Δευτέρα, 17 Δεκεμβρίου 2018

WWW.TOTSISGROUP.GR   Est. 1954

ΤΕΥΧΟΣ logistis
Εισάγετε το email σας
και μείνετε ενημερωμένοι
Downloads
Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών ΣυστημάτωνΣυχνές Ερωτήσεις - Απαντήσεις
Λεπτομέρειες Άρθρου
Δευτέρα 1 Οκτωβρίου 2018
Νέα Έκδοση «Κώδικας Ανωνύμων Εταιρείων και ΕΠΕ»

Απο τις Εκδόσεις Τότση κυκλοφόρησε η 22η έκδοση του βιβλίου «ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕ» ενημερωμένη και με το νόμο 4548/2018.

ΓΕΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

Πίνακας περιεχομένων Ν. 4548/2018 « Αναμόρφωση του Δικαίου των Ανωνύμων Εταιρειών»

Νόμος 4548/2018 «Αναμόρφωση του Δικαίου των Ανωνύμων Εταιρειών»

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Πίνακας περιεχομένων Ν. 3190/1955 «Περί Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.)»

Κωδικοποίηση Νόμου 3190/1955 «Περί Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.)»

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: Διατηρούμενες Διατάξεις Ν. 2190/1920 (άρθρα 64-89)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: N. 4308/2014 «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα» (άρθρα 1-44) και Παράρτημα Α' «Ορισμοί»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ: N. 2515/1997 «Συγχώνευση Πιστωτικών Ιδρυμάτων (άρθρο 16)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV: N. 3156/2003 «Ομολογιακά δάνεια - Τιτλοποίηση απαιτήσεων» (άρθρα 1-28)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΝ. 3412/2005 «Πλαίσιο ρυθμίσεων για τη σύσταση και λειτουργία της Ευρωπαϊκής Εταιρείας» (άρθρα 1-30)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIΝ. 3777/2009 «Διασυνοριακές συγχωνεύσεις κεφαλαιουχικών εταιρειών»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII: Α.Ν. 89/1967 «Εγκατάσταση αλλοδαπών επιχειρήσεων» και Α.Ν. 378/1968 «Αλλοδαπές ναυτιλιακές επιχειρήσεις»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII: N. 4441/2016 «Περί απλοποίησης διαδικασιών σύστασης επιχειρήσεων, άρση κανονιστικών εμποδίων στον ανταγωνισμό και λοιπές διατάξεις»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ: K.Y.A. 63577/13.6.2018 «Καθορισμός διαδικασιών, προϋποθέσεων, τεχνικών λεπτομερειών και λοιπών θεμάτων σχετικά με τη λειτουργία των υπηρεσιών μίας στάσης για τη σύσταση εταιρειών»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XN. 3419/2005 «Γενικό Εμπορικό Μητρώο»

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ

Πίνακας αντιστοιχίας των άρθρων του Ν. 4548/2018 με τα άρθρα του Ν. 2190/1920

Αλφαβητικό ευρετήριο Ν. 4548/2018 «Αναμόρφωση του Δικαίου των Ανωνύμων Εταιρειών»

Αλφαβητικό ευρετήριο Ν. 3190/1955 «Περί Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.)»

 

Κ.Υ.Α. Πολ. 1221/26.11.2018
Καθορισμός των προϋποθέσεων, των όρων, των διαδικασιών και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας για την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 10 του άρθρου 24 του ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167 Α')
Α.Α.Δ.Ε. Πολ. 1224/05.12.2018
Κοινοποίηση πρακτικού 2004/2018 του Νομικού Συμβούλιου του Κράτους, κατόπιν εγκρίσεώς του, ως προς την ερμηνεία των διατάξεων του άρθρου 12 του Κ.Φ.Δ. για τη χορήγηση αποδεικτικού ενημερότητας στον κληρονόμο με το ευεργέτημα της απογράφης
Απόφαση Α.Α.Δ.Ε. Πολ. 1218/03.12.2018
Διασύνδεση των φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών (Φ.Η.Μ.) των πρατηρίων καυσίμων με τις αντλίες διάθεσης υγραερίου κίνησης ή πεπιεσμένου φυσικού αερίου για την έκδοση των παραστατικών πωλήσεων. Καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών.
Α.Α.Δ.Ε. Πολ.1223/10.12.2018
Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 24 του ν.4579/2018 (Φ.Ε.Κ. 201 Α') για θέματα Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.)
Α.Α.Δ.Ε. Πολ. 1222/05.12.2018
Αποσυσχέτιση Α.Φ.Μ. πωλητή μεταβιβασθέντος οχήματος στο Πληροφοριακό Σύστημα Οχημάτων
Περισσότερα »ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΑΣ
Το καλάθι είναι άδειο