Πέμπτη, 3 Δεκεμβρίου 2020

WWW.TOTSISGROUP.GR   Est. 1954

ΤΕΥΧΟΣ logistis
Εισάγετε το email σας
και μείνετε ενημερωμένοι
Downloads
Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών ΣυστημάτωνΣυχνές Ερωτήσεις - Απαντήσεις
Λεπτομέρειες Άρθρου
Δευτέρα 18 Αυγούστου 2008
Α.Υ.Ο. 1086066/13.08.2008/Πολ. 1120

Διόρθωση δηλώσεων.- Μηχανογραφική διαχείριση των δηλώσεων στοιχείων ακινήτων φυσικών προσώπων για τον υπολογισμό του Ενιαίου Τέλους Ακινήτων.
(Α.Υ.Ο. 1086066/13.08.2008/Πολ. 1120)

Έχοντας υπόψη:
1.Τις διατάξεις των άρθρων 5 έως 19 του ν. 3634/2008 (ΦΕΚ 9Α'/29-1-2008).
2.Τις εξουσιοδοτικές διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 12 του ν. 3634/2008.
3.Την 42362/Υ252/28-9-2007 (ΦΕΚ 1948Β΄/3-10-2007) κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών περί καθορισμού αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών.
4.Το γεγονός ότι με την παρούσα Απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Η διόρθωση των στοιχείων που εμφανίζονται στην πρώτη σελίδα της δήλωσης στοιχείων ακινήτων πραγματοποιείται με βάση τα στοιχεία του μητρώου και της δήλωσης φόρου εισοδήματος του υποχρέου του ιδίου έτους.

2.
Η διόρθωση και βελτίωση της ποιότητας των γεωγραφικών δεδομένων πραγματοποιείται με τη χρήση επιστημονικών ευριστικών αλγορίθμων. Με τη διαδικασία αυτή διορθώνονται ορθογραφικά λάθη, αναγράφονται ολογράφως οι συντμήσεις και εντάσσονται τα αναγραφόμενα γεωγραφικά στοιχεία στην επίσημη ονομασία των Καποδιστριακών δήμων.

3.
Σε συνέχεια της ανωτέρω διαδικασίας πραγματοποιείται ο ακριβής γεωγραφικός προσδιορισμός της θέσης του ακινήτου με τη χρήση ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων οδών, αριθμών και χαρτών. Όπου τα υπάρχοντα δεδομένα δεν επαρκούν για τον ακριβή προσδιορισμό της θέσης ενός ακινήτου, αυτός δύναται να πραγματοποιείται μετά από έγγραφη πρόσκληση του πολίτη, με τη χρήση τηλεφωνικού κέντρου (callcenter) και εφαρμογών διαδικτύου (internet).

4.
Σε περίπτωση που ακίνητο βρίσκεται εντός συστήματος πλήρους αντικειμενικού προσδιορισμού αξίας και σύμφωνα με την καταγραφή του στη δήλωση στοιχείων ακινήτων εντοπίζεται σε περισσότερα του ενός οικοδομικά τετράγωνα με πολλαπλά προσδιοριστικά στοιχεία υπολογισμού αξίας (Τ.Ζ., Σ.Ε., Σ.Α.Ο., Σ.Ο.), για τον προσδιορισμό του Ε.Τ.ΑΚ. λαμβάνεται εκείνος ο συνδυασμός συντελεστών που προσδιορίζει την ευνοϊκότερη για το φορολογούμενο αξία ακινήτου, εφόσον δεν υπολείπεται του 50% της υψηλότερης αξίας ακινήτου που θα μπορούσε να προκύψει από τους πιθανούς συνδυασμούς συντελεστών. Στην αντίθετη περίπτωση, ο πολίτης ειδοποιείται προκειμένου να προσδιορίσει επακριβώς χωροταξικά (ακριβές οικοδομικό τετράγωνο) το ακίνητο του είτε μέσω τηλεφωνικού κέντρου (callcenter) είτε μέσω διαδικτύου (internet).

5. Μετά τον προσδιορισμό της θέσης του ακινήτου εντός οικοδομικού τετραγώνου όπου ισχύουν πολλαπλά προσδιοριστικά στοιχεία υπολογισμού αξίας (Τ.Ζ., Σ.Ε., Σ.Α.Ο., Σ.Ο.), για τον προσδιορισμό του Ε.Τ.ΑΚ. λαμβάνεται το σύνολο στοιχείων (συντελεστών) που προσδιορίζει την ευνοϊκότερη για το φορολογούμενο αξία ακινήτου.

6. Σε περίπτωση που το ακίνητο βρίσκεται εκτός συστήματος πλήρους αντικειμενικού προσδιορισμού αξίας και προκύπτουν διαφορετικές τιμές εκκίνησης του ακινήτου, λαμβάνεται η ευνοϊκότερη για το φορολογούμενο τιμή.

7. Σε περιπτώσεις που εντάχθηκαν εκ των υστέρων σε σχέδιο πόλης τμήματα γης, για τα οποία δεν έχει εφαρμοστεί ούτε το σύστημα Α.Π.Α.Α. αλλά ούτε και υπάρχει συγκριτικό στοιχείο αξίας οικοπέδου, όπως προκύπτει σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 3 του α. ν. 1521/1950, ως τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο λαμβάνεται υπόψη η τιμή οικοπέδου που προκύπτει με τη χαμηλότερη τιμή ζώνης και τους μικρότερους Σ.Α.Ο. και Σ.Ο. της ίδιας ζώνης του οικείου δήμου ή κοινότητας.

8. Η αποκατάσταση ενδεχομένων τυπικών λαθών και ελλείψεων στα λοιπά στοιχεία ακινήτων των δηλώσεων Ε9 πραγματοποιείται βάσει παραδοχών, προς αποφυγή ταλαιπωρίας των πολιτών, όπως:

8.1.Στην περίπτωση κενού ή λανθασμένου είδους εμπράγματου δικαιώματος το πεδίο αυτό θα παίρνει την τιμή 1 (πλήρης κυριότητα) εφόσον το έτος γέννησης επικαρπωτή για το συγκεκριμένο δικαίωμα είναι κενό.

8.2.Στην περίπτωση κενού έτους κατασκευής, στον υπολογισμό αξίας ακινήτου λαμβάνεται ο μικρότερος (ευνοϊκότερος) συντελεστής παλαιότητας.

8.2.1.Σε περίπτωση που υπάρχει διψήφιος αριθμός στο έτος γέννησης του επικαρπωτή τότε αυτός θεωρείται ως η ηλικία του επικαρπωτή κατά το έτος υποβολής της δήλωσης. Σε περίπτωση κενού ή λανθασμένου πεδίου έτους γέννησης η διόρθωση θα πραγματοποιείται με τη χρήση τηλεφωνικού κέντρου (callcenter) και εφαρμογών διαδικτύου (internet).

8.3.Στην περίπτωση συμπλήρωσης ορόφου ακινήτου ως «δώμα», στον υπολογισμό αξίας ακινήτου λαμβάνονται οι συντελεστές που αφορούν τον τέταρτο όροφο.

8.4.Στην περίπτωση κενού ποσοστού συνιδιοκτησίας, στον υπολογισμό αξίας ακινήτου λαμβάνεται το μέγιστο δυνατό ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%).

8.5.Στην περίπτωση κενού αριθμού ιδιοκτήτη, για τον υπολογισμό του Ε.Τ.ΑΚ., το ακίνητο θεωρείται ότι ανήκει στον υπόχρεο.

9. Για τις ανάγκες της τελικής σύνθεσης της περιουσιακής κατάστασης των φορολογουμένων την 1η Ιανουαρίου 2008, πραγματοποιούνται διαδικασίες σύζευξης των δηλώσεων στοιχείων ακινήτων (Ε9) των ετών 2005 - 2008, όλων των κατηγοριών (αρχικών τροποποιητικών). Η διαδικασία της σύζευξης πραγματοποιείται σταδιακά, με απόλυτη χρονολογική σειρά υποβολής των δηλώσεων στοιχείων ακινήτων (Ε9). Αν κατά τη διαδικασία αυτή, βρεθεί ακίνητο με κενό κωδικό μεταβολής και το ακίνητο αυτό δεν αντιστοιχεί σε οποιοδήποτε από τα δηλωθέντα ακίνητα της μέχρι τότε εικόνας του φορολογούμενου, τότε το ακίνητο αυτό θεωρείται ως νέο ακίνητο.

10. Λοιπές διορθώσεις σε στοιχεία εγγραφών, που δεν κατέστη δυνατόν να πραγματοποιηθούν με προαναφερθείσες διαδικασίες, πραγματοποιούνται από τον πολίτη μετά από έγγραφη πρόσκλησή του, με τη χρήση τηλεφωνικού κέντρου (callcenter) και εφαρμογών διαδικτύου (internet).

11. Η Απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1259/25.11.2020
Καθορισμός των Κωδικών Αριθμών Δραστηριοτήτων (ΚΑΔ) των επιχειρήσεων για την εφαρμογή της περίπτωσης α' της παρ. 1 του άρθρου 35 του ν. 4753/2020 με τίτλο «Λήψη συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/1150 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Ιουνίου 2019 για την προώθηση της δίκαιης μεταχείρισης και της διαφάνειας για τους επιχειρηματικούς χρήστες επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης (L186), ρυθμίσεις για τη Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου Αγοράς, την Επιτροπή Ανταγωνισμού, τη λειτουργία της αγοράς και λοιπές διατάξεις.» ( Α' 227)
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1258/23.11.2020
Καθορισμός της διαδικασίας και του τρόπου υποβολής των δηλώσεων της αποκλειστικής χρήσης της ηλεκτρονικής τιμολόγησης μέσω Παρόχου και της αποδοχής της ηλεκτρονικής τιμολόγησης μέσω Παρόχου, καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο θέμα συμπεριλαμβανομένης της παρακολούθησης εφαρμογής των εν λόγω υποχρεώσεων για την εφαρμογή του άρθρου 71ΣΤ' του Ν.4172/2013, όπως ισχύει.
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2189/26.11.2020
Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 71Ε του ν.4172/2013 (A' 167) μετά την τροποποίησή τους με τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν.4704/2020 (Α' 133)
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2183/16.11.2020
Δικαιολογητικά που, λόγω των συνεπειών της πανδημίας Covid-19, γίνονται δεκτά για την απόδειξη του φορολογητέου εισοδήματος από συντάξεις αλλοδαπής, κατά την υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος κατόπιν πρόσκλησης στο πλαίσιο διασταυρώσεων ή κατόπιν έκδοσης πράξης διοικητικού προσδιορισμού με βάση στοιχεία που έχει στη διάθεσή της η Φορολογική Διοίκηση.
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2184/19.11.2020
Διευκρινίσεις για ζητήματα που άπτονται της υποβολής της «Δήλωσης Covid» για τους μήνες Μάρτιο έως και Αύγουστο 2020.
Περισσότερα »
Θέματα που θα μας απασχολούν όλο τον χρόνο
Στατιστικά κατώφλια έτους 2020 (Intrastat)


Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 41/25.09.2020
Ασφάλιση μελών και εργαζόμενων σε Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις
Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 42/25.09.2020
Κοινοποίηση διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 31 του Ν.4701/2020 (ΦΕΚ Α 128) σχετικά με την έκδοση πράξεων/αποφάσεων επί αιτήσεων φυσικών προσώπων της παρ. 1 του άρθρου 31 του Ν.4321/2015 (ΦΕΚ Α 32) περί απαλλαγής τους από την αλληλέγγυα ευθύνη για την καταβολή ασφαλιστικών οφειλών νομικού προσώπου και χορήγησης άρσης κατάσχεσης
Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 40/18.09.2020
Καταληκτική ημερομηνία υπαγωγής στη ρύθμιση του ν.4611/2019, για τους οφειλέτες αυτοαπασχολούμενους, ελεύθερους επαγγελματίες και αγρότες (άρθρα 2 και 3). Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 32 του ν.4722/2020
Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 38/15.09.2020
Σύναψη νέας Διμερούς Συμφωνίας Κοινωνικής Ασφάλισης Ελλάδας - Αιγύπτου
Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 37/10.09.2020
Υπαγωγή στην ασφάλιση των κλάδων Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών των Μη Μισθωτών, Ελευθέρων Επαγγελματιών και Αυτοαπασχολούμενων
Περισσότερα »

Επιμέλεια:Χρήστος Ν. Τότσης
Νικόλαος Χρ. Τότσης
Ειδήσεις - Κρίσεις - Σχόλια
Αρθρο του Γεωργίου Στ. Αληφαντή
Μεταβολή ιδιοκτησίας επιχειρήσεων και μεταφορά ζημιών
Αρθρο του Γιώργου Δαλιάνη
Πότε το δάνειο από εταιρεία σε εταίρο θεωρείται παροχή σε είδος;
Επιμέλεια:Χρήστος Ν. Τότσης
Νικόλαος Χρ. Τότσης
Ειδήσεις - Κρίσεις - Σχόλια
Επιμέλεια ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΧΡ. ΤΟΤΣΗ
Σύσταση Επιτροπής Εξώδικης Επίλυσης των εκκρεμών ενώπιον του ΣτΕ και των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων φορολογικών διαφορών
Αρθρο του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ ΤΣΟΥΣΗ
Εμμεσες τεχνικές ελέγχου. Διεθνείς κατευθυντήριες γραμμές
Αρθρο της ΤΖΕΝΗΣ ΠΑΝΟΥ
Ελεγχόμενες Αλλοδαπές Εταιρείες
Αρθρο του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΨΑΡΙΑΝΟΥ
Το τέλος επιτηδεύματος και τα ελληνικά παράλογα
Επιμέλεια:Χρήστος Ν. Τότσης
Νικόλαος Χρ. Τότσης
Ειδήσεις - Κρίσεις - Σχόλια
Αρθρο του Σταύρου Τσορμπατζόγλου
Η υποχρεωτική διαμεσολάβηση του N. 4640/2019, ως μέσο επίλυσης αστικών και εμπορικών διαφορών
Περισσότερα »
ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΑΣ
Το καλάθι είναι άδειο