Πέμπτη, 17 Αυγούστου 2017
ΤΕΥΧΟΣ logistis
Εισάγετε το email σας
και μείνετε ενημερωμένοι
Downloads
Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών ΣυστημάτωνΣυχνές Ερωτήσεις - Απαντήσεις
Λεπτομέρειες ¶ρθρου
Πέμπτη 6 Ιουλίου 2017
Έξι υπουργικές αποφάσεις για να "τρέξει" ο εξωδικαστικός μηχανισμός

Σε λιγότερο από ένα μήνα από σήμερα, δηλαδή στις 3 Αυγούστου, αναμένεται να ξεκινήσει η λειτουργία της ηλεκτρονικής πλατφόρμας στην οποία θα "πέσουν" οι αιτήσεις των επιχειρήσεων που έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές προς εφορία, ασφαλιστικά ταμεία, τράπεζες και άλλους πιστωτές, και θέλουν να ενταχθούν στον εξωδικαστικό μηχανισμό για τη ρύθμιση των οφειλών τους.

Μέχρι τότε όμως, θα πρέπει το υπουργείο Οικονομίας αλλά και τα συναρμόδια υπουργεία, να προχωρήσουν στην έκδοση υπουργικών αποφάσεων, όπως προβλέπει ο νόμος, που θα εξειδικεύουν σειρά κρίσιμων θεμάτων.

Ειδικότερα απαιτείται δευτερογενές θεσμικό πλαίσιο για τα εξής:

1. Για τις λειτουργικές προδιαγραφές της ηλεκτρονικής πλατφόρμας που θα "πέσουν" οι αιτήσεις των επιχειρήσεων. (δηλ. πως θα λειτουργεί η πλατφόρμα)

2. Πώς θα συμμετέχει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ). Δηλαδή πως θα κάνει τη διαγραφή και πως θα παρέχει τις δόσεις (20, 40,..., 120 δόσεις)

3. Αντίστοιχα πως θα συμμετέχει ο ΕΦΚΑ/ΚΕΑΟ (δηλ. πως θα κάνει διαγραφή, και πως παρέχει τις 20,40,…,120 δόσεις)

4. Ποια θα είναι η διαδικασία του εξωδικαστικού αν το συνολικό χρέος είναι από 20.000-50.000 ευρώ (δηλ. ποια θα είναι η αυτοματοποιημένη διαδικασία)

5. Τι γίνεται αν δεν τηρήσει ο οφειλέτης τη συμφωνία με το δημόσιο, μετά την υπογραφή σύμβασης αναδιάρθρωσης και πως το δημόσιο θα ειδοποιεί τις τράπεζες

6. Ποια άλλα πρόσθετα δικαιολογητικά χρειάζονται

Επιπλέον θα πρέπει να βγουν αποφάσεις από την ΑΑΔΕ και τον ΕΦΚΑ αλλά και ερμηνευτικές εγκύκλιοι.
 
Προϋποθέσεις ένταξης επιχειρήσεων στον εξωδικαστικό μηχανισμό
Η συγκεκριμένη ρύθμιση αφορά όλες τις βιώσιμες επιχειρήσεις (μικρές, μεσαίες και μεγάλες) οι οποίες θέλουν να διευθετήσουν τα χρέη τους προς το δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα καθώς και τις ατομικές επιχειρήσεις, δηλαδή τα φυσικά πρόσωπα με εμπορική/πτωχευτική ιδιότητα. Για να ενταχθούν όμως στη ρύθμιση θα πρέπει να πληρούν αθροιστικά τρεις προϋποθέσεις:

1. να έχουν συνολικό ύψος οφειλών, προς όλους τους πιστωτές (δημόσιο και ιδιώτες), άνω των 20.000 ευρώ

2. να διαθέτουν ένα από τα ακόλουθα σε μία τουλάχιστον από τις τελευταίες τρεις χρήσεις, πριν υποβάλουν την αίτησή τους:
α) θετικά αποτελέσματα προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων ή
β) θετική καθαρή θέση (equity).

3. να έχουν ένα από τα ακόλουθα:
- οφειλές από δάνειο (ή άλλη αιτία σε τράπεζα) με καθυστέρηση τουλάχιστον τριών μηνών, κατά την 31/12/2016 ή
- οφειλές από δάνειο (ή άλλη αιτία σε τράπεζα) που ρυθμίστηκε μετά την 1η Ιουλίου 2016 ή
- ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το δημόσιο (ΑΑΔΕ, ΕΦΚΑ, άλλα ΝΠΔΔ συμπεριλαμβανομένων των ΟΤΑ) και δεν έχουν φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα, κατά την 31/12/2016 ή
- να έχουν εκδώσει επιταγές που σφραγίστηκαν κατά την 31/12/2016 ή
- να έχουν εκδοθεί διαταγές πληρωμής ή δικαστικές αποφάσεις εις βάρος τους, λόγω ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων από τρίτους (π.χ. προμηθευτές) κατά την 31/12/2016.
 
Πώς ρυθμίζονται τα χρέη
- Διαγραφή οφειλής. Προστίμων, προσαυξήσεων, κύριου φόρου, βασικής εισφοράς και αρχικού κεφαλαίου δανείου
- Αποπληρωμή των οφειλών σε έως 120 δόσεις σε Δημόσιο και Ασφαλιστικά ταμεία
- Εξαιρούνται οι παρακρατούμενες εργοδοτικές εισφορές του ΙΚΑ
- Δεν υπάρχει όριο για τον αριθμό των δόσεων, για οφειλές σε τράπεζες και λοιπούς ιδιώτες


Πηγή: Capital.gr

Υπ. Οικ. Πολ. 1124/31.07.2017
Κοινοποίηση των διατάξεων του ν. 4469/2017 (ΦΕΚΑ'62/3-5-2017) «Εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων και άλλες διατάξεις», του άρθρου 46 του ν. 4472/2017 (ΦΕΚ Α' 74/19-5-2017) και της κατ' εξουσιοδότηση της παραγράφου 14 του άρθρου 15 του ν. 4469/2017 εκδοθείσας Απόφασης Υπουργού Οικονομικών ΠΟΛ 1105/2017 (ΦΕΚΒ'2426/14-7-2017) και παροχή οδηγιών για την εφαρμογή αυτής
Υπ. Οικ. Πολ. 1123/26.07.2017
Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με τη χορήγηση στοιχείων του Υποσυστήματος Μητρώου των Δ.Ο.Υ.
Υπ. Οικ. Πολ. 1121/26.07.2017
Μεταβίβαση Φορτηγών ΙΧ οχημάτων που είναι σε ακινησία
Υπ. Οικ. Πολ. 1120/28.07.2017
Απαλλαγή από το Φόρο μεταβίβασης ακινήτων σε αναγκαστική απαλλοτρίωση υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου ή Ν.Π.Δ.Δ. με δαπάνες τρίτου προσώπου
Υπ. Οικ. Πολ. 1119/27.07.2017
Κοινοποίηση διατάξεων του άρθρου 70 του Κεφαλαίου ΣΤ του πολυνομοσχεδίου αριθ. ν. 4472/2017 ( ΦΕΚ 74/Α, 19-05-2017) με τις οποίες αντικαθίσταται το παράρτημα του Κώδικα ΦΠΑ (ν.2859/00) με τίτλο «Συνταξιοδοτικές διατάξεις δημοσίου και τροποποίηση διατάξεων του Ν. 4387/2016 Μέτρα εφαρμογής των Δημοσιονομικών στόχων και μεταρρυθμίσεων, μέτρα Κοινωνικής Στήριξης και εργασιακές ρυθμίσεις, μεσοπρόθεσμο πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις
Περισσότερα »Αρθρο του κ. Γιώργου Δαλιάνη
Παραγραφή Φορολογικών Υποθέσεων, Απόφαση ΣτΕ 1738/2017. Απαραίτητη η υιοθέτησή της
Αρθρο της κ. Τατιάνας Ψαριανού
Πιστωτικά τιμολόγια βάσει πωλήσεων
Aρθρο του κ. Ηλία Νικ. Μήτσιου
Πρόταση επαναφοράς του θεσμού της διοικητικής επίλυσης της διαφοράς
Αρθρο του κ. Γιώργου Παλαιτσάκη
Οι επιπλέον χρεώσεις για όσους υποβάλουν εκπρόθεσμα δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων
Αρθρο του κ. Χρήστου Ν. Τότση
Οικοδομικές επιχειρήσεις (Από απόψεως Κώδικα Τελών Χαρτοσήμου)
Αρθρο της κ. ΤΖEΝΗΣ ΠΑΝΟΥ
Δαπάνες προς μη συνεργάσιμα κράτη και κράτη με προνομιακό φορολογικό καθεστώς
Αρθρο του κ. Μ. Λεοντάρη
Οι εργασιακές ρυθμίσεις με το Ν. 4472/2017
Αρθρο του κ. ΓΙΩΡΓΟΥ ΔΑΛΙΑΝΗ
Φορολογικές προεκτάσεις σε κοινούς τραπεζικούς λογαριασμούς
Αρθρο της κ. ΤΑΤΙΑΝΑΣ ΨΑΡΙΑΝΟΥ
Η Φορολογία των Αποθεματικών απο SALE AND LEASE BACK
Αρθρο του κ. ΙΩΑΝΝΟΥ ΡΟΝΑ
Θεωρείται Ανωτέρα Βία το <<Κούρεμα>> απο τους Ασφαλισμένους Οργανισμούς του Ιδιωτικού Τομέα;
ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΑΣ
Το καλάθι είναι άδειο