του ν.4509/2017 (Α' 201) και της υπ' αριθμ. Δ.15/Γ'/67695/1825/28/28-12-2018 Υπουργικής Απόφασης (Β' 6182) - Καταβολή ασφαλιστικών εισφορών στον ΕΦΚΑ αμειβόμενων με παραστατικά παρεχόμενων υπηρεσιών (τίτλος κτήσης - πρώην απόδειξη επαγγελματικής δαπάνης)»

Με τις διατάξεις του άρθρου 55 του ν.4509/2017 (Α' 201) ρυθμίστηκαν θέματα ασφάλισης και ασφαλιστικών εισφορών των προσώπων που αμείβονται με παραστατικά παρεχόμενων υπηρεσιών (τίτλος κτήσης - πρώην απόδειξη επαγγελματικής δαπάνης).

Κατ' εξουσιοδότηση του ανωτέρω άρθρου εκδόθηκε η αριθ. Δ.15/Γ'/67695/1825/28-12-2018 Υπουργική Απόφαση (Β' 6182), ΑΔΑ: 7ΤΩΟ465Θ1Ω-9ΕΙ, με την οποία καθορίστηκε η διαδικασία απόδοσης των ασφαλιστικών εισφορών, ο χρόνος και ο τρόπος δήλωσης των στοιχείων του παραστατικού και της σύμβασης από τον εκδότη στον ΕΦΚΑ, καθώς και άλλες αναγκαίες λεπτομέρειες για την εφαρμογή της ρύθμισης.

Ειδικότερα, από τις ρυθμίσεις της κοινοποιούμενης διάταξης καθώς και της Υπουργικής Απόφασης προβλέπονται τα εξής:

Α. Υπαγωγή στην ασφάλιση

Σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 55 του ν.4509/2017, τα πρόσωπα που αμείβονται με παραστατικά παρεχόμενων υπηρεσιών υπάγονται στην ασφάλιση του ΕΦΚΑ (πρώην ΟΑΕΕ). Τα ανωτέρω εφαρμόζονται σε κάθε περίπτωση προσώπου αμειβόμενου με παραστατικό παρεχόμενων υπηρεσιών, ακόμη και εάν για το εν λόγω πρόσωπο προκύπτει υποχρεωτική ασφάλιση σε άλλον πρώην φορέα κύριας ασφάλισης για την ασκούμενη επαγγελματική δραστηριότητα βάσει καταστατικών διατάξεων.

Β. Ασφαλιστικές Εισφορές

Σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 55 του ν.4509/2017, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 21 του ν.4578/2018, τα πρόσωπα που αμείβονται με παραστατικά παρεχόμενων υπηρεσιών καταβάλλουν ασφαλιστικές εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ για κύρια σύνταξη, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 39 του ν.4387/2016, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του ν.4578/2018, και για υγειονομική περίθαλψη σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 41 παρ. 2 του ν.4387/2016, όπως ισχύει.

Συνεπώς, τα πρόσωπα που αμείβονται με παραστατικά παρεχόμενων υπηρεσιών καταβάλλουν ασφαλιστική εισφορά ύψους 13,33% για την κύρια σύνταξη και 6,95% για υγειονομική περίθαλψη (6,45% για παροχές σε είδος και 0,45% για παροχές σε χρήμα).

Οι ανωτέρω ασφαλιστικές εισφορές υπολογίζονται επί της καθαρής αξίας του παραστατικού, όπως αυτή προκύπτει μετά την αφαίρεση του αναλογούντος φόρου και άλλων επιβαρύνσεων (χαρτόσημο).

Σημειώνουμε ότι για τα πρόσωπα που εμπίπτουν στις ρυθμίσεις του άρθρου 55 του ν.4509/2017, δεν έχουν εφαρμογή οι προβλέψεις του άρθρου 39 του ν.4387/2016 περί κατώτατου μηνιαίου εισοδήματος. Συνεπώς, στις περιπτώσεις που η καθαρή αξία του παραστατικού υπολείπεται του βασικού μισθού άγαμου μισθωτού (σήμερα €650,00), οι ασφαλιστικές εισφορές υπολογίζονται επί της καθαρής αξίας του παραστατικού και όχι επί του βασικού μισθού άγαμου μισθωτού.

Αντίθετα, οι προβλέψεις του άρθρου 39 του ν.4387/2016, όπως ισχύει, περί ανώτατου μηνιαίου εισοδήματος εφαρμόζονται και στις περιπτώσεις αμειβόμενων με παραστατικά παρεχόμενων υπηρεσιών. Συνεπώς, στις περιπτώσεις που η καθαρή αξία του παραστατικού υπερβαίνει το δεκαπλάσιο του βασικού μισθού άγαμου μισθωτού (σήμερα €6.500,00), οι ασφαλιστικές εισφορές υπολογίζονται επί του δεκαπλάσιου του βασικού μισθού άγαμου μισθωτού.

Σε περίπτωση που εντός του ίδιου μήνα εκδίδονται για τον ίδιο ασφαλισμένο περισσότερα του ενός παραστατικά παρεχόμενων υπηρεσιών, τα ανωτέρω εφαρμόζονται αυτοτελώς για κάθε ένα εκδιδόμενο παραστατικό.

Εάν ο αμειβόμενος με παραστατικά παρεχόμενων υπηρεσιών ασκεί άλλη επαγγελματική δραστηριότητα, μισθωτή ή μη μισθωτή χωρίς την υποχρέωση έναρξης επαγγελματικής δραστηριότητας στη Δ.Ο.Υ., για την οποία υπάγεται στην ασφάλιση άλλου, πλην του ΟΑΕΕ, πρώην φορέα κύριας ασφάλισης, έχουν εφαρμογή οι ρυθμίσεις του άρθρου 36 παρ. 1 του ν.4387/2016. Επισημαίνουμε ότι εάν για την υγειονομική περίθαλψη προκύπτει υποχρέωση ασφάλισης σε φορέα εκτός ΕΦΚΑ έχουν εφαρμογή οι ρυθμίσεις της παρ. 8 του άρθρου 36 του ν.4387/2016 (σχετική η αριθ. Φ.80000/οικ.34136/2065/2018 εγκύκλιος).

Στις περιπτώσεις που για την άλλη ασκούμενη επαγγελματική δραστηριότητα προκύπτει υποχρέωση ασφάλισης στον πρώην ΟΑΕΕ για άσκηση δραστηριότητας χωρίς υποχρέωση έναρξης επαγγελματικής δραστηριότητας στη Δ.Ο.Υ. (για παράδειγμα ασφάλιση στον ΟΑΕΕ λόγω συμμετοχής σε εταιρεία), ασφαλιστικές εισφορές που έχουν καταβληθεί εντός του έτους για τα παραστατικά παρεχόμενων υπηρεσιών που εκδίδονται, λαμβάνονται υπόψη κατά τη διαδικασία της ετήσιας εκκαθάρισης των ασφαλιστικών εισφορών βάσει του άρθρου 39 του ν.4387/2016, όπως ισχύει.

Παράδειγμα 1

Πωλητής του περιοδικού «Σχεδία» πουλάει μηνιαίως 160 περιοδικά, με ακαθάριστη αμοιβή ευρώ 2,70 ανά πωλούμενο περιοδικό (όπως αυτή προκύπτει μετά από την αφαίρεση από την τιμή του περιοδικού ύψους ευρώ 4,00 του ΦΠΑ και των λειτουργικών εξόδων).
Για την εν λόγω δραστηριότητα αμείβεται με παραστατικό παρεχόμενων υπηρεσιών (πρώην τίτλος κτήσης).
Το συνολικό ύψος της μηνιαίας αμοιβής ανέρχεται σε ευρώ 432,00 (160 περιοδικά x ευρώ 2,70).
Οι ασφαλιστικές εισφορές υπολογίζονται επί της καθαρής αξίας του παραστατικού, δηλαδή επί της καθαρής μηνιαίας αμοιβής, η οποία προκύπτει μετά από την αφαίρεση του φόρου (20%) και του χαρτοσήμου (3,60%).
Συνεπώς οι ασφαλιστικές εισφορές θα υπολογιστούν επί του ποσού ευρώ 330,05 [ευρώ 432,00 - (23,60% x 432,00)]. Ασφαλιστικές εισφορές
Για κύρια σύνταξη: ευρώ 330,05 x 13,33% = ευρώ 44,00 Για υγειονομική περίθαλψη : ευρώ 330,05 x 6,95% = ευρώ 22,94 Σύνολο : ευρώ 44,00 + ευρώ 22,94 = ευρώ 66,94

Παράδειγμα 2

'Ατομο που διενεργεί προωθητικές πωλήσεις είτε αυτοτελώς είτε συνδεόμενο με συναφείς επιχειρήσεις αμείβεται με παραστατικό παρεχόμενων υπηρεσιών ύψους ευρώ 250,00.
Η καθαρή αξία του παραστατικού ανέρχεται σε ευρώ 191,00 [ευρώ 250,00 - (23,60% x ευρώ 250,00)].
Ασφαλιστικές εισφορές
Για κύρια σύνταξη: ευρώ 191,00 x 13,33% = ευρώ 25,46 Για υγειονομική περίθαλψη : ευρώ 191,00 x 6,95% = ευρώ 13,28 Σύνολο : ευρώ 25,46 + ευρώ 13,28 = ευρώ 38,74

Γ. Υπολογισμός χρόνου ασφάλισης

Όπως προαναφέρθηκε, τα πρόσωπα που αμείβονται με παραστατικά παρεχόμενων υπηρεσιών υπάγονται στην ασφάλιση του ΕΦΚΑ (πρώην ΟΑΕΕ).

Ο καθορισμός του χρόνου ασφάλισης, η έναρξη και λήξη της ασφάλισης γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από την παρ. 3 του άρθρου 55 του ν.4509/2017 και το άρθρο 2 της κοινοποιούμενης Υπουργικής Απόφασης.

Ειδικότερα, για τον καθορισμό του χρόνου ασφάλισης εξετάζεται εάν υφίσταται ή όχι γραπτή σύμβαση μεταξύ ασφαλισμένου και αντισυμβαλλόμενου.

Ι. Ύπαρξη γραπτής σύμβασης διάρκειας μεγαλύτερης του μήνα

Στην περίπτωση αυτή ως χρόνος ασφάλισης λαμβάνεται το πηλίκο της καθαρής αξίας του παραστατικού, επί της οποίας έχουν υπολογιστεί οι ασφαλιστικές εισφορές, δια του βασικού μισθού άγαμου μισθωτού (από 1/2/2019 ευρώ 650,00), δεδομένου ότι πλέον δεν υφίσταται η διάκριση μεταξύ των μισθωτών άνω και κάτω των 25 ετών.

Για τον καθορισμό των ημερών ασφάλισης ως πλήρης μήνας λογίζονται 25 ημέρες ασφάλισης.

Σε περίπτωση που από την εφαρμογή των ανωτέρω προκύπτει αριθμός ημερών ασφάλισης με δεκαδικό μέρος στρογγυλοποιείται στην αμέσως επόμενη ακέραιη μονάδα.

Επισημαίνουμε ότι ο χρόνος ασφάλισης που προκύπτει σύμφωνα με τα ανωτέρω δεν μπορεί να υπερβαίνει το χρόνο ασφάλισης που προκύπτει από τη σύμβαση. Εάν υπερβαίνει, τότε ο χρόνος ασφάλισης περιορίζεται στο χρόνο ασφάλισης που προκύπτει με βάση τη σύμβαση. Οι ασφαλιστικές εισφορές που έχουν καταβληθεί για τον πλεονάζοντα χρόνο κατανέμονται ισομερώς στους μήνες ασφάλισης που προκύπτουν βάση της σύμβασης. Εάν μετά τον ανωτέρω επιμερισμό προκύπτει υπέρβαση του ανωτάτου ορίου μηνιαίου εισοδήματος (σήμερα ευρώ 6.500,00), τότε οι επιπλέον εισφορές επιστρέφονται στον ασφαλισμένο ως αχρεωστήτως καταβληθείσες σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 104 του ν.4387/2016, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 15 του ν.4488/2017, και την κατ' εξουσιοδότηση αυτού εκδοθείσα Δ.15/Δ΄/12061/293/2018 Υπουργική Απόφαση (Β' 773).

Ως ημερομηνία έναρξης της ασφάλισης λαμβάνεται η ημερομηνία που προκύπτει από τη γραπτή σύμβαση. Ως ημερομηνία λήξης της ασφάλισης λαμβάνεται η ημερομηνία που προκύπτει βάσει του χρόνου ασφάλισης σύμφωνα με τα προαναφερόμενα, ή η ημερομηνία λήξης της σύμβασης εάν ο χρόνος ασφάλισης που προκύπτει σύμφωνα με τα ανωτέρω υπερβαίνει την ημερομηνία λήξης της σύμβασης.

Παράδειγμα 3

Την 1/5/2019 εκδίδεται παραστατικό παρεχόμενων υπηρεσιών, για την παροχή των οποίων έχει καταρτιστεί γραπτή σύμβαση διάρκειας δύο μηνών (από 1/3/2019 έως 30/4/2019).
Η καθαρή αξία του παραστατικού, μετά την αφαίρεση των αναλογούντων φόρων και επιβαρύνσεων, είναι ευρώ 1.000,00.
Ο χρόνος ασφάλισης σύμφωνα με τα ανωτέρω είναι 1 μήνας και 14 ημέρες (ευρώ .1000,00/ευρώ 650,00 = 1,54, δηλαδή 1 μήνας και 13,5 ημέρες και εν τέλει 1 μήνας και 14 ημέρες ασφάλισης).
Ημερομηνία έναρξης της ασφάλισης είναι η 1/3/2019 (ημερομηνία έναρξης απασχόλησης σύμφωνα με τη γραπτή σύμβαση) και ημερομηνία λήξης της ασφάλισης η 14/4/2019.

Παράδειγμα 4

Την 1/5/2019 εκδίδεται παραστατικό παρεχόμενων υπηρεσιών, για την παροχή των οποίων έχει καταρτιστεί γραπτή σύμβαση διάρκειας δύο μηνών (από 1/3/2019 έως 30/4/2019).
Η καθαρή αξία του παραστατικού, μετά την αφαίρεση των αναλογούντων φόρων και επιβαρύνσεων, είναι ευρώ 8.000,00.
Ο χρόνος ασφάλισης σύμφωνα με τα ανωτέρω είναι 12 μήνες και 8 ημέρες ασφάλισης (ευρώ 8.000,00/ευρώ 650,00 = 12,31 δηλαδή 12 μήνες και 7,75 ημέρες και εν τέλει 12 μήνες και 8 ημέρες ασφάλισης).
Ο χρόνος ασφάλισης που προκύπτει σύμφωνα με τα ανωτέρω (12 μήνες και 8 ημέρες) υπερβαίνει τη διάρκεια της σύμβασης (2 μήνες) και συνεπώς ο χρόνος ασφάλισης περιορίζεται στο χρόνο ασφάλισης που προκύπτει από τη σύμβαση, δηλαδή σε 2 μήνες.
Συνεπώς, ημερομηνία έναρξης της ασφάλισης είναι η 1/3/2019 και ημερομηνία λήξης της ασφάλισης η 30/4/2019.
Οι ασφαλιστικές εισφορές που έχουν καταβληθεί ύψους ευρώ 1.622,40 (ευρώ 8.000,00 x 13,33% = ευρώ 1.066,40 για την κύρια σύνταξη και ευρώ 8.000,00 x 6,95% = ευρώ 556,00 για υγειονομική περίθαλψη) επιμερίζονται ισομερώς στους δύο μήνες. Δηλαδή θεωρείται ότι ο ασφαλισμένος κατέβαλε για τον μήνα Μάρτιο 2019 εισφορές ύψους ευρώ 811,20 και για το μήνα Απρίλιο 2019 εισφορές ύψους ευρώ 811,20.

ΙΙ. Ύπαρξη γραπτής σύμβασης διάρκειας μέχρι έναν μήνα

Στην περίπτωση που υπάρχει γραπτή σύμβαση διάρκειας μέχρι έναν μήνα ή 25 ημέρες ασφάλισης, για τον καθορισμό του χρόνου ασφάλισης εξετάζεται εάν το ημερήσιο εισόδημα, όπως προκύπτει από το πηλίκο της καθαρής αξίας του παραστατικού προς τον αριθμό των ημερών απασχόλησης, υπερβαίνει ή όχι το 1/25 του κατώτατου βασικού μισθού άγαμου μισθωτού, δηλαδή το ποσό των ευρώ 26,00 (ευρώ 650,00 / 25 ημέρες ασφάλισης):
α. Εάν το ημερήσιο εισόδημα με βάση την καθαρή αξία του παραστατικού υπερβαίνει το 1/25 του κατώτατου βασικού μισθού άγαμου μισθωτού, δηλαδή το ποσό των ευρώ 26,00, τότε ως χρόνος ασφάλισης λαμβάνεται ο χρόνος που καθορίζεται στη σύμβαση. Ο χρόνος έναρξης και λήξης της ασφάλισης καθορίζεται σύμφωνα με τα αναφερόμενα στη γραπτή σύμβαση.
β. Εάν το ημερήσιο εισόδημα με βάση την καθαρή αξία του παραστατικού δεν υπερβαίνει το 1/25 του κατώτατου βασικού μισθού άγαμου μισθωτού, δηλαδή το ποσό των ευρώ 26,00, τότε ο χρόνος ασφάλισης, η έναρξη και η λήξη της ασφάλισης προκύπτει σύμφωνα με τα προαναφερόμενα για τις περιπτώσεις γραπτής σύμβασης διάρκειας μεγαλύτερης του μήνα.

Παράδειγμα 5

Την 1/5/2019 εκδίδεται παραστατικό παρεχόμενων υπηρεσιών, για την παροχή των οποίων έχει καταρτιστεί γραπτή σύμβαση διάρκειας 15 ημερών (από 1/3/2019 έως 15/3/2019).
Η καθαρή αξία του παραστατικού, μετά την αφαίρεση των αναλογούντων φόρων και επιβαρύνσεων, είναι ευρώ 1.000,00.
Το ημερήσιο εισόδημα με βάση την καθαρή αξία του παραστατικού ανέρχεται σε ευρώ 66,67 (ευρώ 1.000,00 / 15 ημέρες), και υπερβαίνει το 1/25 του βασικού μισθού άγαμου μισθωτού (ευρώ 650,00 / 25 ημέρες = ευρώ 26,00).
Συνεπώς ο χρόνος ασφάλισης είναι ο προβλεπόμενος από τη γραπτή σύμβαση, δηλαδή 15 ημέρες ασφάλισης.
Ημερομηνία έναρξης της ασφάλισης είναι η 1/3/2019 και ημερομηνία λήξης της ασφάλισης η 15/3/2019.

Παράδειγμα 6

Την 1/5/2019 εκδίδεται παραστατικό παρεχόμενων υπηρεσιών, για την παροχή των οποίων έχει καταρτιστεί γραπτή σύμβαση διάρκειας 15 ημερών (από 1/3/2019 έως 15/3/2019).
Η καθαρή αξία του παραστατικού, μετά την αφαίρεση των αναλογούντων φόρων και επιβαρύνσεων, είναι ευρώ 300,00.
Το ημερήσιο εισόδημα με βάση την καθαρή αξία του παραστατικού ανέρχεται σε ευρώ 20,00 (ευρώ 300,00 / 15 ημέρες), και δεν υπερβαίνει το 1/25 του βασικού μισθού άγαμου μισθωτού (ευρώ 650,00 / 25 ημέρες = ευρώ 26,00).
Συνεπώς, εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα για τις γραπτές συμβάσεις διάρκειας μεγαλύτερης του μήνα, και ο χρόνος ασφάλισης ανέρχεται σε 12 ημέρες ασφάλισης (ευρώ 300,00 / ευρώ 650,00 = 0,46 δηλαδή 11,5 ημέρες και εν τέλει 12 ημέρες ασφάλισης) Ημερομηνία έναρξης της ασφάλισης είναι η 1/3/2019 και ημερομηνία λήξης της ασφάλισης η 12/3/2019.
ΙΙΙ. Μη κατάρτιση γραπτής σύμβασης ή προφορική συμφωνία
Σε περίπτωση που δεν υπάρχει γραπτή σύμβαση ή η συμφωνία είναι προφορική, ο χρόνος ασφάλισης προκύπτει σύμφωνα με τα ανωτέρω για την περίπτωση ύπαρξης σύμβασης με διάρκεια μεγαλύτερη του μήνα.
Ως ημερομηνία έναρξης της ασφάλισης λαμβάνεται η ημερομηνία έκδοσης του παραστατικού και ως ημερομηνία λήξης της ασφάλισης εκείνη που προκύπτει σύμφωνα με τον υπολογισθέντα χρόνο ασφάλισης.

Παράδειγμα 7

Την 1/5/2019 εκδίδεται παραστατικό παρεχόμενων υπηρεσιών. Η καθαρή αξία του παραστατικού, μετά την αφαίρεση των αναλογούντων φόρων και επιβαρύνσεων, είναι ευρώ 8.000,00.
Ο χρόνος ασφάλισης σύμφωνα με τα ανωτέρω είναι 12 μήνες και 8 ημέρες ασφάλισης (ευρώ 8.000,00/ευρώ 650,00 = 12,31 δηλαδή 12 μήνες και 7,75 ημέρες ασφάλισης και εν τέλει 12 μήνες και 8 ημέρες ασφάλισης.
Ημερομηνία έναρξης της ασφάλισης είναι η 1/5/2019 και ημερομηνία λήξης της ασφάλισης η 12/5/2020.

Δ. Διαδικασία παρακράτησης και απόδοσης ασφαλιστικών εισφορών - Κυρώσεις

Στο άρθρο 3 της κοινοποιούμενης Υπουργικής Απόφασης προβλέπεται η διαδικασία υπαγωγής των ασφαλισμένων στη ρύθμιση και οι κυρώσεις σε περίπτωση μη εφαρμογής των προβλεπόμενων από αυτή.
Ειδικότερα, προβλέπεται ότι ο ασφαλισμένος θα πρέπει να απογράφεται στον ΕΦΚΑ για την ιδιότητά του ως απασχολούμενου με παραστατικό παρεχόμενων υπηρεσιών πριν από την έκδοση του παραστατικού, και αντίστοιχα ο αντισυμβαλλόμενος - αποδέκτης των υπηρεσιών να έχει απογραφεί ή να απογράφεται ως εργοδότης.
Τα στοιχεία που απαιτούνται για τον καθορισμό του χρόνου ασφάλισης και του ύψους των ασφαλιστικών εισφορών καταχωρούνται σε σχετική εφαρμογή στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΕΦΚΑ, μέχρι το τέλος του μήνα που εκδίδεται το παραστατικό. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης καταχώρισης των στοιχείων επιβάλλονται οι προβλεπόμενες από το άρθρο 6 παρ. 4 του ν.3232/2004 προσαυξήσεις.
Οι ασφαλιστικές εισφορές που προκύπτουν σύμφωνα με την κοινοποιούμενη ρύθμιση, βαρύνουν τον ασφαλισμένο, παρακρατούνται από τον αντισυμβαλλόμενο και καταβάλλονται μέχρι το τέλος της τελευταίας εργάσιμης ημέρας του επόμενου μήνα της έκδοσης του παραστατικού. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης καταβολής τους επιβαρύνονται με τις προβλεπόμενες προσαυξήσεις και βεβαιώνονται προς είσπραξη σύμφωνα με τα προβλεπόμενα για τις ασφαλιστικές εισφορές. Τα σχετικά ποσά των προσαυξήσεων βαρύνουν τον εκδότη του παραστατικού.

Ε. Έναρξη εφαρμογής

Σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 55 του ν.4509/2017 και το άρθρο 4 της κοινοποιούμενης Υπουργικής Απόφασης, οι ρυθμίσεις του άρθρου αυτού εφαρμόζονται για παραστατικά που αφορούν σε συμβάσεις που καταρτίζονται από τη δημοσίευση της ανωτέρω Υπουργικής Απόφασης.

Δεδομένου ότι η εν λόγω Υπουργική Απόφαση δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β' 6182/31-12-2018, το οποίο όμως κυκλοφόρησε στα τέλη του μηνός Ιανουαρίου 2019, και δεδομένης της αναπροσαρμογής του βασικού μισθού άγαμου μισθωτού σε ευρώ 650,00 από 1/2/2019 (σχετική η αριθ. οικ.4241/127/30-01-2019 Υπουργική Απόφαση (Β' 173), για ασφάλεια δικαίου, οι κοινοποιούμενες ρυθμίσεις θα έχουν εφαρμογή σε συμβάσεις που καταρτίζονται από 1/2/2019.

Για γραπτές συμβάσεις που έχουν καταρτισθεί μέχρι 31/1/2019, ανεξάρτητα εάν το παραστατικό παρεχόμενων υπηρεσιών εκδοθεί πριν ή μετά την ανωτέρω ημερομηνία, εφαρμόζεται το προγενέστερο καθεστώς.

Σε περίπτωση που υπάρχει προφορική συμφωνία μεταξύ ασφαλισμένου και αντισυμβαλλόμενου, ακόμη και εάν η συμφωνία έχει γίνει πριν την 31/1/2019, ή δεν υπάρχει σύμβαση, οι κοινοποιούμενες ρυθμίσεις εφαρμόζονται για παραστατικά που εκδίδονται μετά την ανωτέρω ημερομηνία, ανεξαρτήτως του χρόνου που επήλθε η προφορική συμφωνία.

Ενόψει της πολυπλοκότητας του προϊσχύοντος νομοθετικού πλαισίου και την κατά το παρελθόν πλήρη έλλειψη διευκρινήσεων και οδηγιών εκ μέρους των αρμοδίων Φορέων και Υπηρεσιών, για λόγους χρηστής διοίκησης και δικαιολογημένης πεποίθησης των διοικουμένων, ασφαλιστικές εισφορές που έχουν καταλογισθεί για τίτλους κτήσης που έχουν εκδοθεί μέχρι την έναρξη εφαρμογής της παρούσας, δεν αναζητούνται.

Τέλος επισημαίνεται ότι όσον αφορά στις περιπτώσεις συνταξιούχων, οι οποίοι αμείβονται με παραστατικά παρεχόμενων υπηρεσιών, έχουν εφαρμογή οι ρυθμίσεις του άρθρου 20 του ν.4387/2016 και οι ειδικότερες οδηγίες που έχουν ήδη δοθεί με το υπ' αριθ.Φ.80000/οικ.12151/274/2018 έγγραφο της Υπηρεσίας μας (ΑΔΑ:ΩΦΦΒ465Θ1Ω-ΛΥΡ).

Συνακόλουθα, ανάλογα με τον χρόνο ασφάλισης, όπως αυτός υπολογίζεται κατά τα εκτεθέντα, επέρχεται αναλογική περικοπή της σύνταξης των ανωτέρω προσώπων.


Ο Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
Α. Πετρόπουλος

 

Εγγρ. Α.Α.Δ.Ε. Ε. 2033/2019
Παροχή οδηγιών για την καταβολή Φ.Π.Α. επιβατικών αυτοκινήτων που εκμισθώνονται στη χώρα μας με μίσθωση από εκμισθώτρια εταιρία εγκατεστημένη σε άλλο κράτος-μέλος
Εγγρ. Α.Α.Δ.Ε. Ε. 2032/15.02.2019
Φορολογική αντιμετώπιση της απόκτησης μερισμάτων από φορολογούμενο κάτοικο Ελλάδος, τα οποία προέρχονται από αλλοδαπή πλοιοκτήτρια εταιρεία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν. 4141/2013
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε.: Ε.2029/12.02.2019
Κοινοποίηση της υπ' αριθ. Γ.Π./Δ2β/οικ. 2986/14.01.2019 Κοινής Απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας με θέμα «Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων για τη λειτουργία χώρων καπνιζόντων εντός των καζίνο, των κέντρων διασκέδασης με ζωντανή μουσική εμβαδού άνω των 300 τ.μ. και των καταστημάτων όπου νομίμως διεξάγονται τυχερά παίγνια, καθώς και του χρόνου καταβολής και της διαδικασίας είσπραξης του ετήσιου τέλους, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθ. 45 του ν.3986/2011 (Α'152), όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με το άρθρο 1 υποπαρ. Ι.6 του ν.4254/2014 (85 Α').
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε.2028/11.02.2019
Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 42 του ν. 4172/2013 κατά τη σύσταση ή μεταβίβαση του δικαιώματος επικαρπίας μετοχών, έναντι τιμήματος
Απόφ. Α.Α.Δ.Ε. Α. 1049/05.02.2019
Παράταση καταβολής βεβαιωμένων οφειλών για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών που προέκυψαν από την εκδήλωση σεισμού την 26.10.2018 στην Περιφερειακή Ενότητα Ζακύνθου της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.
Περισσότερα »


Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 6/13.02.2019
Εξαίρεση των μη μισθωτών ασφαλισμένων του ΕΦΚΑ από την καταβολή εισφορών κλάδου υγείας, κατά τη διάρκεια της υποχρεωτικής στρατιωτικής θητείας
Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 5/06.02.2019
Εξαίρεση από την ασφάλιση του κλάδου υγείας ΕΦΚΑ
Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 4/31.01.2019
Χορήγηση Επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (Ε.Κ.Α.Σ.) και αντισταθμιστικών παροχών λόγω απώλειας του επιδόματος, κατά το έτος 2019
Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 3/25.01.2019
Ρύθμιση τρεχουσών και καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών ελευθέρων επαγγελματιών, αυτοαπασχολούμενων και αγροτών ασφαλισμένων που έχουν επαγγελματική εγκατάσταση ή δραστηριότητα στο Νομό Ζακύνθου, ο οποίος επλήγη από το σεισμό της 26ης Οκτωβρίου 2018
Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 2/25.01.2019
Ρύθμιση οφειλών των επιχειρήσεων και εργοδοτών που διατηρούν επαγγελματική εγκατάσταση ή ασκούν δραστηριότητα στο Νομό Ζακύνθου, ο οποίος επλήγη από τον σεισμό της 26ης Οκτωβρίου 2018
Περισσότερα »

Επιμέλεια: Χρήστος Ν. Τότσης
Νικόλαος Χρ. Τότσης
Ειδήσεις - Κρίσεις - Σχόλια
Αρθρο του Γεωργίου Στ. Αληφαντή
Η λογιστική της αναβαλλόμενης φορολογίας επί αποσβέσεων
Αρθρο του Γιώργου Δαλιάνη
Οι φορολογικοί παράδεισοι (off-shore, Κύπρος, Βουλγαρία) σε ασφυκτικό κλοιό
Αρθρο της Τατιάνας Ψαριανού
Χρόνος φορολόγησης εισοδήματος από μείωση μετοχικού κεφαλαίου
Επιμέλεια: Χρήστος Ν. Τότσης
Νικόλαος Χρ. Τότσης
Ειδήσεις - Κρίσεις - Σχόλια
Αρθρο του Μιχάλη Ε. Παλάρα
Παραδεκτό ‘Εφεσης
Αρθρο του Γιώργου Δαλιάνη
Φορολογικοί έλεγχοι για συναλλαγές με Κύπρο και Βουλγαρία
Aρθρο του Γιώργου Παλαιτσάκη
Πώς «αδρανοποιείται» το τέλος επιτηδεύματος (Αφορά ελεύθερους επαγγελματίες, επιχειρηματίες, «μπλοκάκια»)
Επιμέλεια: Χρήστος Ν. Τότσης
Νικόλαος Χρ. Τότσης
Ειδήσεις - Κρίσεις - Σχόλια
Αρθρο του Θεόδωρου Γ. Ψυχογυιού
Η εφαρμογή νεότερων και επιεικέστερων κυρώσεων σε παλαιότερες παραβάσεις
Περισσότερα »
ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΑΣ
Το καλάθι είναι άδειο