Δευτέρα, 21 Μαϊου 2018

www.totsisgroup.gr

ΤΕΥΧΟΣ logistis
Εισάγετε το email σας
και μείνετε ενημερωμένοι
Downloads
Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών ΣυστημάτωνΣυχνές Ερωτήσεις - Απαντήσεις
Λεπτομέρειες Άρθρου
Π.Δ. 28/1931
Περί κώδικος των νόμων περί τελών χαρτοσήμου
(ΦΕΚ Α 239)
(Σημείωση : Με τις παρ. 2 και 3 του άρθρου 13 του Ν. 2579/98, ΦΕΚ-31 Α ορίζεται ότι :

2. Καταργούνται τα πάγια τέλη χαρτοσήμου που επιβάλλονται στα πιο κάτω έγγραφα με τις διατάξεις του π.δ/τος της 28ης Ιουλίου 1931 (ΦΕΚ-239 Α)
α) στις βεβαιώσεις, πιστοποιητικά και αποδεικτικά εν γένει έγγραφα που προβλέπονται από τις διατάξεις της περ. γ της παρ. 1 του άρθρου 17 και στα αντίγραφα και αποσπάσματα αυτών.
β) στα πιστοποιητικά, που προβλέπονται από την παρ. 6 του αρθρου 20 και στα αντίγραφα και αποσπάσματα αυτών,
γ) στα πιστοποιητικά και βεβαιώσεις, που προβλέπονται από την παράγραφο 5 του Κεφαλαίου Β του άρθρου 26 και στα αντίγραφα και αποσπάσματα αυτών.

3. Η ισχύς του άρθρου αυτού αρχίζει από 1.3.98.
Εχοντες υπ όψει την παρ. 2 του άρθρου 27 του Ν. 5164/31 περί τροποποιήσεως του Ν. 4755/30, περί κώδικος των νόμων περί τελών χαρτοσήμου απεφασίσαμεν και διατάσσομεν
Αι διατάξεις του Ν. 4755/30 περί κώδικος των νόμων περί τελών χαρτοσήμου και του Ν. 5164/31 περί τροποποιήσεως του Ν. 4755/30, περί κώδικος των νόμων περί τελών χαρτοσήμου κωδικοποιούνται εις ενιαίον κείμενον νόμου ως κατωτέρω :

Ν. 4755/30

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ

Αρθρο 1

Φόρος υπό το όνομα τέλος χαρτοσήμου επιβάλλεται κατά τα εν τω παρόντι νόμω οριζόμενα επί των εν αυτώ καθοριζομένων εγγράφων.

Αρθρο 2

1. Τα τέλη χαρτοσήμου διακρίνονται εις αναλογικά και εις πάγια. Ως αναλογικά τέλη κατά τον παρόντα νόμον νοούνται τα υπολογιζόμενα εις ποσοστόν επί της εν τοις σημαινομένοις εγγράφοις εκφραζομένης χρηματικής αξίας (αντικ. της παρ. 1 του άρθρου 2 από το άρθρο 1 του Ν. 2246/1952).
2. Εξαιρούνται του τέλους χαρτοσήμου το Δημόσιον, οι Δήμοι και αι Κοινότητες.

Αρθρο 3

1. Τα αναλογικά τέλη χαρτοσήμου εισπράττονται, εφ όσον δεν ορίζεται άλλως εν τω παρόντι νόμω, εάν μεν δεν υπερβαίνουν το ποσόν των 300 δραχμών διά χρήσεως κινητού επισήμαντος, εάν δε υπερβαίνουν το ποσόν των 300 δραχμών, εξ ολοκλήρου δι αποδεικτικού πληρωμής του Δημοσίου Ταμείου. Το αποδεικτικόν πληρωμής μνημονεύον απαραιτήτως τα ουσιώδη στοιχεία του σημαινομένου εγγράφου, προσαρτάται εις το έγγραφον τούτο. Εις το σώμα δε του εγγράφου ή παρά πόδας αυτού αναγράφονται υπό τινος των συναλλασσομένων ή, προκειμένου περί συμβολαιογραφικού εγγράφου, υπό του συντάσσοντος τούτο συμβολαιογράφου, ο αριθμός και η ημερομηνία του αποδεικτικού πληρωμής των τελών. Το αποδεικτικόν πληρωμής δέον να εκδίδεται το βραδύτερον εντός πέντε ημερών από της ημερομηνίας του σημαινομένου εγγράφου (αντικ. του α μέσα σε εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 3 από το άρθρο 71 του Ν. 1041/1980, ΦΕΚ Α 75). Εξαιρετικώς α) επί δανείων συναπτομένων μεταξύ εμπόρων ή μεταξύ εμπορικών εταιριών ή μεταξύ εμπόρων και εμπορικών εταιριών ως και μεταξύ εμπόρων ή εμπορικών εταιριών και οιουδήποτε τρίτου και β) επί των πάσης φύσεως απολήψεως υπό εταίρων, επί διανομής κερδών ομορρύθμων και ετερορρύθμων εμπορικών εταιριών, ως και επί κεφαλαιοποιήσεως κερδών των εταιριών τούτων, τα οφειλόμενα τέλη χαρτοσήμου καταβάλλονται εντός του πρώτου δεκαπενθημέρου του μηνός του επομένου της εις τα λογιστικά βιβλία εγγραφης των πράξεων τούτων.
Ωσαύτως, εξαιρετικώς, επί αυξήσεως του κεφαλαίου των ανωνύμων εταιριών τα οφειλόμενα τέλη χαρτοσήμου καταβάλλονται, εφ όσον μεν απαιτείται προς τούτο έγκρισις του Υπουργού Εμπορίου, προ ταύτης, εις πάσαν δε άλλης περίπτωσιν εντός εικοσαημέρου από της λήψεως της αποφάσεως περί αυξήσεως του κεφαλαίου (προσθ. των μέσα σε εδαφίων της παρ. 1 του άρθρου 3 από την παρ. 1 του άρθρου 11 του Ν.Δ. 3717/1957).
(Σημείωση : Με την παρ. 1 του άρθρου 27 του Ν. 2648/98, ΦΕΚ-238 Α ορίζεται ότι :
Το ποσό που ορίζεται από τη διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του παρόντος π.δ/τος για την είσπραξη του αναλογικού τέλους χαρτοσήμου με χρήση κινητού επισήματος, αυξάνεται σε πέντε χιλιάδες (5.000) δραχμές).

2. Εξαιρετικώς προκειμένου περί ιδιωτικών εγγράφων εκδιδομένων επί συναλλαγών μετά Τραπεζών, τα κατά την προηγουμένην παράγραφον τέλη, εφ όσον δεν αφορώσιν εις γραμμάτια εις διαταγήν ή συναλλαγματικάς, δύνανται να εισπράττωνται, αδιαφόρως ποσού, εξ ολοκλήρου είτε διά χρήσεως σφραγιστού χάρτου ή κινητού επισήματος είτε δι εκδόσεως αποδεικτικού πληρωμής του Δημοσίου Ταμείου. Εν τη τελευταία ταύτη περιπτώσει εφαρμόζονται αι διατάξεις των δύο τελευταίων περιόδων της προηγουμένης παραγράφου.
Τα εν τη παρούση παραγράφω οριζόμενα εφαρμόζονται αναλόγως και επί συμβάσεων συναπτομένων μεταξύ του ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων και οιουδήποτε τρίτου, αλλά μόνον εφ όσον αι συμβάσεις αύται συντάσσονται διά συμπληρώσεως εντύπων σχεδίων.

3. Παραφυλαττομένης της εφαρμογής των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 15α του παρόντος, το διά χρήσεως κινητού επισήματος εισπραττόμενον αναλογικόν τέλος, εάν μεν είναι συνολικού ποσού μέχρι μιάς δραχμής αμελείται, εάν δε περιλαμβάνη κλάσμα δραχμής στρογγυλοποιείται εις την επομένην μονάδα ταύτης (αντικ. της παρ. 3 του άρθρου 3 από την παρ. 2 του άρθρου 31 του Ν. 1041/1980, ΦΕΚ Α 75).

4. Καταργείται η παρ. 3 του άρθρου 1 του Β.Δ/τος της 6-6-1951 περί τροποποιήσεως του Κώδικος των νόμων περί τελών χαρτοσήμου. 5. Τα πάγια τέλη χαρτοσήμου, εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά στον παρόντα ή σε άλλους ειδικούς νόμους, εισπράττονται, εάν δεν υπερβαίνουν τις 600 δραχμ., με κινητό επίσημα και αν υπερβαίνουν το ποσό αυτό είτε με κινητό επίσημα είτε με αποδεικτικό πληρωμής του δημοσίου ταμείου, κατά την κρίση του υποχρέου (αντικ. της παρ. 5 του άρθρου 3 από την παρ. 2 του άρθρου 20 του Ν. 1473/1984, ΦΕΚ Α 127).

6. Εν έλλειψις σφραγιστού χάρτου και κινητού επισήματος, τα τέλη χαρτοσήμου εισπράττονται εν πάση περιπτώσει δι αποδεικτικού πληρωμής του Δημοσίου Ταμείου, εφαρμοζομένων εν τοιαύτη περιπτώσει των διατάξεων των δύο τελευταίων περιόδων της ανωτέρω παρ. 1.
Η έλλειψις σφραγιστού χάρτου και κινητού επισήματος τεκμαίρεται αμαχήτως εκ της υπό του Δημοσίου Ταμείου εκδόσεως γραμματίου παραλαβής ή αποδεικτικού πληρωμής διά την είσπραξιν των τελών.

7. Εις ας περιπτώσεις κατά τας ενεργουμένας πληρωμάς εις τα Δημόσια, Δημοτικά ή Κοινοτικά Ταμεία, ως και τα τοιαύτα νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, οφείλονται οιαδήποτε αναλογικά τέλη, ταύτα εισπράττονται δι αμέσου καταβολής.

8. Διατάξεις άλλων Νόμων, Β.Δ/των ή Υπουργικών αποφάσεων ορίζουσαι διάφορον του εν τω παρόντι άρθρω τρόπον καταβολής του τέλους χαρτοσήμου επί ειδικών περιπτώσεων διατηρούνται εν ισχύι (αντικ. του άρθρου 3 από το άρθρο 2 του Ν. 2246/52).

Αρθρο 4

1. Ο τε σφραγιστός χάρτης και το κινητόν επίσημα πωλούνται αποκλειστικώς υπό των ταμείων του κράτους αντί τιμής ίσης προς την επ αυτών γεγραμμένη αξίαν. (Διά Δ/τος καθορίζεται ο τρόπος της εισπράξεως του προσθέτου ποσοστού υπέρ του αναγκαστικού δανείου επί του πωλουμένου σφραγιστού χάρτου, ή κινητού επισήματος).

2. Η πώλησις του σφραγιστού χάρτου, του κινητού επισήματος και παντός άλλου ενσήμου δύναται ωσαύτως να ενεργήται παρά των κατά νόμον επιτετραμμένων την λιονικήν επί προμηθεία πώλησιν σφραγιστού χάρτου, κινητού επισήματος ή άλλου ενσήμου ιδιωτών ή δημοσίων υπαλλήλων και εντός των υπό του νόμου οριζομένων ορίων.

Αρθρο 5

1. Ο αριθμός των επί του σφραγιστού χάρτου εκτυπουμένων σφραγίδων, ο τρόπος της εκτυπώσεως ουτών, καθώς και ο χρωματισμός και το περιεχόμενον των σφραγίδων τούτων, καθορίζοναι διά Δ/των, δι ων δύναται να ορίζωνται ωρισμένου χρώματος σφραγίδες του σφραγιστού χάρτου διά την σύνταξιν ωρισμένης κατηγορίας εγγράφων.

2. Διά Δ/των ωσαύτως καθορίζονται τα εμβλήματα, τα διακριτικά σημεία, τα χρώματα και εν γένει το περιεχόμενον των κινητών επισημάτων.

Αρθρο 6

1. Ο σφραγιστός χάρτης έχει πλάτος μεν 0,203 του μέτρου, μήκος δε 0,300, φέρει καθ άπαν το εύρος της σελίδος κεχαραγμένος γραμμάς τριάκοντα κατά σελίδα και περιθώρια δύο, οριζόμενα διά καθέτου γραμμής και έχοντα πλάτος το μεν προς τα έσω 0, 010, το δε προς τα έξω 0, 025 του μέτρου (αντικ. της παρ. 1 του άρθρου 6 από το άρθρο 6 του Ν.Δ. 1033/42).

2. Δι ωρισμένα έγγραφα, καθοριζόμενα διά Β.Δ/τος και προς αποκλειστικήν διά ταύτα χρήσιν, ορίζεται ειδικός τύπος σφραγιστού χάρτου μέχρι και της κλάσεως των δραχ. 150.
Ο χάρτης ούτος αποτελείται εκ δύο σελίδων και έχει πλάτος 0,203 του μέτρου, κατά πάντα δε τα λοιπά χαρακτηριστικά τυγχάνει όμοιος προς τον γενικού τύπου σφραγιστόν χάρτην, διακρινόμενος τούτου, μόνον, δι άλλου χρώματος της σφραγίδος.
Εις ος περιπτώσεις, προκειμένου περί τοιούτων εγγράφων το τέλος χαρτοσήμου τυγχάνει ανώτερον των δραχ. 150, γίνεται χρήσις του σφραγιστού χάρτου του γενικού τύπου.

3. Μέχρις εκτυπώσεως του ειδικού τούτου τύπου σφραγιστού χάρτου, δύναται να τέμνηται εις μονόφυλλο ο ήδη εν χρήσει σφραγιστός χάρτης και να διατίθηται το φέρον την κυονήν σφραγίδα μονόφυλλον αυτού διά το περί ων πρόκειται ωρισμένα έγγραφο (αντικ. του άρθρου 6 από το άρθρο 1 του Α.Ν. 2435/1940).

Αρθρο 7

Προς διευκόλυνσιν της δημοσίας υπηρεσίας και των συναλλαγών επιτρέπεται κατ εξαίρεσιν του ανωτέρω άρθρου και κατόπιν αποφάσεως του υπουργού των Οικονομικών να εκτυπωθώσιν ειδικά ένσημα έντυπα διά συναλλαγματικάς, γραμμάτια εις διαταγήν, φορωτικά, τελωνειακά και άλλα έγγραφα.
Η χρήσις των ειδικών τούτων ενσήμων εντύπων είναι υποχρεωτική, αποκλεισμένης της εκδόσεως των εγγράφων τούτων επί μη ενσήμου εντύπου.

Αρθρο 8

1. Εγγραφα έχοντα αντικείμενον κινητήν ή ακίνητον περιουσίαν κειμένην εν Ελλάδι ή υποχρεώσεις εκτελεστέας εν αυτή, συνταχθέντα δε εν τη αλλοδαπή, αλλ ουχί ενώπιον ελληνικής αρχής επί πληρωμή του οικείου τέλους, υποβάλλονται εις τα κατά τον παρόντα νόμον τέλη υπό τας κατωτέρω διακρίσεις
α) Εάν μεν τα έγγραφα τούτα συνετάγησαν εν Ευρώπη, Τουρκία και Αιγύπτω, χαρτοσημαίνονται διά του απλού τέλους εντός προθεσμίας τριών ετών από της εκδόσεως αυτών, προσαγόμενο εις οιανδήποτε εν Ελλάδι Οικονομικόν Εφορον, άλλως υπόκεινται εις τας εν άρθρω 40 παρ. 3 ποινάς.
β) Εάν τα αυτά έγγραφα συνετάγησαν εν τη αλλοδαπή, πλην ουχί εν Ευρώπη, Τουρκία ή Αιγύπτω, υπόκεινται εις το απλούν κατά τον παρόντα νόμον τέλος και μόνον εφ όσον προσάγονται ενώπιον δικαστηρίων ή άλλης του Κράτους αρχής.

2. Παν άλλο έγγραφον, έχον αντικείμενον διάφορον του των εγγράφων της παρ. 1 του παρόντος άρθρου, συντασσόμενον εν τη αλλοδαπή υπόκειται εις το κατά το άρθρο 24 παρ. 6 του παρόντος νόμου τέλος, μόνον εάν προσαχθή ενώπιον των ελληνικών δικαστηρίων ή πάσης άλλης του κράτους αρχής.

3. Εις τας περιπτώσεις του εδαφίου β της ανωτέρω, παρ. 1 και της παρ. 2, το κινητόν επίσημα επικολλάται και διαγράφεται υπό του προσάγοντος το έγγραφον.

Αρθρο 9

1. Απαγορεύεται απολύτως η επιστροφή του αντιτίμου ή η ανταλλαγή φύλλων σφραγιστού χάρτου ή κινητών επισημάτων ή παντός άλλου ενσήμου, άπαξ πωληθέντων υπό του δημοσίου ταμείου, και αν έτι τούτο είναι όλως αμεταχείριστα.

2. Εξαιρετικώς, καθ ας περιπτώσεις αίρεται εκ της κυκλοφορίας ωρισμένος τύπος σφραγιστού χάρτου ή κινητού επισήματος ή άλλου ενσήμου, επιτρέπεται η ανταλλαγή του κατεχομένου σφραγιστού χάρτου ή κινητοτύ επισήματος ή άλλου ενσήμου, αιρομένου εκ της κυκλοφορίας, διά τοιούτου του εις κυκλοφορίαν τιθεμένου νέου τύπου. Διά Διατάγματος καθορίζεται εκάστοτε εφ άπαξ ανατρεπτική προθεσμία διά την προσαγωγήν προς ανταλλαγήν τούτων υπό των κατόχων.

3. Σφραγιστός χάρτης, χρησιμοποιηθείς άπαξ δι οιονδήποτε σκοπόν, δεν δύναται να χρησιμοποιηθή δι έτερον, απαγορευομένης της διπλής χρήσεως αυτού.

4. α. Τέλος χαρτοσήμου οπωσδήποτε καταβληθέν δεν επιστρέφεται.
β. Εξαιρετικώς, επιφυλασσομένων των διατάξεων περί παραγραφής, επιστρέφονται τα τέλη χαρτοσήμου τα καταβληθέντα δι αποδεικτικού πληρωμής του Δημοσίου Ταμείου, εφ όσον δεν εγένετο η υπό του νόμου προβλεπομένη χρήσις του εκδοθέντος αποδεικτικού πληρωμής ή εφ όσον αποδεδειγμένως το ποσόν του τέλους κατεβλήθη εν όλω ή εν μέρει αχρεωστήτως.
Ομοίως επιστρέφονται και τα καθ οιονδήποτε τρόπον καταβληθέντα τέλη χαρτοσήμου, εφ όσον εκδοθή απόφασις διοικητικού δικαστηρίου ή του Συμβουλίου της Επικρατείας, διατάσσουσα την επιστροφήν (αντικ. των μέσα σε εδαφίων α και β της παρ. 4 του άρθρου 9 από το άρθρο 72 του Ν. 1041/1980, ΦΕΚ Α 75).
γ) Εις ας περιπτώσεις επιστρέφονται υπό του Δημοσίου, ως αχρεωστήτως καταβληθέντες φόροι, δασμοί, τέλη ή δικαιώματα, ως και πάσης άλλης φύσεως έσοδα, συνεπιστρέφονται κατά την αυτήν διαδικασίαν επιστροφής και τα συγκαταβληθέντα και επί των επιστρεφομένων ποσών αναλογούντα οικεία τέλη χαρτοσήμου, ως αχρεωστήτως και ταύτα καταβληθέντα. Επί εξοφλήσεως των ως άνω επιστρεπτέων φόρων κλπ. διά συμψηφισμού προς ετέραν οφειλήν του δικαιούχου της επιστροφής, εξοφλούνται και τα επιστρεπτέα τέλη χαρτοσήμου διά συμψηφισμού προς τυχόν οφειλόμενα τοιαύτα διά την συμψηφιστικώς εξοφλουμένην οφειλήν. Εάν διά την συμψηφιστικώς εξοφλουμένη οφειλήν δεν οφείλονται τέλη χαρτοσήμου, τα επί του επιστρεπτέου ποσού αναλογούντα τοιαύτα συμψηφίζονται εις ίσον ποσόν της (κυρίας) οφειλής, άλλως επιστρέφονται (προσθ. του μέσα σε εδαφίου γ της παρ. 4 του άρθρου 9 από το άρθρο 1 του Β.Δ. 19/23-2-1949).

Αρθρα 10-11

(Ερρύθμιζον την λιανικήν πώλησιν χαρτοσήμου. Ηδη δυνάμει του άρθρου 5 του Ν. 187/1943, το θέμα ερρυθμίσθη διά της υπ αριθ. Ε 11150 της 5/6-11-1946 αποφάσεως Υπουργού Οικονομικών).

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β
ΤΕΛΗ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ ΕΝ ΓΕΝΕΙ

Ι. Αναλογικά τέλη χαρτοσήμου α) Αναλογικά τέλη επί αστικών εγγράφων

Αρθρο 12

1. Επί των συμβολαίων και των εγγράφων, των κατονομαζομένων εν τω επομένω άρθρω 13, το τέλος ορίζεται εις 3% της εν αυτοίς διαλαμβανομένης αξίας εις δραχμάς (αντικ. της παρ. 1 του άρθρου 12 από το άρθρο 1 του Β.Δ. της 6/7-6-1951).

Αρθρο 13

Εις το κατά την παρ. 1 του προηγουμένου άρθρου 12 τέλος υπόκεινται (αντικ. της μέσα σε φράσης από την παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν. 2246/1952).
1. α) Πάσα σύμβασις, οιουδήποτε αντικειμένου, συναπτομένη είτε απ ευθείας είτε διά δημοσίου συναγωνισμού ή πάσα εξόφλησις συμβάσεως ή σχετική προς την σύμβασιν απόδειξις, εφ όσον καταρτίζονται εγγράφως και δη είτε διά δημοσίου, είτε δι ιδιωτικού καθ οιονδήποτε τύπον συντεταγμένου εγγράφου.

Εξαιρούνται
Α. Αι εξοφλητικαί αποδείξεις των μισθών και άλλων αποδοχών των ιδιωτικών υπαλλήλων εν γένει, των δημοτικών, κοινοτικών, εκκλησιαστικών και άλλων υπαλλήλων νομικών προσώπων και ιδρυμάτων, αίτινες μόνον εφ όσον πρόκειται περί ποσού μη υπερβαίνοντος τας δραχμάς τέσσαρος χιλιάδας μηνιαίως υπόκεινται εις το ήμισυ του τέλους της κλίμακος του ανωτέρω άρθρου 12, επί ποσού όμως υπερβαίνοντος τας δρχ. 4.000 μηνιαίως καταβάλλεται ολόκληρον το τέλος του άρθρου 12 και επί ολοκλήρου του ποσού.

Β. Αι συμβάσεις, εξοφλήσεις και αποδείξεις, αίτινες κατά τας ρητάς διατάξεις του παρόντος νόμου υπόκεινται εις ελαφρότερον τέλος χαρτοσήμου.
β) Εφ όσον σύμβασις κατηρτίσθη εγγράφως και υπεβλήθη εξυπαρχής εις το τέλος χαρτοσήμου, πάσα εξόφλησις ή σχετική προς την σύμβασιν απόδειξις υπόκεινται εις πάγιον τέλος δραχ. 5.000 εκτός αν η απόδειξις αύτη αφορά την καταβολήν τόκων ή άλλων ωφελειών, δι ά δεν κατεβλήθη προηγουμένως το νόμιμον τέλος οπότε η απόδειξις αύτη υπόκειται εις το τέλος της κλίμακος του άρθρου 12 ή του άρθρου 14 αναλόγως προς την φύσιν της κυρίας συμβάσεως. Καθ άς περιπτώσεις το πάγιον τούτο τέλος τυγχάνει ανώτερον του αναλογικού τέλους του αντιστοιχούντος εις το ποσόν, δι ό η απόδειξις ή εξόφλησις, καταβάλλεται το αναλογικόν τέλος χαρτοσήμου. Εφ όσον η σύμβασις δεν συνήφθη εγγράφως υπόκειται εις το αναλογικόν τέλος ή εγγράφως καταρτιζομένη εξόφλησις αυτής ή η σχετική προς την σύμβασιν έγγραφος απόδειξις.

γ) Εφ οιοσδήποτε σχέσεως, εκ της οποίας απορρέει απαίτησις δι ήν δεν κατεβλήθη το κατά το άρθρο 12 τέλος, εάν εκδοθή απόφασις εκτελεστή επιδικάζουσα οιονδήποτε ποσόν, το τέλος τούτο καταάλλεται υποχρεωτικώς προ της εκδόσεως του εκτελεστού απογράφου και υπολογίζεται επί του διά της αποφάσεως και υπολογίζεται επί του διά της αποφάσεως επιδικασθέντος κεφαλαίου και των τόκων αυτού μέχρι της ημέρας της εκδόσεως του απογράφου, γιγνομένης ειδικής περί της καταβολής ταύτης μνείας παρά πόδας του εκτελεστού απογράφου υπό της εκδιδούσης υπό αρχής.
Διά το ποσόν των από της εκδόσεως του απογράφου μέχρι της εξοφλήσεως τόκων, το τέλος καταβάλλεται κατά την εξόφλησιν της περί ης η απόφασις απαιτήσεως ή, εν περιπτώσει εκτελέσεως διά πλειστηριασμού, κατά την εξόφλησιν του εκπλειστηριασματος. Εάν διά την τοιαύτην εξόφλησιν υπαχθείσαν εις το τέλος κατά τ ανωτέρω, ενεργηθή πληρωμή διά γραμματίου του δημοσίου ταμείου ή του ταμείου παρακαταθηκών, η σχετική απόδειξις, υπόκειται εις πάγιον τέλος δρχ. 5.000. Οταν ηττηθείς διάδικος είναι το Δημόσιον ή το ταμείον του εθνικού στόλου ή το εκκλησιαστικόν ταμείον, το καταβαλλόμενον υπό του νικήσαντος αντιδίκου του, προς λήψιν απογράφου τέλος, βαρύνει αυτόν (τον καταβαλόντα) και δεν είναι αποδοτέον μετά της λοιπής δικαστικής δαπάνης (προσθ. του μέσα σε εδαφίου του εδαφίου γ της παρ. 1 του άρθρου 13 από το άρθρο 29 του Α.Ν. 553). δ). Επί ενοικιάσεων δημοσίων, δημοτικών ή κοινοτικών προσόδων ή δικαιωμάτων ή πραγμάτων εν γένει και επί των διά διαγωνισμού ή καθ οιονδήποτε άλλον τρόπον ενεργουμένων παντός είδους παραχωρήσεων υπό του Δημοσίων, των Δήμων ή Κοινοτήτων ή άλλων νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, ως και επί πάσης άλλης συμβάσεως οιουδήποτε αντικειμένου μεταξύ τινος των ουτών προσώπων εξ ενός και οιουδήποτε τρίτου εξ ετέρου εις το αναλογικόν τέλος του άρθρου 12 υπόκειται η μετά την κατακύρωσιν καταρτιζομένη σύμβασις.
Εις όσας περιπτώσεις δεν συνάπτεται ιδιαιτέρα έγγραφος σύμβασις ουδέν εκ της κατακυρώσεως δικαίωμα αποκτά ο υπέρ ου ούτη προ της καταβολής του αναλογούντος τέλους. Τ ανωτέρω δεν εφαρμόζονται επί των περιπτώσεων περί ων προβλέπουσι η παρ. 2 του παρόντος και τα άρθρα 15β, 15γ, 15δ, 15ε και 16 του παρόντος νόμου (αντικ. του εδαφίου δ της παρ. 1 του άρθρου 13 από την παρ. 2 του άρθρου 3 του Ν. 2246/1952).

ε) Εφ όσον σχετικώς προς οιονδήποτε κυρίαν σύμβασιν, συνάπτονται παρεπόμενα σύμφωνα, αναφερόμενα εις την παροχήν υποθήκης, ενεχύρου, εγγυήσεως πάσης φύσεως, ως και πάσης άλλης ασφαλείας ή ποινικών ρητρών, εάν μεν υπεβλήθη εις το κατά την κλίμακα του άρθρου 12 τέλος η κυρία σύμβασις, το δε παρεπόμενον συμφωνείται διά του εγγράφου, εις ουδέν υπόκειται τούτο τέλος. Εάν το παρεπόμενον τούτο σύμφωνον συμφωνήται διά χωριστού εγγράφου, εφ όσον μεν η κυρία σύμβασις υπεβλήθη εις το τέλος της κλίμακος του άρθρου 12, το παρεπόμενον σύμφωνον υπόκειται εις πάγιον τέλος δραχμών 10.000, εν εναντία δε περιπτώσει εις το αναλογικόν τέλος της κλίμακος του άρθρου 12 υπολογιζόμενον επί του ποσού του αντιστοιχούντος εις την αξίαν της μη υποβληθείσης εις το αναλογικόν τέλος κυρίας συμβάσεως αδιαφόρως αν το εν τω παρεπομένω συμφώνω ποσόν είναι έλασσον ή μείζον της αξίας της μη υποβληθείσης εις το αναλογικόν τέλος κυρίας συμβάσεως. Παν όμως ποσόν καταβαλλόμενον, συνεπεία προσθέτου συμφώνου, πέρα του υποβληθέντος εις αναλογικόν τέλος ποσού της κυρίας συμβάσεως, υπόκειται κατά την καταβολήν του εις το κατά το άρθρο 12 τέλη. Προκειμένης θεωρήσεως υπό Συμβολαιογράφου ιδιωτικού εγγράφου συστάσεως ενεχύρου, όπως τούτο κτήσηται βεβαίων χρονολογίαν, κατά τας διατάξεις των άρθρων 1211 και 1247 του Αστικού Κώδικος, η θεώρησις αύτη υπόκειται εις το κατά τ ανωτέρω προσήκον αναλογικόν τέλος, εκτός αν προκύπτη ότι το έγγραφον τούτο ή η κυρία σύμβασις υπήχθησον εις το εν λόγω τέλος, οπότε η θεώρησις υποβάλλεται εις το προσήκον αυτή πάγιον τέλος (προσθ. της μέσα σε παραγράφου του εδαφίου ε του άρθρου 13 από την παρ. 3 του άρθρου 3 του Ν. 2246/1952).

στ) Εφ όσον κατά τας διατάξεις του άρθρου 51 παρ. 1 του Ν.Δ. της 17 Ιουλ. 1923 περί ειδικών διατάξεων επί ανωνύμων εταιριών χορηγείται υποθήκη, εις το κατά τον παρόντα νόμον αναλογικόν τέλος, υπόκειται επί μεν των δανείων απλών ή χρεωλυτικών η πράξις λήψεως των χρημάτων, επί δε των δανείων επί ανοικτώ λογαριασμώ η πράξις δι ής βεβαιούται ότι εξεπληρώθησαν οι όροι του προσυμφώνου και ότι ο οφειλέτης δικαιούται να κάμη χρήσιν της πιστώσεως. Η πράξις αύτη συντάσσεται υποχρεωτικώς προ της ενάρξεως της κινήσεως της πιστώσεως.

ζ) Πάσα σύμβασις, δι ής δίδεται υπόσχεσις περί μελλούσης καταρτίσεως οριστικής συμβάσεως (προσύμφωνον), υπόκειται εις πάγιον τέλος δραχ. 10.000, εάν όμως κατά την συνομολόγησιν τοιούτων προσυμφώνων λαμβάνη χώραν οιοδήποτε καταβολή, ιδία λόγω αρραβώνος διά το ποσόν της τοιαύτης καταβολής καταβάλλεται προσθέτως αναλογικόν τέλος εκπιπτόμενον κατά την συνομολόγησιν της οριστικής συμβάσεως κατά τα διά Δ/τος καθορισθησόμενα.

2 α. Το τέλος χαρτοσήμου οριζόμενον εις 3% επιβάλλεται επί του ολικού ποσού των κτωμένων μισθωμάτων εξ εκμισθώσεως οικοδομών άνευ εκπτώσεως τινος.
Ως οικοδομαί νοούνται αι κατά την έννοιαν του άρθρ.9 του Κώδικος φορολογίας καθαρών προσόδων τοιούται.
β. Επί μισθωμάτων εξ οικοδομων οι οποίοι απαλλάσσονται εξ ολοκλήρου του φόρου Α κατηγορίας συμφώνως προς την περίπτωση δ της παρ. 4 του άρθρου 9 του Κώδικος φορολογίας καθαρών προσόδων, δεν οφείλεται το κατά το προηγούμενον εδάφιον τέλος.
γ. Το τέλος της παρούσης παραγράφου συμβεβαιούται και συνεισπράττεται μετά του φόρου του αναλογούντος εις το εξ οικοδομών εισόδημα του φορολογουμένου επί τη βάσει της διά τον φόρον τούτον ακολουθουμένης διαδικασίας, μη εφαρμοζομένων εφεξής, ως προς το τέλος τούτο, των περί προκαταβολής διατάξεων των Ν.Δ. 3323/55 και 3843/58.
Επί υπερημέρου καταβολής των τελών χαρτοσήμου, λόγω εκπροθέσμου ή ανακριβούς δηλώσεως ή παραλείψεως δηλώσεως φόρου εισοδήματος μεθ ού συμβεβαιούνται και τα τέλη ταύτα, επιβάλλεται πρόστιμον εις ποσοστόν επί του οφειλομένου τέλους ίσον προς το ποσοστόν του προσθέτου φόρου, το οριζόμενον εκάστοτε εν τη φορολογία του εισοδήματος (αντικ. του εδαφίου γ της παρ. 2 του άρθρου 13 από την παρ. 4 του άρθρου 13 του Ν.Δ. 4444/1964).
δ. Επί οικοδομών απαλλασσομένων του φόρου Α Κατηγορίας λόγω εκπτώσεως βαρών ή εκ διατάξεως Νόμου, ο κτώμενος το μίσθωμα υποχρεούται εντός των προθεσμιών δηλώσεως και καταβολής του φόρου Α Κατηγορίας του Κώδικος φορολογίας καθαρών προσόδων να επιδώση αρχική ή κατά περίπτωσιν τροποποιητικήν δήλωσιν μόνον διά το τέλος της παρούσης παραγράφου και να καταβάλη τούτο.
ε. Υπόχρεως προς δήλωσιν και καταβολήν του τέλους χαρτοσήμου εις τας περιπτώσεις της παρούσης παραγράφου είναι ο διά τον φόρον Α Κατηγορίας του Κώδικος φορολογίας καθαρών προσόδων υπόχρεως ή εκείνος όστις θα υπεχρεούτο εις δήλωσιν και καταβολήν του φόρου Α Κατηγορίας, εάν δεν υπήρχεν η λόγω βαρών απαλλαγή εκ του φόρου ή η απαλλαγή εξ άλλης τινός διατάξεως Νόμου.
στ. Αι συμβάσεις μισθώσεως οικοδομών και αι αποδείξεις εξοφλήσεως μισθωμάτων εξ οικοδομών συντάσσονται πάντοτε ατελώς.
ζ. Το κατά την παρούσαν παράγραφον τέλος βαρύνει εξ ολοκλήρου τον μισθωτήν, οσάκις ούτος προστατεύεται εκ των διατάξεων περί ενοικιοστασίου. Εάν ο μισθωτής δεν προστατεύεται εκ του ενοικιοστασίου ή επί τη βάσει του ενοικιοστασίου καταβάλλει μίσθωμα συνιστάμενον εις ποσοστόν επί των εισπράξεων της επιχειρήσεως του, το τέλος χαρτοσήμου βαρύνει εξ ημισείας τον μισθωτήν και τον εκμισθωτήν.
Το τέλος των περιπτώσεων τούτων καταβάλλεται εις τον εκμισθωτήν υπό του μισθωτού ομού μετά του μισθώματος. Εάν μισθωτής τυγχάνη το Δημόσιον, Δήμος ή Κοινότης ή άλλο απαλλασσόμενον των εν λόγω τελών χαρτοσήμου πρόσωπον και ούτος προστατεύεται εκ των διατάξεων του ενοικιοστασίου, ο εκμισθωτής ουδέν τέλος καταβάλλει, μη εφαρμοζομένων εν προκειμένω των διατάξεων του άρθρου 37 του παρόντος. Εάν τις των εν λόγω μισθωτών (Δημόσιον κλπ.) δεν προστατεύεται εκ των διατάξεων περί ενοικιοστασίου ή επί τη βάσει του ενοικιοστασίου καταβάλλη μίσθωμα συνιστάμενον εις ποσοστόν επί των εισπράξεων της επιχειρήσεως του, το τέλος βαρύνει εξ ολοκλήρου τον εκμισθωτήν (αντικ. του μέσα σε εδαφίου της περίπτωσης ζ της παρ. 2 του άρθρου 13 από τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 11 του Ν.Δ. 2561/53).
η. Εάν εκμισθωτής τυγχάνη το Δημόσιον, Δήμος ή Κοινότης ή άλλο απαλλασσόμενον των εν λόγω τελών χαρτοσήμου πρόσωπον, το τέλος βαρύνει εξ ολοκλήρου τον μισθωτήν και καταβάλλεται, καθ ην μεν περίπτωσιν εκμισθωτής τυγχάνει το Δημόσιον, κατά την κατάρτισιν της μισθωτικής συμβάσεως ή, επί αγράφου ή νομίμου παρατάσεως του χρόνου της συμβατικής μισθώσεως ή επί μισθωτικής συμβάσεως απροσδιορίστου ποσού, κατά την εκάστοτε καταβολήν εις το Δημόσιον Ταμείον των μισθωμάτων, εις πάσαν δε άλλην περίπτωσιν κατά τ ανωτέρω οριζόμενα (αντικ. της περίπτωσης η της παρ. 2 του άρθρου 13 από τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 11 του Ν.Δ. 2561/1953).
θ. Αι διατάξεις της παρούσης παραγράφου εφαρμόζονται αναλόγως και επί εισοδημάτων εκ εκμισθώσεως γαιών (αντικ. της περίπτωσης θ από το άρθρο 73 του Ν. 1041/1980, ΦΕΚ Α 75).

3 (2). Πάσα άλλη απόδειξις διδομένη παρ οιουδήποτε και δι οιανδήποτε αιτίαν, εφ όσον δεν ανάγεται εις σύμβασιν υποβληθείσαν κατά την κατάρτισιν εις αναλογικόν τέλος, αλλ απορρέει εξ οιοσδήποτε άλλης σχέσεως μη υποβληθείσης οπωσδήποτε προηγουμένως εις το αναλογικόν τέλος. Εξαιρούνται οι αποδείξεις, αίτινες κατά τας διατάξεις του παρόντος νόμουυ υπόκεινται εις ειδικόν τέλος ελαφρότερον.

4. Πάσαι εις τα δημόσια, δημοτικά ή κοινοτικά ταμεία ή τα ταμεία νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου ή εις πάντας εν γένει τους κατ εντολήν και διά λογαριασμόν αυτών ενεργούντας χρηματικάς δοσοληψίας διδόμεναι εφλητικαί αποδείξεις, εκτός αν διά το εξοφλούμενον ποσόν προκατεβλήθη το κατά το άρθρο 12 αναλογικόν τέλος, οπότε οι αποδείξεις ούτοι υπόκεινται εις το πάγιον τέλος της παρ. 1 του παρόντος άρθρου. Αι διατάξεις της παρούσης παραγράφου δεν εφαρμόζονται επί των περιπτώσεων, περί ων άλλως ορίζεται εν τω παρόντι (αντικ. της παρ. 4 του άρθρου 13 από την παρ. 5 του άρθρου 3 του Ν. 2246/1952).

5 (4). Αι διδόμενοι εις ασφαλιστικάς εταιρίας αποδείξεις πληρωμής αποζημιώσεων διασφαλίσεις πάσης φύσεως. Εξαιρετικώς αι αποδείξεις καταβολής αποζημιώσεων διά συναπτομένας εν Ελλάδι ή μέσω των εν Ελλάδι νομίμων εκπροσώπων των μεσιτών του αγγλικού Λλουδ, ασφαλίσεως
α) Φορτίων μεταφερομένων διά θαλάσσης, υπόκεινται εις τέλος 1%.
β) Πλοίων, αεροσκαφών, ως και των πληρωμάτων αυτών υπόκεινται εις τέλος δραχ. 5 (προσθ. του μέσα σε εδαφίου της παρ. 5 (4) του άρθρου 13 από το άρθρο 2 του Ν.Δ. 4094/1960, αντικαταστάθηκε την παρ. 1 του άρθρου 6 του Ν.Δ. 4419/1964).
Β) Αναλογικά τέλη επί εμπορικών εγγράφων

Αρθρο 14

Επί των εμπορικών και λοιπών εγγράφων και πράξεων, των κατονομαζομένων εν τω επομένω άρθρω 15, το τέλος ορίζεται εις (1%) 2% (από το άρθρο 20 του Ν. 12/75 το τέλος του άρθρου 14 αυξήθηκε σε 2%) της εν αυτοίς διαλαμβανομένης αξίας εις δραχμάς.

Αρθρο 15

Εις το κατά την παρ. 1 του προηγουμένου άρθρου 14 τέλος υπόκεινται (αντικ. της μέσα σε φράσης του άρθρου 15 από την παρ. 1 του άρθρου 4 του Ν. 2246/1952).

1 α. Πάσα σύμβασις οιουδήποτε αντικειμένου συναπτομένη, είτε απ ευθείας, είτε διά δημοσίου συναγωνισμού μεταξύ εμπόρων, μεταξύ εμπόρου και εμπορικής εταιρίας πάσης φύσεως, μεταξύ εμπορικών εταιριών πάσης φύσεως, αφορώσα αποκλειστικώς εις την ασκουμένην υπ αυτών εμπορίαν και μεταξύ τρίτου εν γένει και ανωνύμου εταιρίας ή πάσα εξόφλησις συμβάσεως ή σχετική προς την σύμβασιν απόδειξις, εφ όσον καταρτίζονται εγγράφως και δη είτε διά δημοσίου είτε δι ιδιωτικού καθ οιονδήποτε τύπον συντεταγμένου εγγράφου (αντικ. της παρ. 1α του άρθρου 15 από το άρθρο 2 του Ν.Δ. 1033/42).

Εξαιρούνται
Α. Αι συμβάσεις, εξοφλήσεις και αποδείξεις, αίτινες κατά ρητάς διατάξεις του παρόντος νόμου υπόκεινται εις έλεσσον τέλος χαρτοσήμου
Β. Αι κατά το Ν.Δ. της 17 Ιουλ. 1923, περί ειδικών διατάξεως επί ανωνύμων εταιριών, καθ οιονδήποτε τύπον συμβάσεις ενεγγύου πιστώσεως ή προκαταβολής επί φορτωτικών, αίτινες υπόκεινται εις το ήμισυ του αναλογικού τέλους της κλίμακος του άρθρου 14, πλην των συμβάσεων ενεγγύου πιστώσεως ή προκαταβολής επί φορτωτικών των αφορωσών σιτηρά, καπνά ή σταφίδας, αίτινες υπόκεινται εις τα εν τέταρτον του αναλογικού τέλους της κλίμακος του άρθρου 14.
Γ. (Τα προικοσύμφωνα, αι συμβάσεις δωρεάς), αι συμβάσεις αι έχουσαι αντικείμενον σύστασιν, μετάθεσιν, αλλοίωσιν πραγματικών δικαιωμάτων επί ακινήτων κτημάτων, ή μεταβολήν της νομής αυτών, (ως και οι συμβάσεις μισθώσεως ακινήτων κτημάτων), άτινα υπόκεινται πάντοτε εις το τέλος της κλίμακος του άρθρου 12 (αντικ. της περίπτωσης γ της παρ. 1 του άρθρου 15 από το άρθρο 2 του Ν.Δ. 1033/1942).
Δ. Πάσαι αι συμβάσεις αι εις υποθήκας αφορώσαι υποκείμεναι εις τέλη συμφώνως προς τας διακρίσεις.
Ε. Τα δάνεια απλά ή χρεωλυτικά ή επ ανοικτώ λογαριασμώ, τα χορηγούμενα υπό ανωνύμων τραπεζιτικών εταιριών κτηματικής πίστεως, άτινα υπόκεινται πάντοτε και εις τας περιπτώσεις έτι του κατωτέρου εδάφιο ε εις το αναλογικόν τέλος του άρθρου 12, εφαρμοζομένης επ αυτών της παρ. 1, εδάφιο ε του άρθρου 13) (η περίπτωσις ε της παρ. 1 του άρθρου 15 καταργήθηκε από το άρθρο 2 του Α.Ν. 118/1967.
Ζ. Αι συναλλαγαί, περί ων προβλέπουσι τα άρθρα 15β, 15γ, 15ε και 16 του παρόντος (προσθ. της περίπτ. ζ της παρ. 1 του άρθρου 15 από την παρ. 2 του άρθρου 5 του Ν. 5164/31, καταργήθηκε από την παρ. 3 του άρθρου 2 του Β.Δ. 18/18-7-50).
Η. Τα έγγραφα και πράξεις και μόνον ως προς την διανομήν, μεταξύ ημεδαπών καλλιτεχνικών γραφείων και αλλοδαπών ή ημεδαπών καλλιτεχνικών γραφείων και αλλοδαπών ή ημεδαπών καλλιτεχνικών συγκροτημάτων, του προκύπτοντος, εξ οργανώσεως διαφόρων θεαμάτων εν Ελλάδι, εσόδου εφ ων το τέλος χαρτοσήμου παραμένει εις εν επί τοις εκατό (1%) (Αρθρο 20 Ν. 12/1975)

β) Αι διατάξεις του άρθρου 13 παρ. 1 έχουσιν ανάλογον εφαρμογήν και διά τας περιπτώσεις των εν τω παρόντι άρθρω αναφερομένων συμβάσεων και σχέσεων.

γ) Εφόσον σχετικώς προς οιανδήποτε κυρίαν σύμβασιν, υποκειμένην εις τα αναλογικά τέλη του παρόντος άρθρου συνάπτωνται παρεπόμενα σύμφωνα, αναφερόμενα εις την παροχήν ενεχύρου, εγγυήσεως πάσης φύσεως, ως και πάσης άλλης ασφαλείας ή ποινικών ρητρών, εάν μεν υπεβλήθη εις το προσήκον αναλογικόν τέλος, η κυρία σύμβασις, το δε παρεπόμενον σύμφωνον συμφωνείται διά του αυτού εγγράφου, εις ουδέν υπόκειται τούτο τέλος εάν το παρεπόμενον σύμφωνον συμφωνήται διά χωριστού εγγράφου, εφ όσον μεν η κυρία σύμβασις υπεβλήθη εις το προσήκον αναλογικόν τέλος, το παρεπόμενον σύμφωνον υπόκειται εις πάγιον τέλος δραχ. (10) 20 εν εναντία δε περιπτώσει εις το κατά την φύσιν της κυρίας συμβάσεως προσήκον αναλογικόν τέλος του παρόντος άρθρου υπολογιζόμενον επί του ποσού του αντιστοιχούντος εις την αξίαν της μη υποβληθείσης εις το προσήκον αναλογικόν τέλος της κυρίας συμβάσεως, αδιαφόρως αν το εν τω παρεπομένω συμφώνω ποσόν είναι έλασσον ή μείζον της αξίας της μη φορολογηθείσης κυρίας συμβάσεως. Παν όμως ποσόν καταβαλλόμενον συνεπεία προσθέτου συμφώνου πέρα του υποβληθέντος εις το προσήκον αναλογικόν τέλος ποσού της κυρίας συμβσαεως υπόκειται κατά την καταβολήν του εις το κατά το παρόν άρθρον αναλογικόν τέλος. Προκειμένης θεωρήσεως υπό Συμβολαιογράφου ιδιωτικού εγγράφου συστάσεως ενεχύρου, όπως τούτο κτήσηται βεβαίαν χρονολογίαν, κατά τας διατάξεις των άρθρων 1211 και 1247 του Αστικού Κώδικος, η θεώρησις αύτη υπόκειται εις το κατά τ ανωτέρω προσήκον αναλογικόν τέλος, εκτός αν προκύπτη ότι το έγγραφον τούτο ή η κυρία σύμβασισς υπήχθησαν εις το εν λόγω τέλος, οπότε η θεώρησις υποβάλλεται εις το προσήκον αυτή πάγιον τέλος (προσθ. του μέσα σε εδαφίου της παρ. 1γ από την παρ. 3 του άρθρου 4 του Ν. 2246/1952).

δ) Εφ όσον το παρεπόμενον σύμφωνον αφορά ασφάλειαν δι υποθήκης εάν μεν τούτο συμφωνήται διά του αυτού μετά της κυρίας συμβάσεως εγγράφου, τούτο μεν εις ουδέν υπόκειται τέλος, η κυρία όμως σύμβασις υπόκειται εις το αναλογικόν τέλος του άρθρου 12, εάν δε το παρεπόμενον σύμφωνον της υποθήκης γίνεται διά χωριστού εγγράφου, το σύμφωνον τούτο υπόκειται εις το τέλος ίσον προς την διαφοράν μεταξύ του τέλους του άρθρου 12 και εκείνου, εις ο κατά τον νόμον υπεβλήθη η κυρία σύμβασις, εις ην αφορά το παρεπόμενον σύμφωνον της παροχής υποθήκης.

ε) Εξαιρετικώς υπόκειται εις αναλογικόν τέλος του άρθρου 14 πάσα δι υποθήκης ησφαλισμένη σύμβσις δανείου απλού ή χρεωλυτικού ή πιστώσεως εις ανοικτόν λογαριασμόν (αποκλειομένων των δι υποθήκης ασφαλιζομένων απαιτήσεων των στηριζομένων επί γραμματίων εις διαταγήν ή συναλλαγματικών, εφ ων εφαρμόζεται πάντοτε η αμέσως ανωτέρω υπό στοιχείον δ διάταξις) ως και πάσα σύμβασις δι ης χορηγείται υποθήκη προς εξασφάλισιν προγενεστέρας ή μελλούσης απαιτήσεως εκ των άνω δανείων ή πιστώσεων εφ όσον τα δάνεια ή αι πιστώσεις χορηγούνται είτε παρ ανωνύμων τραπεζικών εταιριών προς εμπόρους ή εμπορικάς εταιρίας οιασδήποτε φύσεως είτε παρ οιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου προς ανωνύμους βιομηχανικάς εταιρίας. Εις τας περιπτώσεις τούτας, όταν διά του χωριστού εγγράφου χορηγήται υποθήκη προς εξασφάλισιν προγενεστέρας εκ δανείου ή πιστώσεως οφειλής, η σύμβασις αύτη υπόκειται εις πάγιον τέλος δραχ. (10) 20, εφ όσον ή κυρία σύμβασις υπήχθη τουλάχιστον εις αναλογικόν τέλος του άρθρου 14 (Τα πάγια τέλη τίθενται ως διπλασιάσθησαν από το άρθρο 25 του Ν. 12/1975).

2. Τα καταστατικά των εν Ελλάδι παντός είδους εμπορικών εταιριών και πάσα πράξις σχετική προς την αύξησιν του κεφαλαίου αυτών. Απλαί τροποποιήσεις των καταστατικών, μη συνεπαγόμεναι αύξησιν κεφαλαίου ή η αφορώσαι παράτασιν του χρόνου της διαρκείας της εταιρίας υπόκεινται εις πάγιαον τέλος δραχ. 10.(000). Το κατά τ ανωτέρω οφειλόμενον τέλος επί των καταστατικών δεν δύναται εν πάση περιπτώσει να είναι κατώτερον των 1.000 δραχμών (προσθ. του μέσα σε εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 15 από το άρθρο 74 του Ν. 1041/1980, ΦΕΚ Α 75).
Εξαιρετικώς τα καταστατικά των παντός είδους ναυτιλιακών εταιριών, περιλαμβανομένης και της συμπλοιοκτησίας,των συνιστωμένων επί τω σκοπών της εκμεταλλεύσεως είτε των εις Ελληνας πλοιοκτήτας ανηκόντων ή υπό ναυπήγησιν ευρισκομένων και εις τας εταιρείας ταύτας εισφερομένων, είτε υπό των εταιρειών τούτων αποκτηθησομένων πλοίων εν γένει ή μεριδίων αυτών, απαλλάσσονται διά το σύνολον των κεφαλαίων αυτών, εφ όσον τούτο καλύπτεται κατά τα 4/5 αυτού διά της αξίας των εισφερομένων κατά τ ανωτέρω πλοίων κλπ. και θα εξακολουθή καλυπτόμενον κατά το αυτό ποσοστόν, καθ όλην την διάρκειαν της εταιρείας, του κατά τ ανωτέρω τέλους ή του αντιστοίχου τοιούτου κατά την Προξενικήν Νομοθεσίαν, ως και παντός υπέρ οιουδήποτε τρίτου τέλους, εισφοράς, κρατήσεως ή δικαιώματος επί τη συντάξει ή δημοσιεύσει των καταστατικών τούτων, εξαιρέσει μόνον των δικαιωμάτων των συμβολαιογράφων. Αι κατά τ ανωτέρω απαλλαγαί παρέχονται υπό την προυπόθσιν ότι τα εισφερόμενα εις τας εταιρείας πλοία φέρουσιν ή θα τεθώσιν υπό Ελληνικήν σημαίαν εντός τριμήνου από της υπογραφής του καταστατικού της εταιρείας, ή προκειμένου περί κτήσεως πλοίων υπό της εταιρείας, εντός μηνός από της κτήσεως αυτών. Εν τη τελευταία ταύτη περιπτώσει η κτήσις του πλοίου δέον να πραγματοποιηθή εντός 6 μηνών από της συστάσεως της εταιρείας, προκειμένου δε περί ναυπηγήσεως τοιούτου δέον εντός της αυτής προθεσμίας των 6 μηνών να υπογραφή το σύμφωνον της ναυπηγήσεως. Της αυτής απαλλαγής και υπό τας αυτάς ως άνω προυποθέσεις απολαύουσι και οι πράξεις αυξήσεως του κεφαλαίου των εταιρειών τούτων. Τ ανωτέρω εφαρμόζονται αναλόγως και επί συγχωνεύσεως ναυτιλιακών εταιρειών διά συστάσεως νέας.
Επίσης εφαρμόζονται αναλόγως και επί συγχωνεύσεως εις άλλην ή εξαγοράς υπό άλλης μιάς ή πλειόνων εταιρειών ως και επί αυξήσεως του κεφαλαίου μετά ή άνευ προσλήψεως συνεταίρου υπό οιασδήποτε άλλης συνεστημένης ναυτιλιακής εταιρείας, της προυποθέσεως επενδύσεως του κεφαλαίου εις πλοία κατά τα 4/5 αυτών αφορώσης εις την συγχωνευομένην ή εξαγοραζομένην εταιρείαν ή εις το ποσόν της αυξήσεως του κεφαλαίου.
Αι πράξεις παρατάσεως του χρόνου της διαρκείας των εταιρειών υπόκεινται εις τέλος 0.5% επί του κεφαλαίου αυτών. Εις το αυτό τέλος υπόκεινται και αι πράξεις παρατάσεως του χρόνου της διαρκείας εμπορικών ομορρύθμων και ετερορρύθμων εταιρειών, ων η κατά το καταστατικόν αυτών διάρκεια έχει λήξει κατά την έναρξιν της ισχύος του παρόντος, υπό τον όρον ότι καθ όλον το διάστημα από της λήξεως του χρόνου της διαρκείας αυτών και μέχρι της κατά την παρούσαν διάταξιν σημάνσεως της πράξεως παρατάσεως του χρόνου της διαρκείας αυτών, είτε υφισταμένης χωρίς να έχη προσηκόντως σημανθή είτε ήδη συνταχθησομένης, αι εταιρείαι αύται εξηκολούθησαν πράγματι και αποδεδειγμένως εργαζόμεναι, άνευ μεταβολής εις τα κατά το καταστατικόν αυτών πρόσωπα των συναιτέρων. Δεν θεωρείται ότι επήλθε μεταβολή εις τα πρόσωπα των συνεταίρων επί συνεχίσεως της εταιρικής συνεργασίας, κατά διάταξιν του καταστατικού, μετά των κληρονόμων αποβιώσαντος συνεταίρου. Η κατά τανωτέρω σήμανσις επιτρέπεται όπως πραγματοποιηθή μέχρι τέλους του οικον. έτους 1952-53. Διά την τοιαύτην σήμανσιν δεν επιβάλλεται οιονδήποτε πρόστιμον (αντικ. της παρ. 2 του άρθρου 15 από την παρ. 4 του άρθρου 4 του Ν. 2246/52).
Δυνάμει της παρ. 4 του άρθρου 11 του Α.Ν. 148/1967 απαλλάσσονται των τελών χαρτοσήμου αι δι οιονδήποτε λόγον τροποποιήσεις των καταστατικών των ανωνύμων εταιρειών.

3. Αι πράξεις ανωνύμων εταιρειών περί εκδόσεως δανείων δι ομολογιών εάν όμως αι ομολογίαι ασφαλίζωνται δι υποθήκης, το περί υποθήκης σύμφωνον υπόκειται εις πάγιον τέλος δραχ. (10) 20.

4. Οι οριστικοί τίτλοι οιουδήποτε είδους μετοχών των ημεδαπών ανωνύμων εταιρειών, ως και των ημεδαπών κατά μετοχάς ετερορρύθμων εταιρειών, οι τίτλοι παντός είδους ομολογιών και τα εν Ελλάδι κυκλοφορούντα παντός είδους ξένα χρεώγραφα. Οι ιδρυτικοί τίτλοι υπόκεινται εις πάγιον τέλος (10) 20, δραχμών.
Δεν οφείλεται οιονδήποτε τέλος εν περιπτώσεις αντικαταστάσεως των ως άνω τίτλων, λόγω φθοράς ή απωλείας αυτών. Εις πάσαν άλλην περίπτωσιν εκδόσεως νέου τίτλου οφείλεται το αυτό τέλος του πρώτου εδαφίου της παρούσης.
Εξαιρετικώς εις ουδέν τέλος υπόκεινται κατά τε την έκδοσιν και την εξ οιουδήποτε λόγου αντικατάστασιν αυτών οι τίτλοι των μετοχών των εταιρειών των συνιστωμένων κατά το τρίτον εδάφιον της παρ. 2 του παρόντος άρθρου (αντικ. της παρ. 4 του άρθρου 15 από την παρ. 5 του άρθρου 4 του Ν. 2246/1952).

5 α. Αι διανομαί, λόγω διαλύσεως, περιουσιών των εν Ελλάδι ομορρύθμων και ετερορρύθμων εμπορικών εταιρειών, μετ έκπτωσιν εκ του ενεργητικού αυτών της αξίας αα) των κατά την σύστασιν και κατά την λειτουργίαν των εταιρειών τούτων κατατεθέντων κεφαλαίων, ββ) του κατά τον χρόνον της διανομής πραγματικού παθητικού αυτών και γγ) της αξίας των τυχόν περιλαμβανομένων ακινήτων.
Η έκπτωσις των υπό τα στοιχεία αα και ββ κονδυλίων συγχωρείται, εφ όσον αποδεδειγμένως κατά την εις την εταιρείαν εισφοράν των κεφαλαίων και κατά την υπ αυτής ανάληψιν των λοιπών υποχρεώσεων κατεβλήθη το προσήκον αναλογικόν τέλος χαρτοσήμου. Η τυχόν μη έκδοσις σχετικών εγγράφων κατά τον χρόνον της εισφοράς του κεφαλαίου ή της συστάσεως των λοιπών υποχρεώσεων δεν απαλλάσσει της υποχρεώσεως καταβολής και επί των εν λόγω κονδυλίων του αναλογικού τέλους χαρτοσήμου της διαλύσεως.
Δεν οφείλεται ιδιαίτερον τι τέλος διά τας υπό των εταίρων αναλαμβανομένας διά της περί διανομής πράξεως υποχρεώσεις της εταιρίας κατά λόγον της εταιρικήν αυτών μερίδος.

β. Τα εν τω προηγουμένω εφαρμόζονται αναλόγως και επί απολήψεως μερίδων αποσυρομένων εκ της εταιρείας εταίρων, ανεξαρτήτως αν τας εταιρικάς υποχρεώσεις, τας αναλογούσας εις τας μερίδας των αποσυρομένων εταίρων, αναδέχηται η εταιρία (αντικ. της παρ. 5 του άρθρου 15 από την παρ. 6 του άρθρου 4 του Ν. 2246/1952).

γ. Εις τέλος 1% υπόκεινται, από του ημερολογιακού έτους 1974 και εφεξής, τα εκ των βιβλίων και στοιχείων προκύπτοντα καθαρά κέρδη των ομορρύθμων, ετερορρύθμων και περιορισμένης ευθύνης εταιρειών, ως και των κερδοσκοπικών συνεταιρισμών και κοινοπραξιών. Το ως άνω τέλος, εις ας περιπτώσεις υφίσταται υποχρέωσις υποβολής της υπό της διατάξεως της παρ. 1 του άρθρου 16α του Ν.Δ. 3323/1955 προβλεπομένης δηλώσεως, καταβάλλεται εφ άπαξ διά της εν λόγω δηλώσεως και συν τη εμπροθέσμω υποβολή ταύτης. Εις ας περιπτώσεις δεν υφίσταται τοιαύτη υποχρέωσις, το τέλος τούτο καταβάλλεται εντός τριμήνου από της λήξεως της διαχειριστικής περιόδου, ανεξαρτήτως της κατηγορίας των τηρουμένων βιβλίων.
Το κατά το προηγούμενον εδάφιον τέλος οφείλεται και οσάκις δεν τηρούνται βιβλία και στοιχεία ή εκ των τηρουμένων δεν προκύπτουν τα καθαρά κέρδη ή τα προκύπτοντα τυγχάνουν αναληθή ή προσδιορίζονται κατ ειδικόν τρόπον.
Εν τη περιπτώσει ταύτη το τέλος τούτο υπολογίζεται λαμβανομένων υπόψιν των καθαρών κερδών, ως ταύτα προσδιορίζονται διά την επιβολήν του φόρου εισοδήματος (αντικ. των μέσα σε εδαφίων α και β της περίπτ. γ της παρ. 5 του άρθρου 15 από την παρ. 1 του άρθρου 76 του Ν. 1041/1980, ΦΕΚ Α 75). Η ανάληψις ποσών υπό των εταίρων διαρκούσης της εταιρικής χρήσεως, έναντι κερδών της χρήσεως ταύτης, η διανομή των κερδών εις τους εταίρους ή η πίστωσις δι αυτών των προσωπικών λογαριασμών των εταίρων, η μεταφορά των κερδών εις τους λογαριασμούς κέρδη και ζημίαι, τακτικού και εκτάκτου αποθεματικού, ως και η παραμονή των κερδών εις τους ανωτέρω λογαριασμούς εις ουδέν τέλος χαρτοσήμου υπόκεινται (αντικ. του μέσα σε εδαφίου από το άρθρο 21 του Ν. 12/1975). Πάσα εν γένει εγγραφή εις τα βιβλία περί καταθέσεως ή αναλήψεως χρημάτων υπό εταίρων ή μετόχων ή άλλων προσώπων προς ή από εμπορικάς εν γένει εταιρείας ή επιχειρήσεις, ήτις δεν ανάγεται εις σύμβασις, πράξιν κλπ., υποβληθείσαν εις τα οικεία τέλη χαρτοσήμου ή απαλλαγείσαν νομίμως των τελών τούτων, υπόκειται εις αναλογικόν τέλος χαρτοσήμου 1%.
Εις ην περίπτωσιν, εκ της εγγραφής ή εξ ετέρου εγγράφου, αποδεικνύεται ότι η κατάθεσις ή ανάληψις αφορά σύμβασιν, πράξιν κλπ. υποκειμένην εις μεγαλύτερον ή μικρότερον τέλος χαρτοσήμου, οφείλεται το διά την σύμβασιν, πράξιν κλπ. υποκειμένην εις μεγαλύτερον ή μικρότερον τέλος χαρτοσήμου, οφείλεται το διά την σύμβασιν, πράξιν κλπ προβλεπόμενον τέλος (αντικ. του μέσα σε εδαφίου δ από το άρθρο 43 του Ν. 1041/1980, ΦΕΚ Α 75).
Εξαιρετικώς οι προς τον σκοπόν της ταμιακής διευκολύνσεως των ομορρύθμων και ετερορρύθμων εταιριών προσωριναί εις τρεχούμενον λογαριασμόν καταθέσεις των ομορρύθμων εταίρων, ως και οι αναλήψεις τούτων, απαλλάσσονται των τελών χαρτοσήμου, εφ όσον το εκάστοτε πιστωτικόν υπόλοιπον των καταθέσεων τούτων δεν υπερβαίνει εν συνόλω το ποσόν των δρχ. 25.000. Πιστωτικά υπόλοιπα του τρεχουμένου τούτου λογαριασμού υπερβαίνοντα το ποσόν τούτο υπόκεινται εξ ολοκλήρου εις το οικείον τέλος. Επί δανείων κινουμένων ως τρεχουμένων δοσοληπτικών λογαριασμών το προσήκον τέλος χαρτοσήμου υπολογίζεται δι εκάστην διαχειριστικήν περίοδον επί του μεγαλυτέρου ύψους του χρεωστικού ή πιστωτικού αυτών υπολοίπου κατά περίπτωσιν. Το χρεωστικόν ή πιστωτικόν υπόλοιπον λογαριασμού τινος μεταφερόμενον εις την επομένην διαχειριστική περίοδον θεωρείται ως νέα κατάθεσις (δάνειον) διά την εξεύρεσιν του μεγαλυτέρου ύψους της περιόδου ταύτης (αντικ. του μέσα σε εδαφίου γ από την παρ. 1 του άρθρου 9 του Ν. 3300/55).

6. Αι εξοφλήσεις μερισμάτων και άλλων ωφελειών παντός είδους μετοχικών τίτλων και ιδρυτικών τοιούτων, ως και τόκων και άλλων ωφελειών ομολογιών εταιρειών κ.λ.π (αντικ.της παρ. 6 του άρθρου 15 από την παρ. 7 του άρθρου 7 του Ν. 2246/1952).

7. Η μεταβίβασις μετοχών (πλην των ονομαστικών μετοχών των ημεδαπών ανωνύμων εταιρειών), ιδρυτικών τίτλων και ομολογιών εν γένει, εκδεδομένων υπό ελληνικών εταιριών κλπ. ως και ξένων εν γένει χρεωγράφων (καταργήθηκε από το άρθρο 2 του Β.Δ. της 23/23-8-48 και προστέθηκε από την παρ. 8 του άρθρου 4 του Ν. 2246/1952).

8. Συμβάσεις παροχής πιστώσεων εις ανοικτόν λογαριασμόν ησφαλισμένων ή μη δι ενεχύρου συνομολογούμεναι εντός των όρων και προυποθέσεων της εκάστοτε ισχυούσης περί ελέγχου της πίστεως νομοθεσίας (του Ν.Δ. 588 της 5/7 Απρ.1948, ως τούτο ετροποποιήθη και των εις εκτέλεσιν αυτού εκδοθεισών διοικητικών πράξεων) υπόκεινται από 1ης Ιαν. 1962 εις τέλος χαρτοσήμου (2,5 %) επί του ποσού διο η πίστωσις και διεκάστον έτος, της διαρκείας αυτής, μη εφαρμοζομένου επί των συμβάσεων τούτων της τελευταίας επί των συμβάσεων τούτων της τελευταίας περιπτώσεως της παρ. 5 του άρθρου 15 του παρόντος (άρθρο 9 παρ. 1 Ν. 3300/1955). Αι αναφερόμεναι εις την παρ. 2 συμβάσεις παροχής πιστώσεως αι συναφθείσαι προ της 1 Ιαν. 1962, υπόκεινται μόνον εις τέλος χαρτοσήμου προς 1% επί του ποσού της πιστώσεως μέχρι της 1ης Ιαν. 1962. Από της χρονολογίας ταύτης αι συμβάσεις αύται εφ όσον εξακολουθούν να ισχύουν, υπόκεινται εις το τέλος της προηγουμένης παραγράφου του παρόντος (αντικ. του μέσα σε εδαφίου της παρ. 8 του άρθρου 15 από την παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν.Δ. 4231/1962).
Κατ εξαίρεσιν αι μεταξύ της Τραπέζης της Ελλάδος και πάσης άλλης τραπέζης συναπτόμεναι δανειακαί συμβάσεις προς τον σκοπόν χρηματοδοτήσεως υπό της δανειζομένης τραπέζης βιομηχανικών ή εμπορικών κλπ. επιχειρήσεων υποβάλλονται εις το 1/4 των κατά την παρ. 1 του άρθρου 14 του παρόντος αναλογικών τελών χαρτοσήμου (αντικ. της παρ. 8 του άρθρου 15 από την παρ. 9 του άρθρου 4 του Ν. 2246/1952).

9 α. Αι παντός είδους τραβηκτικαί, πλην των εν των κατωτέρω εδαφίων γ αναφερομένων, και πάντα τα εις διαταγήν έγγραφα, πλην των συναλλαγματικών, των γραμματίων εις διαταγήν και των επιταγων επί τη εμφανίσει, τα περιέχοντα υποσχέσεις πληρωμής ποσών, εφ όσον εκδίδονται εν Ελλάδι (αντικ. του μέσα σε εδαφίου α της παρ. 9 του άρθρου 15 από την παρ. 2 του άρθρου 2 του Β.Δ. 6/7-6-51).
β. Επί των εν τη αλλοδαπή εκδοθέντων τοιούτων εγγράφων και εν Ελλάδι εισαγομένων εις τέλος υπόκεινται εάν οπισθογραφώνται εν Ελλάδι, η οπισθογράφησις, εν ελλείψει δε οπισθογραφήσεως η εξόφλησις. Εν ελλείψει οπισθογραφήσεως ή εξοφλήσεως και εάν τα έγγραφα ταύτα προσάγωνται προς διαμαρτύρησιν εν Ελλάδι, υπόκεινται εις τέλος προς της διαμαρτυρήσεως.
γ. Τραβηκτικαί, οπουδήποτε εκδιδόμεναι, συνοδεύουσαι παντός είδους παραστατικά έγγραφα αποστολής εμπορευμάτων και ούσαι πληρωτέαι επί παραδόσει των ανωτέρω εγγράφων κατεξαίρεσιν και μόνον εφ όσον κατηρτίσθη ιδία σύμβασις προκαταβολής καθ οιονδήποτε τύπον επί φορτωτικής, υποβληθείσα εις το νόμιμον τέλος, υπόκεινται εις πάγιον τέλος δραχ.(5) 10.
δ. Αι οπισθογραφήσεις και η εξόφλησις των εν της παρούσης παραγράφου εγγράφων, γραφόμεναι επ αυτών, εις ουδέν τέλος υπόκεινται, γιγνόμεναι δε διά χωριστών εγγράφων, δημοσίων ή ιδιωτικών, υπόκεινται εις πάγιον τέλος δραχ. (5) 10, εφ όσον, επί μεν των εν Ελλάδι εκδοθέντων ως ανωτέρω εγγράφων κατεβλήθη το κατά το παρόν άρθρον αναλογικόν τέλος κατά την έκδοσιν αυτών, επί δε των εν τη αλλοδαπή εκδοθέντων τοιούτων η καταβολή του τέλους εγένετο κατά τους ορισμούς και τας διακρίσεις του ανωτέρω εδαφίου β.
ε. Οσάκις τα ως άνω έγγραφα εις διαταγήν εκδίδονται εις πολλαπλά πρωτότυπα, έκαστον αυτών υπόκειται εις το αυτό τέλος, εκτός εάν άπαντα προσήχθησαν κατά την έκδοσιν και προ πάσης χρήσεως αυτών εις τον Οικον. Εφορον προς επιβολής του αναλόγου τέλους, οπότε, υποβληθέντος του ενός των πρωτοτύπων εις το ανάλογον τέλος, τα λοιπά υποβάλλονται εις τέλος δραχ. (5)10. ς. Εξαιρούνται του τέλους τα τραπεζικά γραμμάτια της Τραπέζης της Ελλάδος (αντικ. της παρ. 9 του άρθρου 15 από το άρθρο 2 του Β.Δ. 12/15-9-49. 10. Αι επί ναυτική υποθήκη συστατικαί υποχρεώσεων συμβάσεις, αι εξοφλήσεις μερισμάτων εκ κερδών ναυσιπλοίας, ως και πάσα ετέρα σύμβασις, πλην των τοιούτων δωρεών και προικών, αφορώσα τα πλωτά μέσα εν γένει, εφαρμοζομένης και εν προκειμένω κατ αναλογίαν της διατάξεως της παρ. 1 του άρθρου 13 του παρόντος.
Τ ανωτέρω δεν εφαρμόζονται επί επαχθούς μεταβιβάσεως πλοίων, συμφώνως προς την διάταξιν της παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν. 1587/1950, ως και επί συναλλαγών περί ων προβλέπει το άρθρο 16 του παρόντος.
Εξαιρετικώς αι συμβάσεις κτήσεως υπό των, κατά το δεύτερον της παρ. 2 του παρόντος άρθρου, εταιρειών ή και υπό οιωνδήποτε άλλων ναυτιλιακών εταιρειών συνεστημένων ήδη πλοίων εν γένει ή μεριδίων αυτών, φερόντων ξένην σημαίαν, ή υπό ναυπήγησιν ευρισκομένων, απαλλάσσονται των κατά την παρούσαν παράγραφον τελών ή των κατά την Προξενικήν Νομοθεσίαν αντιστοίχων τοιούτων (αντικ. της παρ. 10 του άρθρου 15 από την παρ. 10 του άρθρου 4 του Ν. 2246/1952).

11. Αι διανομαί κληρονομιών, κληροδοτημάτων, ή οιασδήποτε άλλης κοινής περιουσίας, ως και οι επί κληρονομιών και κληροδοτημάτων συμβιβασμοί και εξοφλήσεις (αντικ. της παρ. 11 του άρθρου 15 από την παρ. 1 του άρθρου 2 του Β.Δ. 19/20 Ιαν. 1948). Επί εκποιήσεως κοινού πράγματος διά πλειστηριασμού, λόγω του ανεφίκτου της αυτουσίου διανομής αυτού, εις το εν λόγω τέλος υπόκειται η πράξις διανομής του εκπλειστηριάσματος, μεταξύ των δικαιούχων της αναλήψεως του εκ του εκπλειστηριάσματος αναλογούντος εις έκαστον τούτων ποσού ενεργουμένης ατελώς (προσθ. της μέσα σε περιόδου της παρ. 11 του άρθρου 15 από την παρ. 1 του άρθρου 2 του Β.Δ. 19/23 Φεβρ. 1949). Επί μερικών διανομών τα τέλη χαρτοσήμο ως και τα τέλη και δικαιώματα μεταγραφής υπολογίζονται επί της αξίας του μεριδίου των εξερχομένων της κοινωνίας (προσθ. της μέσα σε περιόδου από την παρ. 1 του άρθρου 2 του Β.Δ. 18/18 Ιουλ. 1950). Δεν οφείλονται τα κατά την παρούσαν παράγραφον τέλη εις πάσας περίπτωσιν, καθ ήν, συμφώνως προς τας διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 1, του άρθρου 4 και του άρθρου 19 του Ν. 1587/1950, οφείλεται φόρος μεταβιβάσεως ακινήτων (προσθ. του μέσα σε εδαφίου της παρ. 11 του άρθρου 15 από την παρ. 11 του άρθρου 4 του Ν. 2246/1952).

12. Πάσα λογοδοσία επιτρόπων, κηδεμόνων, δικαστικών αντιληπτόρων ή προσωρινών διαχειριστών. Αι λογοδοσίαι εντολοδόχου προς εντολέα ή αι εξοφλήσεις αυτών, εκτός εάν προεπληρώθη το αναλογικόν τέλος κατά την κατάρτισιν της σχέσεως εις ην αφορά η δοθείσα εντολή ή κατά την παρά του εντολοδόχου είσπραξιν, οπότε αι εν λόγω λογοδοσίαι ή εξοφλήσεις υπόκεινται εις πάγιον τέλος δρχ. (5) 10.

13. Αι μεταγραφαί, πλην των εν άρθρω 19 του Ν. 1587/50, περί κυρώσεως τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του υπ αριθ. 1521/50 Α.Ν. περί φόρου μεταβιβάσεως ακινήτων προβλεπομένων περιπτώσεων (αντικ. της παρ. 13 του άρθρου 15 από την παρ. 12 του άρθρου 4 του Ν. 2246/1952).

14. Τα απόγραφα των κατά των ν.ΓπΟΔ (υπ αριθ. 3974) του 1911 αποφάσεων, του τέλους υπολογιζομένου επί του διά της αποφάσεως επιδικαζομένου ποσού και των τόκων αυτού μέχρι της ημέρας της εκδόσεως του απογράφου, γιγνομένης ειδικής περί της καταβολής ταύτης μνείας παρά πόδας του εκτελεστού απογράφου υπό της εκδιδούσης αυτώ αρχής (αντικ. της παρ. 14 του άρθρου 15 από το άρθρο 6 του Β.Δ. 14/15 Ιουν. 1946).

15 α. Αι περί εισπράξεως δικαιωμάτων αποδείξεις των γενικών αποθηκών.
β. Η οπισθογράφησις ενεχυρογράφων των γενικών αποθηκών. Εάν όμως η σύμβασις του δανείου και ενεχύρου των εν των ενεχυρογράφω εμπορευμάτων συνέστη δι ιδιαιτέρας συμβάσεως υποβληθείσης εις το νόμιμον αναλογικόν τέλος, η δι οπισθογραφήσεως ταυτόχρονος προς τον αυτόν δανειστήν λόγω ενεχυριάσεως μεταβίβασις του ενεχυρογράφου τούτου υπόκειται εις πάγιον τέλος δραχ. (5) 10.
γ. Αι έναντι παραδοθέντος σταφιδοκάρπου εις την εταιρίαν γενικών αποθηκών ως διαχειρίστριαν του αυτονόμου σταφιδικού οργανισμού εκδιδόμεναι υπό της εταιρίας ταύτης αποδείξεις αποταμιεύσεως παρ αυτή σταφιδοκάρπου (δελτία παρακρατήσεων), μόνον κατά την εξαργύρωσιν των καθ έκαστον έτος πλεονασμάτων εκ τούτων, ουδενός ετέρου τέλους καταβαλλομένου κατά τε την έκδοσιν των και τας μετέπειτα δι οπισθογραφήσεως μεταβιβάσεις των.
δ. Η ενεχυρίασις αποδείξεων αποθηκεύσεως σταφιδοκάρπου (δελτίων παρακρατήσεως), μόνον εφόσον συνιστάται διετέρας συμβάσεως, άλλως η λόγω ενεχυριάσεως οπισθογράφησις τούτων υπόκειται μόνον εις πάγιον τέλος (1)5.

16 α. Εις το τέλος χαρτοσήμω 2% υπόκεινται αι αποδείξεις πληρωμής ασφαλίστρων, επί παντός είδους ασφαλίσεων.
Εις το αυτό τέλος υπόκεινται αι αποδείξεις πληρωμής ασφαλίστρων, και όταν ταύτα καταβάλλωνται υπό του Δημοσίου, Δήμων, Κοινοτήτων και νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου.
Εξαιρετικώς αι αποδείξεις καταβολής ασφαλίστρων διά συναπτομένας εν Ελλάδι ή μέσω των εν Ελλάδι νομίμων εκπροσώπων των μεσιτών του Αγγλικού Λόυδ ασφαλίσεις πλοίων και αεροσκαφών, ως και των πληρωμάτων αυτών, υπόκεινται εις τέλος δραχ. (5)10.
Αι αποδείξεις επιστροφής ασφαλίστρων, εφόσον εσημάνθη η απόδειξις της πληρωμής των ασφαλίστρων, υπόκεινται εις πάγιον τέλος δραχ.5.
β. Εις τέλος 1% υπόκεινται τα υπό της ασφαλιστικής εταιρείας επί ασφαλιστιρίων ζωής χορηγούμενα δάνεια, αι υπό ασφαλιστικής εταιρείας εξαγοραί (RACHATS) ασφαλιστηρίων ζωής, είτε δι ιδιωτικού, είτε διά δημοσίου εγγράφου καταρτίζονται πάσαι αύται (συμπλ. της παρ. 16 από το άρθρο 2 του Β.Δ. της 6/7-6-51 και από την παρ. 2 του άρθρου 6 του Ν.Δ. 4419/64 αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν.Δ. 189/73).

17. Αι εις το Ταμείον Παρακαταθηκών και Δανείων διδόμεναι εξοφλήσεως χρηματικών ενταλμάτων ή παρακαταθηκών οιωνδήποτε, ως και πάσα εν γένει συναλλαγή του Ταμείου τούτου μετά τρίτων, εξαιρουμένων των συναλλαγών της περιπτώσεως του δευτέρου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 18 του παρόντος. Το προκείμενον αναλογικόν τέλος οφείλεται, εφ όσον, ως εκ της φύσεως της διά του ποσού του εντάλματος ή της παρακαταθήκης εξοφλουμένης εν όλων ή εν μέρει σχέσεως, δεν προβλέπεται υπό του παρόντος ή άλλου νόμου βαρύτερον ή ελαφρότερον αναλογικόν τέλος ή πάγιον τοιούτο ή ατέλεια.
Εφ όσον κατά την εξόφλησιν του εντάλματος ή της παρακαταθήκης κλπ. αποδεικνύεται ότι και ως προς το εξοφλούμενον ποσόν κατεβλήθη (ή καταβληθήσεται εν καιρώ τω δέοντι, κατά τας περί τούτου ειδικάς διατάξεις του παρόντος νόμου) το προσήκον εις την σχέσιν, εφ ής το ποσόν τούτο απορρέει, αναλογικόν τέλος, η εξόφλησις υποβάλλεται εν πάση περιπτώσει εις το περί αυτής προβλεπόμενον υπό του εδαφίου β της παρ. 1 του άρθρου 13 του παρόντος τέλος. Εξαιρετικώς η εξόφλησις παρακαταθήκης μισθωμάτων εξ οικοδομών και γαιών, αναγομένων εις την μετά την 1 Ιουλ. 1950 περίοδον, ενεργείται πάντοτε ατελώς.
Απαλλάσσεται του κατά την παρούσαν παράγραφον τέλους πάσα εν γένει συναλλαγή του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων μετά του Δημοσίου, Δήμων ή Κοινοτήτων και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, των απαλλασσομένων παντός τέλους χαρτοσήμου δυνάμει ειδικών διατάξεων (αντικ. της παρ. 17 από την παρ. 13 του άρθρου 4 του Ν. 2246/1952).

18. Α) Εις τέλος χαρτοσήμου εν επί τοις εκατόν (1%) ανεξαρτήτως ποσού υπόκεινται
α) αι εξοφλήσεις μισθών και άλλων αποδοχών των υπαλλήλων των Δήμων, των Κοινοτήτων των Εκκλησιαστικών ή άλλων Ιδρυμάτων, των Νομικών Προσώπων εν γένει, και των ιδιωτικών υπαλλήλων εν γένει, ως και αι εξοφλήσεις συντάξεων, μερισμάτων και άλλων ασφαλιστικών παροχών ή βοηθημάτων, καταβαλλομένων προς τα αυτά πρόσωπα υπό των οικείων Tαμείων ή Οργανισμών Συντάξεων, Προνοίας ή Ασφαλίσεως.
β) αι εξοφλήσεις μισθών, ημερομισθίων και άλλων αποδοχών των τεχνιτών, εργατών και υπηρετών, έστω και αν εργοδότης αυτών είναι το Δημόσιον ή Δήμοι ή Κοινότητες ή άλλα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, ως και εξοφλήσεις συντάξεων, μερισμάτων και άλλων ασφαλιστικών παροχών ή βοηθημάτων, χορηγουμένων εις τα πρόσωπα ταύτα υπό των οικείων Ταμείων ή Οργανισμών Συντάξεων, Προνοίας ή Ασφαλίσεως.
γ) αι εξοφλήσεις συντάξεων, μερισμάτων και άλλων ασφαλιστικών παροχών ή βοηθημάτων καταβαλλομένων προς ησφαλισμένους (πλην των Δημοσίων Υπαλλήλων) υπό των οικείων Ταμείων ή Οργανισμών Συντάξεων, Προνοίας ή Ασφαλίσεως.
δ) η κατά το Ν. 2112/1920 περί υποχρεωτικής καταγγελίας της συμβάσεως εργασίας ιδιωτικών υπαλλήλων αποζημίωσις δι άτακτον απόλυσιν ιδιωτικού υπαλλήλου, τεχνίτου, εργάτου και υπηρέτου, ως και η κατά τον Ν. 551/1915 περί ευθύνης προς αποζημίωσιν των εξ ατυχήματος εν τη εργασία παθόντων εργατών ή υπαλλήλων αποζημίωσις εξ εργατικού ατυχήματος. Αι διατάξεις των ανωτέρω εδαφίων εφαρμόζονται και επί των υπαλλήλων και των εργατοτεχνιτών, των συνδεομένων μετά του Δημοσίου διά συμβάσεως εργασίας ιδιωτικού δικαίου (προσθ. της μέσα σε περιόδου της περίπτ. δ της παρ. 18α από την παρ. 5 του άρθρου 2 του Β.Δ. 6/7 Ιουν. 1951).

Β) Απαλλάσσονται του τέλους της παρούσης παραγράφου και παντός ετέρου τέλους χαρτοσήμου
α) αι συντάξεις, τα μερίσματα ή οιονδήποτε έτερον ποσόν καταβαλλόμενον προς αναπήρους πολέμου ή θύματα πολέμου είτε παρά του Δημοσίου Ταμείου είτε παροιουδήποτε Ταμείου ή Οργανισμού Συντάξεως, Προνοίας ή Ασφαλίσεως.
β) αι συντάξεις αι καταβαλλόμεναι υπό του Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου και αι παροχαί εν γένει αι καταβαλλόμεναι υπό του Οίκο του Ναύτου εις ασθενείς και απόρους εργάτας θαλάσσης ή τας οικογενείας αυτών.

Γ) Επί εξοφλήσεων μισθών, ημερομισθίων και άλλων αποδοχών των τεχνιτών, εργατών και υπηρετών, ενεργουμένων υπό των οικείων Σωματείων προς διανομήν εις τα μέλη αυτών, οφείλεται το τέλος του εδαφίου Α της παρούσης παραγράφου και επικολλάται επί των εις τον εργοδότην χορηγουμένων αποδείξεων ή επί των άλλων παρ αυτώ εγγράφων, των εμφαινόντων την εξόφλησιν.
Αι επακολουθούσαι διανομαί των εξοφληθέντων ποσών εις τα μέλη των Σωματείων εις ουδέν τέλος υπόκεινται (αντικ. της παρ. 18 του άρθρου 15 από την παρ. 2 του άρθρου 2 του Β.Δ. 18/18 Ιουλ. 1950).

19. Εκάστη απόδειξις εκδιδομένη παρά Δημοσίου Ταμείου και διά πληρωμήν ενεργουμένην διά το Δημόσιον Ταμείον, εφ όσον διά την πληρωμήν ταύτην δεν προβλέπεται υπό άλλων διατάξεων του παρόντος νόμου βαρύτερον ή ελαφρότερον αναλογικόν ή πάγιον τέλος ή ατέλεια.
Εις το εν λόγω τέλος δεν υπόκεινται τα αποδεικτικά πληρωμής φόρων εν γένει, τελών, δικαιωμάτων, εισφορών και δασμών υπέρ του Δημοσίου διά τε το ποσόν της κυρίας οφειλής και διά την τυχόν προσαύξησιν ή το πρόστιμον ή τόκους κλπ. (αντικ. της παρ. 19 του άρθρου 15 από την παρ. 14 του άρθρου 4 του Ν. 2246/1952). Ομοίως δεν υπόκεινται εις το εν λόγω τέλος τα, δι ειδικού εντύπου του Δημοσίου, εισπραττόμενα πάσης φύσεως έσοδα τούτου (προσθ. του μέσα σε τρίτου εδαφίου της παρ. 19 από την παρ. 4 του άρθρου 31 του Ν. 1041/80, ΦΕΚ Α 75).

20. Αντικαταστάθηκε από την παρ. 2 του άρθρου 4 του Ν.Δ. 1033/1942 και του άρθρου 9 του Ν. 187/1943, καταργήθηκε από το άρθρο 2 του Α.Ν. 118/1967 και οι επόμενοι παράγραφοι αριθμήθηκαν αναλόγως). 20. Αι αποδείξεις καταβολής αντιτίμου διδάκτρων και τροφείων εις ιδιωτικά εκπαιδευτήρια και οικοτροφεία.

21. Τα συμβόλαια εκχωρήεως μέρους ή όλου των αποδοχών ιδιωτικών υπαλλήλων προς εμπόρους έναντι του αντιτίμου αγοραζομένων παρ αυτών ειδών. Τα έγγραφα εκχωρήσεως υπό Δημοσίων υπαλλήλων προς τους Συνεταιρισμούς αυτών ή προς εμπόρους μέρους των αποδοχών αυτών έναντι αντιτίμου αγοραζομένων ειδών, ως και τα έγγραφα των συνεπεία των εκχωρήσεων τούτων περαιτέρω μεταξύ των αυτών προσώπων συναλλαγών συντάσσονται ατελώς. Εις την προκειμένην ατέλειαν περιλαμβάνονται και αι υπό των Δημοσίων Ταμείων ενεργούμεναι κρατήσεις εκ των εκάστοτε καταβαλλομένων αποδοχών εις τους Δημοσίους υπαλλήλους, ως και αι (εις τους Συνεταιρισμούς ή εμπόρους) αποδόσεις των κρατήσεων τούτων εις εξόφλησιν των ως άνω εκχωρουμένων ποσών (προσθ. του μέσα σε εδαφίου της παρ. 21 του άρθρου 15 από την παρ. 3 του άρθρου 2 του Β.Δ. 12/15-9-49).

22. Αι αποδείξεις πληρωμής κατά την διανομήν κατά το άρθρο 27 του Ν. 3632 της εγγυήσεως χρηματιστού περιελθόντος εις αδυναμίαν (υποχρεωτική εκκαθάρισις).
Η παρ. 23 καταργήθηκε από την παρ. 3 του άρθρου 2 του Β.Δ. 18/18-7-1950 και οι παρ. 24 και 25 κατηργήθηκαν από το άρθρο 4 παρ. 15 του Ν. 2246/1952 της ως άνω τέως παρ. 26 έλαβε τον αριθ. 23 διά της αυτής διατάξεως και ήδη αριθμ. 22.
Τα πάγια τέλη τίθενται ως διπλασιάσθηκαν από το άρθρο 25 του Ν. 12/1975.

23. Εις τέλος χαρτοσήμου 1% υπόκειται το εις δραχμάς αντίτιμον των διενεργουμένων υπό των μεσολαβουσών Τραπεζών προεμβασμάτων προς προμηθευτάς οίκους του εξωτερικού, δι εισαγωγήν αγαθών, ανεξαρτήτως του τρόπου διακανονισμού της αξίας τούτων.
Εις το κατά την παρούσαν παράγραφον τέλος χαρτοσήμου δεν υπόκεινται τα προεμβάσματα δι εισαγωγάς αγαθών εκ της αλλοδαπής υπό προσώπων απαλλασομένων των τελών χαρτοσήμου (προσθ. της παρ. 23 από το άρθρο 57 του Ν. 542/1977).

24. Σε τέλη χαρτοσήμου 1% υπόκεινται οι εξοφλητικές αποδείξεις λογαριασμών κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος, ύδατος, φωταερίου, τηλεγραφημάτων, αστικών και υπεραστικών τηλεφωνικών συνδιαλέξεων, ραδιοφώνων και συσκευών τηλεόρασης για οποιοδήποτε σκοπό ή χρήση, ως και οι αποδείξεις εξόφλησης λογαριασμών πελατών ξενοδοχείων και χώρων οργανωμένης κατασκήνωσης (CAMPING) και σε 0.5% οι αποδείξεις πληρωμής συνδρομών σε εφημερίδες, περιοδικά και κάθε άλλους είδους έντυπα.

Δεν υπόκεινται σε τέλος χαρτοσήμου
α) αι αποδείξεις εξόφλησις των αμέσως καταβαλλόμενων τελών τηλεγραφημάτων και τηλεφωνικών συνδιαλέξεων και β) οι αποδείξεις συνδρομών περιοδικών, εφημερίδων και εν γένει εντύπων, των οποίων η ετήσια συνδρομή δεν υπερβαίνει τις 800 δραχμές.
Τα τέλη χαρτοσήμου που ορίζονται στην παράγραφο αυτή καταβάλλονται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 30 παρ. 1 του Π.Δ. 99/1977 περί τροποποιήσεως, συμπληρώσεως και κωδικοποιήσεως εις ενιαίον κείμενον των διατάξεων περί τηρήσεως βιβλίων και στοιχείων (προσθ. από την παρ. 4 του άρθρου 47 του Ν. 1249/1982, ΦΕΚ Α 43).

Αρθρο 15α

1. Σε συναλλαγματικές και γραμμάτια σε διαταγή, που εκδίδονται στην Ελλάδα, επιβάλλεται τέλος χαρτοσήμου, το οποίο ορίζεται ως ακολούθως :
Για ονομ/κή αξία δρχ. 1- 100.000 δρχ. 500
Για ονομ/κή αξία δρχ. 100.001- 200.000 δρχ. 1000
Για ονομ/κή αξία δρχ. 200.001- 400.000 δρχ. 2000
Για ονομ/κή αξία δρχ. 400.001- 600.000 δρχ. 3000
Για ονομ/κή αξία δρχ. 600.001- 800.000 δρχ. 4000
Για ονομ/κή αξία δρχ. 800.001-1.000.000 δρχ. 5000
Για ονομ/κή αξία δρχ. 1.000.001-1.400.000 δρχ. 7000
Για ονομ/κή αξία δρχ. 1.400.001-1.800.000 δρχ. 9000
Για ονομ/κή αξία δρχ. 1.800.001-2.200.000 δρχ. 11000
Για ονομ/κή αξία δρχ. 2.200.000-2.600.000 δρχ. 13000
Για ονομ/κή αξία δρχ. 2.600.001-3.000.000 δρχ. 15000
Για συναλλαγματικές και γραμμάτια σε διαταγή ονομαστικής αξίας μεγαλύτερης των τριών εκατομμυρίων (3.000.000) δραχμών, το τέλος ορίζεται σε πέντε τοις χιλίοις (5%.) για την πέρα των τριών εκατομμυρίων (3.000.000) δραχμών ονομαστική αξία αυτών.
Η οπισθογράφηση, η τριτεγγύηση και η εξόφληση συναλλαγματικής ή γραμματίου σε διαταγή συντάσσονται ατελώς.

2. Το κατά την προηγούμενη παράγραφο τέλος χαρτοσήμου για συναλλαγματικές και γραμμάτια σε διαταγή αξίας μέχρι τρία εκατομμύρια (3.000.000) δραχμές εισπράττεται υποχρεωτικά με χρήση ειδικών εντύπων ενσήμων, για συναλλαγματικές δε και γραμμάτια σε διαταγή αξίας ανώτερης, με χρήση του ειδικού εντύπου ενσήμου της συναλλαγματικής ή του γραμματίου σε διαταγή αξίας τριών εκατομμυρίων (3.000.000) δραχμών και με χρήση κινητού επισήματος ή αποδεικτικού πληρωμής της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας κατά τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 3 του Κώδικα αυτού. Σε όσες περιπτώσεις το αναλογικό τέλος είναι ή περιλαμβάνει κλάσμα της δραχμής αυτό στρογγυλοποιείται σε ακέραιη δραχμή (αντικ. των παρ.1 και 2 όπως αυτές είχαν αντικατασταθεί από το άρθρο 56 του Ν. 814/1978 και από την την παρ. 1 του άρθρου 19 του Ν. 1882/1990, ΦΕΚ Α 43, από την παρ. 2 του άρθρου 27 του Ν. 2648/98, ΦΕΚ-238 Α).

3. Συναλλαγματικαί και γραμμάτια εις διαταγήν, εκδιδόμενα εις πολλαπλά πρωτότυπα, υπόκεινται, έκαστον τούτων, εις το κατά το παρόν άρθρον τέλος, εκτός εάν κατά την έκδοσιν και προ πάσης χρήσεως αυτών προσήχθησαν άπαντα τα πρωτότυπα εις τον Οικονομικόν Εφορον προς θεώρησιν, οπότε, υποβληθέντος του ενός των πρωτοτύπων εις το προσήκον τέλος, τα λοιπά συντασσόμενα επί κοινού χάρτους, υποβάλλονται εις πάγιον τέλος 5 δραχμών.

4. Επί των εν τη αλλοδαπή εκδιδομένων και εν Ελλάδι εισαγομένων συναλλαγματικών ή γραμματίων, εις τέλος χαρτοσήμου 5% υπόκειται
α) Η αποδοχή, εάν γίνονται αποδεκτά εν Ελλάδι, β) η οπισθογράφησις ή τριτεγγύησις, εάν οπισθογραφώνται ή τριτεγγυώνται εν Ελλάδι, γ) η εξόφλησις, εάν ούτε αποδοχή, ούτε οπισθογράφησις, ούτε τριτεγγύησις έλαβε χώραν εν Ελλάδι.
Εάν ουδέν των άνω γεγονότων έλαβε χώραν εν Ελλάδι, αλλά τα εν λόγω έγγραφα προσάγωνται προς διαμαρτύρησιν, ταύτα, προ της διαμαρτυρήσεως των, υπόκεινται εις το τέλος της παρούσης παραγράφου.

5. Οι τόκοι, οι απορρέοντες εκ συναλλαγματικών και γραμματίων εις διαταγήν, υπόκεινται εις αναλογικόν τέλος χαρτοσήμου 5%.
Εις το αυτό τέλος υπόκεινται και αι εν τω χρηματιστηρίω συναπτόμεναι συμβάσεις δανείων επί ενεχύρω των εν παρ.4, του άρθρου 15, το παρόντος Κώδικος τίτλων, είτε ονομαστικοί είτε ανώνυμοι είναι ούτοι, εν αις ο εις τουλάχιστον των συμβαλλομένων είναι χρηματιστής (αντικ. του άρθρου 15α από το άρθρο 1 του Ν.Δ. 251/1973).

Αρθρο 15β
Αγοραί αγαθών εκ της Αλλοδαπής

1. Εις τέλος (0.50%) υπόκειται το τιμολόγιον ή οιονδήποτε έτερον έγγραφον υποκαθιστών τούτο επί αγοράς αγαθών εκ της αλλοδαπής υπό μη απαλλασσομένων των τελών χαρτοσήμου φυσικών ή νομικών προσώπων προς άσκησιν το επιτηδεύματος ή επαγγέλματος αυτών ή προς εκπλήρωσιν του υπ αυτών επιδιωκομένου σκοπού. Η επί τοιούτων αγορών τυχόν καταρτιζομένη εν Ελλάδι σύμβασις υπόκειται εις τέλος δραχ. (10) 20, ανεξαρτήτως αριθμού φύλλων.

2. Το κατά την προηγουμένην παράγραφον αναλογικόν τέλος υπολογίζεται επί της αξίας του τιμολογίου, ως αύτη καθορίζεται υπό των οικείων επιτροπών ελέγχου τιμολογίων εισαγωγής, προσαυξανομένης, διά των δασμών κ.λ.π., των ναύλων και ασφαλίστρων. Δι αποφάσεως του Υπουργού των Οικονομικών καθορισθήσεται ο τρόπος εισπράξεως του τέλους τούτου.

3. Επί των αγορών της ανωτέρω παρ. 1 υπό προσώπων απαλλασσομένων των τελών χαρτοσήμου τα τιμολόγια κλπ. εις ουδέν τέλος υπόκεινται η τυχόν όμως καταρτιζομένη έγγραφος σύμβασις μετά του εν Ελλάδι αντιπροσώπου του πωλητού υπόκειται εις το τέλος (10) 20 δραχμών, ανεξαρτήτως αριθμού φύλλων. Επίσης εις ουδέν τέλος χαρτοσήμου υπόκειται το τιμολόγιον ή άλα έγγραφα αγοράς εκ της αλλοδαπής αγαθών απαλλασσομένων κατά τας κειμένας διατάξεις των δασμών και λοιπών εισπραττομένων εις τα Τελωνεία φόρων και τελών.
Επί αγοράς εκ της αλλοδαπής πρώτων υλών εισαγομένων κατά τας κειμένας διατάξεις επί προσωρινή ατελεία προς παραγωγήν βιομηχανικών ή βιοτεχνικών προιόντων ή ειδών συσκευασίας εξαγομένων εις την αλλοδαπήν, η ως άνω απαλλαγή από των τελών χαρτοσήμου παρέχεται υπό τους εν ταις διατάξεις ταύταις όρους και προυποθέσεις (προσθ. του μέσα σε εδαφίου β του άρθρου 15β από την παρ. 1 του άρθρου 1 του Α.Ν. 470/1968).

4. Επί αγοράς αυτοκινήτου υπό παντός φυσικού ή νομικού προσώπου και εφ όσον αποδεικνύεται η καθ οιονδήποτε τρόπον μεσολάβησις, διά την αγοράν, αντιπροσώπου εν Ελλάδι του πωλητού, έστω και αν δεν κατηρτίσθη έγγραφος σύμβασις, οφείλεται εκτός του υπό της παρ. 1 του παρόντος άρθρου προβλεπομένου τέλους και το τέλος συμβάσεως μεταβιβάσεως αυτοκινήτου το οριζόμενον υπό του άρθρου 1 παρ. 7 του Α.Ν. 411/1945, ως εκάστοτε ισχύει (αντικ. της παρ. 4 του άρθρου 15β από την παρ. 4 του άρθρου 1 του Α.Ν. 470/1968).

5. Η προμήθεια του εν Ελλάδι αντιπροσώπου του πωλητού υπόκειται εις τέλος (1%) (αντικ. του άρθρου 15β από το άρθρο 6 του Ν. 2246/52).

Αρθρο 15γ
Αγοραί εγχωρίων γεωργικών κλπ. προϊόντων

1. Εις τέλος (0.50%) επί του ολικού αντιτίμου της αγοράς υπόκειται το τιμολόγιον ή οιονδήποτε έτερον έγγραφον αγοράς εγχωρίων αγαθών εκ των παραγόντων ταύτα γεωργών, κτηνοτρόφων, πτηνοτρόφων, σηροτρόφων μελισσοκόμων, παραγωγών δασικών προϊόντων, αλιέων και παντός ετέρου παραγωγού ή εταιρίας, μη υποκειμένων εις φόρον Δ κατηγορίας των καθαρών προσόδων, και εκ των συνεταιρικών οργανώσεων των αυτών ως άνω προσώπων, ως και εκ των δημοσίων κλπ. γεωργικών ή άλλων παρεμφερών σταθμών υπό :
α) παντός επιτηδευματίου, δια την άσκησιν του επιτηδεύματος του, β) συνεταιρικών οργανώσεων επιτηδευματιών ή μισθωτών ή ετέρων προσώπων και γ) των εν της παρ. 1 του άρθρου 15δ αναφερομένων προσώπων και υπό ετέρου τινός των ανωτέρω ως πωλητών αναφερομένων προσώπων δια την άσκησιν του επαγγέλματος αυτών ή δια τους σκοπούς αυτών.
Το κατά την ανωτέρω παρ. 1 αναλογικόν τέλος χαρτοσήμου ηυξήθη περαιτέρω από 1% εις 2% δια της παρ. 2 του άρθρου 3 Α.Ν. 29/1967 ορίζοντος εν συνεχεία ότι της αυξήσεως ταύτης εξαιρούνται τα υπό της ανωτέρω παρ. 1 προβλεπόμενα αναλογικά τέλη χαρτοσήμου διά τα εκδιδόμενα τιμολόγια ή οιαδήποτε έτερα έγγραφα επί πωλήσεως υπό παραγωγών γεωργικών κλπ. προιόντων, υποκειμένων εις την υπέρ του ΟΓΑ κλπ. εισφοράν του άρθρου 10 του Ν. 4169/61, ως αντικατεστάθη υπό του άρθρου 3 του Ν.Δ. 4575/66, αδιαφόρως εάν τα έγγραφα ταύτα εκδίδωνται υπό του αγοραστού ή του πωλητού των προιόντων παραγωγού ή υπό τρίτου πωλούντος τα προιόντα ταύτα διά λογαριασμόν του παραγωγού.

2. Αι αποδείξεις εξοφλήσεως ενταλμάτων πληρωμής του αντιτίμου αγοράς προιόντων του παρόντος άρθρου δεν υπόκεινται εις τέλος, η εγγράφως όμως τυχόν καταρτιζομένη σύμβασις υπόκειται εις τέλος δραχ. (10) 20, ανεξαρτήτως αριθμού φύλλων.

3. Το κατά το παρόν άρθρον τέλος καταβάλλεται διά τριπλοτύπου κατά την υποβολήν των υπό του Κώδικος Φορολογικών Στοιχείων προβλεπομένων αντιγράφων τιμολογίων, πιστωτικών σημειωμάτων κλπ. εις τον Οικονομικόν Εφορον.

4. Η διάταξις του δευτέρου εδαφίου της παρ. 7 του επομένου άρθρου 15δ εφαρμόζεται αναλόγως και επί των συναλλαγών του παρόντος άρθρου.

Απαλλάσσονται του τέλους
α) αι αγοραί καπνών εις φύλλα εκ των παραγωγών, (β αι αγοραί, περί ων προβλέπει το δεύτερον εδάφιον της παρ. 8 του άρθρου 24 του Κ.Φ.Σ. και (καταργήθηκε από την παρ. 5 του άρθρου 1 του Α.Ν. 470/68 και η επόμενη αριθμήθηκε σε περίπτ. β).
β) αι υπό ιδιωτών αγοραί διά τας ατομικάς ή οικογενειακάς ανάγκας αυτών (αντικ. του άρθρου 15γ από το άρθρο 7 του Ν. 2246/1952). (Τα πάγια τέλη τίθενται ως διπλασιάσθηκαν από το άρθρο 25 του Ν. 12/1975).

Αρθρο 15δ
Πωλήσεις κινητών αγαθών εν τη ημεδαπή

1. Εις τέλος (0.50%) επί του ολικού αντιτίμου πωλήσεως υπόκειται το τιμολόγιον ή οιονδήποτε έγγραφον πωλήσεως υπό του επιτηδευματίου, διά λογαριασμόν του ή διά λογαριασμόν τρίτου, αγαθών ή δικαιώματος εισαγωγής προς : α) έτερον επιτηδευματίαν, διά την άσκησιν του επιτηδεύματος του, β) γεωργούς, κτηνοτρόφους, πτηνοτρόφους, σηροτρόφους, μελισσοκόμους, παραγωγούς δασικών προιόντων, αλιείς κ.λ.π. διά την άσκησιν του επαγγέλματος των και προς τας συνεταιρικάς οργανώσεις αυτών, γ) το Δημόσιον, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα ταμεία ασφαλίσεως και προνοίας, τα θρησκευτικά, εθνωφελή, κοινωφελή φιλανθρωπικά, νοσηλευτικά, εκπαιδευτικά ιδρύματα, σωματεία ή οργανισμούς, τους Ιερούς Ναούς και τας Ιεράς Μονάς και τα λοιπά ευαγή ιδρύματα, ταμεία, οργανισμού ή επιτροπάς, ως και τους καταναλωτικούς ή άλλης φύσεως συνεταιρισμούς και τα πάσης φύσεως επαγγελματικά σωματειά και συλλόγους, διά την εκτέλεσιν του σκοπού αυτών. Εις το αυτό τέλος υπόκειται και το τιμολόγιον ή οιονδήποτε έτερον έγγραφον πωλήσεως αγαθών υπό των εν ταις ανωτέρω αναφερομένων προσώπων προς έτερα τοιαύτα των αυτών περιπτώσεων ή και προς τα της περίπτ. α (αντικ. του μέσα σε εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 15δ από την παρ. 4 του άρθρου 9 του Ν. 3300/1955).

2. Ως ολικό αντίτιμο λογίζεται το τίμημα της πώλησης προσαυξημένο κατά τα ποσά των τόκων λόγω πίστωσης του τιμήματος, των δασμών, φόρων, εισφορών και επιβαρύνσεων γενικά που επιρρίπτονται σε βάρος του αγοραστή (αντικ. του μέσα σε εδαφίου α της παρ. 2 από την παρ. 4 του άρθρου 20 του Ν. 1473/1984, ΦΕΚ Α 127).
Επί πωλήσεως σιγαρέττων, σιγάρων και οινοπνεύματος δεν υπολογίζεται εις το αντίτιμον πωλήσεως ο επί των αγαθών τούτων φόρος καταναλώσεως.
Διά το δικαίωμα εισαγωγής λαμβάνεται υπόψιν το ολικόν αντίτιμον της πωλήσεως αυτού, περιλαμβάνον και την αξίαν του συναλλάγματος επί τη βάσει της επισήμου τιμής.

3. Αι αποδείξεις και τα εντάλματα πληρωμής προς εξόφλησιν του εν παρ. 1 τιμολογίου ή εγγράφου πωλήσεως αγαθών κλπ. δεν υπόκεινται εις τέλος. Η εγγραφως όμως τυχόν καταρτιζομένη σύμβασις πωλήσεως αγαθών υπόκειται εις πάγιον τέλος δραχ. (10) 20 ανεξαρτήτως αριθμού φύλλων.

4. Το τιμολόγιον χονδρικής πωλήσεως, το εκδιδόμενον διά το εξωτερικόν υπόκειται, ανεξαρτήτως ποσού εις τέλος (10) 20 δραχμών.

5. Επί πωλήσεως φαρμάκων προς υπαλλήλους ησφαλισμένους κλπ. ουδέν τέλος καταβάλλεται. Εν τοιαύτη περιπτώσει το κατά τ ανωτέρω τέλος 0.50% καταβάλλεται κατά την τυχόν υπό του Δημοσίου, Δήμου ή Κοινότητος ή άλλου νομικού προσώπου ή ασφαλιστικού οργανισμού ή ταμείου απόδοσιν του αντιτίμου των φαρμάκων εις τον προκαταβαλόντα υπάλληλον κλπ.

6. Απαλλάσσονται του τέλους τα τιμολόγια, αι αποδείξεις ή άλλα έγγραφα :
Α. Επί πωλήσεως υπό επιτηδευματιών : α) καπνών εις φύλλα εις άλλους επιτηδευματίας, β) αγαθών προς τα πρόσωπα της ανωτέρω παρ. 1, εφ όσον η αξία εκάστης συναλλαγής δεν υπερβαίνει τας 400.(000) δραχμών. γ) δημοσιογραφικού χάρτου προς δικαιούχους ατελούς εισαγωγής τούτου, κατά τας εκάστοτε ισχυούσας περί Τύπου και λοιπάς διατάξεις (προσθ. της περίπτ. γ από την παρ. 1 του άρθρου 58 του Ν. 542/1977).
Β. (Καταργήθηκε και τα επόμενα εδάφια αριθμήθηκαν ως Β και Γ από την παρ. 1 του άρθρου 2 του Α.Ν. 470/1968).

Β. Επί πωλήσεως αγαθών υπό των εν τη ανωτέρω παρ. 1 προσώπων προς φυσικά πρόσωπα, ουχί διά την άσκησιν του επιτηδεύματος ή του επαγγέλματος των, αλλά διά τας ατομικάς ή οικογενειακάς ανάγκας αυτών.
Γ. Διά την : α) υπό των επιτηδευματιών, κατ εντολήν του Δημοσίου, διανομήν προς το κοινόν ή προς ωρισμένας κατηγορίας καταναλωτών, μη επιτηδευματιών, αγαθών ανηκόντων εις το Δημόσιον, β) υπό του Δημοσίου χορήγησιν αγαθών προς τους μισθωτούς και προς τας συνεταιρικάς οργανώσεις αυτών, γ) υπό επιτηδευματίου, κατ εντολήν και διά λογαριασμόν του Δημοσίου, διάθεσιν αγαθών προς ετέρους επιτηδευματίας, εφ όσον υπό του εντολοδόχου επιτηδευματίου κατεβλήθη το τέλος της παρ. 1 του παρόντος άρθρου και δ) Υπό συνεταιριστικών οργανώσεων διάθεσιν εν γένει αγαθών εις τα μέλη αυτών, υπό επιτηδευματίου διανομήν αγαθών αγορασθέντων εν τω εσωτερικών ή εισαχθέντων εκ του εξωτερικού διά λογαριασμόν πλειόνων επιτηδευματιών κατά τας διατάξεις του άρθρου 33 του Ν.Δ. 4/1968 περί Κώδικος Φορολογικών Στοιχείων, ως και υπό ανωνύμου εταιρείας με ονομαστικάς μετοχάς ή εταιρείας Περιωρισμένης Ευθύνης με μετόχους ή μέλη, κατά περίπτωσιν, τουλάχιστον είκοσιν επιτηδευματίας παντοπώλας, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ασκούντα ιδίαν έκαστον επιχείρησιν, διάθεσιν εις τους μετόχους ή μέλη αυτών ειδών διατροφής, πλην ποτών, και διά την καταβολήν της αξίας τούτων προς συνεταιριστικήν οργάνωσιν κλπ. (αντικ. της περίπτ. δ από την παρ. 2 του άρθρου 58 του Ν. 542/1977). ε) υπό οιουδήποτε προς οιονδήποτε διάθεσιν Γραμματίων Κρατικών Λαχείων (προσθ. της περίπτ. ε από την παρ. 1 του άρθρου 2 του Ν. 231/1975).

7. Το κατά το παρόν άρθρον τέλος καταβάλλεται διά τριπλοτύπου κατά την υποβολήν των υπό των άρθρων 39 έως 41 του Κώδικος Φορολογικών Στοιχείων προβλεπομένων αντιγράφων τιμολογίων, πιστωτικών σημειωμάτων, καταστάσεων ή άλλων στοιχείων εις τον Οικονομικόν Εφορον. Εις τας περιπτώσεις της παρ. 11Α και Β του άρθρου 25 του Κώδικος Φορολογικών Στοιχείων το τέλος καταλογίζεται μετά προστίμου υπό του Οικονομικού Εφόρου εις βάρος του πωλητού επί τη βάσει των υπό του αγοραστού υποβαλλομένων στοιχείων.

8. Αι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν έχουσιν εφαρμογήν επί πωλήσεως πλοίων και πλωτών εν γένει μέσων, (πλην πλοιαρίων, λεμβοφορτηγίδων και λέμβων εν γένει), (οι εντός () λέξεις διαγράφησαν από την παρ. 5 του άρθρου 9 του Ν. 3300/55) αυτοκινήτων, μετοχών και ομολογιών (αντικ. του άρθρου 15δ από το άρθρο 8 του Ν. 2246/1952).
Τα πάγια τέλη τίθενται ως διπλασιάσθηκαν από το άρθρο 5 του Ν. 12/1975.

Αρθρο 15ε
Πωλήσεις και αγοραί διά λογαριασμόν τρίτων, μισθώσεις υπηρεσιών, μισθώσεις έργων κλπ.

1. Επί πωλήσεως ή αγοράς αγαθών ή βιομηανοποιήσεως πρώτων υλών ή ημικατειργασμένων προιόντων υπό επιτηδευματίου, διά λογαριασμόν των προσώπων των αναφερομένων εις της παρ. 1 του άρθρου 15δ του παρόντος

Α) Το δελτίον αποστολής των αγαθών εκδίδεται ατελώς.

Β) Η εκκαθάρισις, την οποίαν αποστέλλει ο πωλήσας ή αγοράσας ή βιομηχανοποιήσας εις εκείνον διά λογαριασμόν του οποίου ενήργησε την πώλησιν ή αγοράν ή βιομηχανοποίησιν
α) διά το ποσόν της προμηθείας πωλήσεως ή αγοράς υπόκειται εις τέλος (1%)
β) διά το ποσόν της αμοιβής της βιομηχανοποιήσεως υπόκειται εις τέλος (0.50%)
γ) διά τα λοιπά ποσά, τα σχετικά προς την δοσοληψίαν ταύτην, δεν υπόκειται εις τέλος.
Το κατά την παρούσαν παράγραφον τέλος καταβάλλεται διά τριπλοτύπου του Δημοσίου Ταμείου κατά την εις τον Οικον. Εφορον υποβολήν υπό των προς τούτο κατά περίπτωσιν υποχρέων των υπό του άρθρου 42 του Κ.Φ.Σ. οριζομένων στοιχείων. Επί βιομηχανοποιήσεως πρώτων και βοηθητικών υλών ή ημικατειργασμένων προιόντων, αποστελλομένων υπό οίκων εξωτερικού και εισαγομένων υπό το καθεστώς της προσωρινής ατελείας άνευ διακανονισμού της αξίας αυτών εις συνάλλαγμα, τα διά την αμοιβήν βιομηχανοποιήσεως και την εξαγωγήν των εκ τούτων παραγομένων αγαθών εκδιδόμενα τιμολόγια, αποδείξεις ή έτερα έγγραφα εις ουδέν τέλος υπόκεινται (προσθ. του μέσα σε εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 15ε από την παρ. 3 του άρθρου 58 του Ν. 542/1977).

2. Εις τέλος (0.50%) επί του ολικού ποσού της αμοιβής, άνευ εκπτώσεως τινος, υπόκειται το τιμολόγιον ή οιονδήποτε έτερον έγγραφον, εξοφλητικόν αυτής, προερχομένης εκ παροχής υπηρεσιών (μίσθωσις εργασίας, μίσθωσις έργου) υπό του επιτηδευματίου του υποκειμένου κατ αρχήν εις φόρον Δ κατηγορίας του Κώδικος Φορολογίας Καθαρών Προσόδων προς : α) ετέρους επιτηδευματίας διά την άσκησιν του επιτηδεύματος αυτών, β) προς γεωργούς, κτηνοτρόφους, πτηνοτρόφους, σηροτρόφους, μελισσοκόμους, παραγωγούς δασικών προιόντων, αλιείς κλπ. διά την άσκησιν του επαγγέλματος αυτών και προς τας συνεταιριστικάς οργανώσεις αυτών, γ) προς τα εν τη της παρ. 1 του άρθρου 15δ αναφερόμενα πρόσωπα.
Εξαιρετικώς προκειμένου περί αμοιβών καταβαλλομένων εις εκτελωνιστάς ή διασαφηστάς, πράκτορας μεταφορών, διαφημιστάς κλπ. το ως άνω τέλος υπολογίζεται επί μόνης της αμοιβής αυτών, ουχί δε και επί των διαφόρων δαπανών, διας δίδουσιν ούτοι λογαριασμόν εις τον προς ον παρέσχον τας υπηρεσίας αυτών, υπό την προυπόθεσιν όμως ότι τα δικαιολογητικά των δαπανών τούτων έχουσιν υποβληθή ή θα υποβληθώσιν εν τω δέοντι χρόνω εις το προσήκον τέλος.
Εις το τέλος της παρούσης παραγράφου υπόκειται και το τιμολόγιον ή η απόδειξις ή οιονδήποτε έτερον έγγραφον εξοφλητικόν αμοιβής, επί παροχής υπηρεσιών υπό των εν τη ανωτέρω αναφερομένων προσώπων προς έτερα τοιαύτα, ως και προς τα εν ταις περιπτ. α και β πρόσωπα διά την άσκησιν του επιτηδεύματος ή επαγγέλματος αυτών.
Ως παροχή υπηρεσιών εν τη εννοία της παρούσης παραγράφου θεωρείται και η υπό οιουδήποτε επιτηδευματίου διάθεσις επί αμοιβή αποθηκών ή άλλων χώρων προς απόθεσιν αγαθών ανηκόντων εις τρίτους, εφ όσον η σχέσις αύτη δεν φέρει τα στοιχεία της μισθώσεως ακινήτου.
Εις το κατά την παρούσαν παράγραφον τέλος δεν υπόκειται το τιμολόγιον ή οιονδήποτε έτερον έγγραφον παροχής υπηρεσιών αξίας μέχρι
(α) δραχ. 150.(000), εφ όσον αι υπηρεσίαι παρέχονται προς τα εν τη ανωτέρω περ.β πρόσωπα και β) δραχ. 25.(000) εις πάσαν άλλην περίπτωσιν) (οι περιπτώσεις α και β της παρ. 2γ του άρθρου 15ε καταργήθηκαν από την παρ. 1 του άρθρου 2 του Α.Ν. 470/68).

Εις πάσαν περίπτωσιν παροχής υπηρεσιών εν τη εννοία της παρούσης παραγράφου προς ιδιώτας υφ οιουδήποτε των προσώπων της παρ. 1 του άρθρου 15δ ουδέν τέλος οφείλεται. Προκειμένου περί εξοφλήσεως αντιτίμου διδάκτρων και τροφείων, νοσηλείων και εξόδων κηδείας εφαρμόζονται τα εν παρ. 21 του άρθρου 15 του παρόντος και τα εν τη κατωτέρω παρ. 4 οριζόμενα (αντικ. του μέσα σε εδαφίου της παρ. 2γ του άρθρου 15ε από την παρ. 6 του άρθρου 9 του Ν. 3300/1955).

Το κατά την παρούσαν παράγραφον τέλος καταβάλλεται διά τριπλοτύπου του Δημοσίου Ταμείου κατά την εις τον Οικον. Εφορον υποβολήν των υπό των άρθρων 39 και 41 (παρ. 2) του Κ.Φ.Σ. οριζομένων στοιχείων. 3. Εις τέλος 1% υπόκειται η απόδειξις εξοφλήσεως αμοιβής του δικηγόρου, συμβολαιογράφου, αρχιτέκτονος και παντός άλλου ασκούντος ελευθέριον επάγγελμα δι υπηρεσίας παρασχεθείσας προς τα εν παρ. 1 του άρθρου 15δ του παρόντος αναφερόμενα πρόσωπα ή και προς ιδιώτας. Το αυτό τέλος οφείλεται και επί παροχής των εν λόγω υπηρεσιών επί παγία ή άλλως καθοριζομένη αμοιβή ή αντιμισθία προς τα αυτά ως άνω πρόσωπα.

4. Εις τέλος 1% υπόκεινται εν πάση περιπτώσει το τιμολόγιον ή η απόδειξις ή οιονδήποτε έτερον έγγραφον εξοφλήσεως υπό ιατρών, κλινικών ή οιωνδήποτε νοσηλευτικών ιδρυμάτων νοσηλείων εν γένει, οιοσδήποτε και αν είναι ο καταβάλλων ταύτα. Απαξ υποβληθείσης της εξοφλήσεως των εν λόγω εξόδων εις το, ως είρηται, τέλος, η τυχόν απόδοσις υπό του Δημοσίου, Δήμου ή Κοινότητος ή άλλου νομικού προσώπου ή ασφαλιστικού οργανισμού ή Ταμείου του ποσού αυτών εις τον προκαταβαλόντα εις ουδέν τέλος υπόκειται.
Τα εν τω προηγουμέων εδαφίω εφαρμόζονται αναλόγως και επί εξόδων κηδείας (αντικ. των παρ. 3 και 4 του άρθρου 15ε από την παρ. 2 του άρθρου 2 του Α.Ν. 470/1968).

5. Το κατά τας ανωτέρω παρ. 3 και 4 τέλος, επί περιπτώσεων καθ άς η αμοιβή παρεσχέθη δι επαγγελματικήν εξυπηρέτησιν του καταβαλόντος, καταβάλλεται υπ αυτού κατά την εις τον Οικονομικόν Εφορον υποβολήν των στοιχείων των οριζομένων υπό του άρθρου 45 του Κ.Φ.Σ. Ειδικώς τα τέλη χαρτοσήμου τα αναλογούντα επί των αμοιβών των αρχιτεκτόνων και μηχανικών διά την υπαυτών εκπόνησιν μελετών ή σχεδίων κλπ. πάσης φύσεως τεχνικών έργων, υποκειμένων εις θεώρησιν υπό Δημοσίας Αρχής, καταβάλλονται καθ όν χρόνον και τρόπον γίνεται η καταβολή του επί των αμοιβών τούτων προκαταβαλλομένου φόρου εισοδήματος (προσθ. του μέσα σε εδαφίου της παρ. 5 του άρθρου 15ε από την παρ. 1 του άρθρου 11 του Ν.Δ. 3717/1957).

6. Εις τέλος (1%) υπόκειται η υπό των προσώπων των αναφερομένων εις την παρ. 1 του άρθρου 15δ του παρόντος εξόφλησις κατά τινα των εν τη πρώτη περιόδω του εδαφίου α της παρ. 4 του άρθρου 32 του παρόντος αναφερομένων τρόπων ή και άλλως προμηθειών, μεσιτειών, αμοιβών ή άλλων παροχών (πλην των υπό ασφαλιστικών εν γένει και συνταξιοδοτικών Ταμείων ή Οργανισμών καταβαλλομένων παροχών), προς τραπέζας, εμπορικούς αντιπροσώπους, παραγγελιοδόχους, ανταποκριτάς, μεσίτας, πράκτορας οιουσδήποτε, ως και προς οιουσδήποτε άλλους επιτηδευματίας ή και προς ιδιώτας. Το κατά την παρούσαν παράγραφον τέλος δεν οφείλεται επί α) τόκων εκ καταθέσεων χρημάτων παρά Τραπέζη ή άλλη Ανωνύμω Εταιρεία ή Νομικώ Προσώπω, δικαιουμένοις να δέχωνται καταθέσεις, β) προμηθείας καταβαλλομένης υφοιουδήποτε προσώπου εις τους διαθέτοντας Γραμμάτια Κρατικών Λαχείων και γ) εάν το κατά δικαιούχον ποσόν εκάστης καταβολής ή πιστώσεως τόκων, προμηθειών κλπ., δεν υπερβαίνη το ποσόν των 100 δραχμών (αντικ. του μέσα σε δευτέρου εδαφίου της παρ. 6 του άρθρου 15ε από την παρ. 2 του άρθρου 2 του Ν. 231/1975 και ισχύει από 16 Δεκ. 1976.
Το εν λόγω τέλος καταβάλλεται, εις ην μεν περίπτωσιν υφίσταται υποχρέωσις υποβολής εις τον Οικονομικόν Εφορον των υπό του άρθρου 45 του Κ.Φ.Σ. οριζομένων στοιχείων, διά τριπλοτύπου κατά την υποβολήν των στοιχείων τούτων, εις πάσαν δε άλλην περίπτωσιν κατά την κατά τινα των ανωτέρω τρόπων εξόφλησιν της προμηθείας κλπ.
Εξαιρετικώς το χαρτόσημον καταβάλλεται, προκειμένου περί των άνω προμηθειών κλπ. α) υπέρ τραπεζών, δι ού αποδεικτικού και ο φόρος κύκλου εργασιών και β) εξοφλουμένων συμβολαιογραφικώς, κατά την τοιαύτην εξόφλησιν.
Τ ανωτέρω εφαρμόζονται αναλόγως και προκειμένου περί τόκων, το επ αυτών όμως τέλος υπολογίζεται επί τη βάσει των περί του τέλους της συμβάσεως ή της συναλλαγής, εξ ης οι τόκοι απέρρευσαν διατάξεων (εξαιρέσει της παρ. 20 του άρθρου 15 του παρόντος Νόμου) (η μέσα σε () φράσις διαγράφηκε από την παρ. 2 του άρθρου 2 του Α.Ν. 118/1967).
Εις πάσαν περίπτωσιν, καθ ήν υφίσταται μεν υποχρέωσις καταβολής χαρτοσήμου, ο δε επιτηδευματίας κλπ. δεν υποχρεούται, κατά τας διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 45 και 4α του άρθρου 15 του Κ.Φ.Σ., να υποβάλη σχετικά στοιχεία εις τον Οικονομικόν Εφορον, το τέλος καταβάλλεται δι επικολλήσεως επί των σχετικών αποδείξεων ή επί οιουδήποτε άλλου εγγράφου αναλόγου κινητού επισήματος.

7. Αι υπό του Δημοσίου, Δήμων ή Κοινοτήτων, άλλων νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, κοινωφελών, εθνωφελών, νοσηλευτικών, θρησκευτικών, φιλανθρωπικών, εκπαιδευτικών κλπ. ιδρυμάτων ή σωματείων ή επιτροπών, ανωνύμων εταιρειών, συνεταιρισμών, σωματείων, συλλόγων κλπ. καταβαλλόμεναι αμοιβαί προς οιονδήποτε διά υπερωριακήν εργασίαν, συμμετοχήν εις συμβούλια, επιτροπάς, διοικήσεις ή διευθύνσεις εταιρειών κλπ. έστω και αν παρέχωνται υπό μορφήν ποσοστών ή εξόδων κινήσεως, υπόκεινται εις τέλος 1% εάν εξ άλλης τινός ειδικής διατάξεως δεν προβλέπεται ελαφρότερον τέλος ή ατέλεια.
Το εν λόγω τέλος καταβάλλεται κατά την εξόφλησιν ή πίστωσιν των αμοιβών τούτων, συμφώνως προς το άρθρο 3 του παρόντος Νόμου.

8. Εις τας υπό των προηγουμένων της παρούσης παραγράφων προβλεπομένας περιπτώσεις ή εγγράφως τυχόν καταρτιζομένη σύμβασις υπόκειται εις τέλος δραχ.(10) 20, ανεξαρτήτως αριθμού φύλλων και εφ όσον δεν ορίζεται άλλο τι περί αυτών εν τω παρόντι ή άλλω ειδικώ Νόμω.

9. Προκειμένου περί μισθώσεως έργου (εργολαβίας) συνδεομένου μετά του εδάφους το τέλος ορίζεται : α) εις (1%) εάν το έργον προορίζηται να εξυπηρετήση επαγγελματικάς ανάγκας του εργοδότου ή τους σκοπούς τινος των εν παρ. 1γ του άρθρου 15δ αναφερομένων προσώπων ή εάν ο έτερος των συμβαλλομένων είναι ανώνυμος εταιρία, β) εις (3%) εις πάσαν άλλην περίπτωσιν.

Ως έργα συνδεόμενα μετά του εδάφους νοούνται ιδίως :
Αι κατασκευαί οικοδομών, οδών, γεφυρών, λιμένων, σιδηροδρομικών γραμμών, σηράγγων, υδραγωγείων και υδραυλικών εν γένει έργων, υπονόμων, φρεάτων και άλλων κοινής ωφελείας έργων, εφ όσον ταύτα πάντα εκτελούνται επί τη βάσει συμβάσεως συναπτομένης απ ευθείας μεταξύ εργοδότου και εργολάβου και ουχί υπεργολαβικώς.
Επί έργων κοινής ωφελείας, των οποίων την κατασκευήν ακολουθεί υπό του εργολάβου (αναδόχου) εκμετάλλευσις υφ οιουσδήποτε όρους, δεν υπόκεινται εις το κατά την παρούσαν παράγραφον τέλος, αλλά εις το υπό άλλων διατάξεων του παρόντος Νόμου ή υπό άλλων διατάξεων του παρόντος Νόμου ή υπό άλλων ειδικών Νόμων προβλεπόμενον τοιούτο, αι ακολουθούσαι την κατασκευήν των έργων επί μέρους συμβάσεις και συναλλαγαί του εργολάβου μετά των εκ των έργων ωφελουμένων φυσικών ή νομικών προσώπων εν γένει (καταναλωτών κλπ.).
Εις το κατά την παρούσαν παράγραφον τέλος υπόκεινται και αι συμβάσεις, συμπληρώσεων, επεκτάσεων, διαρρυθμίσεων ή και ουσιωδών επισκευών των ως άνω έργων, αναλαμβανομένων υπό εργολάβων και ουχί υπό απλών τεχνιτών.
Τ ανωτέρω εφαρμόζονται αναλόγως και επί κατεδαφίσεως ή αποσυνθέσεως εν γένει έργων συνδεομένων μετά του εδάφους. Η αληθής έννοια των διατάξεων της παρ. 9 του άρθρου 15ε του Δ/τος της 28 Ιουλ. 1931 περί Κώδικος των Νόμων περί τελών χαρτοσήμου, ως αντικατεστάθη από το άρθρο 9 του Ν. 2246/1952, είναι ότι, επί μεταβιβάσεως υπό ιδιοκτήτου εις εργολάβον ποσοστών οικοπέδου επί αντιπαροχή συνισταμένη εις ανέγερσιν υπό του εργολάβου διαμερισμάτων ισοπόσου αξίας προς το μεταβιβαζόμενον ποσοστόν οικοπέδου, οφείλεται, εκτός του φόρου μεταβιβάσεως και αναλογικόν τέλος χαρτοσήμου υπολογιζόμενον επί της αξίας του αντικειμένου της εργολαβικής συμβάσεως.
Το τέλος τούτο καταβάλλεται κατά τα εν τη παρ. 11 του αυτού ως άνω άρθρου οριζόμενα (Αρθρο 9 παρ. 4 του Ν.Δ. 4486/1965).

10. Επί υπεργολαβικής εκτελέσεως των κατά την ανωτέρω παρ. 9 έργων, τα σχετικά τιμολόγια ή έτερα έγγραφα υπόκεινται εν πάση περιπτώσει εις τέλος (0.50%).

11. Το κατά τας προηγουμένας παρ. 9 και 10 αναλογικόν τέλος χαρτοσήμου καταβάλλεται διά τριπλοτύπου κατά την υποβολήν εις τον Οικονομικόν Εφορον των στοιχείων των οριζομένων υπό του Κώδικος Φορολογικών Στοιχείων (άρθρο 25 παρ. 8γ, 26 παρ. 1 και 2 και 36). Η εγγράφως όμως καταρτιζομένη σύμβασις υπόκειται εις τέλος δραχ. (10) 20, ανεξαρτήτως αριθμού φύλλων. Εξαιρετικώς το εν λόγω αναλογικόν τέλος καταβάλλεται εξ ολοκλήρου κατά την κατάρτισιν της σχετικής συμβάσεως, εάν το έργον προορίζεται να εξυπηρετήση οικογενειακάς ή ατομικάς ανάγκας το εργοδότου. Εν τη περιπτώσει ταύτη δεν καταβάλλεται και το πάγιον τέλος των δραχ. (10) 20 (αντικ. του μέσα σε εδαφίου β της παρ. 11 του άρθρου 15ε από το άρθρο 9 του Ν. 2246/1952).

Αρθρο 16
Πάγια Τέλη Χαρτοσήμου Μεταφοραί προσώπων και αγαθών, φορτοεκφορτώσεις κλπ.

1. Μεταφοραί προσώπων.
Δεν υπόκεινται εις τέλος : α) τό αντίτιμον τού εισιτηρίου μεταφοράς προσώπων δι οιουδήποτε μεταφορικού μέσου,είτε εντός των ορίων της Επικρατείας είτε εκ της ημεδαπής εις την αλλοδαπήν είτε και τανάπαλιν. β) εις τους δημοσίους κλπ. υπαλλήλους χορηγουμένη υπό της προισταμένης των αρχής βεβαίωσις, ίνα ούτοι τύχωσιν εκπτώσεως επί του τιμήματος του εισιτηρίου κλπ. οιουδήποτε μεταφορικού μέσου, ως και η υπό των μεταφορικών επιχειρήσεων χορηγουμένη εις αυτούς απόδειξις η βεβαίωσις περί του τιμήματος του εκδοθέντος εισιτηρίου η του δελτίου αποσκευών η της φορτωτικής.

2. Μεταφοραί αγαθών.
Α. Εκ της ημεδαπής εις την αλλοδαπήν.
Επί μεταφοράς αγαθών εκ της ημεδαπής εις την αλλοδαπήν δι οιουδήποτε μεταφορικού μέσου υπόκεινται : α) η φορτωτική εις τέλος δραχ. (5)10. β) έκαστον αντίγραφον της φορτωτικής εις τέλος δραχ.(1)5. γ) η σύμβασις (ανεξαρτήτως αριθμού φύλλων) ή η απόδειξις εξοφλήσεως του ναύλου ή του μισθώματος ως και των σταλιών ή της αποζημιώσεως διαργίαν υλικού εις τέλος δραχ. (10)20. δ) το έγγραφον παροχής εγγυήσεως εις τον μεταφορέα εις τέλος δραχ.(5) 10.

Β. Εκ της αλλοδαπής εις την ημεδαπήν.
Επί μεταφοράς αγαθών εκ της αλλοδαπής εις την ημεδαπήν δι οιουδήποτε μεταφορικού μέσου υπόκεινται : α) η φορτωτική κατά την πρώτην ενώπιον δημοσίας τινός Αρχής προαγωγήν αυτής εις τέλος δραχ.(5) 10. β) η εν Ελλάδι εξόφλησις του ναύλου ή του μισθώματος ή άλλου τινός ποσού σχετικού προς την σύμβασιν της μεταφοράς εις τέλος δραχ.(10)20.

Γ. Εντός των ορίων της Επικρατείας.
Επί μεταφοράς αγαθών εντός των ορίων της Επικρατείας δι οιουδήποτε μεταφορικού μέσου, υπόκεινται εις τέλος (0.50 %)
α) η φορτωτική, β) η σύμβασις (ανεξαρτήτως αριθμού φύλλων) ή η απόδειξις εξοφλήσεως του ναύλου ή του μισθώματος ως και των σταλιών ή της αποζημιώσεως διαργίαν υλικού.

Δεν υπόκεινται εις τέλος : α) η φορτωτική μικροδεμάτων, β) έκαστον αντίγραφον οιασδήποτε φορτωτικής και γ) τα έγγραφα, τα οποία, κατά τον Κώδικα Φορολογικών Στοιχείων, απαιτούνται ως δικαιολογητικά διέκδοσιν φορτωτικής ή συνοδεύουσι τα μεταφερόμενα αγαθά.

3. Φορτοεκφορτώσεις κλπ.
Εις τέλος (0.50%) υπόκεινται :
Α) η σύμβασις ή η απόδειξις εισπράξεως της αμοιβής ή οιουδήποτε άλλου δικαιώματος
α) διά πάσαν φορτοεκφόρτωσιν, β) διά φύλαξιν εις φορτηγίδας ή αποθήκας ή επί του μεταφορικού μέσου ή εις το ύπαιθρον, γ) διά στοιβασίαν και αποστοιβασίαν, δ) διά μεταφοράν εκ των πλοίων εις την παραλίαν και τανάπαλιν.

Β) αι αποδείξεις εισπράξεως υπό των Οργανισμών Λιμένων ή των Ελευθέρων Ζωνών των εξόδων ή δικαιωμάτων, διων επιβαρύνονται αι φορτοεκφορτώσεις εν γένει ως και αι ανθρακεύσεις πλοίων. (Δεν υπόκεινται εις τέλος αι συναλλαγαί της παρούσης παραγράφου, εφ όσον το ποσόν της σχετικής αμοιβής είναι κατώτερον των 100.000 δραχμών.).

4. Τα εν ταις παρ. 2 και 3 εφαρμόζονται ανεξαρτήτως αν ο μεταφορεύς, ο φορτοεκφορτωτής, ο φύλαξ κλπ. είναι επιχείρησις ωργανωμένη ή σωματείον κλπ., ελεύθερος εργάτης ή οιονδήποτε έτερον πρόσωπον.

5. Η απόδειξις επιστροφής υπό του μεταφορέως των τυχόν επί πλέον εισπραχθέντων
α) κομίστρων ή άλλων δικαιωμάτων κλπ. επί μεταφοράς αγαθών υπόκεινται εις τέλος δραχ.(2)5.
β) αντιτίμου εισιτηρίου, κομίστρου αποσκευών και κομίστρου μεταφοράς μικροδεμάτων εις ουδέν τέλος υπόκειται.

6. Το επί των συναλλαγών του παρόντος άρθρου αναλογικόν τέλος καταβάλλεται εις πάσαν μεν περίπτωσιν υποβολής αντιτύπων των φορτωτικών ή τιμολογίων ή άλλων, αναλόγως της φύσεως της συναλλαγής, στοιχείων εις τον Οικονομικόν Εφορον κατά τα εν άρθρω 15ε του παρόντος Νόμου και εν άρθρω 43 του Κ.Φ.Σ. οριζόμενα, εις πάσαν δε άλλην περίπτωσιν κατά τας γενικάς διατάξεις του παρόντος Νόμου (αντικ. του άρθρου 16 από το άρθρο 10 του Ν. 2246/1952).

Αρθρο 17
Γενικής φύσεως έγγραφα

1. Εις πάγιον τέλος δραχ.10 υπόκεινται :
α) Αι αιτήσεις ή αναφοραί φυσικών ή νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου, αι υποβαλλόμεναι εις δημοσίας, δικαστικάς, δημοτικάς, κοινοτικάς ή εκκλησιαστικάς αρχάς και νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, ως και εις ιδρύματα ή σωματεία, αι μη ειδικώς υποβαλλόμεναι εις τέλος κατώτερον ή ανώτερον.
β) Τα έγγραφα τα μη υποκείμενα εις τέλος χαρτοσήμου, εάν προσάγονται ενώπιον αρχής ή προσώπου εκ των εν τη προηγουμένη περιπτ. α αναφερομένων.
γ) Τα προς το συμφέρον των ιδιωτών παρ οιουδήποτε εκδιδόμενα αντίγραφα και αποσπάσματα εγγράφων, ως και αι βεβαιώσεις ή τα πιστοποιητικά και αποδεικτικά εν γένει έγγραφα, τα μη ειδικώς υποβαλλόμενα εις τέλος κατώτερον ή ανώτερον.
δ) Αι εξώδικοι δηλώσεις, προσκλήσεις και διαμαρτυρίαι.
ε) Τα κατά συνέχειαν φύλλα εγγράφων, υποκειμένων εις αναλογικόν ή πάγιον τέλος. ς) Η παρ οιουδήποτε προσώπου κατάθεσις εγγυήσεως ή σύστασις εγγυοδοτικής παρακαταθήκης, το γραμμάτιον συστάσεως παρακαταθήκης, ως και η απόδοσις πάντων τούτων εις τους καταθέσαντας ή συστήσαντας.
ζ) Αι διδόμεναι εξοφλητικαί αποδείξεις διά συνδρομάς, εισφοράς, επιχορηγήσεις και πάσης φύσεως χρηματικάς ενισχύσεις, χορηγουμένας υπό του Δημοσίου, των Δήμων ή Κοινοτήτων εις παντός είδους νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, ως και αι διδόμεναι τοιαύτα δι ομοίας χορηγουμένας υπό του Δημοσίου, των Δήμων ή Κοινοτήτων και παντός νομικού ή φυσικού προσώπου εις ευεργετικά Ταμεία δημοσίων εν γένει, δημοτικών ή κοινοτικών, εκκλησιαστικών και ιδιωτικών υπαλλήλων ή εργατών, εκπαιδευτικά, φιλανθρωπικά, εθνωφελή και κοινωφελή Σωματεία ή Ιδρύματα, Ταμεία, Οργανισμούς και Επιτροπάς.

2. Εις τα κάτωθι κατά περίπτωσιν πάγια τέλη υπόκειντα
α) Τα καταστατικά των σωματείων και των συνεταιρισμών μη κερδοσκοπικού χαρακτήρος, δραχ. 200.
Αι πράξεις τροποποιήσεως των ως άνω καταστατικών, δραχ.50.
β) Αι πράξεις τροποποιήσεως απλών όρων των καταστατικών εμπορικών εταιριών και συνεταιρισμών κερδοσκοπικού χαρακτήρος, αι μη υποκείμεναι εις αναλογικόν τέλος, δραχ. 50.
γ) Η συμφωνία περί τροποποιήσεως όρου τινός της αρχικής συμβάσεως δανείου ή ανοίγματος πιστώσεως, υποβληθείσης εις το νόμιμον τέλος, υπό την προυπόθεσιν ότι συνομολογείται προ της λήξεως της ισχύος της αρχικής συμβάσεως και δεν επέρχεται αύξησις του ποσού του δανείου ή της πιστώσεως ή μεταβολή εις τα πρόσωπα των αρχικώς συμβληθέντων, δραχ. 50.
δ) Αι εκθέσεις χημικών αναλύσεων ενεργουμένων υπό του Γενικού Χημείου του Κράτους, αιτήσει ιδιωτών, δραχ. 50.
ε) Η υπό του Οικονομικού Εφόρου χορηγουμένη βεβαίωσις περί υποβληθείσης δηλώσεως ενάρξεως ασκήσεως επιτηδεύματος, δραχ. 150. ς) Αι μεταφράσεις καταστατικών αλλοδαπών εταιρειών, δραχ.200.
Πάσα μετάφρασις οιουδήποτε ετέρου εγγράφου, δραχ.20. ζ) Η κύρωσις υπογραφής, ενεργουμένη παρά δημοσίας ή δημοτικής ή κοινοτικής αρχής ή παρ οιουδήποτε προσώπου δραχ. 5. Επί της, υπό των εν τω Κράτει αρμοδίων αρχών, επικυρώσεως υπογραφής διπλωματικής ή προξενικής αρχής, εν Ελλάδι εδρευούσης, εφαρμόζεται ο όρος της αμοιβαιότητος (προσθ. του εδαφίου ζ από την παρ. 3 του άρθρου 2 του Ν. 231/1975).

3. Εξαιρούνται των τελών χαρτοσήμου
α) Αι αιτήσεις των αναπήρων πολέμου και εν γένει θυμάτων πολέμου και τα κατ αίτησιν αυτών εκδιδόμενα πάσης φύσεως πιστοποιητικά ή αντίγραφα ή αποσπάσματα.
β) Αι αιτήσεις και τα κατόπιν τούτων εκδιδόμενα πιστοποιητικά όπως χρησιμοποιηθώσι διά την εγγραφήν μαθητών εις τα Σχολεία Δημοτικής ή Μέσης Εκπαιδεύσεως ως και σπουδαστών εις τας Σχολάς Ανωτέρας ή Ανωτάτης Εκπαιδεύσεως.
γ) Αι αιτήσεις και τα κατόπιν τούτων εκδιδόμενα πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις υπό οιασδήποτε δημοσίας, δημοτικής, κοινοτικής ή εκκλησιαστικής αρχής, διά την εγγραφήν εις τους εκλογικούς καταλόγους.
δ) Αι αιτήσεις και τα, προς έκδοσιν δελτίου ή πιστοποιητικού ταυτότητος Ελληνος υπηκόου, πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις ως και το δελτίον ή πιστοποιητικόν ταυτότητος.
ε) Τα υπό δημοσίων, δημοτικών, κοινοτικών ή άλλων αρχών εκδιδόμενα πιστοποιητικά, διά την εγγραφήν εις τα μητρώα αυτών αδηλώτων δημοτών.
Αι διδόμεναι εξοφλητικαί αποδείξεις διεπιστροφάς αχρεωστήτως καταβληθέντων χρημάτων.
ζ) Αι αποδείξεις εξοφλήσεως χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής οδοιπορικών εξόδων, εξόδων κινήσεως ή οιασδήποτε δαπάνης (έξοδα γραφικά, καθαριότητος, φωτισμού, θερμάνσεως, υδρεύσεως κλπ.), πραγματοποιηθέντων κατ εντολήν και διά λογαριασμόν του Δημοσίου, Δήμου ή Κοινότητος ή οιουδήποτε νομικού προσώπου δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου ή Οργανισμού ή ατομικής επιχειρήσεως, υπό την προυπόθεσιν ότι τα δικαιολογητικά των εξόδων ή δαπανών υπεβλήθησαν εις τα οικεία τέλη χαρτοσήμου.
η) Αι αποδείξεις πληρωμής βοηθημάτων εις απόρους ή παθόντας εκ θεομηνιών ή άλλης αιτίας, αι αιτήσεις προς έκδοσιν των πιστοποιητικών της ιδιότητος των ταύτης ως και τα τοιαύτα πιστοποιητικά.
θ) Οι αποδείξεις εξόφλησης χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής επιχορηγήσεων από το Δημόσιο προς τους Δημόσιους Οργανισμούς ή τις Δημόσιες Επιχειρήσεις, με μοναδικό μέτοχο το Δημόσιο, για την εκτέλεση έργων ή την κάλυψη ελλειμμάτων του προυπολογισμού αυτών (προσθ. του εδαφίου θ της παρ. 3 του άρθρου 17 από το άρθρο 27 του Ν. 1262/1982).
ι) Οι αιτήσεις των δημόσιων υπαλλήλων, πολιτικών και στρατιωτικών και των υπαλλήλων των Δήμων και Κοινοτήτων και νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, με οποιαδήποτε σχέση και αν έχουν προσληφθεί, που υποβάλλονται για τη λήψη της κανονικής τους άδειας (προσθ. της περίπτ. ι της παρ. 3 του άρθρου 17 από την παρ. 1 του άρθρου 2 του Ν. 1326/1983, ΦΕΚ Α 19). (αντικ. του άρθρου 17 από το άρθρο 24 του Ν. 12/1975).

Αρθρο 18
Αδειες, έγγραφα ναυτιλιακά, διπλώματα, πτυχία, διαβατήρια και άλλα

Α. Αδειες
1. Οι κάθε είδους άδειες και οι ανανεώσεις αυτών, που εκδίδονται από Δημόσιες, Δημοτικές ή Εκκλησιαστικές Αρχές ή από νομικά πρόσωπα δημοσίου δίκαίου, υπόκεινται σε πάγιο τέλος χιλίων (1.000) δραχμών.

2. Κατ εξαίρεση οι κατωτέρω άδειες και οι τυχόν ανανεώσεις αυτών υπόκεινται σε τέλη ως ακολούθως
α) Η άδεια μεταβολής ή προσθήκης επωνύμου δρχ. πέντε χιλιάδες (5.000).
β) Η άδεια κυκλοφορίας και η άδεια οδηγού αυτοκινήτου δραχμές πέντε χιλιάες (5.000).
γ) Η άδεια κυκλοφορίας και η άδεια οδηγού δικύκλου ή τρικύκλου αυτοκινήτου δραχμές δύο χιλιάδες (2.000).
δ) Η άδεια γάμου θρησκευτικού ή πολιτικού και η πράξη διαζυγίου δραχμές πέντε χιλιάδες (5.000).
ε) Η άδεια αναδοχής υπηρεσίας σε ξένη κυβέρνηση και η άδεια πολιτογράφησης στην αλλοδαπή δραχμές δεκαπέντε χιλιάδες (15.000).
στ) Οι χορηγούμενες άδειες παραμονής και εργασίας σε αλλοδαπούς και τα δελτία ταυτότητας αυτών, αν για λόγους αμοιβαιότητας δεν προβλέπεται διαφορετικά :
αα) βραχείας διάρκειας δραχμές δέκα χιλιάδες (10.000),
ββ) ετήσιας διάρκειας δραχμές είκοσι χιλιάδες (20.000),
γγ) διάρκειας 2 ετών και άνω δραχμές τριάντα χιλιάδες (30.000),
δδ) δελτία ταυτότητας αλλοδαπού δραχμές δύο χιλιάδες (2.000).
Τα τέλη χαρτοσήμου σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι κατώτερα του αντίστοιχου σε δραχμές ποσού, που καταβάλλεται από τους Ελληνες υπηκόους στη χώρα του αλλοδαπού. Στις περιπτώσεις παράτασης του χρόνου προσωρινής διαμονής μέχρι τρεις (3) μήνες κατά τα οριζόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 7 του Ν. 1975/91 (ΦΕΚ-184 Α) το τέλος χαρτοσήμου είναι ίσο με το καταβληθένν για την αρχική χορήγηση της προξενικής θεωρησης.
Προκειμένου για Ελληνες ξένης υπηκοότητας τα ανωτέρω τέλη περιορίζονται στο ένα δεύτερο (1/2) μη δυνάμενα να είναι κατώτερα των δύο χιλιάδων (2.000) δραχμών.
ζ) Η άδεια άσκησης επαγγέλματος από ιατρούς, φαρμακοποιούς και γενικά ελεύθερους επαγγελματίες, όπως αυτοί νοούνται στη φορολογία εισοδήματος, εφόσον βάσει διατάξεων νόμου προβλέπεται η έκδοση τέτοιας άδειας, δραχμές δέκα χιλιάδες (10.000).
η) Η άδεια θήρας δραχμές πέντε χιλιάδες (5.000).
θ) Η άδεια σύστασης ειδικού καπνεργοστασίου δραχμές διακόσιες χιλιάδες (200.000)
Κατ εξαίρεση η ανανεώση της άδειας αυτής δραχμές εκατό χιλιάδες (100.000).
ι) Η άδεια λειτουργίας ιατρικών πηγών δραχμές είκοσι πέντε χιλιάδες (25.000) και τουριστικών ή ταξιδιωτικών γραφείων δραχμές πενήντα χιλιάδες (50.000).
Κατ εξαίρεση η ανανέωση της άδειας αυτής δραχμές δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) για τις ιαματικές πηγές και τριάντα χιλιάδες (30.000) δραχμές για τα τουριστικά ή ταξιδιωτικά γραφεία.
ια) Αδειες άρθρων 1 έως και 29 του Ν. 2168/93 (ΦΕΚ-147 Α) και του ν. 456/76 (ΦΕΚ-277 Α), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το άρθρο 30 του Ν. 2168/93, ως ακολούθως :
αα) Αδειες οπλοφορίας προς άσκηση στη σκοποβολή δραχμές πέντε χιλιάδες (5.000), ββ) λοιπές άδειες οπλοφορίας δραχμές δεκαπέντε χιλιάδες (15.000), γγ) επέκταση των αδειών οπλοφορίας δραχμές δεκαπέντε χιλιάδες (15.000), δδ) άδειες κατασκευής, εμπορίας, επισκευής και συναρμολόγησης δραχμές τριάντα χιλιάδες (30.000), εε) άδειες εισαγωγής και μεταφοράς από το εξωτερικό προς εμπορία δραχμές δέκα χιλιάδες (10.000), στστ) Κάθε άλλη άδεια, πιστοποιητικό ή βεβαίωση που προβλέπονται από τις διατάξεις του ν. 2168/93 και του ν. 456/76 δραχμές χίλιες (1.000).

3. Εξαιρούνται από τα τέλη χαρτοσήμου
α) Η άδεια κυκλοφορίας και η άδεια οδηγού αναπηρικού αυτοκινήτου.
β) η άδεια οδηγού αυτοκινήτου εν γένει και η άδεια οπλοφορίας, εφόσον χορηγούνται σε δημόσιους υπαλλήλους για υπηρεσιακές ανάγκες.

Β. Εγγραφα ναυτιλιακά - διπλώματα - πτυχία και άλλα.
Στα κατωτέρω κατά περίπτωση πάγια τέλη υπόκεινται
α) Τα πιστοποιητικά πλωιμότητας ελληνικών πλοίων και αεροσκαφών, τα πιστοποιητικά εθνικότητας πλοίων ή νηολογήσεως αεροσκαφών, καθώς και τα αντίγραφα των πιστοποιητικών αυτών δραχμές δέκα χιλιάδες (10.000).
β) Τα ναυτολόγια πλοίων και τα αντίγραφα αυτών δραχμές δυόμισι χιλιάδες (2.500).
γ) Τα χορηγούμενα από δημόσιες αρχές κάθε είδους αποδεικτικά ναυτικής ή αεροναυτικής ικανότητας των πληρωμάτων των πλοίων, των αεροσκαφών ως και του προσωπικού εδάφους (διπλώματα, πτυχία, άδειες ή πιστοποιητικά) καθώς και τα αντίγραφα αυτών δραχμές τρεις χιλιάδες (3.000).
δ) Τα χορηγούμενα από δημόσιες αρχές αποδεικτικά τεχνικής ικανότητας, (πτυχία, διπλώματα, άδειες γενικές και ειδικές), καθώς και τα αντίγραφα αυτών προς κάθε φύσης μηχανικούς, θερμαστές, ηλεκτρολόγους κλπ. δραχμές τρεις χιλιάδες (3.000).
ε) Τα χορηγούμενα από τις δημόσιες αρχές πιστοποιητικά ικανότητας εργολάβου (πτυχία εργοληπτών δημόσιων έργων) καθώς και η ανανέωση ή τα αντίγραφα αυτών :
αα) Α, Β, Γ τάξης δραχμές δέκα χιλιάδες (10.000),
ββ) Δ , Ε και ΣΤ τάξης δραχμές τριάντα χιλιάδες (30.000)
γγ) Ζ και ανώτερης τάξης δραχμές πενήντα χιλιάδες (50.000).

Γ. Τέλη διαβατηρίων
1. Η έκδοση διαβατηρίου και η ανανέωση τούτου υπόκεινται σε πάγια τέλη χαρτοσήμου που υπολογίζονται για κάθε έτος ισχύος ως εξής
α) ατομικό διαβατήριο δραχμές χίλιες πεντακόσιες (1.500).
β) οικογενειακό διαβατήριο δραχμές τρεις χιλιάδες (3.000).
γ) ομαδικό διαβατήριο για κάθε άτομο δραχμές εφτακόσιες πενήντα (750).
2. Οι θεωρήσεις από τις αρμόδιες αρχές στην ημεδαπή διαβατηρίων που εκδόθηκαν από ελληνικές ή αλλοδαπές αρχές δεν υπόκεινται σε τέλη χαρτοσήμου.
3. Τα διαβατήρια που εκδίδονται από τις Διπλωματικές ή Προξενικές Αρχές στην αλλοδαπή υπόκεινται στα οικεία προξενικά τέλη.
4. Εξαιρούνται από τα τέλη χαρτοσήμου τα διαβατήρια καθώς και τα προς έκδοση αυτών απαιτούμενα δικαιολογητικά
α) Των τραυματιών ή αναπήρων πολεμικής ή ειρηνικής περιόδου και ανδρών των Ενόπλων Δυνάμεων ή των Σωμάτων Ασφαλείας παντός βαθμού που μεταβαίνουν στην αλλοδαπή προς θεραπεία.
β) Οσων προσφεύγουν στην Ελλάδα από την αλλοδαπή ομογενών, προκειμένου να μεταναστεύσουν σε άλλη χώρα.
γ) Τα διπλωματικά και ειδικά υπηρεσιακά διαβατήρια, για τα οποία οι διατάξεις του ν.δ/τος 1110/72 (ΦΕΚ-22 Α).
δ) Οσων μεταναστεύουν μέσω της Διακυβερνητικής Επιτροπής Μεταναστών από την Ευρώπη (Δ.Ε.Μ.Ε.) (αντικ. του άρθρου 18 από την παρ. 1 του άρθρου 18 του Ν. 2459/97, ΦΕΚ-17 Α).

Αρθρο 19
Τέλη επί αποφάσεων και πράξεων αρχών ή επιτροπών, ως και προσφυγών ή ενστάσεων κατ αυτών (πλην των δικαστικών του Συμβουλίου της Επικρατείας και του Ελεγκτικού Συνεδρίου

1. Πάσαι εν γένει αι εις ιδιώτας αναφερόμεναι αποφάσεις εκκλησιαστικής αρχής, πλην των ειδικώς εις ανώτερον ή κατώτερον τέλος υποβεβλημένων.................... (10) 20

2. Πάσα πράξις ή απόφασις διοικητικής αρχής κρατικής επιτροπής ή συμβουλίου, εξαιρέσει των πειθαρχικών, διης κατά τας ισχυούσας εκάστοτε διατάξεις επιβάλλεται πρόστιμον ή ποινή οιαδήποτε διά παραβάσεις νόμων ή Δ/των ή διοικητικών πράξεων και κανονισμών............................. (3) 6 Επί παραβάσεων αναφερομένων εις πλείονα του ενός όμοια έγγραφα (μετοχαί, ομολογίαι, αποδείξεις πληρωμής ηλεκτρικού ρεύματος κλπ.) το τέλος της παρούσης παραγράφου άπαξ μόνο επιβάλλεται.

3. Πάσα ένστασις, έφεσις ή προσφυγή κατά των εν τη ανωτέρω παρ. 2 πράξεων ή αποφάσεων, ασκουμένη κατά τας εκάστοτε ισχυούσας διατάξεις ενώπιον των αυτών αρχών ή επιτροπών ή συμβουλίων ή ενώπιον άλλων ή ανωτέρων αρχών ή άλλων επιτροπών ή συμβουλίων ή διοικητικών δικαστηρίων... (5) 10

4. Πάσαι αι συνέπειαι της κατά την ανωτερω παρ. 3 ασκηθείσης ενστάσεως, προσφυγής ή εφέσεως εκδιδόμεναι αποφάσεις των διοικητικών αρχών ή συμβουλίων ή επιτροπών ή διοικητικών δικαστηρίων..................................(20) 40

5. Πάσα αίτησις αναθεωρήσεως των εν τη ανωτέρω παρ. 4 αποφάσεων, όπου επιτρέπεται αύτη κατά τους κειμένους νόμους..........................................(10) 20

6. Πάσα απόφασις εκδιδομένη συνεπεία ασκηθείσης αιτήσεως αναθεωρήσεως................................... (20) 40

7. Υπομνήματα κατατιθέμενα εις διαδικασίας, περί ων αι ανωτέρω παράγραφοι, ανεξαρτήτως αριθμού φύλλων.............(5) 10 8. Των κατά το παρόν άρθρον τελών απαλλάσσονται αι κατά την παρ. 2 πράξεων ή αποφάσεις δημοσίων φορολογικών αρχών, ως και Δημοτικών ή Κοινοτικών τοιούτων, τα κατά των πράξεων ή αποφάσεις τούτων προβλεπόμενα ένδικα μέσα πρώτου βαθμού, ως και άπασα η συνεπεία τούτων δημιουργουμένη διαδικασία του αυτού βαθμού και αι κατ αυτήν εκδιδόμεναι αποφάσεις (αντικ. του άρθρου 19 από το άρθρο 11 του Ν. 2246/52).
Το άρθρ.19 αντικ. ως άνω διά του άρθρ.11 Ν. 2246/1952).

Αρθρο 20
Εγγραφα στρατολογικής υπηρεσίας

1. Αι παρά των διαρκών στρατολογικών συμβουλίων εκδιδόμεναι αποφάσεις δυνάμει των άρθρων 29, 31, 54, 55, 56, 62, 65 και 67 του Ν. 3644 περί στρατολογίας........... (3) 6
2. Αι αποφάσεις του ειδικού στρατολογικού συμβουλίου περί ανικάνων (άρθρο 40 του αυτού νόμου)...........(ατελώς) 3. Αι αποφάσεις των επιτροπών απαλλαγών και της Ανωτάτης του Στρατού Υγειονομικής Επιτροπής (άρθρο 30 του αυτού νόμου)........................................ . (ατελώς)
4. Τα εις αντικατάστασιν απωλεσθέντων φύλλων πορείας εκδιδόμενα νέα τοιαύτα των πρωτοτύπων φύλλων πορείας απαλλασσομένων παντός τέλους................... (5) 10
5. Τα αντίγραφα φύλλων μητρώου και αποφάσεων.......(2) 4 6. Πιστοποιητικά στρατολογικής καταστάσεως και άλλα εν γένει πιστοποιητικά εκδιδόμενα παρά των στρατολογικών γραφείων................................. (3) 6

Αρθρο 21
Εγγραφα Τελωνειακά

1. Εις τα κάτωθι πάγια τέλη υπόκεινται
α) Τα δηλωτικά εισαγωγής και τα αποσπάσματα αυτών, κατά φύλλον, δραχ.50.
β) Αι πάσης φύσεως διασαφήσεις ως και τα πρωτόκολλα εξετάσεως αποσκευών επιβατών, δραχ. 50.
γ) Τα κατατιθέμενα αυτοτελή τελωνειακά παραστατικά έγγραφα δι οιανδήποτε μεταβολήν του τελωνειακού περιορισμού των εν αποταμιεύσει ευρισκομένων εμπορευμάτων (αιτήσεις αναλώσεως και αποστολών εν γένει κλπ), δραχ. 20.
δ) Τα υπό των Τελωνειακών Αρχών εκδιδόμενα αιτήσει των ιδιωτών, πιστοποιητικά, βεβαιώσεις ή αντίγραφα παραστατικών εγγράφων. Ωσαύτως τα υπό των ιδιωτών κατατιθέμενα και εις τα τελωνειακά παραστατικά προσαρτώμενα έγγραφα, ως και άπαντα τα, διά την διαδικασίαν του τελωνισμού, αναγκαιούντα τοιαύτα, δραχ. 20.
ε) Τα έγγραφα τα αφορώντα εις την διαδικασίαν της εφαρμογής των νόμων περί προστασίας του Εθνικού νομίσματος και την τοιαύτην του περιορισμού των εισαγωγών και του κανονισμού των εξαγωγών εμπορευμάτων, δραχ. 20.

2. Εξαιρούνται των τελών χαρτοσήμου
α) Τα επί αεροπορικών αφίξεων κατατιθέμενα δηλωτικά εισαγωγής και τα επί μεταφορτώσεων, αιτήσει των αεροπορικών εταιριών, εκδιδόμενα αποσπάσματα των δηλωτικών τούτων.
β) Τα εις τα Τελωνεία Αερολιμένων κατατιθέμενα τελωνειακά έγγραφα και τα τούτοις προσαρτώμενα δικαιολογητικά, τα αφορώντα εις την εισαγωγήν, αποταμίευσιν και διαμετακόμισιν του διά τας ανάγκας των αεροσκαφών και των αεροπορικών εταιρειών προοριζομένου αεροπορικού υλικού πάσης φύσεως.
γ) Τα τελωνειακά έγγραφα τα αφορώντα εις τα διά των συνοριακών σιδηροδρομικών σταθμών Μεσονησίου, Ειδομένης, Προμαχώνος, Πυθίου και Δικαίων, διαμετακομιζόμενα εμπορεύματα και τας αποσκευάς επιβατών (αντικ. του εδαφίου γ της παρ. 1 του άρθρου 21 από την παρ. 7 του άρθρου 2 του Ν. 231/1975).
δ) Τα τελωνειακά έγγραφα τα αφορώντα εις τον τελωνισμόν και διακίνησιν των αποσκευών επιβατών εκ του εξωτερικού.
ε) Αι ταχυδρομικαί διασαφήσεις, τα Π.Ε.Α.Ε. ως και άπαντα τα λοιπά έγγραφα τα αναφερόμενα εις την εν γένει τελωνειακήν διαδικασίαν των διά της ταχυδρομικής οδού εισαγομένων και παραδιδομένων ατελώς ειδών βοηθείας ή υποβαλλομένων κατά την εισαγωγήν των εις ειδικόν, κατ αποκοπήν, δασμόν (αντικ. της περίπτ. ε της παρ. 1 του άρθρου 21 από την παρ. 8 του άρθρου 58 του Ν. 542/1977).
ζ) Αι άδειαι εξαγωγής μικροαντικειμένων παρ επιβατών (αντικ. του άρθρου 21 από το άρθρο 24 του Ν. 12/1975).

Αρθρο 22
Εγγραφα τραπεζικά, χρηματιστηριακά, εμπορικά και συναφή τοιαύτα

1. Εις τα κάτωθι πάγια τέλη υπόκεινται
α) Η σύμβασις παραχωρήσεως εγγυητικής επιστολής παρά Τραπέζης ή υπό προσώπου εις ο διά νόμου παρέχεται το δικαίωμα εκδόσεως εγγυητικών επιστολών, δραχ. 30.
β) Η επί τη βάσει των ανωτέρω συμβάσεων εκδιδομένη εγγυητική επιστολή, δραχ. 100.
γ) Αι εντολαί εισπράξεως εκ μέρους Τραπέζης αξιών διά λογαριασμόν τρίτων, αι αποδείξεις παραδόσεως αξιών ελευθέρων πληρωμής, αι εντολαί ενεργείας χρηματιστηριακών πράξεων εν γένει, αι εντολαί προς ενέργειαν πράξεως συναλλάγματος επί προθεσμία, ως και τα πινάκια προεξοφλήσεως γραμματίων και συναλλαγματικών εν γένει ή αι αποδείξεις αναλήψεως του αντιτίμου της προεξοφλήσεως, δραχ. 10.
δ) Τα κατά τας κειμένας διατάξεις περί χρηματιστηρίου συντασσόμενα πρακτικά συμβιβασμού, δραχ. 200.
ε) Τα πρωτότυπα των συμβάσεων τα κατατιθέμενα εις το χρηματιστήριον εμπορευμάτων προς καταχώρησιν εις τα βιβλία συναλλαγών, δραχ. 10. στ-ζ) (Καταργήθηκαν από την παρ. 4 του άρθρου 47 του Ν. 1249/1982 ΦΕΚ Α 43).

2. Εξαιρούνται των τελών χαρτοσήμου
α) Αι καταθέσεις χρημάτων εις Τράπεζαν ή άλλην ανώνυμον εταιρείαν ή νομικόν πρόσωπον δικαιούμενον να δέχηται καταθέσεις, ως και η ανάληψις τούτων.
β) Αι επιταγαί επί τη εμφανίσει (GHEQUES) αδιαφόρως τόπου εκδόσεως, οπισθογραφήσεως και πληρωμής, ως και αι αποδείξεις εξοφλήσεως των εντολών πληρωμής πάσης φύσεως και των πιστωτικών επιστολών (αντικ. του άρθρου 22 από το άρθρο 24 του Ν. 12/75).
γ-δ) (Καταργήθηκαν από την παρ. 4 του άρθρου 47 του Ν. 1249/1982, ΦΕΚ Α 43).
Θεώρησις βιβλίων, σχέδια μηχανικών κλπ. πρωτόκολλα ορκωμοσίας, διορισμοί κλπ.

Αρθρο 23

Α. Θεώρησις βιβλίων Εις πάγιον τέλος δραχ.10 υπόκεινται :
α) Η υπό του Οικονομικού Εφόρου θέωρησις των υποχρεωτικώς ή προαιρετικώς τηρουμένων, υπό των επιτηδευματιών, βιβλίων μέχρι εκατόν φύλλων έκαστον. Ως εν βιβλίον λογίζονται και τα εκατόν κινητά φύλλα ή πινακίδια (καρτέλλαι), ανεξαρτήτως διαστάσεων. Εάν ο επιτηδευματίας βάσει των διατάξεων του Κώδικος Φορολογικών Στοιχείων βιβλιοδετήση πλείονα βιβλία εις εν ή τηρήση συνηνωμένα το ημερολόγιον και το καθολικόν ή συγχωνεύση οιαδήποτε βιβλία εις έτερον, το τέλος θεωρήσεως οφείλεται δι έκαστον των συνενωθέντων βιβλίων.
β) Η υπό του κατά νόμου οργάνου παρά τω Χρηματιστηρίω θεώρησις των τηρουμένων υπό των χρηματιστών ή μεσιτών του Χρηματιστηρίου, βιβλιαρίων, πινακιδίων, ή αποδείξεων εκτελέσεως εντολών ή καταθέσεως εγγυήσεως, μέχρι εκατόν φύλλο έκαστον.

Β. Σχέδια-Προυπολογισμοί-Εκθέσεις-Μελέτες (αντικ. του Β τίτλου του άρθρου 23 από την παρ. 5 του άρθρου 20 του Ν. 1473/84, ΦΕΚ Α 127).
1. Στα σχέδια, προυπολογισμούς, κάθε φύσης εκθέσεις και μελέτης των μηχανικών και αρχιτεκτόνων, καθώς και στα αντίγραφα αυτών, που υποβάλλονται
α) Στην πολεοδομική αρχή για έκδοση οικοδομικών αδειών, επιβάλλεται τέλος χαρτοσήμου 2%, που υπολογίζεται στον προυπολογισμό του έργου, όπως αυτός λαμβάνεται υπόψη για την έκδοση της άδειας. Το τέλος αυτό δεν μπορεί να είναι κατώτερο από 1.0000 δραχμές.
Εφόσον οι οικοδομικές άδειες εκδίδονται για την κατασκευή έργων του Δημοσίου, δήμων κοινοτήτων ή νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, το ποσοστό του τέλοους μειώνεται στο 1/4.
Το τέλος χαρτοσήμου της περίπτωσης αυτής εισπράττεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 622/1977, ΦΕΚ Α 171.
β) Στις αρμόδιες υπηρεσίες για την κατασκευή έργων του Δημοσίου, δήμων, κοινοτήτων και νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, εφόσον τα έργα αυτά δεν υπάγονται στην προηγούμενη περίπτ. α, επιβάλλεται τέλος χαρτοσήμου 2%, που υπολογίζεται στην αμοιβή του μελετητή του έργου. Το τέλος αυτό δεν μπορεί να είναι κατώτερο από 1.000 δραχ. και καταβάλλεται από το μελετητή του έργου στο δημόσιο ταμείο με αποδεικτικό πληρωμής πριν από την είσπραξη της αμοιβής του.

2. Στα σχέδια, προυπολογισμούς, εκθέσεις και μελέτες μηχανικών και αρχιτεκτόνων και στα αντίγραφα τους, που συντάσσονται σε κάθε περίπτωση, εκτός από αυτές που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο, καθώς και στους προυπολογισμούς, εκθέσεις και μελέτες εμπειρογνωμόνων και εκκαθαριστών και στα αντίγραφα τους επιβάλλεται πάγιο τέλος χαρτοσήμου 20 δραχ. κατά φύλλο, ανεξάρτητα από τις διαστάσεις τους.

Γ. Πρωτόκολλα ορκωμοσίας-Συμβάσεις μισθώσεως υπηρεσιώνΔιορισμοί ανταποκριτών και πρακτόρων 1. Εις τα κάτωθι πάγια τέλη υπόκεινται
α) Τα πρωτόκολλα ορκωμοσίας δημοσίων, δημοτικών, κοινοτικών και εκκλησιαστικών υπαλλήλων ή λειτουργών ως και υπαλλήλων νομικών προσώπων δημοσίου δικαίο, δραχ. 20.
β) Αι υπαλληλικαί ή οιασδήποτε έτεραι συμβάσεις μισθώσεως υπηρεσιών ιδιωτών, δραχ. 100.
Εάν διά του αυτού εγγράφου δίδεται όρκος ή μισθούνται αι υπηρεσίαι πλειόνων προσώπων οφείλονται ισάρισθμα προς τον αριθμόν των προσώπων πάγια τέλη.

2. Η σύμβασις ή τα έγγραφα διορισμού ανταποκριτού ή αντιπροσώπου ή πράκτορος επιχειρήσεων εν γένει ή προσληψεως πράκτορος Κρατικών Λαχείων, ως και η ανανέωσις της συμβάσεως ή του διορισμού, υπόκεινται εις πάγιον τέλος δραχ. 200.
Εάν διά του αυτού εγγράφου διορίζωνται ή προσλαμβάνωνται πλείονα πρόσωπα, ως αντιπρόσωποι, ανταποκριταί ή πράκτορες, οφείλονται ισάριθμα προς τον αριθμόν των προσώπων τούτων τέλη (αντικ. του άρθρου 23 από το άρθρο 24 του Ν. 12/1975).

Αρθρο 24
Διαθήκαι, απογραφαί, διαμαρτυρικά, πληρεξούσια

1. Εις τα κάτωθι πάγια τέλη υπόκεινται
α) Αι υπό των συμβολαιογράφων συντασσόμεναι διαθήκαι, αι πράξεις καταθέσεως μυστικών διαθηκών και αι ενώπιον των δικαστηρίων προσαγόμεναι ιδιάγραφοι διαθήκαι, δραχ. 50.
β) Αι υπό των συμβολαιογράφων συντασσόμεναι απογραφαί, δραχ. 50.
γ) Τα διαμαρτυρικά τα συντασσόμενα υπό συμβολαιογράφων ή δικαστικών επιμελητών, δραχ. 50.
δ) Τα έγγραφα διων δίδεται πληρεξουσιότης, δραχ. 20.
Το τέλος τούτο οφείλεται και οσάκις η πληρεξουσιότης δίδεται προφορικώς διά δηλώσεως καταχωριζομένης εις τα πρακτικά ή την έκθεσιν δικαστηρίων.

Εάν διά του αυτού εγγράφου δίδεται πληρεξουσιότης
αα) Υπό πλειόνων ή προς πλείονας, οφείλονται τόσα πάγια τέλη όσοι οι εντολείς ή εντολοδόχοι. ββ) Υπό πλειόνων προς πλείονας, οφείλονται ισάριθμα πάγια τέλη όσον το συνολικόν άθροισμα των εντολέων και εντολοδόχων.

2. Εξαιρούνται των τελών χαρτοσήμου τα έγγραφα ως και τα αντίγραφα αυτών, διων δίδεται πληρεξουσιότης υπό
α) Των αναπήρων και θυμάτων πολέμου.
β) Των ασθενών εργατών προς λήψιν βοηθήματος ή επιδόματος ασθενείας εξ ασφαλιστικού φορέως.
γ) Των εν γένει υπαλλήλων και συνταξιούχων του Δημοσίου ή νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, προς είσπραξιν των μισθών, συντάξεων ημερομισθίων ή ετέρων απολαυών ή νόμω καταβαλλομένων αυτοίς αποζημιώσεων (αντικ. του άρθρου 24 από το άρθρο 24 του Ν. 12/1975. Εναρξις ισχύος από 16 Μαρτ. 1975).
δ) Φυσικών ή νομικών προσώπων προς υπάλληλον των, ίνα προβαίνη εις είσπραξιν χρημάτων ή αξιών διά λογαριασμόν των ή προς οιονδήποτε προς χρήσιν παρά τη Αγροτική Τραπέζη της Ελλάδος.
ε) Οιουδήποτε προσώπου, προς παραλαβήν υπό τρίτου συστημένων ταχυδρομικών αντικειμένων, ταχυδρομικών δεμάτων και ταχυδρομικών επιταγών ή προς είσπραξιν των επιταγών τούτων ή αποδείξεων δι ων καταβάλλονται υπό του ΕΛ-ΤΑ εις τους δικαιούχους συντάξεις, επιδόματα, αποζημιώσεις και πάσης φύσεως παροχαί του Ι.Κ.Α. - Ο.Γ.Α. ή ετέρων Ασφαλιστικών Ταμείων και Οργανισμών (προσθ. των μέσα σε εδαφίων δ και ε από την παρ. 8 του άρθρου 2 του Ν. 231/1975 και ισχύουν από 16 Δεκ. 1975).

Αρθρο 25
Τέλη επί εγγράφων πολιτικής και διοικητικής διαδικασίας

Α. Τέλη επί εισαγωγικών δίκης εγγράφων
1. Παν εισαγωγικόν κυρίας ή παρεμπιπτούσης δίκης έγγραφον (αγωγή, αίτησις περί παροχής εννόμου προστασίας, ανακοπαί πάσης φύσεως, τριτανακοπαί κλπ.) εις πάντα βαθμόν δικαιοδοσίας, εφ όσον δεν προβλέπεται ίδιον τέλος ενώπιον
Ειρηνοδικείου δραχ. 25.
Μονομελούς Πρωτοδικείου δραχ. 50.
Παντός ετέρου Πολιτικού Δικαστηρίου δραχ. 100.

2. Εισαγωγικά δικόγραφα περί υποθέσεων εκδικαζομένων κατά τας ειδικάς διατάξεις περί μικροδιαφορών (άρθρο 483 έως 489 Κ. Πολ.Δ.) δραχ. 25.

3. Αιτήσεις ενώπιον του Προέδρου Πρωτοδικών περί αμφισβητήσεων, ως προς την δικαιοδοσίαν ή την αρμοδιότητα προς συνδιαλλαγήν (άρθρο 611 παρ. 3 Κ.Πολ.Δ.) δραχ. 50.

4. Αιτήσεις εκδόσεως διαταγής πληρωμής ή διαταγής αποδόσεως της χρήσεως μισθίου (άρθρο 644 ώς 655 και 685 έως 690 Κ.Πολ.Δ.) ενώπιον
Ειρηνοδικείου δραχ. 25.
Παντός ετέρου Πολιτικού Δικαστηρίου δραχ. 50.
Ανακοπαί κατά διαταγής πληρωμής ή διαταγής αποδόσεως της χρήσεως μισθίου (άρθρο 653 και 690 Κ.Πολ.Δ.) υπόκεινται εις τα τέλη της ανωτέρω παρ. 1.

5. Εισαγωγικά δικόγραφα επί υποθέσεων εκ διαφορών
α) Εκ πιστωτικών τίτλων (άρθρα 656 έως 667 Κ.Πολ.Δ.).
β) Εκ παραδόσεως ή αποδόσεως μισθίου (άρθρα 668 έως 684 Κ.Πολ.Δ.)και γ) Εξ αμοιβών διά την παροχήν εργασίας (άρθρα 721 έως 725 Κ.Πολ.Δ.) ενώπιον :
Ειρηνοδικείου δραχ. 25.
Παντός ετέρου Πολ. Δικαστηρίου δραχ. 50.
Αι κλήσεις προς συζήτησιν παραπεμφθέντων ισχυρισμών υπόκεινται εις τα τέλη της ανωτερω παρ. 1.
Η κλήσις προς συζήτησιν παραπεμφθείσης εις το αρμόδιον δικαστήριον αγωγής κατά την περίπτωσιν του άρθρου 658 Κ.Πολ.Δ. υπόκειται εις τα τέλη της ανωτέρω παρ. 1.

6. Εισαγωγικά δικόγραφα επί υποθέσεων εκδικαζομένων κατά την διαδικασίαν των εργατικών διαφορών (άρθρα 691 έως 720 Κ.Πολ.Δ.) ή δι ων διώκεται η ικανοποίησις αξιώσεων περί διατροφής εκ του Νόμου ή δικαιοπραξίας ενώπιον : Παντός Δικαστηρίου δραχ. 25.

7. Αιτήσεις περί ασφαλιστικών μέτρων, αυτοτελώς υποβαλλόμεναι, ενώπιον :
Ειρηνοδικείον δραχ. 25.
Μονομελούς Πρωτοδικείου και Εισηγητού δραχ. 50.
Παντός ετέρου Πολιτικού Δικαστηρίου δραχ. 100.
Αιτήσεις περί ασφαλιστικών μέτρων μη αυτοτελώς υποβαλλόμεναι εις ουδέν τέλος υπόκεινται.
Εις τα ανωτέρω τέλη υπόκεινται και πάντα τα εισαγωγικά δικόγραφα επί υποθέσεων εκδικαζομένων κατά την διαδικασίαν των άρθρων 726 έως 783 Κ.Πολ.Δ.

8. Αιτήσεις εκδικαζόμεναι κατά την διαδικασίαν της εκουσίας δικαιοδοσίας (άρθρα 786 έως 927 Κ.Πολ.Δ.), εφόσον δεν ορίζεται άλλως εν τω παρόντι, ενώπιον :
Ειρηνοδικείου δραχ. 25.
Μονομελούς Πρωτοδικείου δραχ. 50.
Παντός ετέρου Πολιτικού Δικαστηρίου δραχ. 100.

9. Αιτήσεις περί κηρύξεως εις κατάστασιν πτωχεύσεως ή δηλώσεις περί παύσεως των πληρωμών δραχ. 200.

10. Ανακοινώσεις δίκης, παρεμβάσεις, προσεπικλήσεις, αιτήσεις καθορισμού δικαστικής δαπάνης (άρθρο 193 παρ. 3 Κ.Πολ.Δ.), ως και αιτήσεις εκκαθαρίσεως εξόδων (άρθρο 194 Κ.Πολ.Δ.), ενώπιον :
Ειρηνοδικείον δραχ. 25.
Μονομελούς Πρωτοδικείου δραχ. 50.
Παντός ετέρου Πολιτικού Δικαστηρίου δραχ. 100.
Εάν το εισαγωγικόν έγγραφον της κυρίας δίκης επί των περιπτώσεων της παρούσης παρ. 10 υπόκειται, κατ άλλας διατάξεις του παρόντος, εις έλασσον τέλος, εις το τέλος τούτο υπόκεινται και τα εν τη παρούση παραγράφω αναφερόμενα δικόγραφα.
Επί παρεμβάσεων ασκουμένων άνευ καταθέσεων ιδίου δικογράφου, οφείλονται μόνον τα τέλη τα οριζόμενα εν τοις επομένοις τίτλοις Β και Γ του παρόντος άρθρου, κατά περίπτωσιν.

11. Αιτήσεις παραπομπής (άρθρο 49 Κ.Πολ.Δ.) δραχ. 25.

12. Αιτήσεις εξαιρέσεως
α) Ειρηνοδικών δραχ. 25
β) Μελών Πρωτοδικείων και Διαιτητών δραχ. 100.
γ) Μελών Εφετείων δραχ. 200.
δ) Μελών Αρείου Πάγου δραχ. 300.
ε) Υπαλλήλων της Γραμματείας των Δικαστηρίων δραχ. 25.
Προτάσεις εξαιρέσεως υποβαλλόμεναι παρά των ιδίων των ως άνω αναφερομένων προσώπων εις ουδέν τέλος υπόκεινται.

13. Αιτήσεις περί εξαιρέσεως πραγματογνωμόνων δραχ. 25.
Προτάσεις εξαιρέσεως υποβαλλόμεναι υπό των ιδίων των πραγματογνωμόνων (άρθρο 392 Κ.Πολ.Δ.) εις ουδέν τέλος υπόκεινται.

14. Αιτήσεις περί παρατάσεως ή συντμήσεως προθεσμίας ή επαναφοράς των πραγμάτων εις την προτέραν κατάστασιν (άρθρα 151 έως 160 Κ.Πολ.Δ.) υποβαλλόμεναι αυτοτελώς ενώπιον :
Ειρηνοδικείου δραχ. 25.
Παντός ετέρου Πολιτικού Δικαστηρίου δραχ. 50.
Αιτήσεις μη αυτοτελώς υποβαλλόμεναι εις ουδέν τέλος υπόκεινται.

15. Αιτήσεις περί παροχής του ευεργετήματος της πενίας ενώπιον :
Ειρνοδικείου δραχ. 10.
Παντός ετέρου δικαστηρίου δραχ. 25.

16. Αιτήσεις περί διορθώσεως ή ερμηνείας αποφάσεων ως και αιτήσεις διεξαγωγής συντηρητικής αποδείξεως ενώπιον :
Ειρηνοδικειόυ δραχ. 25.
Μονομελούς Πρωτοδικείου δραχ. 50.
Παντός ετέρου Πολιτικού Δικαστηρίου δραχ. 100.
Καθ άς περιπτώσεις το δικαστήριον προβαίνει εις την διόρθωσιν της αποφάσεως αυτεπαγγέλτως, ουδέν τέλος οφείλεται.

17. Αιτήσεις ή ανακοπαί επί υποθέσεων περί ων τα άρθρα 1018 παρ. 4, 1025 παρ. 1, 1057 παρ. 2, 1058 και 1064 Κ.Πολ.Δ. ενώπιον :
Ειρηνοδικείου δραχ. 25.
Παντός ετέρου Πολιτικού Δικαστηρίου δραχ. 50.

18. Αιτήσεις συμβιβαστικής επεμβάσεως ειρηνοδικών (άρθρα 210 έως 215 Κ.Πολ.Δ.) δραχ. 10.

19. Κλήσεις προς συζήτησιν υποθέσεως
α) Παραπεμφθείσης εις το αρμόδιον δικαστήριον λόγω αναρμοδιότητος του εις ο αρχικώς εισήχθη η υπόθεσις δικαστηρίου και β) παραπεμφθείσης εις ιδιαίτερον συζήτησιν διαποφάσεως του εις ό αύτη εισήχθη δικαστηρίου, υπόκεινται εις τα τέλη εισαγωγικού δικογράφου, άτινα θα κατεβάλλοντο, κατά περίπτωσιν, αν η υπόθεσις εισήγετο απ ευθείας εις το δικαστήριον ενώπιον του οποίου απευθύνεται η κλήσις.
Η διάταξις αύτη δεν εφαρμόζεται επί των περιπτώσεων του άρθρου 253 του Κ.Πολ.Δ.
Κλήσεις εις πάσαν ετέραν περίπτωσιν εις ουδέν τέλος υπόκεινται.

20. Εάν αι εις τας προηγουμένας παραγράφους αναφερόμεναι διαδικαστικαί ενέργειαι λαμβάνουν χώραν ουχί διά καταθέσεως δικογράφου, εις τα ανωτέρω τέλη υπόκεινται αι πιστοποιούσαι την άσκησιν τούτων δικαστικαί πράξεις (άρθρα 216 παρ. 1, 219 και 236 Κ.Πολ.Δ.).

21. Εις τα εν ταις ανωτέρω υπ αριθμ.1 έως 20 παραγράφους οριζόμενα τέλη υπόκειται μόνον το πρώτον φύλλον των εγγράφων, των λοιπών φύλλων μη υποκειμένων εις τέλος χαρτοσήμου.

22. Αντίγραφα πάντων των εν ταις ανωτέρω παραγράφοις αναφερομένων δικογράφων, εις ουδέν τέλος υπόκεινται.

Β. Τέλη επί προτάσεων των διαδίκων ενώπιον των εις πρώτον βαθμόν δικαζόντων δικαστηρίων

1. Προτάσεις υποβαλλόμεναι κατά την συζήτησιν των υποθέσεων, ων τα εισαγωγικά της δίκης έγγραφα υπόκεινται, εις το εν παρ. 1 του προηγουμένου τίτλου Α του παρόντος άρθρου τέλος
α) παρά του καταθέσαντος το εισαγωγικόν έγγραφον ενώπιον :
Ειρηνοδικείου δραχ.50.
Μονομελούς Πρωτοδικείου δραχ.100.
Εισηγητού Πολυμελούς Πρωτοδικείου 150.
Πολυμελούς Πρωτοδικείου δραχ.150.
β) παρά του αντιδίκου του καταθέσαντος το εισαγωγικόν δίκης έγγραφον ενώπιον :
Ειρηνοδικείου δραχ.25.
Μονομελούς Πρωτοδικείου δραχ.50.
Εισηγητού Πολυμελούς Πρωτοδικείου δραχ.100.
Πολυμελούς Πρωτοδικείου δραχ.100.

2. Προτάσεις υποβαλλόμεναι παρά παντός διαδίκου κατά την συζήτησιν των εν παρ. 2 του προηγουμένου τίτλου Α του παρόντος άρθρου υποθέσεων δραχ. 10.

3. Προτάσεις παντός διαδίκου υποβαλλόμεναι κατά την συζήτησιν υποθέσεων αναφερομένων εν παρ. 5 και 7 του προηγουμένου τίτλου Α του παρόντος άρθρου υποβαλλόμεναι ενώπιον :
Ειρηνοδικείον δραχ.15.
Παντός ετέρου Δικαστηρίου δραχ.40.

4. Προτάσεις παντός διαδίκου υποβαλλόμεναι κατά την συζήτησιν υποθέσεων αναφερομένων εν παρ. 8 του προηγουμένου τίτλου Α του παρόντος άρθρου ενώπιον :
Ειρηνοδικείου δραχ.15.
Μονομελούς Πρωτοδικείου δραχ..50.
Πολυμελούς Πρωτοδικείου δραχ.100.

5. Προτάσεις παντός διαδίκου επί υποθέσεων αναφερομένων εν παρ. 9 του προηγουμένου τίτλου Α του παρόντος άρθρου δραχ. 100.

6. Προτάσεις παντός διαδίκου υποβαλλόμεναι επί υποθέσεων αναφερομένων εν παρ. 10 του προηγουμένου τίτλου Α του παρόντος άρθρου ενώπιον :
Ειρηνοδικείον δραχ.15.
Μονομελούς Πρωτοδικείου δραχ.40.
Εισηγητού Πολυμελούς Πρωτοδικείου δραχ.75.
Πολυμελούς Πρωτοδικείου δραχ.75.

7. Προτάσεις παντός διαδίκου, υποβαλλόμεναι κατά την συζήτησιν υποθέσεων αναφερομένων εν παρ. 3, 6, 11, 14, 16 έως και 18 του προηγουμένου τίτλου Α του παρόντος άρθρου, ενώπιον :
Ειρηνοδικείου δραχ. 15.
Μονομελούς Πρωτοδικείου δραχ. 25.
Εισηγητού Πολυμελούς Πρωτοδικείου δραχ. 50.
Πολυμελούς Πρωτοδικείου δραχ. 50.

8. Εις τα εν παρ. 1 έως και 7 του παρόντος τίτλου Β τέλη υπόκεινται μόνον αι προτάσεις της πρώτης συζητήσεως εκάστης υποθέσεως.
Προτάσεις των επομένων συζητήσεων εις ουδέν τέλος υπόκεινται.
Πλείονες διάδικοι υπό την αυτήν υπεράσπισιν παριστάμενοι υποχρεούνται εις εφάπαξ καταβολήν τελών.
Εάν υπόθεσις παραπεμφθείσα υπό του Εισηγητού του πολυμελούς πρωτοδικείου δικάζεται ενώπιον του πολυμελούς πρωτοδικείου, αι προτάσεις ενώπιον του πολυμελούς πρωτοδικείου υπόκεινται εις τα κατά τας ανωτέρω διατάξεις τέλη, ανεξαρτήτως καταβοοοολής τέλους προτάσεων ενώπιον του εισηγητού.

9. Τα ανωτέρω τέλη καταβάλλονται επί προτάσεων των διαδίκων μη υπερβαινουσών τα πέντε φύλλα. Διά παν επί πλέον φύλλον καταβάλλεται πρόσθετον τέλος εκ δραχ. 5 επί ειρηνοδικείου, 10 επί πρωτοδικείου και 20 επί ετέρων δικαστηρίων. Το αυτό ισχύει και επί προτάσεων μη υποκειμένων εις τέλος.

10. Εις περίπτωσιν καθ ήν δεν υποβάλλονται προτάσεις ή δεν προβλέπεται η υποβολή τοιούτων, το διά ταύτας οφειλόμενον τέλος, καταβάλλεται επί του πρακτικού συνεδριάσεως του δικαστηρίου.

11. Αντίγραφα πάντων των εν ταις ανωτέρω παραγράφοις εγγράφων εις ουδέν τέλος υπόκεινται.

Γ. Τέλη επί δικογράφων ασκήσεως ενδίκων μέσων και προτάσεων
1. Επί εφέσεων καταποφάσεων
α) Ειρηνοδικείου δραχ.80.
β) Μονομελούς Πρωτοδικείου δραχ.150.
γ) Παντός ετέρου Πολιτικού Δικαστηρίου δραχ.250.

2. Επί αντεφέσεων ασκουμένων διιδίου δικογράφου κατ αποφάσεων
α) Ειρηνοδικείου δραχ.50.
β) Μονομελούς Πρωτοδικείου δραχ.100.
γ) Παντός ετέρου Πολιτικού Δικαστηρίου δραχ.200.

3. Επί αναιρέσεων καταποφάσεων
α) Ειρηνοδικείου δραχ.300.
β) Μονομελούς Πρωτοδικείου δραχ.600.
γ) Παντός ετέρου Πολιτικού Δικαστηρίου δραχ.200.

3. Επί αναιρέσεων καταποφάσεων
α) Ειρηνοδικείου δραχ.300.
β) Μονομελούς Πρωτοδικείου δραχ.600.
γ) Παντός ετέρου Πολιτικού Δικαστηρίου δραχ. 900.
Επί αναιρέσεως καταποφάσεων οιουδήποτε δικαστηρίου εκδιδομένων κατά τας διατάξεις των άρθρων 483 έως 489 Κ.Πολ.Δ. (μικροδιαφοραί), ως και κατά την διαδικασίαν των άρθρων 691 έως 720 (διαδικασία εργατικών διαφορών), τα ως άνω οριζόμενα τέλη μειούνται κατά 25%.

4. Επί ανακοπών και αναψηλαφήσεων κατ αποφάσεων
α) Μονομελών Δικαστηρίων, Εισηγητών και Πολυμελών Πρωτοδικείων, καταβάλλονται τα εν τω τίτλω Α του παρόντος άρθρου οριζόμενα, κατά περίπτωσιν, τέλη.
β) Δευτεροβαθμίου Δικαστηρίου δραχ.250.
γ) Αρείου Πάγου δραχ.400.

5. Επί προτάσεων παντός διαδίκου υποβαλλομένων κατά την συζήτησιν των ενδίκων μέσων εφέσεως και αναιρέσεως ενώπιον
α) Πολυμελούς Πρωτοδικείου δραχ.100.
β) Εφετείου δραχ.150.
γ) Αρείου Πάγου δραχ.250.
Αι διατάξεις των παρ. 8 έως 10 του υπό στοιχ. Β τίτλου του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται αναλόγως και επί των περιπτώσεων της παρούσης παραγράφου.

6. Επί αιτήσεων αναστολής εκτελέσεως ή ισχύος αναιρεσιβληθείσης αποφάσεως (άρθρα 583 παρ. 2 και 816 Κ.Πολ.Δ.) δραχ. 100.

7. Επί αιτήσεων, αυτοτελώς υποβαλλομένων, περί επαναφοράς των πραγμάτων εις την προ της εκτελέσεως αποφάσεως πολιτικού δικαστηρίου κατάστασιν, απευθυνομένων ενώπιον
α) Μονομελών δικαστηρίων δραχ. 50.
β) Πολυμελών δικαστηρίων δραχ. 100.
Αιτήσεις μη αυτοτελώς υποβαλλόμεναι εις ουδέν τέλος υπόκεινται.

8. Επί ενδίων μέσων ασκουμένων ουχί διά καταθέσεως δικογράφων (άρθρο 512 παρ. 3 Κ.Πολ.Δ.), εις τα κατά τον παρόντα τίτλον τέλη υπόκειται η πιστοποιούσα την άσκησιν τούτων δικαστική πράξις.

9. Δικόγραφα Εφέσεων και προτάσεων υποβαλλόμενα παρά των διαδίκων, κατά την ενώπιον του δευτεροβαθμίου δικαστηρίου διαδικασίαν, επί υποθέσεων δικαζομένων κατά την διαδικασίαν των εργατικών διαφορών (άρθρα 691 έως 720 Κωδ.Πολ.Δ.) υπόκεινται εις το ήμισυ των τελών των παρ.1, 2 και 5 του παρόντος τίτλου.

10. Η διάταξις της παρ. 21 του υπό στοιχ. Α τίτλου του παρόντος άρθρου, εφαρμόζεται και εν προκειμένω.

11. Αντίγραφα πάντων των εν ταις ανωτέρω παραγράφοις αναφερομένων δικογράφων εις ουδέν τέλος υπόκεινται.

Δ. Τέλη ενίων πρακτικών Πολιτικών Δικαστηρίων
1. Πρακτικόν δημοσιεύσεως διαθήκης παρ οιουδήποτε δικαστηρίου δραχ.50.
2. Πρακτικόν συνεδριάσεως δικαστηρίου επί ασφαλιστικών μέτρων εις τας παντός είδους περί νομής ή κατοχής υποθέσεις (άρθρο 770 Κ.Πολ.Δ.) δραχ. 100.
Το τέλος τούτο καταβάλλεται άμα τη καταθέσει της περί αυτών αιτήσεως.

Β. Τέλη επί διαφόρων εκθέσεων και εγγράφων και καταχωρίσεων εις βιβλία 1. Εκθέσεις.
α) Επί των κατά το άρθρο 873 Κωδ.Πολ.Δ. δηλώσεων δραχ. 50.
β) Επί δηλώσεων διορισμού αντικαταστάσεων ή ανακλήσεως αντικλήτου δραχ. 50.
γ) Επί καταθέσεως εγγράφων εγγυοδοσιών (άρθρο 167 παρ. 2 Κ.Πολ.Δ.) δραχ. 50.
δ) Επί δηλώσεων τρίτου (άρθρο 1049 παρ. 2 Κ.Πολ.Δ.) δραχ. 10.
ε) Επί της εν άρθρο 1020 παρ. 2 Κ.Πολ.Δ. δηλώσεως δραχ. 10.
στ) Επί των εν άρθρων 504 παρ. 2, 505 και 849 Κ.Πολ.Δ. εκθέσεων κληρώσεων δραχ. 100.
ζ) Εκθέσεως σφραγίσεως και αποσφραγίσεως δραχ. 10.

2. Εγγραφα.
α) Επί διαιτητικών αποφάσεων δραχ. 300.
Εις το τέλος τούτο υπόκειται μόνον το πρώτον φύλλον, των λοιπών φύλλων μη υποκειμένων εις τέλος. Το Τέλος τούτο προκαταβάλλεται εις τον διαιτητήν υπό των επιζητησάντων την διαιτησίαν μερών.
β) Επί αναγγελιών κατά την πτωχευτικήν διαδικασίαν, διαδικασίαν αναγκαστικής εκτελέσεως ως και κατά τας περιπτώσεις των άρθρων 807 και 817 Κ.Πολ.Δ. δραχ. 10.

3. Καταχωρίσεις εις βιβλία.
α) Καταχώρισις αποφάσεως διοριζούσης διαχειριστήν (άρθρο 1090 παρ. 1 Κ.Πολ.Δ.) δραχ. 100.
β) Καταχώρισις αποφάσεως διατασσούσης αναγκαστικήν διαχείρισιν επιχειρήσεως (άρθρο 1099 παρ. 1 Κ.Πολ.Δ.) δραχ. 100.
γ) Καταχώρισις αποφάσεως διατασσούσης την εξάλειψιν της εγγραφής εκ του κατά την προηγουμένην περίπτωσιν βιβλίου (άρθρο 1109 παρ. 2 Κ.Πολ.Δ.) δραχ. 100 (αντικ. των διατάξεων των υπό στοιχείων Α έως Ε τίτλων από το άρθρο 1 του Ν.Δ. 199/1969).

ΣΤ. Τέλη επί εγγράφων ενώπιον του Συμβουλίου Επικρατείας
1. Αίτησις ακυρώσεως και προσφυγή........ (100) 200
2. Αίτησις αναιρέσεως ....................(100) 200
3. Αίτησις αναστολής......................(100) 200
4. Εγγραφή εν τω πινακίω.................. (40) 80
5. Δικόγραφον προσθέτων λόγων (Ν.4986).....(40) 80
εκάστου των επομένων του πρώτου φύλλων υποκειμένου εις τέλος........................(20) 40
6. Παρέμβασις..............................(60) 120
7. Τριτανακοπή.............................(60) 120
8. Προτάσεις, υπομνήματα, το πρώτον φύλλον.(40) 80
εκάστου των λοιπών φύλλων υποκειμένου εις τέλος................................... (10) 20
9. α) Εγγραφή εις το πινάκιον μετά πρώτην αναβολήν αιτήσει του διαδίκου γενομένην......(100)200 β) Εγγραφή εις το πινάκιον μετά δευτέραν αναβολήν αιτήσει του διαδίκου γενομένην.......(200)400 Το αυτό τέλος καταβάλλεται και διεκάστην εφεξής αναβολήν αιτήσει του διαδίκου γενομένην..(200)400 Το αυτό τέλος καταβάλλεται και διεκάστην εφεξής αναβολήν αιτήσει του διαδίκου γενομένην
10. Πρακτικά συζητήσεως........................ (30) 60
11. Πρακτικά δημοσιεύσεως.......................(10) 20
12. Αποφάσεις Συμβουλίου Επικρατείας.............(100)200
Εις τας περιπτώσεις των ανωτέρω παραγράφων 9, 10 και 12 υπόκειται εις τέλος μόνον το πρώτον φύλλον των πρακτικών ή αποφάσεων, των λοιπών φύλλων μη υποκειμένων εις τέλος.

13. Τα καταβαλλόμενα υπό του προσφεύγοντος διαδίκου τέλη βαρύνουσι πάντοτε αυτόν, ασχέτως παραδοχής ή μη της περί ακυρώσεως ή αναιρέσεως της προσβαλλομένης διοικητικής πράξεως ή αποφάσεως αιτήσεως του ή προσφυγής του.

Ζ. Τέλη επί εγγράφων ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου
1. Αίτησις αναθεωρήσεως πράξεως...................(20) 40
2. Προσφυγή.......................................(50) 100
3. Εφεσις.........................................(50) 100
4. Παρέμβασις.....................................(50) 100
5. Αίτησις αναθεωρήσεως αποφάσεως ως και πάσα άλλη αίτησις εφης προκαλείται έκδοσις αποφάσεως.... (50)100
6. Υπομνήματα, το πρώτον φύλλον....................(20) 40 εκάστου των λοιπών φύλλων υποκειμένου εις τέλος..(4) 8
7. Εγγραφή εις το πινάκιον..........................(20) 40
8. Πρακτικά αναβολής................................(40) 80
9. Πρακτικά συζητήσεως..............................(20) 40
10. Πρακτικά δημοσιεύσεως............................(10) 20
11. Αποφάσεις (πρωτότυπον)........................... (80)160
Εις τας περιπτώσεις των ανωτέρω παρ. 8, 9 και 11 υπόκεινται εις τέλος μόνον το πρώτον φύλλον των πρακτικών ή αποφάσεων, των λοιπών φύλλων μη υποκειμένων εις τέλος.
Εξαιρετικώς τα έγγραφα της διαδικασίας επί εφέσεων κατά καταλογιστικών αποφάσεων υπολόγων εν γένει και επί προσφυγών κατά πράξεων περί κανονισμού συντάξεων υπόκεινται εις το ήμισυ των ως άνω οριζομένων τελών.
12. Οσάκις, ασκουμένης εφέσεως υπό του Οικονομικού Εφόρου ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου, καθίσταται τούτο αρμόδιον να δικάση και την υπό του φορολογουμένου ασκουμένην έφεσιν, ήτις άλλως λόγω ποσού θα υπήγετο εις την αρμοδιότητα των δευτεροβαθμίων φορολογικών δικαστηρίων, καταβάλλονται υπό του φορολογουμένου τα δια την διαδικασίαν ενώπιον των δικαστηρίων τούτων οριζόμενα τέλη υπό της κατωτέρω περίπτ. η του άρθρου τούτου.
13. Τα καταβαλλόμενα υπό του προσφεύγοντος τέλη βαρύνουσι πάντοτε αυτόν, ασχέτως παραδοχής ή μη της προσφυγής, εφέσεως ή αιτήσεως του αναθεωρήσεως πράξεων ή αποφάσεων.
Τα τέλη των ανωτέρω παρ. 6, 7, 8, 9 και 10 της παρούσης περιπτώσεως εισπράττονται δι αποδεικτικού εισπράξεως του Δημοσίου Ταμείου.
Η. Τέλη επί εγγράφων ενώπιον των
α) Δευτεροβαθμίων Φορολογικών Δικαστηρίων του Ν. 5116/1931,
β) Εκδικαστικής Επιτροπής Εφέσεων Α.Ν. 660/1937 περί φόρου κύκλου εργασιών των εξ αλλοδαπής προερχομένων ειδών, γ) Εκδικαστικής Επιτροπής Εφέσεων Α.Ν. επί των κερδών των φορτηγών πλοίων και δ) Δευτεροβαθμίου Ειδικού Φορολογικού Δικαστηρίου Α.Ν. 2094/1939 περί φόρου επί του κύκλου εργασιών κλπ..
Η ενώπιον των φορολογικών τούτων δικαστηρίων διαδικασία υπόκειται εις το ήμισυ των τελών χαρτοσήμου, άτινα προβλέπονται διά την ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου διαδικασίαν, όταν τούτο διχάζη ως φορολογικόν δικαστήριον.

Θ. Τέλη επί αποφάσεων Εκκλησιαστικών Δικαστηρίων
1. Αποφάσεις των εκκλησιαστικών δικαστηρίων........(50) 100
2. Πειθαρχικαί αποφάσεις των εκκλησιαστικών αρχών και δικαστηρίων..................................... (20) 40

Ι. Τέλη επί εγγράφων συντασσομένων υπό δικαστικών κλητήρων
1. Πράξεις και εκθέσεις δικαστικών κλητήρων, πλην των ειδικώς εξαιρουμένων εις άλλο τέλος υποβεβλημένων δραχ. 10.
2. Εκθέσεις επιδόσεων εγγράφων της ενώπιον των πολιτικών δικαστηρίων διαδικασίας και εξωδίκων εγγράφων δραχ. 5.
3. Αντίγραφα υπό δικαστικών κλητήρων εκδιδόμενα δραχ. 5 (αντικ. των διατάξεων του υπό στοιχείου Ι τίτλου από το άρθρο 1 του Ν.Δ. 199/1969).
Τέλη επί των εγγράφων εν τοις Υποθηκοφυλακείοις και Ληξιαρχείοις

Αρθρο 26

Α. Εγγραφα εν τοις Υποθηκοφυλακείοις
1. Πάσαι αι περί εγγραφής υποθήκης ή προσημειώσεως περιλήψεις.....................................(5) 10
2. Πάσα κατά Νόμον καταχώρισις και σημείωσις εν τω βιβλίω διεκδικήσεων αναφερομένη εις δίκην ενώπιον :
Ειρηνοδικείου δραχ. 50.
Παντός ετέρου Πολιτικού Δικαστηρίου δραχ. 100 (αντικ. της παρ. 2 από το άρθρο 2 του Ν.Δ. 199/1969).
3. Πάσαι αι αιτήσεις αι υποβαλλόμεναι εις έμβισθον ή άμισθον φύλακα υποθηκών ή μεταγραφών προς ενέργειαν πάσης εκ του Νόμου ανατεθειμένης εις αυτόν πράξεως πάσης φύσεως..(5) 10
4. Τα υπό των υποθηκοφυλάκων εκδιδόμενα δρχ.
α) Πιστοποιητικά πάσης φύσεως 25
β) Αντίγραφα ή αποσπάσματα πάση φύσεως 10 (αντικ. της παρ. 4 από την παρ. 2 του άρθρου 77 του Ν. 1041/1980, ΦΕΚ Α 75).
5. Τα κατά το άρθρο 50 του υπ αριθ. 434/1937 Α.Ν. περί οργανώσεως των Υποθηκοφυλακείων του Κράτους καθοριζόμενα πιστοποιητικά και λοιπά έγγραφα................ (5) 10
6. Αι διά την έκδοσιν των κατά την ανωτέρω παρ. 5 πιστοποιητικών και λοιπών εγγράφων υποβαλλόμεναι αιτήσεις........................................(5) 10

Β. Εγγραφα εν τοις Ληξιαρχείοις
1. Πάσα αίτησις περί διορθώσεως ληξιαρχικής πράξεως (συμφώνως τη παρ. 4 του άρθρου 12 της κωδικοποιήσεως των Ν.2430 και 4385................................(5) 10
2. Πάσα αίτησις προς καταχώρισιν ληξιαρχικής πράξεως περί γεγονότος γεννήσεως, βαπτίσεως, γάμου, λαβόντος χώραν προ της εκασταχού εφαρμογής του Ν. 2430 (20) 40
3. Αι βεβαιώσεις προς δημοσίας δημοτικάς ή κοινοτικάς αρχάς......................................... ..ατελώς
4. Αντίγραφα πάσης φύσεως ληξιαρχικών πράξεων ή αποσπάσματα (πλην των αιτουμένων παρά δημοσίας, δημοτικής ή κοινοτικής αρχής και των αναπήρων πολέμου και εν γένει θυμάτων πολέμου).. (3) 6
5. Πιστοποιητικά και βεβαιώσεις εκ των ληξιαρχικών βιβλίων. (5) 10
6. Τα οικογενειακά ληξιαρχικά βιβλιάρια.......... ατελώς Εν περιπτώσει απωλείας οικογενειακού βιβλιαρίου, το χορηγούμενον δεύτερον τοιούτον..(10) 20
7. Πάσα κατά το άρθρο 34 (παρ. 3) του Ν. 5097/1931 εκπρόθεσμος δήλωσις, περί ης η υπό στοιχ. α περίπτωσις της παρ. 1 του αυτού άρθρου, υπόκειται εις τέλος. (10) 20
Πάσα δε τοιαύτη, περί ής η υπό στοιχ.β περίπτωσις, υπόκειται εις τέλος................(20) 40.
Τα πάγια τέλη τίθενται ως διπλασιάσθηκαν από το άρθρο 25 του Ν. 12/1975.


Α.Α.Δ.Ε. Πολ.1088/11.05.2018
Κοινοποίηση της υπ' αριθ. 124/2017 Γνωμοδότησης του Ν.Σ.Κ. (Β' Τμήμα) σχετικά με τη φύση των ποσοστών και ποσών που αποδίδονται στο Ελληνικό Δημόσιο από τα ιδιωτικά Κ.Τ.Ε.Ο. καθώς και τον έλεγχο και τις κυρώσεις στις περιπτώσεις μη αποδόσεως, ανακριβούς ή εκπρόθεσμης αποδόσεως των ως άνω ποσοστών και ποσών
Α.Α.Δ.Ε. Πολ. 1087/11.05.2018
Εφαρμογή των διατάξεων της περίπτωσης στ' της παρ.2 του άρθρου 12 του ν.4172/2013, στην περίπτωση απόκτησης εισοδήματος από επιχειρηματική δραστηριότητα χωρίς έναρξη.
Α.Α.Δ.Ε.: Πολ. 1085/09.05.2018
Κοινοποίηση της αρ.πρωτ. ΠΟΛ.1054/16.03.2018 απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. περί τροποποίησης του άρθρου 11 της αριθμ. ΠΟΛ.1101/4.7.2017(ΦΕΚ2540/Β') όμοιας
Α.Α.Δ.Ε. Πολ. 1079/27.04.2018
Ερμηνεία του ’ρθρου 12 της ΣΑΔΦΕ μεταξύ της Ελλάδας και της Ρωσικής Ομοσπονδίας (Ν.3047/2002, ΦΕΚ τ.Α' 200/2002).
Α.Υ.Ο. Πολ 1078/27.04.2018
Τροποποίηση της αριθμ. ΠΟΛ. 1135/29.08.2017 (Β' 3053) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών σχετικά με τον καθορισμό του καταλόγου των Δικαιοδοσιών των Αρμόδιων Αρχών της Πολυμερούς Συμφωνίας Αρμόδιων Αρχών για την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών χρηματοοικονομικών λογαριασμών δυνάμει του πρώτου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου πέμπτου του ν. 4428/2016 (Α' 190)
Περισσότερα »Αρθρο του Μιλτ. Κ. Λεοντάρη
Διαδικασία αύξησης μετοχικού κεφαλαίου Α.Ε.
Αρθρο του Γιώργου Δαλιάνη, με τη συνεργασία του Γιάννη Αρτσίτα (Senior Accountant - Φορολογία Φυσικών Προσώπων)*
Φορολογικοί Κάτοικοι Ελλάδος - Εξωτερικού, Επικαιροποιημένο με τις τελευταίες αλλαγές
Αρθρο της Τζένης Πάνου Δικηγόρος - Partner στο φορoλογικό τμήμα της ASnetwork
Νέα δεδομένα για τη μεταβολή φορολογικής κατοικίας
Αρθρο των δικηγόρων Σπύρου Στ. Δελλαπόρτα και Χρυσόστομου Π. Γκίκα
Ερωτάται αν αρκεί η έκδοση της οριστικής πράξης διορθωτικού προσδιορισμού φόρου ή προστίμου για να διακοπεί η παραγραφή (άρθρ. 84 Ν. 2238/1994) ή απαιτείται και κοινοποίηση αυτής
Αρθρο του Γιάννη Καραφά Φορολογικού αναλυτή και φορολογικού συμβούλου επιχειρήσεων
Επισφαλείς απαιτήσεις. Διαταγή πληρωμής και δεδικασμένο αυτής Φορολογική αντιμετώπιση (*)
Αρθρο του Θεόδωρου Γ. Γρηγοράκου
Απαραίτητες προϋποθέσεις για τη δημιουργία κατάλληλης υποδομής, στην οποία να δύνανται να βασίζονται τα λαμβανόμενα μέτρα οικονομικοπαραγωγικής ανάπτυξης των επιχειρήσεων, οι οποίες αποτελούν τα κύτταρα της οικονομίας της χώρας
Αρθρο του Βασίλη Μαλιώτη
Η παραβατικότητα του φορολογικού συστήματος στο πλαίσιο του Συντάγματος και πρόταση δίκαιης φορολογίας
Αρθρο του Αγγελου Τσακλάγκανου και Νεκτάριου Γ. Σύρρου
Μερικά προβλήματα στην Χρηματοοικονομική Ανάλυση (Some Problems in Financial Reporting)
Αρθρο του Γεωργίου Σπ. Ευσταθόπουλου
Επισημάνσεις επί των εκδοθεισών αποφάσεων για δάνεια σε ελβετικό φράγκο.
Αρθρο των Παν. Κολλάρου και
Γιώργου Ντάβου
Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών Επιχειρήσεων
Περισσότερα »
ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΑΣ
Το καλάθι είναι άδειο