Δευτέρα, 3 Αυγούστου 2020

WWW.TOTSISGROUP.GR   Est. 1954

ΤΕΥΧΟΣ logistis
Εισάγετε το email σας
και μείνετε ενημερωμένοι
Downloads
Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών ΣυστημάτωνΣυχνές Ερωτήσεις - Απαντήσεις
Λεπτομέρειες ¶ρθρου
Τετάρτη 27 Μαϊου 2020
Επιμέλεια:Χρήστος Ν. Τότσης
Νικόλαος Χρ. Τότσης
Ειδήσεις - Κρίσεις - Σχόλια


Επιχειρήσεις που εξαιρούνται από την αναστολή εξόφλησης επιταγών για 75 ημέρες από την ημερομηνία έκδοσής τους.
Με την υπ’ αριθμ. Α. 1099/04.05.2020 Α.Υ.Ο. που δημοσιεύεται στο παρόν τεύχος (βλ. σελ. 747), καθορίστηκαν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ο τρόπος διαβίβασης ή αποστολής τους στη φορολογική διοίκηση από τους φορολογούμενους ή τρίτους, των εξαιρούμενων ΚΑΔ, καθώς και όλες οι λεπτομέρειες τεχνικού ή διαδικαστικού χαρακτήρα για την εφαρμογή της παρ. 2 του άρθρου δεύτερου της από 30.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, με την οποία λαμβάνονται μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορονοϊού Covid-19.

Η μείωση του συντελεστή υπολογισμού της προκαταβολής φόρου προ των πυλών.
Οπως είναι γνωστό, το ποσοστό προκαταβολής του φόρου εισοδήματος τόσο για τα φυσικά, όσο και για τα νομικά πρόσωπα, είναι σήμερα 100% (βλ. άρθρα 69 και 71 Ν. 4172/2013). Σε περίπτωση που τυχόν μειωθεί το εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα που αποκτούν τα φυσικά πρόσωπα άνω του 25%, ο φορολογούμενος μπορεί να ζητήσει με αίτησή του τη μείωση του φόρου που βεβαιώθηκε (βλ. άρθρο 70 Ν. 4172/2013).
Επειδή οι κερδοφόρες επιχειρήσεις κατά το 2019 είναι αμφίβολο αν θα έχουν κέρδη και κατά το 2020, σχεδιάζεται, προκειμένου να αποφευχθεί το δυσβάστακτο βάρος του υψηλού συντελεστή προκαταβολής φόρου, να μειωθεί αυτός στο 50% ή και χαμηλότερα.
Στο Υπουργείο Οικονομικών αναγνωρίζουν ότι δεν μπορεί να ζητηθεί από μία επιχείρηση που πέρυσι ήταν κερδοφόρα, αλλά φέτος έχει παραμείνει κλειστή για δύο ή και περισσότερους μήνες να πληρώσει φόρο επί κερδών που κατά πάσα πιθανότητα δεν θα υπάρχουν.
Υπενθυμίζουμε ότι «με βάση τη δήλωση που υποβάλλει το νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα και τους λοιπούς τίτλους βεβαίωσης που προβλέπονται στον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας αποκλειστικά και μόνο για το φορολογικό έτος 2018, βεβαιώνεται ποσό ίσο με το ενενήντα πέντε τοις εκατό (95%) του φόρου που προκύπτει από επιχειρηματική δραστηριότητα για τον φόρο που αναλογεί στο εισόδημα του έτους αυτού» βλ. δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 71 του Ν. 4172/2013 (Κ.Φ.Ε.) που προστέθηκε με το άρθρο 26 του Ν. 4646/2019.
Για την ιστορία αναφέρουμε ότι το ποσοστό προκαταβολής του φόρου εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων ήταν μέχρι το έτος 1997, 50%, πλην του οικ. έτους 1959 που για τα νομικά πρόσωπα ήταν 62,50%.
Με το νόμο 2459/1997 (άρθρο 13 παρ. 5) ο προκαταβλητέος φόρος ειδικά για τις τραπεζικές ημεδαπές ανώνυμες εταιρείες και τα υποκαταστήματα αλλοδαπών τραπεζών αυξήθηκε σε 60%.
Με το νόμο 2579/1998 (άρθρο 3 παρ. 9) ο προκαταβλητέος φόρος για τα φυσικά πρόσωπα αυξήθηκε για τα εισοδήματα που αποκτώνταν από 1.1.1997 και μετά σε 55%. Το ίδιο επίσης ίσχυσε και για τα νομικά πρόσωπα (άρθρο 3 παρ. 10 ίδιου νόμου).
Με το νόμο 3453/2006 (άρθρο 10 παρ. 1) ο προκαταβλητέος φόρος για τα νομικά πρόσωπα αυξήθηκε για τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος οικ. έτους 2006 και επομένων σε 65%. Ειδικά δε για τις τραπεζικές ημεδαπές Α.Ε. αυξήθηκε σε 80%.
Με το νόμο 3634/2008 (άρθρο 26 παρ. 3) το ποσοστό του προκαταβλητέου φόρου για τις τραπεζικές ημεδαπές Α.Ε. αυξήθηκε σε 100% για το οικ. έτος 2008 και επομένων.
Με το νόμο 3697/2008 (άρθρο 19 παρ. 3) το ποσοστό του προκαταβλητέου για τα νομικά πρόσωπα, αυξήθηκε σε 80% για το οικ, έτος 2009 και επομένων. Για τις τραπεζικές ημεδαπές Α.Ε. παρέμεινε το ίδιο, δηλ. 100%.
Με το νόμο 4334/2015 (άρθρο 1 παρ. 5 περίπτ. α’) το ποσοστό του προκαταβλητέου φόρου για τα νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες αυξήθηκε σε 100% από 16.7.2015 και εξισώθηκε με το ποσοστό των τραπεζικών ημεδαπών ανωνύμων εταιρειών και των υποκ/των αλλοδαπών τραπεζών.
Mε το νόμο 4336/2015 (άρθρο 2 παρ. Δ υποπαρ. Δ1 περίπτ. 11δ), το ποσοστό του προκαταβλητέου φόρου εισοδήματος από επιχειρηματική δραστηριότητα που αποκτούν φυσικά πρόσωπα, αυξήθηκε και αυτό σε 100% (βλ. άρθρο 69 παρ. 1 Ν. 4172/2013).
Τέλος, με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 69 του Ν. 4172/2013, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 17 του άρθρου 115 του Ν. 4549/2018 και εφαρμόζεται από το φορολογικό έτος 2018,
«Οταν αποκτάται για πρώτη φορά εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, ο προκαταβλητέος φόρος περιορίζεται στο μισό».
Επί του ανωτέρω θέματος της προκαταβολής του φόρου εισοδήματος, βλ. ενδιαφέρον άρθρο των δικηγόρων ΧΡ. ΓΚΙΚΑ και ΣΠ. ΔΕΛΛΑΠΟΡΤΑ στο παρόν τεύχος σελ. 653

Η προθεσμία υποβολής δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων και η καταβολή του φόρου.
Οπως είναι γνωστό, για τα φυσικά πρόσωπα η δήλωση υποβάλλεται μέχρι και την 30ή Ιουνίου του αμέσως επόμενου φορολογικού έτους (άρθρο 67 παρ. 3 Ν. 4172/2013) και για τα νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες η δήλωση υποβάλλεται μέχρι και την τελευταία εργάσιμη ημέρα του έκτου μήνα από το τέλος του φορολογικού έτους (άρθρο 68 παρ. 2 Ν. 4172/203).
Μέχρι τη στιγμή που γράφεται το παρόν σχόλιο, παραμένει ανοιχτό το σενάριο παράτασης κατά ένα μήνα της προθεσμίας για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων από φυσικά πρόσωπα χωρίς ωστόσο να μετατίθεται η προθεσμία πληρωμής της πρώτης δόσης που λήγει κανονικά στο τέλος Ιουλίου.
Παράλληλα θεωρείται σχεδόν βέβαιο να δοθεί η δυνατότητα στους υπόχρεους να εξοφλήσουν τον φόρο εισοδήματος σε περισσότερες μηνιαίες δόσεις, έως και 8 για όλους ανεξαιρέτως και μέχρι τον Φεβρουάριο του 2021.
Η μείωση των εισοδημάτων από ενοίκια κατά τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο και Μάϊο κατά 40% και το κούρεμα των φόρων των ιδιοκτητών ακινήτων.
Σύμφωνα με πληροφορίες από το Υπουργείο Οικονομικών, η φορολογική ελάφρυνση για τους ιδιοκτήτες ακινήτων που εισπράττουν μόνο το 60% των ενοικίων, θα προκύψει μέσω συμψηφισμού ενός τμήματος των εισοδηματικών απωλειών με τις φορολογικές οφειλές, όπως π.χ. τον φόρο εισοδήματος που θα προκύψει από την εκκαθάριση των φετινών φορολογικών δηλώσεων και τον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ) που θα πρέπει να πληρώσουν κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2020.
Οι εν λόγω ιδιοκτήτες ακινήτων θα κληθούν να δηλώσουν, σε ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), τις απώλειες που έχουν στα εισοδήματά τους, συνυποβάλλοντας το μισθωτήριο συμβόλαιο και το αποδεικτικό είσπραξης των μειωμένων ποσών.

Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2123/29.07.2020
Παροχή διευκρινίσεων για την εφαρμογή της Απόφασης Υφυπουργού Οικονομικών Α.1035/2020 (Β' 551), όπως ισχύει, για τις υποχρεώσεις Παρόχων Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Έκδοσης Στοιχείων και διαδικασίες ελέγχου παροχής υπηρεσιών ηλεκτρονικής έκδοσης στοιχείων».
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2124/31.07.2020
Κοινοποίηση της Απόφασης (ΕΕ) 2020/1101 της Επιτροπής για την τροποποίηση της Απόφασης (ΕΕ) 2020/491 σχετικά με την απαλλαγή από τους εισαγωγικούς δασμούς και τον ΦΠΑ κατά την εισαγωγή, η οποία χορηγείται για τα εμπορεύματα που είναι αναγκαία για την καταπολέμηση των επιπτώσεων της έξαρσης της νόσου COVID-19 κατά τη διάρκεια του 2020- Παράταση προθεσμίας.
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2122/28.07.2020
Κοινοποίηση των διατάξεων της υπ' αριθμ. οικ. 21221/14.07.2020 (Β' 3007) απόφασης του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου "Παράταση ισχύος των αδειών διαμονής και των δελτίων διαμονής και μόνιμης διαμονής, που εκδίδονται κατ' εφαρμογή του ν.4251/2014 (Α' 80) και του π.δ. 106/2007 (Α' 135), καθώς και των βεβαιώσεων κατάθεσης αίτησης των άρθρων 8 και 9 του ν.4251/2014."
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1177/24.07.2020
Μεταφορά εκκρεμών υποθέσεων των ειδικών συνεργείων ελέγχου
Α.Υ.Ο. Α 1182/31.08.2020
Παράταση των προθεσμιών που προβλέπονται με τις διατάξεις των παρ. 51 και 53α του άρθρου 72 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (Κ.Φ.Δ.).
Περισσότερα »
Θέματα που θα μας απασχολούν όλο τον χρόνο
Στατιστικά κατώφλια έτους 2020 (Intrastat)


Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 34/22.07.2020
Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 27 του Ν. 4670/2020 (ΦΕΚ Α 43), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 78 του Ν. 4690/2020 (Α 104), για την απασχόληση των συνταξιούχων λόγω γήρατος και παροχή οδηγιών
Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 31/08.07.2020
Μείωση από 1/6/2020 των ασφαλιστικών εισφορών εργοδότη - εργαζόμενου για τους απασχολούμενους με πλήρη απασχόληση σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 48 του Ν.4670/2020
Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 29/29.06.2020
Ψηφιακή διαδικασία απονομής συντάξεων του e-Ε.Φ.Κ.Α. Υποβολή αίτησης συνταξιοδότησης, έκδοση και κοινοποίηση αποφάσεων
Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 20/20.05.2020
Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρ. 28 παρ. 10 του ν.4670/2020 (ΦΕΚ 43 τ. Α) περί παροχής δυνατότητας υποβολής νέας αίτησης συνταξιοδότησης στις περιπτώσεις αναστολής καταβολής της σύνταξης του άρθρ. 37 του ν. 3996/2011
Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 19/19.05.2020
Διαδικασία για την παράδοση -παραλαβή οργανικής μονάδας
Περισσότερα »

Επιμέλεια:Χρήστος Ν. Τότσης
Νικόλαος Χρ. Τότσης
Ειδήσεις - Κρίσεις - Σχόλια
Αρθρο του Σταύρου Τσορμπατζόγλου
Η υποχρεωτική διαμεσολάβηση του N. 4640/2019, ως μέσο επίλυσης αστικών και εμπορικών διαφορών
Αρθρο του Γεωργίου Στ. Αληφαντή
Μη διανομή του νομίμου μερίσματος στους μετόχους ανώνυμης εταιρείας
Αρθρο των δικηγόρων Χρυσοστόμου Γκίκα και Σπύρου Δελλαπόρτα
Ιστορική αναδρομή ποσοστών προκαταβολής φόρου εισοδήματος και παρατηρήσεις για τη συνταγματικότητα του θεσμού
Αρθρο της Βασιλικής Ζαροκανέλλου
Αλληλέγγυα ευθύνη για την καταβολή ασφαλιστικών εισφορών
Αρθρο του Γιώργου Δαλιάνη
Το αρχείο που πρέπει να τηρούν οι φορολογούμενοι
Αρθρο του Νίκου Δ. Καβουρίνου
Φορολογική αντιμετώπιση «Φορολογικών Κατοίκων Ελλάδας» που αποκτούν εισοδήματα στην αλλοδαπή
Επιμέλεια:Χρήστος Ν. Τότσης
Νικόλαος Χρ. Τότσης
Ειδήσεις - Κρίσεις - Σχόλια
Αρθρο του Σταύρου Τσορμπατζόγλου
Η επίπτωση του Covid-19 στην διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων (ΜΕΔ)
Αρθρο των δικηγόρων Χρυστοστόμου Γκίκα και Σπύρου Δελλαπόρτα
Ενδικα μέσα σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης των αλληλεγγύως ευθυνομένων προσώπων για απαλλαγή από την ευθύνη τους κατά το άρθρο 66 παρ. 29 ν.4646/2019
Περισσότερα »
ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΑΣ
Το καλάθι είναι άδειο