Δευτέρα, 16 Σεπτεμβρίου 2019

WWW.TOTSISGROUP.GR   Est. 1954

ΤΕΥΧΟΣ logistis
Εισάγετε το email σας
και μείνετε ενημερωμένοι
Downloads
Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών ΣυστημάτωνΣυχνές Ερωτήσεις - Απαντήσεις
Λεπτομέρειες ¶ρθρου
Σάββατο 1 Σεπτεμβρίου 2018
Επιμέλεια Χρήστου Ν. Τότση
Ειδήσεις - Κρίσεις - Σχόλια

Απαλλαγή από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του Κ.Φ.Ε. (Ν. 4172/2013) των κεφαλαιακών κερδών που προκύπτουν από την ανταλλαγή ομολόγων.
Με την διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 142 του Ν. 4537/2018 προστέθηκε τελευταίο εδάφιο στην παρ. 2 του άρθρου 43Α του Ν. 4172/2013, με την οποία ορίζεται ότι: «Δεν επιβάλλεται ειδική εισφορά αλληλεγγύης στα κεφαλαιακά κέρδη που προκύπτουν από την ανταλλαγή ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου στο πλαίσιο του προγράμματος διαχείρισης των υποχρεώσεων του Ελληνικού Δημοσίου, κατ' εφαρμογή της υπ' αριθμ. 1332/15.11.2017 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών (Β' 3995)».
Η νέα αυτή διάταξη έχει εφαρμογή για τα εισοδήματα που αποκτώνται στα φορολογικά έτη που αρχίζουν από την 1.1.2017 και μετά, σύμφωνα με την παρ. 3 του ίδιου άρθρου και νόμου (βλ. σχετικά σελ. 512 Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος του Χρ. Ν. Τότση).

Νέα προθεσμία υποβολής δηλώσεως φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων.
Με την παρ. 2 του άρθρου 142 του Ν. 4537/2018, με την οποία τροποποιήθηκε η παρ. 2 του άρθρου 68 του Κ.Φ.Ε. (Ν. 4172/2013), η δήλωση για τα εισοδήματα που αποκτώνται στα φορολογικά έτη που αρχίζουν από την 1.1.2017 και μετά, υποβάλλεται πλέον μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του έκτου μήνα από το τέλος του φορολογικού έτους, δηλ. μέχρι 29 Ιουνίου και όχι την τελευταία ημέρα αυτού, που ίσχυε προηγουμένως. Βλ. τελευταία έκδοση (49η 2018) του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος Χρήστου Ν. Τότση που μόλις κυκλοφόρησε.

Ανείσπρακτα εισοδήματα από την εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας.
Όπως είναι γνωστό, με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 39 του ν.4172/2013 (ΚΦΕ) ορίζεται ότι τα εισοδήματα από την εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας, τα οποία δεν έχουν εισπραχθεί από τον δικαιούχο, δεν συνυπολογίζονται στο συνολικό εισόδημά του, εφόσον έως την προθεσμία υποβολής της ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, έχει εκδοθεί εις βάρος του μισθωτή διαταγή πληρωμής ή διαταγή απόδοσης χρήσης μίσθιου ή δικαστική απόφαση αποβολής ή επιδίκασης μισθωμάτων ή έχει ασκηθεί εναντίον του μισθωτή αγωγή αποβολής ή επιδίκασης μισθωμάτων. Τα εν λόγω εισοδήματα φορολογούνται στο έτος και κατά το ποσό που αποδεδειγμένα εισπράχθηκαν, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 8. Τα μη εισπραχθέντα εισοδήματα δηλώνονται σε ειδικό κωδικό ανείσπρακτων εισοδημάτων από εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.
Επίσης, με την ΠΟΛ.1102/12.7.2016 εγκύκλιο («Λογιστής» έτους 2016, σελ. 1087) διευκρινίστηκαν μεταξύ άλλων τα κάτωθι:
α) Ότι δεν μπορούν να δηλωθούν ανείσπρακτα εισοδήματα από την εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας από φυσικά πρόσωπα, όταν τα εισοδήματα αυτά προέρχονται από αποζημίωση χρήσης ακινήτου
β) Ότι από όλα τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά που κατά περίπτωση προσκομίζονται στις Δ.Ο.Υ., θα πρέπει να προκύπτει το χρονικό διάστημα για το οποίο οφείλονται μισθώματα.
γ) Ότι εξαιρετικά και προκειμένου να δηλωθούν ανείσπρακτα εισοδήματα για το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από την έκδοση της απόφασης αποβολής ή της διαταγής απόδοσης χρήσης μισθίου μέχρι την εκτέλεση αυτής, ή οποία έλαβε χώρα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, αρκεί η υποβολή υπεύθυνης δήλωσης ότι για το ανωτέρω διάστημα τα μισθώματα δεν έχουν εισπραχθεί.
Περαιτέρω, με την ΠΟΛ.1068/2018 Απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ («Λογιστής» Ιουνίου 2018, σελ. 721) ορίζεται ότι τα ανωτέρω ισχύουν και για τη μη εισπραχθείσα αποζημίωση για εξωσυμβατική χρήση του ακινήτου.

Ο κατώτατος μισθός στα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Από τα 28 κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης έξι (6) δεν έχουν κατώτατο μισθό. Τα κράτη αυτά είναι, εκτός από την Κύπρο, η Ιταλία, η Αυστρία, η Δανία, η Φιλανδία και η Σουηδία. Στα κράτη αυτά ο ελάχιστος μισθός διέπεται από κλαδικές συλλογικές συμβάσεις. Τα κράτη που έχουν μισθούς κάτω των 500 ευρώ μηνιαίως είναι η Βουλγαρία με 235 ευρώ και η Ρουμανία με 322 ευρώ. Από 500 μέχρι 1000 ευρώ έχουν, εκτός από την Ελλάδα με 581 ευρώ, η Πορτογαλία, η Ισπανία, η Μάλτα και η Σλοβενία. Άλλα από τα κράτη αυτά απολαμβάνουν 14 μηνιαίες πληρωμές ετησίως και άλλα μόνο 12 μηνιαίους μισθούς. Τον υψηλότερο μισθό (2000 ευρώ) έχει το Λουξεμβούργο.

Η βιομηχανία των φορολογικών νόμων από το 2013 μέχρι σήμερα και οι εκδόσεις «Τότση».
Φορολογία Εισοδήματος. (Ν. 4172/2013).
Από το 2013 που εκδόθηκε ο νέος Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος (Ν. 4172/2013) που ισχύει από 1.1.2014, μέχρι σήμερα (Ιούλιος 2018), έχουν εκδοθεί 36 νόμοι που τροποποίησαν και αντικατέστησαν τον αρχικό βασικό νόμο. Οι νόμοι αυτοί είναι κατ’ έτος οι εξής:
• Το έτος 2013 εκδόθηκαν οι νόμοι 4174/2013 και 4223/2013.
• Το έτος 2014 εκδόθηκαν οι νόμοι 4254, 4283, 4305, 4307 και 4316.
• Το έτος 2015 εκδόθηκαν οι νόμοι 4321, 4328, 4330, 4331, 4334, 4336, 4337, 4337, 4340 και 4346.
• Το έτος 2016 εκδόθηκαν οι νόμοι 4374, 4378, 4386, 4387, 4389, 4410, 4430, 4438 και 4446.
• Το έτος 2017 εκδόθηκαν οι νόμοι 4465, 4467, 4472, 4474, 4483, 4484, 4485 και 4509.
• Το έτος 2018 και μέχρι σήμερα έχουν εκδοθεί οι νόμοι 4512, 4537 και 4549.
Έτσι ο εκδοτικός οίκος «Τότση» εξέδωσε την 49η έκδοση του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος που είναι ενημερωμένη μέχρι και το νόμο 4549/2018.

Φόρος Προστιθέμενης Αξίας. (Ν. 4859/2000).
Κατά το ίδιο χρονικό διάστημα, δηλ. από το 2013 μέχρι σήμερα (Ιούλιος 2018) έχουν εκδοθεί 24 νόμοι που τροποποίησαν το νόμο 2859/2000 «περί ΦΠΑ» και αύξησαν τον βασικό συντελεστή στο 24%. Οι νόμοι αυτοί είναι κατ’ έτος οι εξής:
• Το έτος 2013 εκδόθηκαν οι νόμοι 4110, 4132, 4141, 4152, 4172, 4211, 4223 και 4224.
• Το έτος 2014 εκδόθηκαν οι νόμοι 4238, 4254, 4261, 4281 και 4316.
• Το έτος 2015 εκδόθηκαν οι νόμοι 4321, 4330, 4334, η Π.Ν.Π. της 18.7.2015, καθώς και οι νόμοι 4336, 4337, 4337, 4339 και 4346.
• Το έτος 2016 εκδόθηκαν οι νόμοι 4389, 4410 και 4446.
• Το έτος 2017 εκδόθηκαν οι νόμοι 4467, 4472, 4474, 4484 και 4509.
• Το έτος 2018 εκδόθηκαν οι νόμοι 4512, 4514 και 4549.
Ο εκδοτικός οίκος Τότση έχει εκδώσει την 19η έκδοση που είναι ενημερωμένη μέχρι και το Ν. 4514/30.1.2018.

Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας (Ν. 4174/2013).
Από τον Ιούλιο του 2013 μέχρι σήμερα (Ιούλιος 2018) έχουν εκδοθεί πάνω από 30 νόμοι που τροποποίησαν τον αρχικό νόμο 4174/2013 «περί ΚΦΔ». Οι νόμοι που τροποποίησαν τον αρχικό νόμο είναι οι εξής:
• Το έτος 2013 εκδόθηκαν οι νόμοι 4110, 4141, 4172, 4174, 4183, 4205, 4223 και 4224.
• Το έτος 2014 εκδόθηκαν οι νόμοι 4254, 4274, 4281 και 4316.
• Το έτος 2015 εκδόθηκαν οι νόμοι 4321, 4331, 4336, 4337, 4342, 4346 και η Π.Ν.Π. της 24.12.2015.
• Το έτος 2016 εκδόθηκαν οι νόμοι 4366, 4387, 4389, 4410, 4415, 4438 και 4446.
• Το έτος 2017 εκδόθηκαν οι νόμοι 4465, 4472, 4474, 4509, 4512 και 4514.
• Το έτος 2018 εκδόθηκαν οι νόμοι 4537 και 4549.
Ο εκδοτικός οίκος Τότση έχει εκδώσει την 15η έκδοση που είναι ενημερωμένη μέχρι και το Ν. 4474/7.6.2017 και έχει υπό έκδοση την 16η έκδοση με ενημέρωση μέχρι και το Ν. 4549/2018.

Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Ν. 4308/2014).
Από τον Νοέμβριο του 2014 που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ ο νόμος 4308/2014 μέχρι σήμερα (Ιούλιος 2018), έχουν εκδοθεί 6 νόμοι που τροποποίησαν τον αρχικό νόμο, οι οποίοι είναι οι εξής :
• Το έτος 2014 εκδόθηκε ο νόμος 4316.
• Το έτος 2015 εκδόθηκε ο νόμος 4337.
• Το έτος 2016 εκδόθηκαν οι νόμοι 4410 και 4446.
• Το έτος 2017 εκδόθηκαν οι νόμοι 4472, 4484.
ΕΝΦΙΑ (Ν. 4223/31.12.2013).
Από το 2014 μέχρι σήμερα (Ιούλιος 2018) έχουν δημοσιευθεί οι εξής νόμοι:
• Το έτος 2014 εκδόθηκαν οι νόμοι 4250, 4254, 4276, 4281, 4282, 4286, 4308 και 4316.
• Το έτος 2015 εκδόθηκαν οι νόμοι 4328, 4336 και 4337.
• Το έτος 2016 εκδόθηκαν οι νόμοι 4387, 4389, 4393, 4410 και 4430.
• Το έτος 2017 εκδόθηκαν οι νόμοι 4474 και 4484.
• Το έτος 2018 εκδόθηκε ο νόμος 4549.

Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε. 2167/13.09.2019
Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 27 παρ. 5 και 56 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν.4172/2013), και του άρθρου 38 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν.4174/2013)
Απόφ. Α.Α.Δ.Ε. Α. 1332/21.08.2019
Τροποποίηση της Α. 1218/3-6-2019 απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. «Οροι και προϋποθέσεις που διέπουν τη διαδικασία βεβαίωσης και είσπραξης του Ε.Φ.Κ., του Φ.Π.Α. και των λοιπών επιβαρύνσεων του φυσικού αερίου των περιπτώσεων ιζ και ιη, της παραγράφου 1, του άρθρου 73, του ν. 2960/2001, κατά την παράδοση αυτού προς κατανάλωση»
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε. 2165/09.09.2019
Κοινοποίηση της υπ αριθ. 146/2019 Γνωμοδότησης του Β Τμήματος του Ν.Σ.Κ. σχετικά με το πεδίο εφαρμογής της περίπτωσης β του άρθρου 2 της Απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ. 1274/2013, όπως ισχύει, περί εξαίρεσης του εκκαθαριστή επιχείρησης από την προσκόμιση αποδεικτικού ενημερότητας για πράξεις της εκκαθάρισης
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε. 2166/10.09.2019
Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 2 του ν.4621/2019 (ΦΕΚ 128 Α) και της Απόφασης Υφυπουργού Οικονομικών και Διοικητή ΑΑΔΕ Α. 1329/2019 (ΦΕΚ 3367 Β και ΦΕΚ 3404 Β ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ). Παροχή οδηγιών για την τροποποίηση της ρύθμισης οφειλών στη Φορολογική Διοίκηση των άρθρων 98-109 του ν. 4611/2019 (ΦΕΚ 73 Α)
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε. 2164/06.09.2019
Παροχή Οδηγιών μετά την Κοινοποίηση της Γνωμοδότησης 107/2019 του ΝΣΚ και της σχετικής Εγκυκλίου του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης
Περισσότερα »Επιμέλεια:Χρήστος Ν. Τότσης
Νικόλαος Χρ. Τότσης
Ειδήσεις - Κρίσεις - Σχόλια
Αρθρο του Χρήστου Ν. Τότση
Καταλογισμός φόρων και επιβολή προστίμων σε περίπτωση θανάτου του υπόχρεου.
Αρθρο της Τζένης Πάνου
Η παραγραφή των φορολογικών υποθέσεων
Αρθρο του Γιώργου Δαλιάνη με τη συνεργασία του Διονύση Σαμόλη
Πώς συνδέεται το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος με τη φοροδιαφυγή και ποιες οι υποχρεώσεις του λογιστή
Αρθρο της Τατιάνας Ψαριανού
Φόρος υπεραξίας και μεταβίβασης ακινήτων κατά τη συγχώνευση των επιχειρήσεων σύμφωνα με το ν.1297/72
Αρθρο των Κ.Ι. Νιφορόπουλου - Κ.Ν.Ντρούκα
Ενδοομιλικές συναλλαγές και λογιστής/φοροτεχνικός
Αρθρο του κ. Λεβεντάκη Δημήτρη
Η Διασύνδεση των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων (ΕΛΠ) με τις διατάξεις της Φορολογίας Εισοδήματος
Αρθρο της Αναστασίας Φίλιου
Αριθμοδείκτες Λογιστικής Ανάλυσης σε Καιρούς Οικονομικής Κρίσης
Επιμέλεια:Χρήστος Ν. Τότσης
Νικόλαος Χρ. Τότσης
Ειδήσεις - Κρίσεις - Σχόλια
Αρθρο του Χρήστου Ν. Τότση
Παρέκταση παραγραφής από 5ετία σε 10ετία
Περισσότερα »
ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΑΣ
Το καλάθι είναι άδειο