Δευτέρα, 3 Αυγούστου 2020

WWW.TOTSISGROUP.GR   Est. 1954

ΤΕΥΧΟΣ logistis
Εισάγετε το email σας
και μείνετε ενημερωμένοι
Downloads
Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών ΣυστημάτωνΣυχνές Ερωτήσεις - Απαντήσεις
Λεπτομέρειες Άρθρου
Παρασκευή 10 Ιουλίου 2020
Α.Υ.Ο. Α 1141/09.03.2020

Τροποποίηση της υπ' αρ. 30/003/000/1026/2016 απόφασης «Όροι και προϋποθέσεις για την πλήρη μετουσίωση της αιθυλικής αλκοόλης, την παρασκευή, διάθεση και την εμφιάλωση της πλήρως μετουσιωμένης αιθυλικής αλκοόλης» (Β' 755).

Α.Υ.Ο. Α 1141/09.03.2020

ΦΕΚ: 2445 Β'/19.06.2020

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του ν. 2969/2001 «Αιθυλική αλκοόλη και αλκοολούχα προϊόντα» (Α' 281) και ιδίως του άρθρου 2, ως και της παρ. 11 του άρθρου 3 και της παρ. 6 του άρθρου 8 αυτού, όπως οι διατάξεις αυτές τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις των παρ. 1 και 6 αντιστοίχως του άρθρου 2 του ν. 4303/2014 (Α' 231).

2. Τις διατάξεις του ν. 2960/2001 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας» (Α' 265) και ιδίως της περ. α' της παρ. 1 του άρθρου 83, ως και της παρ. 3 του άρθρου αυτού.

3. Τις διατάξεις του ν. 2859/2000 «Κώδικας Φ.Π.Α.» (Α' 248) και ειδικότερα των άρθρων 2, 3, 5, 19, 25, 28.

4. Την ΑΥΟ υπ' αρ. 30/003/000/1026/8.3.2016 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Όροι και προϋποθέσεις για την πλήρη μετουσίωση της αιθυλικής αλκοόλης, την παρασκευή, διάθεση και την εμφιάλωση της πλήρως μετουσιωμένης αιθυλικής αλκοόλης» (Β' 755).

5. Τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΚ) 3199/93 της Επιτροπής της 22ας Νοεμβρίου 1993 «σχετικά με την αμοιβαία αναγνώριση των διαδικασιών για την πλήρη μετουσίωση της αλκοόλης με σκοπό την απαλλαγή από τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης», όπως ισχύει σήμερα.

6. Τις διατάξεις α) των υπ' αρ. 378/1994 και 265/2002 αποφάσεων ΑΧΣ, ως και β) των Καν.(ΕΚ) 1272/2008 και 1907/2006 όπως ισχύουν.

7. Την υπ' αρ. 1 πράξη της 20.01.2016 του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016 και τις αποφάσεις υπ' αρ. 39/3/30.11.2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 699) του Συμβουλίου της Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. και υπ' αρ. 5294 ΕΞ2020/17.01.2020 (Υ.Ο.Δ.Δ. 27) του Υπουργού Οικονομικών με θέμα «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων».

8. Την υπ' αρ. Δ.ΟΡΓ.Α 1036960 ΕΞ 2017/10-03-2017 απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε) «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε)» (Β' 968), όπως ισχύει.

9. Tο Π.Δ.142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α' 181).

10. Το Π.Δ.83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 121).

11. Την υπ' αρ. Υ2/09.07.2019 απόφαση του Πρωθυπουργού «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών» (Β' 2901).

12. Την υπ' αρ. 339/18.07.2019 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό, Απόστολο Βεσυρόπουλο» (Β' 3051).

13. Την ανάγκη για διεύρυνση των επιτρεπομένων όγκων προσυσκευασιών που μπορούν να χρησιμοποιούνται για την εμφιάλωση της πλήρως μετουσιωμένης αιθυλικής αλκοόλης προκειμένου για την διάθεσή της στην λιανική πώληση, κατόπιν σχετικών αιτημάτων ενδιαφερομένων επιχειρήσεων, για την διευκόλυνση του εμπορίου.

14. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

Αποφασίζουμε:

'Αρθρο 1
Σκοπός

Με την παρούσα τροποποιείται η υπ' αρ. 30/003/000/1026/8.3.2016 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Όροι και προϋποθέσεις για την πλήρη μετουσίωση της αιθυλικής αλκοόλης, την παρασκευή, διάθεση και την εμφιάλωση της πλήρως μετουσιωμένης αιθυλικής αλκοόλης» (Β' 755), ως εξής:

1. Η παρ. 2 του άρθρου 4 αυτής αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Για τους σκοπούς της παρούσας, ως εμφιάλωση νοείται η τοποθέτηση της πλήρως μετουσιωμένης αιθυλικής αλκοόλης, για εμπορικούς σκοπούς, σε φιάλες ή δοχεία χωρητικότητας μέχρι 10 λίτρων.»

2. Η παρ. 8 του άρθρου 4 αυτής αντικαθίσταται ως εξής:
«8. Η πλήρως μετουσιωμένη αιθυλική αλκοόλη με την κοινή μέθοδο, ως και η πλήρως μετουσιωμένη αιθυλική αλκοόλη σύμφωνα με τις απαιτήσεις και προδιαγραφές άλλου κράτους-μέλους, όπως αυτές περιλαμβάνονται στις σχετικές διατάξεις του Παραρτήματος του Καν. (ΕΚ) 3199/93 όπως ισχύει, μπορεί, ως εμφιαλωμένη σε προσυσκευασίες ονομαστικού όγκου μέχρι 10 λίτρων, προερχόμενη από τα άλλα κράτη-μέλη ή από το οικείο κράτος-μέλος, αντιστοίχως, να διατίθεται στη χονδρική και λιανική πώληση από πρόσωπα που ασκούν νόμιμη εμπορική δραστηριότητα, τηρουμένων των όρων και προϋποθέσεων που προβλέπονται από τις εθνικές (ν. 2960/2001) και ενωσιακές διατάξεις για την ενδοκοινοτική διακίνηση του προϊόντος αυτού ως και την παρούσα.».

3. Οι παρ. 1 και 2 του άρθρου 8 αυτής αντικαθίστανται ως εξής:
«1. Η πλήρως μετουσιωμένη αιθυλική αλκοόλη διατίθεται, στη λιανική πώληση, σε προσυσκευασίες, από κατάλληλη, απρόσβλητη πρακτικά από αυτή, πλαστική ύλη ή από γυαλί, ονομαστικού όγκου μέχρι 10 λίτρων.
2. Στην κάθε είδους προσυσκευασία αναγράφονται υποχρεωτικά, με στοιχεία ευκρινή και με ανεξίτηλα χρώματα, έκτυπα ή έντυπα ή με επικόλληση σταθερά επισήματος (ετικέτας), οι παρακάτω ενδείξεις:
α. Η επωνυμία «ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ» (προκειμένου για την πλήρως μετουσιωμένη αιθυλική αλκοόλη σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική μέθοδο της χώρας μας) ή «ΠΛΗΡΩΣ ΜΕΤΟΥΣΙΩΜΕΝΗ ΑΙΘΥΛΙΚΗ ΑΛΚΟΟΛΗ-ΚΟΙΝΗ ΜΕΘΟΔΟΣ» (προκειμένου για την πλήρως μετουσιωμένη αιθυλική αλκοόλη με την κοινή μέθοδο), με κεφαλαία γράμματα ύψους τουλάχιστον τεσσάρων (4) χιλιοστομέτρων (0,004 μ) προκειμένου για προσυσκευασίες ονομαστικού όγκου μέχρι 2,5 λίτρων και έξι (6) χιλιοστομέτρων (0,006 μ) τουλάχιστον προκειμένου για προσυσκευασίες ονομαστικού όγκου μεγαλύτερου από 2,5 λίτρα και μέχρι 10 λίτρα.
β. Ο κατ' όγκο αλκοολικός τίτλος του προϊόντος ως έχει % vol., με χαρακτήρες ύψους τουλάχιστον τεσσάρων (4) χιλιοστομέτρων (0,004μ) προκειμένου για προσυσκευασίες ονομαστικού όγκου μέχρι 2,5 λίτρων και έξι (6) χιλιοστομέτρων (0,006 μ) τουλάχιστον προκειμένου για προσυσκευασίες ονομαστικού όγκου μεγαλύτερου από 2,5 λίτρα και μέχρι 10 λίτρα.
γ. Ο όγκος του περιεχομένου, σε λίτρα ή υποδιαιρέσεις αυτών, με χαρακτήρες ύψους τουλάχιστον δύο και μισού (2,5) χιλιοστομέτρων (0,0025 μ) προκειμένου για προσυσκευασίες ονομαστικού όγκου μέχρις (2,5) λίτρων και τεσσάρων (4) χιλιοστομέτρων (0,004 μ) τουλάχιστον προκειμένου για προσυσκευασίες ονομαστικού όγκου μεγαλύτερου από 2,5 λίτρα και μέχρι 10 λίτρα.
δ. Η επισήμανση γίνεται σύμφωνα με τον τίτλο ΙΙΙ (άρθρα 17-34) του Καν.(ΕΚ) 1272/2008 όπως ισχύει.
ε. Τα στοιχεία του εμφιαλωτή σύμφωνα με τη χορηγηθείσα ειδική άδεια εμφιάλωσης, δηλαδή το ονοματεπώνυμο αυτού ή η επωνυμία της επιχειρήσής του, η ακριβής διεύθυνση του εργαστηρίου (πόλη - οδός - αριθμός - ταχ. κώδικας), καθώς και τα στοιχεία της ειδικής αδείας λειτουργίας του εργαστηρίου, με γράμματα ύψους τουλάχιστον δύο και μισού (2,5) χιλιοστομέτρων (0,0025 μ) προκειμένου για προσυσκευασίες ονομαστικού όγκου μέχρις (2,5) λίτρων και τεσσάρων (4) χιλιοστομέτρων (0,004 μ) τουλάχιστον προκειμένου για προσυσκευασίες ονομαστικού όγκου μεγαλύτερου από 2,5 λίτρα και μέχρι 10 λίτρα.».

4. Στην παρ. 3 του άρθρου 8 αυτής το στοιχείο (i) αντικαθίσταται ως εξής:
«i) τα πλήρη στοιχεία [επωνυμία, ακριβής διεύθυνση (πόλη - οδός - αριθμός - ταχ. κώδικας) ως και στοιχεία για την άμεση επικοινωνία] του προσώπου που διαθέτει το προϊόν στην ελληνική αγορά, με γράμματα ύψους τουλάχιστον δύο και μισού (2,5) χιλιοστομέτρων (0,0025 μ) προκειμένου για προσυσκευασίες ονομαστικού όγκου μέχρις 2,5 λίτρων και τεσσάρων (4) χιλιοστομέτρων (0,004 μ) τουλάχιστον προκειμένου για προσυσκευασίες ονομαστικού όγκου μεγαλύτερου από 2,5 λίτρα και μέχρι 10 λίτρα».

5. Οι παρ. 5 και 6 του άρθρου 8 αναριθμούνται σε 4 και 5 αντίστοιχα.

6. Στη νέα παρ. 4 του άρθρου 8 αυτής το στοιχείο (v) αντικαθίσταται ως εξής:
«v) τα πλήρη στοιχεία [επωνυμία, ακριβής διεύθυνση (πόλη - οδός - αριθμός - ταχ. κώδικας) ως και στοιχεία για την άμεση επικοινωνία] του προσώπου που διαθέτει το προϊόν στην ελληνική αγορά, με γράμματα ύψους τουλάχιστον δύο και μισού (2,5) χιλιοστομέτρων (0,0025 μ) προκειμένου για προσυσκευασίες ονομαστικού όγκου μέχρις 2,5 λίτρων και τεσσάρων (4) χιλιοστομέτρων (0,004 μ) τουλάχιστον προκειμένου για προσυσκευασίες ονομαστικού όγκου μεγαλύτερου από 2,5 λίτρα και μέχρι 10 λίτρα».

'Αρθρο 2

Τα πρόσωπα που ασκούν νόμιμη εμπορική δραστηριότητα και τα οποία, τηρουμένων των όρων και προϋποθέσεων που προβλέπονται από τις εθνικές (ν. 2960/2001) και ενωσιακές διατάξεις για την ενδοκοινοτική διακίνηση, έχουν ήδη, πριν την έναρξη ισχύος της παρούσας, παραλάβει από τα άλλα κράτη-μέλη και κατέχουν πλήρως μετουσιωμένη αιθυλική αλκοόλη με την κοινή μέθοδο καθώς και πλήρως μετουσιωμένη αιθυλική αλκοόλη σύμφωνα με τις απαιτήσεις και προδιαγραφές άλλου κράτους-μέλους, όπως αυτές περιλαμβάνονται στις σχετικές διατάξεις του Παραρτήματος του Καν. (ΕΚ) 3199/93 όπως ισχύει, εμφιαλωμένη σε προσυσκευασίες ονομαστικού όγκου μεγαλύτερου των 2,5 λίτρων και μέχρι 10 λίτρα, δύνανται να τη διαθέσουν στη χονδρική και λιανική πώληση.

'Αρθρο 3
'Εναρξη ισχύος

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2123/29.07.2020
Παροχή διευκρινίσεων για την εφαρμογή της Απόφασης Υφυπουργού Οικονομικών Α.1035/2020 (Β' 551), όπως ισχύει, για τις υποχρεώσεις Παρόχων Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Έκδοσης Στοιχείων και διαδικασίες ελέγχου παροχής υπηρεσιών ηλεκτρονικής έκδοσης στοιχείων».
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2124/31.07.2020
Κοινοποίηση της Απόφασης (ΕΕ) 2020/1101 της Επιτροπής για την τροποποίηση της Απόφασης (ΕΕ) 2020/491 σχετικά με την απαλλαγή από τους εισαγωγικούς δασμούς και τον ΦΠΑ κατά την εισαγωγή, η οποία χορηγείται για τα εμπορεύματα που είναι αναγκαία για την καταπολέμηση των επιπτώσεων της έξαρσης της νόσου COVID-19 κατά τη διάρκεια του 2020- Παράταση προθεσμίας.
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2122/28.07.2020
Κοινοποίηση των διατάξεων της υπ' αριθμ. οικ. 21221/14.07.2020 (Β' 3007) απόφασης του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου "Παράταση ισχύος των αδειών διαμονής και των δελτίων διαμονής και μόνιμης διαμονής, που εκδίδονται κατ' εφαρμογή του ν.4251/2014 (Α' 80) και του π.δ. 106/2007 (Α' 135), καθώς και των βεβαιώσεων κατάθεσης αίτησης των άρθρων 8 και 9 του ν.4251/2014."
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1177/24.07.2020
Μεταφορά εκκρεμών υποθέσεων των ειδικών συνεργείων ελέγχου
Α.Υ.Ο. Α 1182/31.08.2020
Παράταση των προθεσμιών που προβλέπονται με τις διατάξεις των παρ. 51 και 53α του άρθρου 72 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (Κ.Φ.Δ.).
Περισσότερα »
Θέματα που θα μας απασχολούν όλο τον χρόνο
Στατιστικά κατώφλια έτους 2020 (Intrastat)


Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 34/22.07.2020
Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 27 του Ν. 4670/2020 (ΦΕΚ Α 43), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 78 του Ν. 4690/2020 (Α 104), για την απασχόληση των συνταξιούχων λόγω γήρατος και παροχή οδηγιών
Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 31/08.07.2020
Μείωση από 1/6/2020 των ασφαλιστικών εισφορών εργοδότη - εργαζόμενου για τους απασχολούμενους με πλήρη απασχόληση σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 48 του Ν.4670/2020
Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 29/29.06.2020
Ψηφιακή διαδικασία απονομής συντάξεων του e-Ε.Φ.Κ.Α. Υποβολή αίτησης συνταξιοδότησης, έκδοση και κοινοποίηση αποφάσεων
Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 20/20.05.2020
Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρ. 28 παρ. 10 του ν.4670/2020 (ΦΕΚ 43 τ. Α) περί παροχής δυνατότητας υποβολής νέας αίτησης συνταξιοδότησης στις περιπτώσεις αναστολής καταβολής της σύνταξης του άρθρ. 37 του ν. 3996/2011
Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 19/19.05.2020
Διαδικασία για την παράδοση -παραλαβή οργανικής μονάδας
Περισσότερα »

Επιμέλεια:Χρήστος Ν. Τότσης
Νικόλαος Χρ. Τότσης
Ειδήσεις - Κρίσεις - Σχόλια
Αρθρο του Σταύρου Τσορμπατζόγλου
Η υποχρεωτική διαμεσολάβηση του N. 4640/2019, ως μέσο επίλυσης αστικών και εμπορικών διαφορών
Αρθρο του Γεωργίου Στ. Αληφαντή
Μη διανομή του νομίμου μερίσματος στους μετόχους ανώνυμης εταιρείας
Αρθρο των δικηγόρων Χρυσοστόμου Γκίκα και Σπύρου Δελλαπόρτα
Ιστορική αναδρομή ποσοστών προκαταβολής φόρου εισοδήματος και παρατηρήσεις για τη συνταγματικότητα του θεσμού
Αρθρο της Βασιλικής Ζαροκανέλλου
Αλληλέγγυα ευθύνη για την καταβολή ασφαλιστικών εισφορών
Αρθρο του Γιώργου Δαλιάνη
Το αρχείο που πρέπει να τηρούν οι φορολογούμενοι
Αρθρο του Νίκου Δ. Καβουρίνου
Φορολογική αντιμετώπιση «Φορολογικών Κατοίκων Ελλάδας» που αποκτούν εισοδήματα στην αλλοδαπή
Επιμέλεια:Χρήστος Ν. Τότσης
Νικόλαος Χρ. Τότσης
Ειδήσεις - Κρίσεις - Σχόλια
Αρθρο του Σταύρου Τσορμπατζόγλου
Η επίπτωση του Covid-19 στην διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων (ΜΕΔ)
Αρθρο των δικηγόρων Χρυστοστόμου Γκίκα και Σπύρου Δελλαπόρτα
Ενδικα μέσα σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης των αλληλεγγύως ευθυνομένων προσώπων για απαλλαγή από την ευθύνη τους κατά το άρθρο 66 παρ. 29 ν.4646/2019
Περισσότερα »
ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΑΣ
Το καλάθι είναι άδειο