Παρασκευή, 22 Ιανουαρίου 2021

WWW.TOTSISGROUP.GR   Est. 1954

ΤΕΥΧΟΣ logistis
Εισάγετε το email σας
και μείνετε ενημερωμένοι
Downloads
Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών ΣυστημάτωνΣυχνές Ερωτήσεις - Απαντήσεις
Λεπτομέρειες ¶ρθρου
Τετάρτη 27 Μαϊου 2020
Επιμέλεια:Χρήστος Ν. Τότσης
Νικόλαος Χρ. Τότσης
Ειδήσεις - Κρίσεις - Σχόλια


Επιχειρήσεις που εξαιρούνται από την αναστολή εξόφλησης επιταγών για 75 ημέρες από την ημερομηνία έκδοσής τους.
Με την υπ’ αριθμ. Α. 1099/04.05.2020 Α.Υ.Ο. που δημοσιεύεται στο παρόν τεύχος (βλ. σελ. 747), καθορίστηκαν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ο τρόπος διαβίβασης ή αποστολής τους στη φορολογική διοίκηση από τους φορολογούμενους ή τρίτους, των εξαιρούμενων ΚΑΔ, καθώς και όλες οι λεπτομέρειες τεχνικού ή διαδικαστικού χαρακτήρα για την εφαρμογή της παρ. 2 του άρθρου δεύτερου της από 30.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, με την οποία λαμβάνονται μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορονοϊού Covid-19.

Η μείωση του συντελεστή υπολογισμού της προκαταβολής φόρου προ των πυλών.
Οπως είναι γνωστό, το ποσοστό προκαταβολής του φόρου εισοδήματος τόσο για τα φυσικά, όσο και για τα νομικά πρόσωπα, είναι σήμερα 100% (βλ. άρθρα 69 και 71 Ν. 4172/2013). Σε περίπτωση που τυχόν μειωθεί το εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα που αποκτούν τα φυσικά πρόσωπα άνω του 25%, ο φορολογούμενος μπορεί να ζητήσει με αίτησή του τη μείωση του φόρου που βεβαιώθηκε (βλ. άρθρο 70 Ν. 4172/2013).
Επειδή οι κερδοφόρες επιχειρήσεις κατά το 2019 είναι αμφίβολο αν θα έχουν κέρδη και κατά το 2020, σχεδιάζεται, προκειμένου να αποφευχθεί το δυσβάστακτο βάρος του υψηλού συντελεστή προκαταβολής φόρου, να μειωθεί αυτός στο 50% ή και χαμηλότερα.
Στο Υπουργείο Οικονομικών αναγνωρίζουν ότι δεν μπορεί να ζητηθεί από μία επιχείρηση που πέρυσι ήταν κερδοφόρα, αλλά φέτος έχει παραμείνει κλειστή για δύο ή και περισσότερους μήνες να πληρώσει φόρο επί κερδών που κατά πάσα πιθανότητα δεν θα υπάρχουν.
Υπενθυμίζουμε ότι «με βάση τη δήλωση που υποβάλλει το νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα και τους λοιπούς τίτλους βεβαίωσης που προβλέπονται στον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας αποκλειστικά και μόνο για το φορολογικό έτος 2018, βεβαιώνεται ποσό ίσο με το ενενήντα πέντε τοις εκατό (95%) του φόρου που προκύπτει από επιχειρηματική δραστηριότητα για τον φόρο που αναλογεί στο εισόδημα του έτους αυτού» βλ. δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 71 του Ν. 4172/2013 (Κ.Φ.Ε.) που προστέθηκε με το άρθρο 26 του Ν. 4646/2019.
Για την ιστορία αναφέρουμε ότι το ποσοστό προκαταβολής του φόρου εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων ήταν μέχρι το έτος 1997, 50%, πλην του οικ. έτους 1959 που για τα νομικά πρόσωπα ήταν 62,50%.
Με το νόμο 2459/1997 (άρθρο 13 παρ. 5) ο προκαταβλητέος φόρος ειδικά για τις τραπεζικές ημεδαπές ανώνυμες εταιρείες και τα υποκαταστήματα αλλοδαπών τραπεζών αυξήθηκε σε 60%.
Με το νόμο 2579/1998 (άρθρο 3 παρ. 9) ο προκαταβλητέος φόρος για τα φυσικά πρόσωπα αυξήθηκε για τα εισοδήματα που αποκτώνταν από 1.1.1997 και μετά σε 55%. Το ίδιο επίσης ίσχυσε και για τα νομικά πρόσωπα (άρθρο 3 παρ. 10 ίδιου νόμου).
Με το νόμο 3453/2006 (άρθρο 10 παρ. 1) ο προκαταβλητέος φόρος για τα νομικά πρόσωπα αυξήθηκε για τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος οικ. έτους 2006 και επομένων σε 65%. Ειδικά δε για τις τραπεζικές ημεδαπές Α.Ε. αυξήθηκε σε 80%.
Με το νόμο 3634/2008 (άρθρο 26 παρ. 3) το ποσοστό του προκαταβλητέου φόρου για τις τραπεζικές ημεδαπές Α.Ε. αυξήθηκε σε 100% για το οικ. έτος 2008 και επομένων.
Με το νόμο 3697/2008 (άρθρο 19 παρ. 3) το ποσοστό του προκαταβλητέου για τα νομικά πρόσωπα, αυξήθηκε σε 80% για το οικ, έτος 2009 και επομένων. Για τις τραπεζικές ημεδαπές Α.Ε. παρέμεινε το ίδιο, δηλ. 100%.
Με το νόμο 4334/2015 (άρθρο 1 παρ. 5 περίπτ. α’) το ποσοστό του προκαταβλητέου φόρου για τα νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες αυξήθηκε σε 100% από 16.7.2015 και εξισώθηκε με το ποσοστό των τραπεζικών ημεδαπών ανωνύμων εταιρειών και των υποκ/των αλλοδαπών τραπεζών.
Mε το νόμο 4336/2015 (άρθρο 2 παρ. Δ υποπαρ. Δ1 περίπτ. 11δ), το ποσοστό του προκαταβλητέου φόρου εισοδήματος από επιχειρηματική δραστηριότητα που αποκτούν φυσικά πρόσωπα, αυξήθηκε και αυτό σε 100% (βλ. άρθρο 69 παρ. 1 Ν. 4172/2013).
Τέλος, με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 69 του Ν. 4172/2013, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 17 του άρθρου 115 του Ν. 4549/2018 και εφαρμόζεται από το φορολογικό έτος 2018,
«Οταν αποκτάται για πρώτη φορά εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, ο προκαταβλητέος φόρος περιορίζεται στο μισό».
Επί του ανωτέρω θέματος της προκαταβολής του φόρου εισοδήματος, βλ. ενδιαφέρον άρθρο των δικηγόρων ΧΡ. ΓΚΙΚΑ και ΣΠ. ΔΕΛΛΑΠΟΡΤΑ στο παρόν τεύχος σελ. 653

Η προθεσμία υποβολής δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων και η καταβολή του φόρου.
Οπως είναι γνωστό, για τα φυσικά πρόσωπα η δήλωση υποβάλλεται μέχρι και την 30ή Ιουνίου του αμέσως επόμενου φορολογικού έτους (άρθρο 67 παρ. 3 Ν. 4172/2013) και για τα νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες η δήλωση υποβάλλεται μέχρι και την τελευταία εργάσιμη ημέρα του έκτου μήνα από το τέλος του φορολογικού έτους (άρθρο 68 παρ. 2 Ν. 4172/203).
Μέχρι τη στιγμή που γράφεται το παρόν σχόλιο, παραμένει ανοιχτό το σενάριο παράτασης κατά ένα μήνα της προθεσμίας για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων από φυσικά πρόσωπα χωρίς ωστόσο να μετατίθεται η προθεσμία πληρωμής της πρώτης δόσης που λήγει κανονικά στο τέλος Ιουλίου.
Παράλληλα θεωρείται σχεδόν βέβαιο να δοθεί η δυνατότητα στους υπόχρεους να εξοφλήσουν τον φόρο εισοδήματος σε περισσότερες μηνιαίες δόσεις, έως και 8 για όλους ανεξαιρέτως και μέχρι τον Φεβρουάριο του 2021.
Η μείωση των εισοδημάτων από ενοίκια κατά τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο και Μάϊο κατά 40% και το κούρεμα των φόρων των ιδιοκτητών ακινήτων.
Σύμφωνα με πληροφορίες από το Υπουργείο Οικονομικών, η φορολογική ελάφρυνση για τους ιδιοκτήτες ακινήτων που εισπράττουν μόνο το 60% των ενοικίων, θα προκύψει μέσω συμψηφισμού ενός τμήματος των εισοδηματικών απωλειών με τις φορολογικές οφειλές, όπως π.χ. τον φόρο εισοδήματος που θα προκύψει από την εκκαθάριση των φετινών φορολογικών δηλώσεων και τον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ) που θα πρέπει να πληρώσουν κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2020.
Οι εν λόγω ιδιοκτήτες ακινήτων θα κληθούν να δηλώσουν, σε ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), τις απώλειες που έχουν στα εισοδήματά τους, συνυποβάλλοντας το μισθωτήριο συμβόλαιο και το αποδεικτικό είσπραξης των μειωμένων ποσών.

Κ.Υ.Α. Α 1004/11.01.2021
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α 1275/15-12-2020 Απόφασης αναφορικά με τη χορήγηση επιδόματος θέρμανσης για την χειμερινή περίοδο 2020/2021 και τον καθορισμό του ύψους, των δικαιούχων, των προϋποθέσεων και της διαδικασίας χορήγησης αυτού (Β' 5576).
Κ.Υ.Α. Α 1003/11.01.2021
Διαδικασία και προϋποθέσεις καταβολής ποσού ίσου με το ήμισυ της μείωσης των μισθωμάτων που λαμβάνουν εκμισθωτές για μισθώματα μηνός Νοεμβρίου και εφεξής, κατ' επιταγή του νόμου στο πλαίσιο αντιμετώπισης των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19.
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1002/31.12.2020
Τροποποίηση της ΠΟΛ 1006/31.12.2013 (Β' 19/2014) απόφασης Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων «Διαδικασία και δικαιολογητικά Απόδοσης Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.)/Μεταβολής Στοιχείων και Έναρξης/Μεταβολής και Διακοπής Επιχειρηματικής Δραστηριότητας», όπως ισχύει.
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1286/23.12.2020
Διαδικασία κατ' εξαίρεση υπολογισμού του Ε.Φ.Κ., του Φ.Π.Α. και των λοιπών επιβαρύνσεων του φυσικού αερίου της περ. ιη' της παρ. 1 του άρθρου 73 του ν. 2960/2001, για το έτος 2021
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2008/11.01.2021
Κοινοποίηση και παροχή οδηγιών εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 39 του ν.4753/2020 (ΦΕΚ 227 A', 18.11.2020), του άρθρου 64 του ν.4758/2020 (ΦΕΚ 242Α', 04.12.2020) και του άρθρου 75 του ν. 4764/2020 (ΦΕΚ 256 Α)- αναφορικά με τη παράταση εφαρμογής του μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ έξι τοις εκατό (6%) σε συγκεκριμένα αγαθά που συνδέονται με την αντιμετώπιση της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, -με τη μείωση συντελεστή ΦΠΑ σε παρασκευάσματα διατροφής της ΔΚ 2106 και της μουστάρδας ΔΚ 2103,- και την υπαγωγή ειδών για την εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία στον μειωμένο συντελεστή Φ.Π.Α., αντίστοιχα.
Περισσότερα »
Θέματα που θα μας απασχολούν όλο τον χρόνο
Στατιστικά κατώφλια έτους 2021 (Intrastat)


Εγκύκλιος 54/28.12.2020
Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 109 του ν. 4764/2020 σχετικά με την επανένταξη πληγέντων από την πανδημία του κορωνοϊού σε καθεστώς ρύθμισης ασφαλιστικών οφειλών
Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 53/21.12.2020
Χορήγηση βεβαίωσης απογραφικής δήλωσης σε περιπτώσεις επανεγγραφής στον e-ΕΦΚΑ - Νέα ηλεκτρονική υπηρεσία για μη μισθωτούς, ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους και αγρότες
Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 41/25.09.2020
Ασφάλιση μελών και εργαζόμενων σε Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις
Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 42/25.09.2020
Κοινοποίηση διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 31 του Ν.4701/2020 (ΦΕΚ Α 128) σχετικά με την έκδοση πράξεων/αποφάσεων επί αιτήσεων φυσικών προσώπων της παρ. 1 του άρθρου 31 του Ν.4321/2015 (ΦΕΚ Α 32) περί απαλλαγής τους από την αλληλέγγυα ευθύνη για την καταβολή ασφαλιστικών οφειλών νομικού προσώπου και χορήγησης άρσης κατάσχεσης
Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 40/18.09.2020
Καταληκτική ημερομηνία υπαγωγής στη ρύθμιση του ν.4611/2019, για τους οφειλέτες αυτοαπασχολούμενους, ελεύθερους επαγγελματίες και αγρότες (άρθρα 2 και 3). Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 32 του ν.4722/2020
Περισσότερα »

Επιμέλεια:Χρήστος Ν. Τότσης
Νικόλαος Χρ. Τότσης
Ειδήσεις - Κρίσεις - Σχόλια
Αρθρο του Γεωργίου Στ. Αληφαντή
Μεταβολή ιδιοκτησίας επιχειρήσεων και μεταφορά ζημιών
Αρθρο του Γιώργου Δαλιάνη
Πότε το δάνειο από εταιρεία σε εταίρο θεωρείται παροχή σε είδος;
Επιμέλεια:Χρήστος Ν. Τότσης
Νικόλαος Χρ. Τότσης
Ειδήσεις - Κρίσεις - Σχόλια
Επιμέλεια ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΧΡ. ΤΟΤΣΗ
Σύσταση Επιτροπής Εξώδικης Επίλυσης των εκκρεμών ενώπιον του ΣτΕ και των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων φορολογικών διαφορών
Αρθρο του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ ΤΣΟΥΣΗ
Εμμεσες τεχνικές ελέγχου. Διεθνείς κατευθυντήριες γραμμές
Αρθρο της ΤΖΕΝΗΣ ΠΑΝΟΥ
Ελεγχόμενες Αλλοδαπές Εταιρείες
Αρθρο του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΨΑΡΙΑΝΟΥ
Το τέλος επιτηδεύματος και τα ελληνικά παράλογα
Επιμέλεια:Χρήστος Ν. Τότσης
Νικόλαος Χρ. Τότσης
Ειδήσεις - Κρίσεις - Σχόλια
Αρθρο του Σταύρου Τσορμπατζόγλου
Η υποχρεωτική διαμεσολάβηση του N. 4640/2019, ως μέσο επίλυσης αστικών και εμπορικών διαφορών
Περισσότερα »
ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΑΣ
Το καλάθι είναι άδειο